STEMVOLMACHT EX ART. 20 LID 4 STATUTEN (1 ALV)

WIJKVERENIGING BENOORDENHOUT TE DEN HAAG

De ondergetekenden, partijen:

Naam: …………………………………….

(Indien rechtspersoon, vertegenwoordigd door : ) …………………………………….

Adres: …………………………………….

Woonplaats: …………………………………….

Hierna te noemen: Volmachtgever, lid van de vereniging

en

…………………………………….

(indien niets ingevuld: het bestuur van de vereniging)

Hierna te noemen: Gevolmachtigde

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

  1. Volmachtgever geeft volmacht aan Gevolmachtigde om de aan Volmachtgever toekomende rechten en of bevoegdheden als lid van de vereniging Wijkvereniging Benoordenhout te Den Haag  in de algemene ledenvergadering van genoemde vereniging uit te oefenen.
  2. Op de volmacht zijn de volgende bepalingen van toepassing:

Aldus opgemaakt en ondertekend te ……………………..op …………………………….

…………………………………….

Volmachtgever