Programa de curs  - Any acadèmic 2019-2020

Àrees temàtiques

Objectius comunicatius del curs

Tipologia textual

Comprensió oral

Comprensió escrita

Expressió oral

Expressió escrita

Ús de llengua

Avaluació

Àrees temàtiques

 • Primers contactes
 • Relacions personals
 • Habitatge i allotjament
 • Menjar i beure
 • Temps de lleure
 • El dia a dia
 • La salut
 • Les ciutats : llocs, institucions,equipaments, mitjans de transport
 • Els viatges
 • El món laboral
 • Objectes quotidians, compres i regals

Objectius comunicatius del curs

 • Saludar, respondre a una salutació  i acomiadar-se
 • Presentar-se, fer presentacions i respondre a una presentació.
 • Intercanviar informació personal
 • Identificar terceres persones pels vincles i per com són
 • Donar les gràcies i respondre a un agraïment
 • Demanar i dir l’hora, i parlar dels horaris de diferents llocs
 • Intercanviar informació sobre un lloc
 • Demanar i dir on viu algú , descriure l’habitatge i l’entorn.
 • Intercanviar informació personal sobre fets presents i passats
 • Descriure costums, hàbits i rutines
 • Expressar sentiments i estats d’ànim
 • Expressar un estat físic o de salut
 • Expressar gustos i preferències
 • Mostrar acord o desacord.
 • Demanar i donar opinions.
 • Raonar i argumentar una opinió o punt de vista.
 • Expressar dubte
 • Demanar o donar consells
 • Demanar permís o prohibir
 • Intercanviar informació sobre menjars típics i hàbits alimentaris
 • Entendre i produir intercanvis lingüístics per comprar aliments o i per anar a un restaurant
 • Intercanviar informació sobre activitats de lleure
 • Invitar a fer alguna cosa. Acceptar o refusar una invitació.
 • Concertar una cita. Quedar amb algú.
 • Intercanviar informació bàsica relacionada amb la situació de classe

Tipologia textual

Comprensió oral

Comprensió escrita

 • Diàlegs i converses de caràcter quotidià (també per telèfon)
 • Missatges contestador automàtic/telèfon
 • Ordres i instruccions senzilles(p. ex. indicacions per anar a un lloc )
 • Avisos emesos per altaveu en un aeroport, en una estació de tren,...
 • Converses de caràcter mitjanament formal, cara a cara o per telèfon, a botigues, a restaurants, al metge, ...
 • Narracions  i descripcions d’esdeveniments presents i passats, d’activitats i d’hàbits
 • Entrevistes senzilles
 • Cançons

 • Llistes de la compra.
 • Invitacions. Felicitacions.
 • Correus personals.
 • Anuncis diversos.
 • Horaris de transport públic.
 • Llistes d’articles i preus.
 • Cartes de restaurants.
 • Cartellera d’espectacles.
 • Lletres de cançons. Poemes.
 • Narracions breus (contes, històries curtes,...)
 • Textos informatius o descriptius senzills
 • Enunciats d’un exercici o examen
 • Esquemes o explicacions gramaticals.

Expressió oral

Expressió escrita

 • Diàlegs i converses de caràcter quotidià
 • Ordres i instruccions senzilles(p. ex. indicacions per anar a un lloc )
 • Converses de caràcter mitjanament formal, cara a cara o per telèfon, a botigues, a restaurants, al metge, ...
 • Narracions i descripcions d’esdeveniments presents i passats, d’activitats i d’hàbits
 • Entrevistes senzilles
 • Postals
 • Correus personals
 • Notes personals i d’encàrrecs
 • Anuncis senzills
 • Textos narratius
 • Textos descriptius
 • Escriptura creativa: poemes / cançons

 

Ús de llengua

Articles (determinants) :

 1. determinat, indeterminat, negatiu, possessiu, demostratiu, indefinit, interrogatiu.

             Significat, ús i declinació en nominatiu, acusatiu i datiu

Adjectius

 1. en funció predicativa
 2. numerals ordinals
 3. prefix per a formar antònims: un-

Substantius

 1. gènere i nombre :  algunes regularitats en els gèneres i en la formació de plural.
 2. declinació (datiu  pl.)
 3. composició
 4. derivació (diminutius:  -chen).

Pronoms:

 1. Personals, possessius, indefinits, demostratius,interrogatius. Significat, ús i declinació en nominatiu, acusatiu i datiu
 2. El pronom impersonal: man

Adverbis

 1. de freqüència, temps, manera, lloc, quantitat, cusal/consecutius ,....
 2. Adverbis interrogatius: (wann, wo, wie, wohin, woher,  warum, wie viel)

Preposicions

 1.  Recció (Wechselpräpositionen; preposicions amb acusatiu i preposicions amb datiu)  
 2.  Preposicions de lloc, de direcció i de temps.
 3.  Contraccions (preposició + article determinat: im, ins, am, ans, zum, zur)

Verbs

 1. Els verbs auxiliars (haben, sein,). Significat i ús en present i Präteritum
 2. Els verbs modals. Significats bàsics i ús en present
 3. Formes verbals (verbs regulars i irregulars) en present i Perfekt
 4. València dels verbs.
 5. Verbs amb prefix:  separables i no separables.
 6. Verbs d'estat i factitius ( liegen- legen, stehen-stellen, sitzen-setzen)
 7. Mode imperatiu. Significat i ús. Combinació amb partícules modals.

L' oració:

 1. Ordre dels elements en el sintagma nominal
 2. Ordre dels elements a la frase principal . Posició del verb conjugat. Satzklammer

Avaluació

L’avaluació del procés d’aprenentatge serà continuada i formativa. Per a dur-la a terme, l’alumne, conjuntament amb el professor, farà un seguiment a partir del recull de mostres que s’obtinguin amb els diferents instruments d’avaluació, dels quals els més rellevants són:

A més, a l’examen final s’hi avaluaran totes les habilitats (comprensió oral i escrita, expressió oral i escrita, gramàtica i lèxic). Per aprovar l’examen s’haurà d’obtenir com a mínim un 65% de la puntuació obtinguda en la suma de totes les parts de la prova i tenir aprovades tant l’expressió oral com l’expressió escrita.

Acció tutorial

El professor farà a través de l’acció tutorial un seguiment del procés d’aprenentatge de cada alumne, en grup o individualitzada.