Miasto i Gmina Sztum

REGULAMIN KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO

„DLA NIEPODLEGŁEJ”

POD PATRONATEM

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM

1.Cele konkursu:

2.Uczestnicy konkursu: 

Konkurs realizowany będzie w następujących kategoriach wiekowych:

a) Praca literacka

- klasy III-IV

- klasy V-VI

- klasy VII-VIII

b) Praca plastyczna

- grupa przedszkolna (5, 6-latki)

- klasy I-III

- klasy IV-VIII

 

W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo połączenia kategorii.

3. Forma

a) praca literacka - wiersz o Ojczyźnie

b) praca plastyczna – kartka pocztowa

        Podczas oceny prac brane będą  pod uwagę przede wszystkim: zgodność z tematem, wykorzystana technika, estetyka, samodzielność, poziom opanowania warsztatu plastycznego  w danej grupie wiekowej, indywidualna interpretacja tematu. Ocena jury jest ostateczna.

4. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych.

Prace należy dostarczyć najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.  – prace literackie na adres e-mailowy, pocztą lub osobiście; prace plastyczne pocztą lub osobiście do sekretariatu szkoły.

Adres e-mailowy

konkursy@sp2sztum.pl

Adres organizatora

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie,

ul. Reja 15, 82-400 Sztum,                       

z dopiskiem Prace konkursowe „Dla Niepodległej”

 Organizator nie zwraca prac konkursowych autorom  i jednocześnie zastrzega sobie możliwość  ich opublikowania na szkolnej stronie internetowej, profilu „Dwójka - w przerwie” lub w okolicznościowej publikacji. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

5. Ogłoszenie wyników  i rozstrzygniecie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 22 X 2018 r.

Szkoły otrzymają informacje o wynikach konkursu na podany adres e-mail placówki wskazany w karcie zgłoszenia. Wykaz laureatów będzie również umieszczony na stronie szkoły organizatora konkursu  sp2sztum.pl.

Podsumowanie konkursu oraz nagrodzenie autorów wierszy i kartek pocztowych  odbędzie się

26 października 2018 r. salach Sztumskiego Centrum Kultury.
O szczegółach wydarzenia  autorzy prac zostaną poinformowani odpowiednio wcześniej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
  2. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy prac  przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji  w  Internecie i prezentacji na wystawach.
  3. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
  4. Uczniowie będą nagradzani w swojej kategorii wiekowej.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
  6. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora  sp2.sztum.pl  oraz został przesłany do szkół pocztą i drogą e-mailową.
  7. Nagrody, które nie zostaną odebrane w przeciągu 2 tygodni, przechodzą na własność organizatora.

   

Załącznik nr 1 – karta zgłoszenia + zgoda na udział dziecka w konkursie

Organizator

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sztumie
im. Maksymiliana Golisza

ul. Reja 15

82-400 Sztum

woj. pomorskie

telefon: 55 640-63-53

adres e-mail: sp2_sztum@op.pl 

Klauzula informacyjna (przedstawiona na stronie www.sp2.sztum.net), zawiera informację o celu i sposobach przetwarzania danych (powyższe informacje wskazano

w Zgodzie dziecka/uczestnika na udział w konkursie) i prawie ich poprawiania, jak również

 z możliwości cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie. W klauzuli wskazano administratora danych oraz inspektora danych osobowych u Administratora.

Dodatkowych informacji o konkursie udzielają:

Marlena Nowosielska – marlena.nowosielska@sp2sztum.pl (praca literacka)

Izabela Zaboronek - i.zaboronek@sp2sztum.pl (praca plastyczna)

                           

Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA

KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY „DLA NIEPODLEGŁEJ”

pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum

Karta zgłoszenia stanowi integralną część Zgody na udział dziecka  (uczestnika) w konkursie.

Zgoda na udział dziecka/uczestnika w konkursie

KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY „DLA NIEPODLEGŁEJ”

pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum

Imię i nazwisko dziecka

Imię i nazwisko

rodzica / opiekuna prawnego

Zgodnie z art.7ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/94/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej Rozporządzenie 2016/679 zwanym dalej (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………………………………………………

                                                                                                             (imię i nazwisko dziecka)

przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w celu uczestnictwa mojego dziecka/uczestnika

w konkursie (nazwa konkursu) KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY „DLA NIEPODLEGŁEJ”

                                   (w załączeniu regulamin konkursu wraz z celem przedsięwzięcia)

oraz publikacji wizerunku dziecka (w tym danych osobowych – imię, nazwisko, wiek, klasa, szkoła/przedszkole – załącznik - karta zgłoszenia ),

osiągnięć:

1) prac wykonanych przez moje dziecko,

2) zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka

zarejestrowanych podczas zajęć, konkursu, uroczystości wręczenia nagród zorganizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 2 lub w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza

w Sztumie przy ul. Reja 15, 82-400 Sztum na:

a) stronie internetowej szkoły www.sp2.sztum.net, stronie internetowej Miasta i Gminy Sztum oraz stronach związanych z realizacją konkursu, w których uczeń bierze udział

b) profilach internetowych zarządzanych przez szkołę takich jak: Facebook - Dwójka - w przerwie oraz  portalu społecznościowym Miasta i Gminy Sztum oraz innych serwisach internetowych, które związane są

z realizacją konkursu, w których uczeń bierze udział takich jak, Facebook, Youtube, inne  

c) w mediach (np. gazetka szkolna, prasa lokalna), biuletynie informacyjnym Miasta i Gminy Sztum

 i innych publikacjach, które bezpośrednio związane są z realizowanym konkursem i jego promocją.

3. Oświadczam, że nie będę wnosić roszczeń dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.

Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej (www.sp2sztum.net), w tym z informacją o celu

i sposobach przetwarzania danych i prawie ich poprawiania, jak również z możliwością cofnięcia zgody

w każdym momencie. W klauzuli wskazano administratora danych oraz inspektora danych osobowych    

 u Administratora.

…………………………… 2018 r.                      ………………………………………………………..

                                                                                               (czytelny podpis rodzica)