นักเรียนติดค้างภาระงาน ของครูจีระพงษ์  โพพันธุ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ม.5/2

ชื่อ – สกุล

ภาระงานค้าง

หมายเหตุ

นายณัฐพล เมฆนันทไพศิฐ

นายนพดล ศรีน้อย

- รายงานเรื่องเครื่องมือในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Flip Album)

- สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง พรบ.คุ้มครองเด็ก

- เนื้อหาที่จะใช้สร้าง E-Book

- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และนำเสนอ

 

นางสาวธนาพร จุลพงษ์

- เนื้อหาที่จะใช้สร้าง E-Book