นักเรียนติดค้างภาระงาน ของครูจีระพงษ์  โพพันธุ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ม.4/2

ชื่อ – สกุล

ภาระงานค้าง

หมายเหตุ

นายนราวุฒิ ภู่ใหม่

(คะแนนรวม 47 คะแนน)

- ใช้ Paintool สร้างภาพ

- ผลงานสร้างภาพแบ็คกราวนด์แบบแสงพระอาทิตย์

- ผลงานสร้างภาพแบ็คกราวนด์แบบตาข่าย

- ผลงานสร้างตัวอักษรสีรุ้ง

- ภาพโปสเตอร์

 

นายวรรณวุฒิ เทพมาศ

(คะแนนรวม 43 คะแนน)

- ใช้ Paintool สร้างภาพ

- ภาพโปสเตอร์

 

ม.5/2

ชื่อ – สกุล

ภาระงานค้าง

หมายเหตุ

นายชนาธิป อุ่นห้อง

(คะแนนรวม 19 คะแนน)

- รายงานเรื่องเครื่องมือในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Flip Album)

- สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง พรบ.คุ้มครองเด็ก

- เนื้อหาที่จะใช้สร้าง E-Book

- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และนำเสนอ

 

นายณัฐพล เมฆนันทไพศิฐ

(คะแนนรวม 13 คะแนน)

- รายงานเรื่องเครื่องมือในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Flip Album)

- สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง พรบ.คุ้มครองเด็ก

- เนื้อหาที่จะใช้สร้าง E-Book

- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และนำเสนอ

 

นายนพดล ศรีน้อย

(คะแนนรวม 16 คะแนน)

- รายงานเรื่องเครื่องมือในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Flip Album)

- สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง พรบ.คุ้มครองเด็ก

- เนื้อหาที่จะใช้สร้าง E-Book

- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และนำเสนอ

 

นายธรรมนูญ จันทร์แจ้ง

(คะแนนรวม 6 คะแนน)

- รายงานเรื่องเครื่องมือในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Flip Album)

- สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง พรบ.คุ้มครองเด็ก

- เนื้อหาที่จะใช้สร้าง E-Book

- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และนำเสนอ

 

นางสาวธนาพร จุลพงษ์

- เนื้อหาที่จะใช้สร้าง E-Book

 

ม.6/2

ชื่อ – สกุล

ภาระงานค้าง

หมายเหตุ

นายมัธณะ ปานจันทร์

(คะแนนรวม 31 คะแนน)

- ผังความคิด การใช้คำสั่ง printf, if else และ switch case

- รายงานการประยุกต์ใช้ภาษาซี พร้อมตัวอย่างโค้ดโปรแกรม