GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:         EDG17-FOTOGRAFIA

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Gràfic

Tercer

Segon

Específica

6

Departament:    Mitjans audiovisuals i fotografia

Idioma: Català

Horari:  

Web de l’assignatura:  

Professorat responsable: Gonçal Prohens

Correu electrònic:    gprohens@escoladisseny.com 

Horari de tutories: ----------------------

----------------------

Cap de departament

Jose Luis Martín

Correu electrònic: jlmartin@escoladisseny.com 

Horari d’atenció: ----------------------

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

La fotografia és una part essencial dels recursos i tècniques necessàries en la generació d’imatges per a un dissenyador gràfic.

L’assignatura s’estructura com a teòrica i pràctica, de forma que al marge d’una adquisició  de la teoria bàsica de la història i la tècnica necessària, es fa un repàs pels elementes lingüístics i comunicatius de la disciplina i es plasma en una serie d’exercicis simples primer, i després projectes individuals complexos que plasmin l’adquisició dels coneixmenets que ha fet l’alumne.

La generació d’imatges és imprescibndible en la feina d’un dissenyador. La fotografia n’és una vessant més.

2.2. Perfil professional (interès de la matèria per la professió, amb exemples)

Entendre el disseny sense la fotografia no té sentit. Les dues disciplines caminen de la mà, i conèixer les eines i singularitats de cadascuna és quelcom bàsic que tot professional que desenvolupi la seva activitat en aquest àmbit ha de conèixer.
Tècnica i estil, art i professionalitat, capacitat analítica i tasca crítica ... metodologia, capacitat de conceptualització i agilitat en l'execució. Tots aquests aspectes són confrontants quan ens referim al disseny i la fotografia.
Perquè el disseny gràfic i la fotografia requereixen d'una important especialització per part dels professionals que els desenvolupen i saber moure’s amb criteri dins dels estrets vincles existents entre la tècnica i el disseny, el discurs artístic i la pràctica professional, és indispensable per elaborar projectes creatius i innovadors que comuniquin de manera eficaç, eficient el missatge.

3. Requisits

3.2. Requisits essencials 

3.2. Requisits recomanables 

Haver superat l’assignatura d’imatge i so de segon curs.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals (tria i marca les corresponents a l’assignatura)

CT01

Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02

Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03

Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04

Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT05

Comprendre i utilitzar, almenys, una llengua estrangera en l'àmbit del seu desenvolupament professional.

CT06

Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT07

Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT08

Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT09

Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.

CT10

Liderar i gestionar grups de treball.

CT11

Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i la sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.

CT12

Adaptar-se, en condicions de competitivitat, als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l'àmbit professional i seleccionar els canals adequats de formació continuada.

CT13

Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14

Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

CT15

Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

CT16

Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.

CT17

Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.

4.2. CG/Competències generals (tria i marca les corresponents a l’assignatura)

CG01

Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG02

Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG03

Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.

CG04

Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l'espai, del moviment i del color.

CG05

Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.

CG06

Promoure el coneixement dels aspectes històrics, ètics, socials i culturals del disseny.

CG07

Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.

CG08

Plantejar estratègies de recerca i innovació per a resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.

CG09

Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.

CG10

Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.

CG11

Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.

CG12

Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.

CG13

Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.

CG14

Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.

CG15

Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.

CG16

Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.

CG17

Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a la consecució objectius personals i professionals.

CG18

Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19

Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG20

Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.

CG21

Dominar la metodologia d'investigació.

CG22

Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

 1. Capacitat de lectura, expressió, i comprensió dels missatges audiovisuals específicament fotogràfics .
 2. Domini dels elements que són fonamentals en la comunicació.
 3. Capacitat d’utilització dels coneixements dels processos de comunicació audiovisual, amb sentit tècnic i estètic
  Domini de les eines informàtics d’ús comú en la producció fotogràfica
 4. Ús de normes, requisits i condicionants propis de les tasques fotogràfiques
 5. Domini del nivell executiu considerant les implicacions dels processos industrials més elementals i les característiques objectives dels materials que hi intervenen.
 6. Capacitat de comunicar-se eficaçment amb mitjans informàtics.
 7. Capacitat d’entendre tots els aspectes contemporanis relacionats amb la presentació i comunicació dels projectes.

5. Resultats d’aprenentatge

 1. Capacitat de lectura, expressió, i comprensió  dels productes fotogràfics.
 2.  Adquirir conceptes bàsics, en les vessants tècniques i expressives de la fotografía.
 3. Domini dels elements que són fonamentals en la comunicación, amb els elements fàctics propis de la fotografía
 4. Adquirir soltura en el maneig de la camera i altres dispositius tècnics  ( com ara materials d’il.luminació i/o dispositius i programari de retoc fotogràfic)
 5. .Solucionar problemes de disseny fotogràfic en treballs de complexitat técnica limitada
 6. Aplicar satisfactòriament el coneixements i habilitats fotogràfiques a les tasques professionals especifiques de cada especialitat,  coneguent les seves possibilitats i limitacions.
 7. .Desenvolupar la Capacitat d’utilització dels coneixements dels processos de comunicació audiovisual, amb sentit tècnic i estètic,
 8. Domini de les eines informàtics d’ús comú en la producció,  gestió i retoc d’imatges fotogràfiques.
 9. Ús de normes, requisits i condicionants.
 10. Domini del nivell executiu considerant les implicacions dels processos industrials més elementals i les característiques objectives dels materials que hi intervenen.
 11. Capacitat de comunicar-se eficaçment amb mitjans informàtics.
 12. Capacitat d’entendre tots els aspectes contemporanis relacionats amb la presentació i comunicació dels projectes.

6. Continguts (distribuïts en unitats d’aprenentatge)

 1. El procés fotogràfic.
 1. Introducció històrica a la fotografia
 2. Introducció a la imatge digital
 1. FISICA DE LA LLUM :
 1. La llum, aspectes físics
 2. La cambra fosca i la formació de la imatge òptica.
 1. LA CÀMERA FOTOGRÀFICA MODERNA.
 1. Càmera. Digital versus analògic. Parts que la composen.
 2. L'objectiu: distància focal, angle de cobertura. Perspectiva.
 3. L'obturador: l'escala de velocitats i el seu ús
 4. El diagrama: lluminositat i escala de nombre «f».
 5. Profunditat de camp.
 1. EXPOSICIÓ;
 1. Llei de reciprocitat. Llei de l'invers del quadrat de la distància.
 2. El mesurament de la llum, ús del fotòmetre/exposímetre.
 3. Equips d'il·luminació incandescent i descàrrega de gas.
 1. IL.LUMINACIÓ :
 1. La Il·luminació natural. Temperatura de color.
 2. La il·luminació artificial, la fotografia d'estudi.
 1. DIGITAL
 1. Introducció a la imatge digital: conceptes bàsics de resolució
 2. Tipus i Maneig d'arxius digitals d'imatge.
 3. Introducció al programari de gestió i processament d'imatge digital.
 4. Tècniques bàsiques de retoc fotogràfic
 1. APLICACIONS :
 1. Fotografia de reproducció: tècniques bàsiques
 2. Fotografia de documentació
 3. Fotografia publicitària, de moda
 4. Fotografia arquitectònica
 5. La fotografia de premsa
 6. La fotografia de la natura
 7. El cos humà i la fotografia
 8. El disseny gràfic i la fotografia

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

La metodología serà activa i pràctica, amb una dinàmica participativa i oberta, individualitzada i adaptada al tipus d’alumnat, al seu desenvolupament i a les activitats acadèmiques programades.

Malgrat la normativa que regula els estudis superiors de Disseny/Arts Aplicades no preveu les necessitats educatives específiques ni les adaptacions curriculars, en tot moment intentarem donar a tot l’alumnat un tracte individualitzat i personalitzat, raó per la qual pensem que no és necessari adoptar mesures especials per atendre l’alumnat amb necessitats educatives especifiques.

La metodologia base contempla la necessària implicació de l’alumne pel que fa a l’autoaprenentatge, la recerca i la planificació.    

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Al marge dels continguts purament teòrics, es treballa en projectes de llarga durada, en els que els alumnes  han d’anar pre -produint  i produint amb el professor , els productes fotogràfics finals proposats

Activitats de treball presencial

60

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes expositives

grup gran

Classes teòriques i pràctiques de grup sencer

Plantejament dels exercicis pràctics

30

Classes pràctiques

grup petit

Seguiment exercicis individuals i en petit grup

20

Tallers o treballs en grup

Grup gran

Seguiment tutoritzat d’un exercici complex realitzat en equip. L’equip coincidirà amb el grup petit

10

Realització de proves objectives d’avaluació

Tutoria acadèmica i formativa

grup tutoria

Tutoria acadèmica voluntària de seguiment

2

Avaluació (exàmens i d’altres)

grup gran

Prova en avaluació complementària (en la setmana d' examens), pels que no han pogut ser avaluats per avaluació contínua. Faran la prova els qui consideri el professor que no han assolit les competències.

3

Activitats de treball no presencial

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

40

Realització de practiques instrumentals

Individual

Treball de producció fotográfica individual, i en petit grup

5

Realització de treballs pràctics I projectes

Individual

30

Realització d’activitats

complementàries

Establim aquest temps per a que l'alumne faci visionats d’imatges fotogràfiques d'elecció pròpia pensant en la documentació necessària per desenvolupar els seus propis treballs de producción

5

7.3 Instal·lacions del centre i material

Disposa d’estudi fotogràfic però no de càmeres per a que disposin els alumnes, que hauran d’aportatr la seva. El centre no disposa de material suficient per a cada alumne, així que l’alumne ha de dur a terme les produccions amb els mitjans al seu abast en aquella part del mòdul no presencial. Així mateix sí que el centre disposa de càmeres i equips il·luminació (3) per dur a terme projectes grupals i en l’horari de l’assignatura.

7.4 Activitats interdisciplinàries

S’estudiaran possibles col·laboracions puntuals  amb altres mòduls i amb la Direcció de l’Escola . I en esser possible, amb els mòduls de Disseny publicitari.

7.5 Activitats complementàries

Col.laboració amb les activitats del centre que haguin de menester  suport fotogràfic, sempre que sigui possible dintres del nivell de coneixements de l’alumnat.

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants (L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’estudiant es basarà en el grau i nivell d’adquisició i consolidació de les competències establertes d’acord amb el perfil professional definit per a l’especialitat corresponent)

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

Quan un alumne falta a clase  és la seva obligació informar-se a través algún company i aprendre el que s'ha explicat. El fet de no assistir a alguna classe no eximeix a cap alumne de no portar el mateix ritme de treball que els seus companys o a no tenir les tasques realitzades a la data corresponent, sempre dintre dels límits de l'avaluació continuada.

També s'ha de tenir en compte que en gran part, la resolució de problemes que es puguin presentar en el decurs de la producció audiovisual  formen part dels objectius formatius, de tal forma que l'alumne haurà d' adaptarse a les circumstàncies i materials disponibles.

En els treballs en equip, també és responsabilitat de l'alumne informar-se i seguir l'evolució i canvis que hi ha en el projecte i les pautes generals donades. L'avaluació del treball en grup serà individual, i per tant, la nota no te perquè esser la mateixa per tots els integrants del grup; s'avaluarà en funció del treball desenvolupat per cada un .

8.2. Criteris d’avaluació (tria i marca les corresponents a l’assignatura)

CA01

Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades

CA02

Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades

CA03

Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament

CA04

Demostra interès per la matèria

CA05

Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura

CA06

Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades

CA07

Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura

CA08

Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura

CA09

Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades

CA10

Planifica correctament el temps i les activitats programades

CA11

Treballa amb pulcritud, ordre i neteja

CA12

Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat

CA13

Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts

CA14

Presenta correctament les activitats programades

CA15

Resol correctament les activitats programades

CA16

Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17

Desenvolupa un estil propi en les activitats programades.

A més d’aquests criteris esmentats, es valorarà especialmente :

 • El correcte desenvolupament del procés de producció, amb la documentació necessària.
 • L'adquisició d'hàbits d'investigació, d'autoaprenentatge i la seva plasmació en el treballs presentats
 • La qualitat tècnica dels productes realitzats.

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

L’assignatura té un sol itinerari, donat el seu caràcter eminentment teòric-pràctic. Aquest itinerari es aplicable tant a l’avaluació ordinària com l’extraordinària.  

 • Els procediments d’avaluació es centraran en  la realització dels projectes  proposats, treballs, i una prova objectiva de caire teòric .  

En tots els casos, l'entrega dels treballs i exercicis han d'anar acompanyades en data i forma preestablerta de les corresponents memòries explicatives del procés de realització del treball.

Els exercicis parcials a presentar  es presentaran seguint un estricte calendari de les dates de lliurament. El retard en la presentació d’un exercici suposarà un decrement en la seva qualificació, i el retard excessiu injustificat pot implicar la necessitat de repertir-ho després d'un replantejament amb el professor  .

Durant el curs, el professor podrà concretar tant les proves com els exercicis en quant a objectius, continguts i criteris d'avaluació específics de cadascun; així com adequar  la data de lliurament i el tipus de presentació.

No es considera lliurat un treball si no està en el suport demanat. Si el suport és electrònic, s'ha de poder obrir amb les versions de programari dels ordinadors de l'Escola. L'alumne mantindrà sempre una copia de seguretat de tots els treballs que entregui durant el curs, disponible per a la seva valoració per part del professor.  

Es qualificarà com “No presentat”   l'alumne que no hagi fet entrega dels treballs en forma i data prèviament determinada.   

En cas de treballs plagiats es qualificarà com a 0.

Si un alumne no es presenta a algún examen o no lliura alguna tasca a la data prevista haurà de presentar un justificant oficial ( certificat mèdic, citació judicial o deure públic de caire inexcusable)  perquè se li doni l'oportunitat de fer-lo en una altra data.

 • Criteris de qualificació o ponderació: el pes que es dona a cada instrument o procediment a l’hora de quantificar el grau d’aprenentatge aconseguit per cada alumne.

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Tècniques d’observació (assistència, registres, llistes de control, etc.)

NR

CA 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18

20%

Treballs escrits individuals i/o en grup: assajos, memòries, informes...

R

CA 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

10%

Treballs i projectes fotogràfics  individuals

R

CA 12,13,14,15,16,17,18

60%

Prova objectiva final

R

CA 4,5,6,7,8,9,

10%

Total

100 %

Opció 1 (amb un únic itinerari):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA-, CA-, CA-, etc.

5%

Proves orals en grup (debats d’aula)

NR

CA-, CA-, CA-, etc.

20%

Carpeta d’aprenentatge

R

CA-, CA-, CA-, etc.

50%

Prova objectiva final

R

CA-, CA-, CA-, etc.

25%

Total

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

L’assignatura s’impartirà emprant com a recurs metodològic fonamental el programari de gSuite, específicament la app Classroom , a través de la qual s’estructurarà el procés d’aprenentatge.

Altres recursos seran el programes adobe Photoshop i Lightroom.  

9.1. Bibliografia bàsica: 

Hirsch, Robert. Photographic possibilities : the expressive use of ideas, materials, and processes . -- London : Focal Press, 1990. --

Introducción a la fotografía digital . -- Mortsel : Agfa, 1996. -- Fotografía digital : teoría y conceptos básicos . -- Mortsel : Agfa, 1996.

Farace, Joe. Impresión de imágenes . -- Barcelona : Index Books, 2001.

Evening, Martin. Photoshop 6 para fotógrafos . -- Madrid : Anaya Multimedia, 2001.

Freeman, Michael. Guía completa de fotografía digital . -- Barcelona : Blume, 2003. --

9.2. Bibliografia complementària: 

Bíblies i manuals de Photoshop i Lightroom

9.3. Altres recursos: 

 

10. Altres observacions (si escau)

Sobre la dinàmica de la classe:

Quan un alumne falta a clase  és la seva obligació informar-se a través algún company i aprendre el que s'ha explicat. El fet de no assistir a alguna classe no eximeix a cap alumne de no portar el mateix ritme de treball que els seus companys o a no tenir les tasques realitzades a la data corresponent, sempre dintre dels límits de l'avaluació continuada.

També s'ha de tenir en compte que en gran part, la resolució de problemes que es puguin presentar en el decurs de la producció fotogràfic  formen part dels objectius formatius, de tal forma que l'alumne haurà d' adaptarse a les circumstàncies i materials disponibles.

En els treballs en equip, també és responsabilitat de l'alumne informar-se i seguir l'evolució i canvis que hi ha en el projecte i les pautes generals donades. L'avaluació del treball en grup serà individual, i per tant, la nota no te perquè esser la mateixa per tots els integrants del grup; s'avaluarà en funció del treball desenvolupat per cada un .