ข้อมูลการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด

หลักฐาน

ลิงค์

หมายเหตุ/แหล่งข้อมูล

O1 โครงสร้างหน่วยงาน

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ โครงสร้างหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียดการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน

ข้อมูลแสดงโครงสร้างการบริหาร                                                        

http://www.huso.tsu.ac.th/page.php?idm=2&mid=565

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ข้อมูลผู้บริหาร อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ชื่อ – นามสกุล และตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลแสดงรายชื่อคณะผู้บริหาร

http://www.huso.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=6&mid=522

O3 อำนาจหน้าที่ (พันธกิจของมหาวิทยาลัย)

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่อำนาจหน้าที่ จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลแสดงปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

http://www.huso.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=2&mid=384

พรบ มหาวิทยาลัยทักษิณ

https://www.tsu.ac.th/images/ACT_TSU51.pdf

ข้อมูลแสดงปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย

http://www.tsu.ac.th/vision.php

O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่แผนการขับเคลื่อนหน่วยงานอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน ครบถ้วน

แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                        

http://www2.huso.tsu.ac.th/huso_plan/index.asp?open_menu=0

O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E - Mail) และแผนที่ตั้งของหน่วยงานครบถ้วน

ข้อมูลสถานที่ตั้งและการติดต่อ

http://www.huso.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=2&mid=566

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน   เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น

ข้อมูลด้านบุคคล

http://capr.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=1&mid=298

ข้อมูลด้านแผนงาน

http://planning.tsu.ac.th/page.php?idm=5&mid=385

ข้อมูลด้านการคลังและทรัพย์สิน

http://fad.tsu.ac.th/page.php?idm=2&mid=170

พรบ. มหาวิทยาลัยทักษิณ

http://www.tsu.ac.th/images/ACT_TSU51.pdf

ข้อมูลด้านกฎหมาย

http://legal.tsu.ac.th/page.php?idm=4&mid=376

กฎบัตรการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ

http://audit.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=5&mid=372

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ จะต้องมีข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน         ตามภารกิจของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

http://www.huso.tsu.ac.th/

                                        

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยทักษิณ

http://www.tsu.ac.th/                        

แฟนเพจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

https://www.facebook.com/husotsu/

O8 Q&A

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Q&A จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น กล่องข้อความ  หรือเว็บบอร์ด เป็นต้น

แฟนเพจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

https://www.facebook.com/husotsu/

มี Q&A ในเว็บไซต์ส่วนงาน

http://www.huso.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=3&mid=568

O9 Social Network

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Social Network จะต้องเป็นช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook Twitter Line เป็นต้น เพื่อเป็นการเสริมช่องทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและสาธารณชน

แฟนเพจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

https://www.facebook.com/husotsu/

O10 แผนดำเนินงานประจำปี

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ แผนดำเนินงานประจำปี จะต้องมีรายละเอียดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่หน่วยงานจะตำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน

แผนปฏิบัติงานประจำปี        

https://qrgo.page.link/sfdA

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562

https://qrgo.page.link/vsCv

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน จะต้องมีสรุปผล การดำเนินงานของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

รอบ 3 เดือน

https://apps.tsu.ac.th/e-meeting/docs/1812019T21_1_16.pdf

รายงานผลการดำเนินงานโครงการรอบ 6 เดือน

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานประจำปี จะต้องมีสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

https://qrgo.page.link/u1xi

O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ มาตรฐานการปฏิบัติงาน จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (สำหรับหน่วยงานที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก อาจเผยแพร่เฉพาะมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงานก็ได้)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ

http://capr.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=1&mid=298

O14 มาตรฐานการให้บริการ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่มาตรฐานการให้บริการ จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ผู้มารับบริการจะต้องรับทราบ (สำหรับหน่วยงานที่มีมาตรฐานการให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจเผยแพร่เฉพาะมาตรฐานการให้บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงานก็ได้)

ด้านการเรียนการสอน

ขั้นตอนเกี่ยวกับคำร้องต่าง ๆ ของนิสิต

https://mis.reg.tsu.ac.th/portal/app/form_reg/index.jsp

ด้านการวิจัย

ด้านบริการวิชาการ

ด้านทำนุบำรุงศิบวัฒนธรรม

ด้านบริหารจัดการ

ด้านอื่น ๆ

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ จะต้องเป็นสรุปจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจ    ของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน

ข้อมูลนิสิต

ข้อมูลสถิตินิสิต

http://reg1.tsu.ac.th/registrar/apps/std_static/std_static.asp

ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ข้อมูลผู้ใช้บริการวิชาการ

ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ

ข้อมูลหลักสูตร

ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน

https://admission.tsu.ac.th/entrance/applicant/expend.jsp?cid=1

ข้อมูลหน่วยงานที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ จะต้องเป็นสรุปผลที่ได้จากการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา

แบบสำรวจการให้บริการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclhbsX4bWTgIFjdcw3n2RPngd8ga8p_rHkLUX7HJmthKmAxQ/viewform                        

ผลสำรวจการให้บริการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSV_WXzmcVvDhqQLU3N4t4kIgexNja18jQBGxFw57KyrwGMcpK87YDIWRJXKoHZfS2nmvoNrrlwS0TC/pubhtml?gid=641876616&single=true

O17 E–Service

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ E–Service จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับบริการตามภารกิจของหน่วยงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ระบบการสมัครทดสอบระดับความรู้ทางภาษา TOEIC/TOEFL ITP ของศูนย์ทดสอบทางภาษา

http://www2.huso.tsu.ac.th/toefl_itp/index.asp?menu=index

ระบบการรับสมัครนิสิต

https://admission.tsu.ac.th/entrance/applicant/projectlist.jsp

ระบบจัดการรายวิชา

http://www2.huso.tsu.ac.th/tqf/tqf01.asp

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเงินงบประมาณที่หน่วยงานจะมีการใช้จ่าย และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562

http://www2.huso.tsu.ac.th/huso_plan/index.asp?open_menu=0

O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน จะต้องมีสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน

รายงานผลการใช้งบประมาณ

รอบ 3 เดือน

https://apps.tsu.ac.th/e-meeting/docs/1812019T20_58_41.pdf

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

รอบ 6 เดือน

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี จะต้องมีสรุปการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำ

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม จะต้องเป็นการดำเนินการ หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และบแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562

https://qrgo.page.link/V4fd

การประชุมบุคลารกรสายสนับสนุน

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อปรับโครงสร้างการปฏิบัติงานของสำนักงาน

การประชุมบุคลากรเพื่อปรับโครงสร้างการปฏิบัติงาน

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะต้องเป็นการดำเนินการ หรือ กิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน

โครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม การป้องกันผลประโยขน์ทับซ้อน

มหาวิทยาลัย

การรายงานผลการดำเนินการโครงการ

งานแผน

โครงการธนาคารจิตอาสาสำหรับนิสิต

https://qrgo.page.link/GgwZ

งานพัฒนานิสิต

O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

แนวปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง                                                        

http://www2.huso.tsu.ac.th/huso_finance/index.asp?open_menu=5&foldernames=05_งานพัสดุ

งานพัสดุ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

http://fad.tsu.ac.th/page.php?idm=2&mid=170

O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการและส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินงาน

แนวปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง                                                        

http://www2.huso.tsu.ac.th/huso_finance/index.asp?open_menu=5&foldernames=05_งานพัสดุ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

http://fad.tsu.ac.th/page.php?idm=2&mid=170

O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แนวปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง

http://www2.huso.tsu.ac.th/huso_finance/index.asp?open_menu=5&foldernames=05_งานพัสดุ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

http://fad.tsu.ac.th/page.php?idm=2&mid=170

O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

แนวปฏิบัติเรื่องการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2561                                

http://www.tsu.ac.th/detail.php?id_list=101294                        

O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่มาตรการป้องกันการรับสินบน จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น      การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรับสินบน

นโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานและการรับสินบน พ.ศ. 2561

http://www.tsu.ac.th/detail.php?id_list=101294                        

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง 
และแนวทางการตรวจสอบผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ยื่นข้อเสนอ พ.ศ. 2561

http://www.tsu.ac.th/detail.php?id_list=101294                        

O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ

ข้อมูลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี

http://www2.huso.tsu.ac.th/huso_hmqa/index.asp?open_menu=0

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

http://fad.tsu.ac.th/page.php?idm=2&mid=170

ขั้นตอนการปฏิบัติงานในภารกิจต่าง ๆ

http://www.huso.tsu.ac.th/