Dagsorden

Møde


Punkt

Beskrivelse

Tid

Mål

Referat

1

Nyt fra

- elevrådet

- medarbejderrepræsentanter

- forældre (bl.a. forældremøder)

- formand/næstformand

- ledelsen

15

At give et overblik over større og mindre sager - evt. bringer ønsker om punkter til en kommende dagsorden på bordet.

Elevråd:

Der er modtaget 10.000 kr. fra Dansk elevsammenslutning, som skal bruges til besøg på Læsø saltsyderi.

Medarbejderrepræsentanter:

Lærerne planlægger juleafslutning den 20.december.

Afd. A har fælles morgensamling omkring Julekalenderen

Dussen har haft julehyggedag med forældre/bedsteforældre i dag, tirsdag den 3.dec.

Forældre: intet til referat

Formand/næstformand: intet til referat

ME og Mogens har været til møde på Forvaltningen omkring “Ledelse af skolebestyrelse”.

Ledelsen:

Skoleudvalget har besluttet, at 1,1 million til renovering af håndværk/design lokalet bliver frigivet i 2020

Elevtal: Der starter ny elev i 3.klasse, opstart medio januar.

I skolebestyrelsemappen på drev ligger de 4 film fra Zen-foto

2

/ME

Hvem deltager i møde vedr. ny ressourcetildelingsmodel?

5

Afklaring jvfr. mail udsendt 18. november

Onsdag den 11 december kl. 19.00-21.00 er der møde på Filstedvejens skole omk. ny ressourcetildelingsmodel.

Medarbejderrep.:

Forældrerep.: Mogens og Iben

Ledelsesrep.: ME og BJ

Tilbagemelding til ME senest fredag den 6.dec. omk. forældredeltagelse

3

/BJ

Princip for elevfravær

25

Med udgangspunkt i Brittas oplæg og den vedhæftede fil i denne mappe, søger vi endelig godkendelse af princippet.

Sort tekst: forvaltningens beslutning

Rød tekst: Gudumholm Skoles bud på procedure

Blå tekst: Forslag fra forvaltningen - hvad tænker I?

BJ gennemgår kort baggrunden for princippet, herunder de lovgivne bindinger, der ligger.

Ønske om at vi præciserer hvor elevens fraværsbesked skal stå.

SKB bakker op om at vi indfører registrering om eftermiddag også i 6. kl.

Ønske om at vi ændrer i den del af princippet, som omhandler det samlede lovlige og ulovlige fravær ved 15%.

Dels skal det indeholde en mere individuel vurdering, dels skal tallet sættes ned, så dialogen opstår hurtigere.

Sidste punkt: skøn om hvorvidt yngre elever end 6. klasse skal med.

4

/ME

Status - økonomi og de kommende måneder

10

Give et oversigt over økonomien, hvilke konsekvenser det har samt på kortere og længere sigt.

Orientering omk. skolens økonomi

ME fremlægger endeligt budget for 2020 til januar mødet

5

/ILS

Lejrskole i dette skoleår

15

Beslutning: Skal der ændres i 6. klasses lejrskole, så det med udgangspunkt i økonomien bliver en kortere tur?

Se vedhæftede overslag i mappen.

Beslutning: Nuværende 6.klasse’s tur ændres til en 3 dages tur med 2 overnatninger.

ME sender besked ud til 6.klasse forældrene, hvor de indbydes til et møde, hvor begrundelsen for ændringen forklares. Sendes i kopi til skolebestyrelsen.

6

Eventuelt

5

Der kan ikke bringes beslutningspunkter eller andre debattunge punkter op her – i så fald skal de på dagsordenen til næste møde