GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:         EDP15-ESTRUCTURES, SISTEMES I RECURSOS II

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Producte

Tercer

Segon

Específica

4

Departament:    Ciència i tecnologia

Idioma: Català/castellà

Horari: Dv 13.05-14.55

Web de l’assignatura: ----------------------

Professorat responsable:

----------------------

Correu electrònic: ----------------------

Horari de tutories: ----------------------

Cap de departament

Jaume Estades Amengual

Correu electrònic: jestades@escoladisseny.com

Horari d’atenció: 

2. Contextualització

L’assignatura té com finalitat atorgar eines a l’alumne per comprendre els mecanismes, estructures i sistemes bàsics del funcionament d’objectes per tal de poder proposar i solucionar elements resistents de una manera coherent amb la màxima eficiència dels materials.

El funcionament del curs es desenvoluparà combinant coneixements teòrics amb pràctiques destinades a comprovar i consolidar conceptes explicats en les sessions teòriques.

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura

L’assignatura pertany a la matèria Materials i Tecnologia aplicats al disseny de Producte.

2.2. Perfil professional

Estructures, sistemes i recursos I és una eina per desenvolupar solucions coherents i eficients als dissenys projectats per l’alumne de tal manera que els permet assolir una dimensió professional i tècnica a la seva activitat com dissenyador permetent afegir a la seva feina la dimensió qualitativa del fet estructural i productiu que a la llarga serà un element per millorar els seus projectes i dissenys.

3. Requisits

3.2. Requisits essencials 

Haver superat l’assignatura de formació bàsica Fonaments científics i ecològics del disseny.

3.2. Requisits recomanables 

És convenient que els estudiants disposin d’un cert esperit crític i una certa sensibilitat per la forma i la percepció de les tres dimensions.

També és interessant cursar l’assignatura al mateix temps que Materials i tecnologia I.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de l'informació i la comunicació.

CT14- Dominar la metodología de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

4.2. CG/Competències generals 

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i acondicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG05- Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.

CG06- Promoure el coneixement dels aspectes històrics, ètics, socials i culturals del disseny.

CG08- Plantejar estratègies de recerca i innovació per a resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.

CG10- Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.

CG15- Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.

CG17- Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a la consecució objectius personals i professionals.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG21- Dominar la metodología d'investigació.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

(Decret 43/2013 autonòmic)

-Saber proposar formes estructuralment coherents amb la resistència dels materials i dels sistemes estructurals.

-Conèixer i comprendre el funcionament dels mecanismes i sistemes bàsics i saber-los aplicar de forma eficient.

-Determinar les solucions constructives, els materials i els principis de producció adequats a cada cas.

5. Resultats d’aprenentatge

-Identificar els elements resistents de un disseny i reconèixer el sistema de distribució i descarrega d’esforços.

-Interpretar el funcionament dels diferents sistemes estructurals i aplicar el més adient a les diferents situacions de

projecte.

-Valorar i avaluar els mecanismes i sistemes bàsics per utilitzar-los de la manera més eficient.

-Elegir el material i les solucions constructives més adequats a cada cas.

6. Continguts

1. FORCES DISTRIBUÏDES

Forces distribuïdes: Centroides i centres de gravetat. Àrees i línies. Centre de gravetat d'un cos bidimensional.

Centroides d'àrees i línies. Primers moments d'àrees i línies. Plaques i filferros compostos. Determinació de centroides per integració. Càrregues distribuïdes en bigues. Forces sobre superficies submergides. Volums. Centre de gravetat d'un cos tridimensional. Centroide d'un volum. Cossos compostos. Determinació de centroides de volums per integració. Definicions. Conceptes i principis.

2. FORCES A BIGUES I CABLES

Forces en bigues i cables. Forces internes en elements. Diferents tipus de càrregues i suports. Diferents tipus de càrregues i suports. Diagrames de esforç tallant i de moment flector. Cables. Cables amb càrregues concentrades.

Cables amb càrregues distribuïdes. Cable parabolic. Catenària.

3. SISTEMES BÀSICS DE MULTIPLICACIÓ D’ESFORÇOS

Màquines simples: El pla inclinat .La politja. La palanca. Conceptes físics: Fricció. Lleis de la fricció seca. Coeficients de fricció. Tipus de fricció. Potència. Treball. Rendiment.

4. SISTEMES BÀSICS DE TRANSMISSIÓ D’ESFORÇOS

Pinyons, rodes dentades, cargols helicoïdals, eixos, bieles, corretges, cadenes, engranatges, trens de forces.

5. SISTEMES ELÈCTRICS; HIDRÀULICS I PNEUMÀTICS

7. Metodologia docent

Mètode expositiu

Cada tema es presentarà estructurat lògicament amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a

l’assoliment de les competències de l’assignatura.

Classe expositiva participativa

A les classe expositives participatives s’incorporaran espais per a la participació i intervenció dels estudiants mitjançant

activitats de curta durada a l’aula, com són les preguntes directes, les exposicions de l’estudiant sobre temes determinats o la

resolució de problemes vinculats amb els plantejaments teòrics exposats

Aprenentatge basat en recerca

Aquest mètode tindrà com a punt de partida un o diversos treballs de recerca que l’estudiant ha de dur a terme durant tot el

quadrimestre, el qual serà redactat i exposat oralment i públicament a classe.

Estudi de casos

Anàlisi intensiva i completa d’un fet, problema o succés real amb la finalitat de conèixer-lo, interpretar-lo, resoldre, generar-ne

hipótesis, contrastar-ne les dades, reflexionar-hi, completar-ne coneixements, diagnosticar-lo i, en ocasions, assajar els

possibles procediments alternatius de solució.

7.1. Estratègies generals metodològiques

----------------------

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

28 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S'exposa el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

10 hores

Classes pràctiques

Individual

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques a l’aula.

14 hores

Avaluació

Individual

Prova objectiva d’avaluació, escrita

2 hores

Avaluació

Individual

Presentació oral treballs de recerca.

2 hores

Activitats de treball no presencial

72 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució de pràctiques individuals autònomes

Individual

Lectures/investigació.

5 hores

Resolució de pràctiques en grup avaluatives

Petit grup

Desenvolupament d’un projecte de disseny.

32 hores

Treball de

recerca

recerca

Individual

Elaboració treballs de recerca.

30 hores

Estudi

Individual

Preparació per a la prova objectiva d’avaluació

5 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Ordinador de professor i projector/pissarra digital

Taller de maquetes

7.4 Activitats interdisciplinàries

En principi no n’hi ha.

7.5 Activitats complementàries

En principi no n’hi ha.

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

----------------------

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació

L’avaluació d’aquesta assignatura tindrà dos itineraris:

L’itinerari A s’aplicarà als estudiants que segueixin regularment i amb aprofitament el curs i l’itinerari B per aquells alumnes que no assisteixen amb regularitat.

L’assistència mínima per poder ser avaluat mitjançant l’itinerari A és del 80% de les activitats lectives. L’estudiant que no arribi a aquest mínim passarà a ser avaluat segons els criteris i les ponderacions de l’itinerari B. Per tal de poder aplicar els criteris de ponderació ,a l’itinerari A, la qualificació mínima tan del treball com de la prova objectiva haurà de ser de 4, mentre que al B ha d’esser de 5.

Consideracions generals

Per aprovar l'assignatura, l'alumne haurà d'haver superat tots els examens proposats durant el curs, consistents en dues proves objectives de relació de conceptes i aplicació dels mateixos (avaluació contínua). Cada un dels exàmens es puntuarà amb una nota numèrica entre 0 i 10. Per aprovar la nota mínima de cada un dels exàmens parcials ha de ser de 5. No obstant això, per a fer mitjana entre les diferents proves s’ha de treure com mínim un 4, sempre i quan la mitjana de totes les proves sigui major o igual a 5

Per un altra banda i encara que l’assignatura s’enfoca des d’una forma bastant teòrica, durant el curs es proposen diversos treballs d’assimilació de l’explicació teorica consistents en la recerca d’imatges, experiments de laboratori i recerca de catàlegs diferents amb la finalitat de crear la seva pròpia biblioteca de materials. Per a poder aprovar l’assignatura l'alumne haurà de lliurar tots els exercicis proposats, revisats i lliurats en las dates establertes pel professor amb una nota superior a 5.

Aquells alumnes que presentin tots els treballs i tinguin una mitjana superior a 5 en les proves teòriques, i que a criteri del professorat hagin adquirit totes les competències poden superar l'assignatura per avaluació contínua. La resta han de presentar-se a la prova ordinària i/o extraordinària.

Avaluació continua (itinerari A)

L’aplicació del procés d’avaluació contínua demana de l’alumnat una assistència mínima del 80% del total d’activitats d’aprenentatge presencials. L’avaluació consistirà en la realització correcta de les dues proves i el lliurament en la data prevista del treball de recerca que es proposi.

Els exercicis es plantejaran per escrit, on quedaran reflectits: les competències a assolir, els criteris d’avaluació i la data de lliurament. El retard en la presentació d’un exercici suposarà un decreixement de un 20% en la qualificació.

Aquells alumnes que superin correctament totes les proves o exàmens i presentin tots els treballs i que a criteri del professorat hagin adquirit totes les competències i assimilat els conceptes bàsics poden superar l’assignatura en l’avaluació contínua. La resta han de presentar-se a la convocatòria ordinària i/o extraordinària.

Es qualificarà com no presentat (NP) l’alumne que no hagi lliurat cap treball i no s’hagi presentat a cap prova teòrica.

Avaluació ordinària

Aquells alumnes que no superin l’assignatura en l’avaluació continua i tinguin una assistència mínima d’un 80% hauran de superar un examen en gener, amb les proves teòriques no assolides i hauran de lliurar les pràctiques no lliurades o suspeses.

Avaluació extraordinària

Aquells alumnes que no superin l’assignatura en l’avaluació continua i tinguin una assistència mínima d’un 80% hauran de superar un examen en Febrer, amb les proves teòriques no assolides i hauran de lliurar les pràctiques no lliurades o suspeses.

Aquells alumnes que no superin l’assignatura en l’avaluació continua i tinguin una assistència de menys d’un 80%, hauran de superar un examen en febrer amb tots els continguts de l’assignatura (amb nota no menor a 5) i lliurar un treball o treballs que es proposen a l’alumne i han de tenir puntuació igual o superior a 5 cada treball individualment. L’existència de un treball amb nota inferior a 5 suposarà la suspensió de l’assignatura.

Opció 2 (amb dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA01 - CA02 - CA03 - CA04

10%

---

Exposició oral

NR

CA12 - CA13 - CA14 - CA15

10%

---

Pràctiques

R

CA06 - CA07- CA08- CA09- CA10- CA11- CA13-

CA14- CA15

30%

---

Treball de recerca

R

CA06 - CA07- CA08- CA09- CA10- CA11- CA13-

CA14- CA15

20%

40%

Prova objectiva final

R

CA05 - CA06 - CA07 - CA08 - CA10 - CA15

30%

60%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

J. Meriam. Estàtica. Ed. Reverté. ISBN:

Beer y Johnson. Mecánica Vectorial para Ingenieros-Estàtica. Ed. McGraw Hill.ISBN: 978-970-6103-9

9.2. Bibliografia complementària: 

O. Martínez. Mecànica i Resistència de materials. Ed. Univ. Jaume I. ISBN: 978-84-695-9563-3

Gere. Problemas de Mecánica de materiales. www.FreeLibros.com

K. Gieck. Manual de fórmulas técnicas. Ed. Alfaomega. ISBN: 970-15-0840-8

9.3. Altres recursos: 

De l’aula:

Documentació proporcionada per la professora.

De l’alumnat:

Ordinador personal

Programari tipus processador de textos o de maquetació digital.

Mostres de materials per realitzar pràctiques

10. Altres observacions 

----------------------