Published using Google Docs
Strategic Marketing 2020
Updated automatically every 5 minutes

ПРОГРАМА НА КУРС: ”СТРАТЕГИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ”, учебна 2020-2021

проф. д. ик. н. Невяна Кръстева, асистенти: ас. Ирена Младенова

Стопански факултет, събота 13 часа

7 ноември

Маркетингова стратегия за начинаещи

6:11

Същност, елементи и характеристика на маркетинговата обкръжаваща среда на фирмата- част 1

24:01

Същност, елементи и характеристика на маркетинговата обкръжаваща среда на фирмата -2

15:36

"Син океан" - как да приложим стратегията, която повишава жизнения статус на потребителя?

12:05

Влияние на факторите от обкръжаващата среда на фирмата върху формирането на маркетинговата стратегия

19:31

14 ноември

Базови маркетингови стратегии

16:51

Корпоративни, маркетингови и бизнес стратегии

16:43

Еволюция на системите за планиране

25:09

Елементи на корпоративните бизнес стратегии . Мисията и визията като мотивация за фирмата

18:18

Обща стратегия за развитие

26.28

Първи онлайн тест с решение на кратки казуси с регистрация по теми 1-10- ще получите инструкции за регистрацията и  начина на провеждане

21 ноември

Съответствие между бизнес стратегии и обкръжаваща среда

31:57

Пазарна сегментация и целеви пазари

14:39

Анализиране и приоритетизиране на потенциални целеви пазари

19:59

Позициониране на пазара

15:42

Концепция на позиционирането

17:38

28 ноември

Маркетингови стратегии и криви на жизнения цикъл на продукта

29:29

Маркетингови стратегии за навлизане на нови пазари

27:18

Маркетингови стратегии за разрастващи се пазари

25:46

Маркетингови стратегии за разрастващи се пазари - част 2

25:08

Маркетингови стратегии за зрели пазари

27:27

5 декември

Маркетингови стратегии за спадащи пазари

 9:32

Обща структура на стратегическия маркетингов план

21:29

Планиране на бизнес портфолио. Матрица на Бостънската консултантска група.

12:22

Международни маркетингови стратегии

21:46

Втори онлайн тест с решение на кратки казуси с регистрация по теми 11 до края- ще получите инструкции за регистрацията и начина на провеждане

11 януари

Тест онлайн – ще получите инструкции

Литература:

1. Кръстева Невяна, Петрова Ива, “Стратегически маркетинг - маркетингови стратегии”, Авангард, 2007

2. Кръстева Невяна, Петрова Ива, “Стратегически маркетинг” Български център по производителност и качество, София, 2001, 2005г. второ издание

Допълнителна литература:

1. Кръстева Н. и др., Дигитален маркетинг. Въведение, том 1, Авангард Прима, 2019, ISBN 978-619-239-235-2, стр.290

2. Кръстева Н. и др., Дигитален маркетинг. Стратегическо планиране на дигиталния маркетинг, том 2, Авангард Прима, 2019, ISBN 978-619-239-234-5, стр.334

Книгите се продават в книжарница „Хеликон” и книжарницата в ректората на СУ ”Св. Кл. Охридски”. “, както и в книжарницата на МВБУ, ул. Винсент Ван Гог 7, недалече от МОЛ Парадайз, тел. на книжарката- +359 (0)2 400 16 30. от 09:00 до 14:00ч.

Презентациите са разполагаеми в smarketing.org

Уважаеми колеги,

Започва новата учебна 2020-2021г. Предстои ни заедно да опознаем основите на маркетинга. Пред вас е програмата за курса лекции.  С вашия асистент ще провеждате упражнения.

Оценката ще се формира от:

Тест за текущ контрол - тест- 30 точки

Отговори на казуси- 2 казуса- всеки по макс. 5 точки- общо 10 точки

Упражнения- 40 точки

Курсова работа- 20 точки

Възможно е през семестъра преподавателят да поставя допълнителни задачи.

Оценка отличен се формира при набрани 90-100 точки.

Решени онлайн 2 задачи. Коментарите Ви върху всяка от тези задачи ще бъдат оценявани и могат да Ви донесат до общо 10 точки от крайната оценка (всяка решена задача от двата цикъла казуси - до 5 точки).

Пример:

Трябва ли компанията да използва матрицата на Бостънската консултантска група, за да класифицира продуктите или марките си? Обяснете защо „да” или защо „не”.

Отговор: ( Отговорите на студентите може да варират.)

Матрицата на Бостънската консултантска група оценява стратегическите бизнес единици по две важни направления: привлекателността на пазара на стратегическата бизнес единица или степента на растеж за индустрията и силата на позицията на стратегическата бизнес единица или относителния пазарен дял на пазара или индустрията. Матрицата обособява четири типа стратегически бизнес единици: звезди, дойни крави, проблемни деца и кучета. След като всяка стратегическа бизнес единица е определена, предприятието може да реши каква роля ще изиграе всяка единица в бъдещето на предприятието, като използва стратегии на изграждане, задържане, събиране на реколтата  или премахване на всяка стратегическа бизнес единица. Обаче, матрицата на Бостънската консултантска група и други методи за планиране на портфолиото, може да бъдат трудни за изпълнение, времеемки и също скъпи за реализация. Определянето на стратегически бизнес единици и измерването на относителния пазарен дял и растеж могат да бъдат също трудна задача. Техен сериозен пропуск е това, че докато са полезни за класифициране на текущия бизнес, те предлагат малък или никакъв съвет за бъдещото планиране.

Курсова работа – Писмена работа на тема „Кои са безсмислените работни места в маркетинга? (проучване)“. Курсовата работа на тази тема се подготвя в обем от ок. 8-10 стр. на английски език, без copy paste (работите ще минат turn it in). Може да се направи и на английски език. Запознайте се с този текст:  https://baricada.org/2018/08/07/bullshit-jobs/ 

Изградете си стратегия за проучването, което ще направите. Проведете го и отразете резултатите.

Оценяването на курсовите работи се извършва по следните критерии:

- значимост (актуалност) на избраната тема - 20т.

- пълнота на анализа - 30 т.

- подходящ език и стил - 10 т.

- графики и таблици - 10т.

- правилно цитиране на източниците - 20 т. –източниците да  не са по-стари от 2015г.

Например: Hilbert, M., Lopez, P. , ‘The World’s Technological Capacity to Store, Communicate, and Compute Information’,  Science (2015, 1 April)

- правилно оформление- 10т.

Обемът на  курсовата работа да е 8-10 стр., Times New Roman 12, междуредие 1.5. Файлът се наименува с факултетния номер на студента- например 1122.doc. Файловете да са запомнени в Word за Windows. Посочването на използваните източници и цитати става под линия на същата страница и е задължителен елемент, който се оценява с 1 единица от оценката. Цитирането става като се посочва фамилията на автора, абревиатура на името, година на издаване, заглавие, източник, интернет сайт, ако е взет от такова място. Курсови работи в други формати няма да се разглеждат и оценяват. Готовите курсови работи се изпращат на мейл nevianak@yahoo.com. В subject на мейла се посочва- kursova rabota neiconomisti marketing SU2020. Документът се прилага  към мейла, а не се изпраща като писмо.

Краен срок за предаване 10 януари 2021г.

Неразделна част от тази програма са приложенията за всеки учебен ден лекции.

Желаем Ви успех!