GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació:  Títol Superior de Disseny  

Nivell:  Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:  FB07-HISTÒRIA DE L’ART, DEL DISSENY I DE L’ESTÈTICA        

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Totes

Primer

Anual

Formació Bàsica

8

Departament:    Història de l’art i del disseny

Idioma: Català/castellà  

Horari: 

Web de l’assignatura: 

Professorat responsable:

Alba López Galmés

Correu electrònic:  agalmes@escoladisseny.com 

Horari de tutories:

Francisca Margarita Torrens Barceló  

Correu electrònic: fmtorrens@escoladisseny.com 

Horari de tutories:

Cap de departament:

Francisca Margarita Torrens Barceló

Correu electrònic: fmtorrens@escoladisseny.com 

Horari d’atenció:

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura

Història de les arts, el disseny i l’estètica               

2.2. Perfil professional

Aquesta assignatura proporciona les eines per el coneixement i la comprensió de l’evolució i significació estètica i simbòlica de les produccions artístiques i utilitàries des de l’òptica del seu context històric i cultural.

Dins la titulació de Disseny pretén ajudar al futur professional a atendre i reflexionar sobre la pluralitat d’elements contetxtuals que configuren l’obra, al temps que afavoreix la sensibilitat, la consciència crítica, l’interès pel patrimoni, el rigor metodològic, la utilització de metodologia idònia i la capacitat d’auto aprenentatge.

Tot plegat és essencial per l’educació integral del dissenyador.

3. Requisits

Sense requisits

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals:

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT06- Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT07- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT09- Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.

CT10- Liderar i gestionar grups de treball.

CT14- Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

CT16- Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.

CT17- Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.

4.2. CG/Competències generals 

CG03- Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.

CG04- Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l'espai, del moviment i del color.

CG06- Promoure el coneixement dels aspectes històrics, ètics, socials i culturals del disseny.

CG12- Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.

CG13- Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.

CG14- Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG21- Dominar la metodologia d'investigació.

4.2. CE/Competències específiques de l’especialitat

Promoure el coneixement dels aspectes històrics, ètics, socials i culturals del disseny.

Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.

Conèixer el context econòmic, social i cultural en el qual té lloc el disseny.

Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

Dominar la metodologia de recerca

5. Resultats d’aprenentatge

Comprendre i valorar la cultura de l’art i de l’objecte material com a part del procés històric i entendre l’obra com a portadora de valors.

Saber reflexionar sobre els múltiples factors que intervenen en la configuració de l’objecte i les complexes relacions que es poden donar entre els distints llenguatges proposats al llarg de la història.

Entendre els trets essencials de cada un dels temes des d’eixos cronològics, atendre la multi causalitat i la pluralitat d’elements que configuren les obres. Saber interpretar-les i extreure’n els valors que d’elles emanen mitjançant l’anàlisi i la crítica.

Conèixer i destacar la concepció estètica percebuda a cada un dels temes tractats.

Desenvolupar  la capacitat de saber utilitzar els coneixements adquirits, la terminologia específica i dominar els procediments metodològics propis de la investigació.

Haver adquirit l’hàbit de l’auto aprenentatge i el de saber gestionar de forma autònoma la investigació.

Adquirir sensibilitat estètica i demostrar capacitat crítica cap al fet creatiu en qualsevol dels seus àmbits.

Demostrar compromís ètic i responsabilitat cap als béns culturals de tots els pobles i conèixer i respectar de manera especial el patrimoni de la nostra

Comunitat Autònoma.

Poder establir postures de coneixement, intervenció i divulgació.

6. Continguts

BLOC TEMÀTIC I

Introducció als aspectes teòrics i metodològics de la Història de l’art, del disseny i de l’estètica. L’obra dins el procés històric. El patrimoni cultural. La divisió de les arts des de la perspectiva històrica i actual.

BLOC TEMÀTIC II

Desenvolupament de l’art i marc estètic des dels orígens fins a les cultures clàssiques: Prehistòria, Orient proper. Egipte.  Estudi dels trets més rellevants i obres més significatives de Grècia i Roma.

BLOC TEMÀTIC III

Estudi i anàlisi dels estils i de les obres més representatius del món medieval a Orient i Occident. Conceptes estètics i

simbòlics. Les organitzacions gremials a Europa.

BLOC TEMÀTIC IV

L’art del Renaixement, Manierisme, Barroc, Rococó en el marc històric, cultural i estètic de la societat europea. Anàlisi d’obres i estudi d’autors més significatius. Les Manufactures reials.

BLOC TEMÀTIC V

Desenvolupament de les tendències artístiques i estètiques des de la il·lustració fins a les avantguardes històriques. Anàlisi dels artistes i de les obres més significatives.

BLOC TEMÀTIC VI

Avantguardes històriques. Anàlisi dels artistes i de les obres més significatives.

BLOC TEMÀTIC VII

La consolidació del disseny. Les propostes racionalistes de la Bauhaus i la seva projecció fins a l’actualitat.

BLOC TEMÀTIC VIII

Evolució de l’art i del disseny des de la Segona Guerra Mundial fins avui. Els nous llenguatges artístics. Exemples de creadors i anàlisi d’obres rellevants.

7. Metodologia docent

Tipus d’agrupació:

 a) Grup gran (entre 25 i 50 alumnes): per a activitats teòriques i pràctiques que es poden dur a terme de manera efectiva en espais i amb grups relativament grans.

 

Modalitats organitzatives: 

a) Activitats de treball presencial (en les quals és present el professor):

  • Classes teòriques (grup gran): exposició de continguts mitjançant la presentació o l’explicació (classes magistrals, exposicions orals individuals o en grup).  
  • Classes pràctiques (grup gran): qualsevol tipus de pràctica a l’aula en la qual es desenvolupen activitats d’aplicació dels coneixements a situacions concretes i a l’adquisició d’habilitats relacionades amb la matèria d’estudi: estudi de casos, anàlisis diagnòstiques, resolució d’exercicis i problemes, etc.  
  • Tutories (grup petit / individual): activitats d’orientació, seguiment i avaluació del procés d’aprenentatge d’un estudiant o un grup reduït d’estudiants amb atenció personalitzada del professor.  
  • Avaluació (grup gran / grup mitjà / grup petit / individual): conjunt de proves utilitzades en l’avaluació del progrés de l’aprenentatge de l’estudiant.  
  • Altres (grup gran / grup mitjà): visites programades, projeccions, sortides de camp, etc.

 b) Activitats de treball no presencial o autònom (en les quals no és present el professor):  

  • Estudi i treball en grup: preparació de seminaris, lectures, recerques, treballs i memòries, obtenció i anàlisi de dades, etc., per exposar o lliurar.  
  • Estudi i treball autònom individual: les mateixes activitats que figuren en l’apartat anterior, però fetes de forma individual. S’hi inclouen, a més a més, l’estudi personal, la preparació d’exàmens, el treball en biblioteques, les lectures complementàries, la resolució de problemes i exercicis, etc.

 

7.1. Estratègies generals metodològiques

 

• Assistència regular a les activitats lectives: mínim 60%

• Classes expositives

• Anàlisi d’obres d’art i disseny representatives en relació al seu context historicoartístic

• Treballs d’investigació per part de l’alumnat en relació als continguts

• Orientació bibliogràfica i metodològica en relació als processos d’investigació

 

 

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

97 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

58 hores

Classes pràctiques

Individual/grup

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes, pràctiques a l’aula.

29 hores

Avaluació

Individual

Proves objectives parcials d’avaluació, oral i/o  escrita.

10 hores

Activitats de treball no presencial

103 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució de pràctiques individuals autònomes

Individual

Lectures. Anàlisi d’imatges (identificació visual i argumentació). Recerca. Realització de mapes conceptuals. Comparació d’obres de diferents períodes. Eixos cronològics.

50 hores

Estudi individual autònom

Individual

Temps que es dedica per autogestionar el propi aprenentatge

 53  hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Aules equipades amb sistemes de projecció d’imatges de qualitat (projector i pissarra digital). Bibliografia específica  

7.4 Activitats interdisciplinàries

-

7.5 Activitats complementàries

Possible visita a museus, exposicions i obres patrimonials en relació als continguts de la matèria

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

Dins cada curs (any/semestre) es diferencien tres períodes d’avaluació:

 

a) El període d’avaluació contínua es du a terme durant el període lectiu del curs.

b) El període d’avaluació complementària i final es du a terme a la finalització de cada semestre.

c) En el període d’avaluació extraordinària, que es du a terme a la finalització de cada curs, es fa la recuperació de l’avaluació final.

 

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

Per aplicar la avaluació contínua és necessària l’assistència a un 60% de les activitats lectives. En cas de no poder assistir a classe, l’alumne pot cursar l’assignatura seguint l’itinerari B, acordat amb el professor mitjançant un contracte pedagògic.

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Hi ha dos itineraris, un ITINERARI A per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre ITINERARI B per l’alumnat que no assisteix.

Per poder seguir l’Itinerari A s’ha d’assistir, com a mínim, al 60% de les classes. En cas contrari, s`ha de seguir l’Itinerari B.

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

Per poder seguir l’Itinerari A s’ha d’assistir, com a mínim, al 60% de les classes. En cas contrari, s`ha de seguir l’Itinerari B.

Treballs i activitats a l’aula

NR

Es valorarà l’adequació del treball de l’alumne als objectius proposats pel professor

30%

20%

Prova objectives

R

Itinerari A: Es duran a terme proves objectives parcials pels alumnes de l’itinerari A. S’avaluaran els coneixements teòrics i d’anàlisi d’imatges per part de l’alumne dels temes vists durant el semestre.

70%

---

Avaluació final

R

Itinerari B: Per poder realitzar la prova, en el període ordinari de juny, és imprescindible presentar, el mateix dia, els treballs que s’hagin pactat, contracte pedagògic, amb el professor.

Es valorarà la recerca, la síntesi, la claredat

expositiva i la presentació.

80%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

** La qualificació no podrà ser inferior a 5.

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

Medina, P. : Història de l’Art. Ed. Columna. 1999

Ramírez, J.A. Historia del arte. Alianza editorial. 1999. 4 volums.

Lajo, R. Lèxic d’art. Ed. Akal. 1996

Morante López, Felisa i Ruiz Zapata, Maria: Análisis y comentario de la obra de Arte. ed. Edinumen. 2008.

Per aquells alumnes que no han treballat mai la matèria i per iniciar-se en la mateixa son també recomanables els manuals d’Història de l’Art de 2n de batxillerat.

9.2. Bibliografia complementària: 

Aznar, Sagrario y Cámara, Alicia. Historia del Arte. UNED. Madrid, 2010

Argan, J.C. El arte moderno.  (2 vol). Ed. Akal

Bozal, V. Historia de las ideas estéticas (2 vol) Ed. Visor. 1996

Calvo Serraller, Francisco, El arte contemporáneo, Editorial Taurus, Madrid, 2014 (2001)

Campi i Valls, I. Què es el disseny?. Edicions 62. 1996

V.V.A.A.: Técnicas i medios artísticos. Editorial universitària Ramon Areces. UNED. 2º edició

9.3. Altres recursos: 

Fons bibliogràfics de les biblioteques públiques i universitàries. Presentacions en power point