GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol superior d’ ensenyaments artístics

Nom de l’assignatura/codi:         EDM19-PROJECTES V

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Moda

Quart

Primer semestre

Específica

8

Departament:    Projectes i teoria del disseny

Idioma: castellà/ català

Horari: Dimarts de 9.50 a 13.05h / dijous de 9.50 a 13.05h

Web de l’assignatura: ----------------------

Professorat responsable:

Mar Vilalta Juvanteny

Correu electrònic: mvilaltamv@gmail.com

Horari de tutories: ----------------------

Cap de departament

Marta González

Correu electrònic: mgonzalez@escoladisseny.com

Horari d’atenció: ----------------------

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

Projectes de disseny de moda i indumentària

 

2.2. Perfil professional

El dissenyador de moda és un professional capaç de configurar material i formalment els productes de disseny tèxtil i de la indumentaria en diferents àmbits, atenent les necessitats i les tendències del mercat,la innovació i la seva viabilitat tècnica-productiva, econòmica, medi-ambiental i sociocultural. Els àmbits principals on es desenvolupa la seva activitat són:

1. Disseny de moda i indumentària.

2. Coolhunter – Investigació de tendències.

3. Estilisme.

4. Direcció artística.

5. Vestuari teatral i cinematogràfic.

6. Disseny de complements.

7. Disseny tèxtil.

8. Disseny i gestió d´ imatge corporativa.

9. Gestió empresarial d'activitats creatives.

10. Disseny personalitzats o corporatius.

11. Disseny de moda i indumentària per activitats específiques.

12. Figurins.

13. Sastrería i confecció a mida.

14. Disseny, investigació i desenvolupament de nous conceptes, materiales, aplicacions i productes.

3. Requisits

3.2. Requisits essencials 

Haver superat l'assignatura de fonaments del disseny

3.2. Requisits recomanables 

Haver superat les assignatures de Projectes I , Projectes II i Projectes III

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT06- Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT07- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT09- Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.

CT10- Liderar i gestionar grups de treball.

CT11- Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i la sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.

CT12- Adaptar-se, en condicions de competitivitat, als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l'àmbit professional i seleccionar els canals adequats de formació continuada.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14- Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

CT16- Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.

CT17- Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.

4.2. CG/Competències generals 

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG03- Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.

CG04- Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l'espai, del moviment i del color.

CG05- Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.

CG06- Promoure el coneixement dels aspectes històrics, ètics, socials i culturals del disseny.

CG07- Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.

CG08- Plantejar estratègies de recerca i innovació per a resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.

CG09- Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.

CG10- Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.

CG11- Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.

CG12- Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.

CG13- Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.

CG14- Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.

CG15- Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.

CG16- Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.

CG17- Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a la consecució objectius personals i professionals.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG20- Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.

CG21- Dominar la metodologia d'investigació.

CG22- Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

-Generar propostes creatives de disseny de moda i indumentària adequades als condicionaments materials, funcionals, estètics i comunicatius dels supòsits de treball.

-Concebre i materialitzar projectes de disseny de moda i indumentària que integrin els aspectes formals, materials, tècnics, funcionals, comunicatius i de realització.

-Adequar la metodologia i les propostes de disseny a l'evolució tecnològica i industrial pròpia del sector.

-Fonamentar el procés creatiu en estratègies de recerca, metodològiques i estètiques.

-Interrelacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica.

-Resoldre els problemes estètics, funcionals, tècnics i de realització que es plantegen durant el desenvolupament i execució del projecte.

-Analitzar els estudis de mercat i la seva incidència en el desenvolupament de nous productes i col·leccions.

-Reflexionar sobre la influència social positiva del disseny, la seva incidència en la millora de la qualitat de vida i del medi ambient i la seva capacitat per generar identitat, innovació i qualitat en la producció

 

5. Resultats d’aprenentatge

L'alumne ha de saber dur a terme un projecte que inclogui una part conceptual i el desenvolupament material d’ acord amb aquest concepte. El resultat ha de ser coherent i ha de mostrar el camí que s’ ha seguit des de la investigació i recerca a nivell teòric, de materials, de tècniques, etc així com el resultat final del mateix.

A.- COMPETÈNCIA DESCRIPTIVA:

- Expressar en llenguatge gràfic, oral i escrit.

- Utilitzar els coneixements dels sistemes de representació, amb sentit tècnic i artístic.

-Expressar tècnicament i artísticament les propostes de disseny.

 

B.- COMPETÈNCIA CRÍTICO-INTERPRETATIVA:

- Analitzar i valorar críticament el Disseny com a resultat de la integració d’un sistema complex de relacions formals, funcionals, ergonòmiques, fisiològiques, històriques, sociològiques, psicològiques, econòmiques, tecnològiques, etc

C.- COMPETÈNCIA CREATIVA:

- Dominar el procés metodològic, capacitat d’anàlisi.

- Sintetitzar i desenvolupar propostes de disseny.

- Idear i formalitzar propostes pròpies.

 

D.- COMPETÈNCIA D’EXECUCIÓ:

-Dissenyar a nivell executiu considerant les implicacions dels processos industrials més elementals i les característiques

objectives dels materials que hi intervenen.

-Realitzar models i prototips.

 

6. Continguts

1.         Breu historia del calçat

2.         Conceptes bàsics

·           Components del calçat

·           Aspectes d´ adaptació als moviments del peu

·           Característiques d'un bon calçat

·           El calçat urbà

3.         La forma

·           Línies de construcció sobre la forma.

                Patrons per calçat

4.         Tipos de calzado masculí i femení

5.         Materials

6.         Procés de curtició i acabat de les pells

7.         Confecció d´una sabata: l' empella i parts inferiors; el montat

8.         Etiquetat per calçat

9.         Breu història de la bossa

10.  Tipología de bosses i tamanys

11.  Components i materials

12.  Construcció de bosses

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

Proposem desde el departament de projectes de moda, una metodologia de treball pràctica, activa i interactiva, amb una dinàmica participativa i oberta, flexible, individualitzada i adaptada al perfil de l’alumnat, a les seves experiències, al seu estil i ritme d’aprenentatge, a les seves capacitats, al seu desenvolupament i a les activitats proposades.

Escollirem diferents tipus d’agrupament de l’alumnat (intergrup, gran grup, grup mitjà, petit grup, individual) per treballar les diferents tasques programades, que es desenvoluparan d’acord amb el pla de treball i programa d’activitats que s’entregarà als estudiants a l’inici del semestre.

L’alumnat haurà fer, entregar en els terminis establerts, i superar TOTS els exercicis proposats, fets a l’aula o a casa, revisats a l’aula. S'aplicarà estrictament el criteri “Tolerància O” amb les còpies i els plagis.

Per altra banda, l’aplicació del procés d’avaluació contínua de l’alumnat requereix l'assistència regular a les classes i activitats complementàries. Atès que la falta d’assistència a classe de forma reiterada pot fer impossible que la correcta aplicació dels criteris d’avaluació i la mateixa avaluació contínua.

En reunió de 11 de setembre de 2017, ha acordat que el percentatge de faltes d'assistència, justificades i no justificades, que originen la impossibilitat d'aplicació de l'avaluació continua es del 60% del total de les hores lectives de l'assignatura.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

96 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

40 hores

Classes pràctiques

Individual

Desenvolupament  d’ exercicis i projecte amb el suport personalitzat del professor

53 hores

Avaluació

Individual

Prova objectiva d’avaluació, oral .

1 hora

Avaluació

Individual

Prova objectiva final escrita

2 hores

Activitats de treball no presencial

104  hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Desenvolupament d'un projecte

Individual

Desenvolupament de les diferents parts d'un projecte

54 hores

Patronatge i confecció prototips

Individual

Desenvolupament de prototips

20 hores

estudi assignatura

Individual

Assolir coneixements propis de l'assignatura per superar l'examen d’ avaluació.

30 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Aula teòrica/ taller de moda, pissarra , projector i connexió a internet

7.4 Activitats interdisciplinàries

--

7.5 Activitats complementàries

Visites relacionades amb l'assignatura, si s’ escau

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

----------------------

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament (A) i un altre per l’alumnat que no assisteix (B).

 

En el cas de que l'alumne assisteixi com a mínim a un 60% de les classes  i no superi  l'assignatura en el període ordinari, podrà recuperar-la  en el període d’ avaluació extraordinària, presentat la feina desenvolupada durant el semestre amb les correccions indicades per part del professor.

En el cas de que l'alumne no assiteixi com a mínim al 60%  de les classes i no superi l'assignatura en el període ordinari, podrà recuperar-la en el període estraordinari realitzant una prova objectiva i presentant el projecte corresponent al semestre.

Opció 2 (amb dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA01; CA02; CA03; CA04

5%

---

Carpeta d'aprenentatge

NR

CA05;CA06;CA07;CA08;CA09;CA10;CA11;CA12;CA13;CA14;

CA15;CA16;CA17

10%

---

Projectes

R

CA05;CA06;CA07;CA08;CA09;CA10;CA11;CA12;CA13;CA14;

CA15;CA16;CA17

45%

50%

Prova objectiva final

R

CA05;CA06;CA07;CA08;CA09;CA10;CA11;CA12;CA13;CA14;

CA15;CA16;CA17

40%

50%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

Choklat, A.(2012).Diseño de Calzado. Ed. Gustavo Gili

Martin, Natalio (2016) Patronaje y confección de calzado. Ed. Gustavo Gili

 

9.2. Bibliografia complementària: 

Barretto,S. (2006). Diseño de Calzado urbano. Ed. Nobuko.

Cox. C. (2009). Calzado del S.XX: diseño y diseñadores. Ed. Parramón

O .Keeffe,H.F,L. (2013). Zapatos. Ed. Ullmann

9.3. Altres recursos: 

Vídeos, pàgines web relacionades amb tendències de moda i d’ altres en funció del projecte a desenvolupar.

10. Altres observacions

---------------------