Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7

імені генерал-полковника Геннадія Воробйова

Білоцерківської міської ради Київської області

Н А К А З

29.08.2019                                           м. Біла Церква                                               № 81-О

 Про організацію та зміст

 науково-методичної роботи

 з педагогічними кадрами у 2019/2020 н.р.

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту»,  Указу Президента України від 13.10.2015 року № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки», від 31.05.2018 р. № 156/2018 «Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України», Концепції Нової української школи, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної  політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», Стратегії популяризації української мови до 2030 року «Сильна мова – успішна держава», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 року  № 590-р,  Державного стандарту початкової  освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87 зі змінами від 24.07 2019 р. № 688 (у 1 класах), Державного стандарту загальної початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. № 462 (у 2-4 класах), Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392, наказів Міністерства освіти і науки України від 01.10.2010 року  № 912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання», Програми розвитку системи освіти Білої Церкви на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.01.2016 року № 30-05-VІІ, наказів управління освіти і науки Білоцерківської міської ради  від 30.05.2018 р.  № 91 «Про підсумки науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в закладах освіти м. Білої Церкви у 2018/2019 навчальному році», від 29.08.2019 № 126 «Про організацію та зміст науково-методичної роботи з  педагогічними кадрами закладів освіти м. Білої Церкви у 2019/2020 навчальному році», Програми розвитку системи освіти Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 імені генерал-полковника Геннадія Воробйова Білоцерківської міської ради Київської області на 2016-2020 роки, а також із метою вдосконалення фахової освіти та підвищення кваліфікації педагогічних працівників міста, створення організаційних умов для формування методичної культури вчителів в умовах реалізації завдань Нової української школи, досягнення позитивних результатів освітнього процесу, реалізації особистісного потенціалу кожного педагога, забезпечення кожному учневі рівного доступу до якісної освіти

НАКАЗУЮ:

 1. У 2019/2020 н. р. продовжити роботу над єдиною науково-методичною проблемою «Створення умов для формування ключових компетентностей особистості, здатної реалізувати свій потенціал у суспільстві та підвищення професійної майстерності педагогів як важливої складової розвитку сучасної школи».
 2. З метою підвищення теоретичної, науково-методичної та фахової підготовки педагогів спрямувати всю науково-методичну роботу у 2019/2020 н. р. на вирішення таких завдань:
 1. продовжити  підготовку вчителів, які працюють у школі І ступеня до роботи за новим Державним стандартом початкової загальної освіти;
 2. формування освітньої системи на засадах педагогіки партнерства, створення атмосфери турботи й підтримки учнів, яка сприяла б розвитку їхніх можливостей, задовольняла інтелектуальні, емоційні й соціальні потреби, формуванню всебічно розвиненої особистості, здатної до критичного мислення;
 3. модернізація організаційних форм і змісту науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, проведення моніторингу якості науково-методичної роботи, удосконалення організаційно-методичних механізмів пошуку, виявлення та підтримки творчо працюючих педагогів і підготовка їх до участі у фахових конкурсах;
 4. активізація роботи web-сайту, як єдиного освітньо-інформаційного середовища закладу із забезпечення відкритості та прозорості діяльності закладу освіти;
 5. розробка та використання навчально-методичного забезпечення для запровадження      

       дистанційного навчання для учнів школи;

 1.  координація роботи з педагогічними працівниками щодо своєчасного  виявлення, соціальної підтримки та створення умов для навчання й розвитку обдарованих дітей та учнівської молоді;
 2.  стимулювання зростання рівня професійної компетентності педагогів засобами сертифікації та заохочення до участі в різноманітних формах підвищення кваліфікації, самоосвіти тощо;
 3.  інформаційно-методичне забезпечення впровадження інклюзивної моделі освіти для дітей з особливими освітніми потребами, їх інтеграцію у навчально-виховний процес сучасного освітнього закладу з метою соціалізації й адаптації до суспільного життя;
 4.  створення умов та стимулювання педагогічних працівників до поширення власного педагогічного досвіду через публікації у фахових виданнях, розробка інноваційних, програм й авторського навчально-методичного забезпечення, до видавничої   діяльності;
 5.  розвиток творчої активності педагогів, підвищення професіоналізму, компетентності, відповідальності працівників школи за результати своєї праці, удосконалення системи стимулів для  підвищення фахової майстерності педагогів й ефективності їхньої роботи.
 1. Затвердити структуру методичної роботи з педагогічними кадрами школи й організувати роботу шкільних методичних об’єднань. Затвердити керівників шкільних методичних та творчих педагогічних об`єднань на 2019/2020 н. р. (Додаток 1).  
 2. З метою загального керівництва й координації методичної роботи з педагогічними кадрами й упровадження в навчально-виховний процес досягнень психолого-педагогічної науки затвердити склад методичної ради (Додаток 2).
 3. Затвердити план роботи методичної ради школи на 2019/2020 н. р. (Додаток 3).
 4. Продовжити дослідно-експериментальну та інноваційну роботу в школі, спрямовану на постійне оновлення змісту навчання й виховання, запровадження в практику роботи  вчителів інноваційних технологій навчання й виховання, нових інформаційних технологій. (Додаток 4). 
 5. Продовжити роботу міського опорного закладу освіти з проблеми «Виховання толерантної особистості в умовах полікультурного середовища» (керівник Ломоносова О.В.).
 6. Заступникам директора з НВР (Ломоносова О.В., Боженко Т.В., Коржова Л.О.):
 1. у 2019/2020 н. р. забезпечити участь учителів школи у міських етапах конкурсу «Учитель року»,  «Шкільна бібліотека»,  методичну сесію педагогічних працівників; 
 2. у 2019/2020 н. р. забезпечити участь педагогічних працівників школи в міських та обласних методичних заходах з  метою підвищення їх методичної культури;
 3. у 2019/2020 н.р. провести шкільні та взяти участь у міських тижнях педагогічної майстерності педагогічних працівників (за окремим планом);
 4. спланувати заходи щодо популяризації та пропаганди передового педагогічного досвіду, вивчення, узагальнення й упровадження в практику роботи досвіду творчо працюючих педагогів, висвітлення його в засобах масової інформації, на порталі КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», на сайті школи, у середовищі БЦХмара тощо;
 5. продовжити проведення  інструктивно-методичних  нарад і консультацій з питань науково-методичної роботи для керівників ШМО, творчих об’єднань;
 6.  забезпечувати  підвищення кваліфікації педагогічних кадрів закладу освіти на засадах вільного вибору форм навчання, програм і закладів підвищення кваліфікації;

9.    Заступнику директора з НМР Боженко Т.В.:

9.1. з 01.09.2019 року забезпечити організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, координацію діяльності шкільних професійних об’єднань педагогів, ураховуючи показники діагностування, диференціювати методичну роботу з педагогами, спрямувати її на надання дієвої практичної допомоги;  

 9.2. разом із НМЦ забезпечити якісне і своєчасне  проведення семінарів, засідань творчих груп, майстер-класів, консалтингових центрів у відповідно до плану роботи НМЦ та річного плану школи на базі навчального закладу у 2019/2020 н. р.

10.  Використовувати атестацію педагогічних працівників, огляди, конкурси та інші заходи для заохочення педагогів до участі в науково-методичній роботі з метою зростання їхньої професійної майстерності, розвитку педагогічної культури та творчої активності.

11. Стимулювати педагогів до участі в конференціях, семінарах, тренінгах, форумах, виставках тощо різного рівня.

12.   Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

                   Директор школи                                Н.Б. Шуліпа

Виконавець:

Надіслано:

Боженко Т.В.

до справи,

38-35-91

педагогічним працівникам


                     

  Додаток  1

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Наказ БЗШ № 7 ім. Г. Воробйова

29.08.2019р.        №  81-О

Творчі об’єднання педагогічних працівників

Авторська школа

1. Учителя-методиста Нагорної А.В. «Чари слова» (збірка поезій).

2. Учителя-методиста Попової Л.В. «Сила слова» (збірка поезій).

Творчі лабораторії

1. «Використання елементів арт-терапії на уроках образотворчого мистецтва» (керівник Опаряк В.О., навчально-методичний посібник).

2. «Упровадження інноваційних педагогічних технологій у процесі викладання української мови та літератури» (керівник Мартиненко Г.Г., методичні рекомендації).

3. Реалізація курсу «Культура добросусідства» (керівник Коржова Л.О., методичні рекомендації)

Майстер-класи

1. Учителя математики Бондаєвської В.С. «Педагогічна підтримка розвитку особистості: від творчої самореалізації до особистісного становлення».

2. Учителя початкових класів Схаб Л.М. «Розвиток предметних компетенцій молодших школярів на уроках та в позанавчальній діяльності».

3.  Учителя біології Линник В.М. «Мультимедійний супровід уроків біології».

Консалтинговий центр

1.«Використання нових інформаційних технологій у навчально-виховному процесі» (керівники Заєць Б.П., Каменюк К.В., розробки уроків з електронними додатками).

Консультпункти

1. «Формування методичної культури педагогічних працівників» (керівник Боженко Т.В.).

2. «Формування ключових компетенцій учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української літератури» (керівник Олексієнко В.А.)

3.  «Формування ключових компетентностей учнів засобами інтерактивного навчання на уроках суспільствознавчих дисциплін» (керівник Середа О.І.)

4. «Вивчення основ візуального програмування в хмарному середовищі MIT App Inventor». (керівник Букач Д.М.)

Педагогічні студії

1. Учителя Шкредової О.Л. з проблеми «Виховання толерантної особистості в умовах полікультурного середовища» (методичні рекомендації).

Школа дидактичних знань молодого вчителя (керівник Панькіна Н.І.)


Предметні шкільні методичні об’єднання

1.  Методичне об’єднання вчителів української мови та літератури - керівник Мартиненко Г.Г.

2. Методичне об’єднання вчителів російської мови та літератури, зарубіжної літератури - керівник Полтавцева Т.М.

3.  Методичне об’єднання вчителів фізико-математичного циклу – керівник Якушко І.М.

5.  Методичне об’єднання вчителів англійської мови – керівник Дементьєва О.І.

4.  Методичне об’єднання вчителів природничого циклу – керівник Мельнікова Л.М.

6.  Методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу – керівник Середа О.І.

7. Методичне об’єднання вчителів фізичної культури -  керівник Михайленко В.М.

8. Методичне об’єднання вчителів трудового навчання – керівник Танцюра Л.М.

9.  Методичне об’єднання вчителів естетичного циклу – керівник Волошенко О.І.

10. Методичне об’єднання вчителів початкових класів – керівник Простапчук С.В.

11. Методичне об’єднання вчителів класних керівників 5-8 класів – керівник Олексієнко І.О.

12. Методичне об’єднання вчителів класних керівників 9-11 класів – керівник Сергієнко І.С.


Додаток  2

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Наказ  БЗШ № 7 ім. Г. Воробйова

29.08.2019 р.        № -81-О

Склад методичної ради

 1. Шуліпа Н.Б. – директор школи, голова ради
 2. Ломоносова О.В. – заступник директора з НВР, заступник голови відповідає за вивчення і аналіз  стану навчально-виховного процесу.
 3. Боженко Т.В. – заступник директора з НВР, секретар ради, відповідає за розробку та впровадження авторських програм, проектів, вивчення, узагальнення та впровадження ППД.
 4. Коржова Л.О. – заступник директора з НВР, відповідає за впровадження сучасних форм позакласної роботи.
 5. Кравченко О.В. – практичний психолог, відповідає за діагностування вчителів та учнів.
 6. Нагорна А.В. – відповідає за педагогічні інновації.
 7. Середа О.І.
 8. Каменюк К.В.
 9. Попова Л.В.
 10. Букач Д.М.
 11. Полтавцева Т.М.
 12. Линник В.М.

Додаток  3

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Наказ БЗШ № 7 ім. Г. Воробйова

29.08.2019 р.        № -81-О

План засідань методичної ради

ЗАСІДАННЯ І

ВЕРЕСЕНЬ

1. Про аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Визначення завдань методичної служби (методичної ради, методичних об’єднань, творчих груп) на новий навчальний рік 

2. Про розподіл обов’язків між членами методичної ради.

3.Про обговорення та погодження планів роботи шкільних  методичних об’єднань, творчих груп.

4. Про організацію роботи над єдиною методичною проблемою школи. Затвердження плану роботи.

5. Про підготовку учнів до участі у предметних олімпіадах, конкурсах творчих робіт МАН.

6. Про підготовку до участі вчителів школи у конкурсі «Учитель року-2020».

7. Про затвердження плану проведення предметних тижнів в 2019/2020 навчальному році.

8. Про схвалення авторських програм і науково-методичних видань, підготовлених педагогічними працівниками школи.

ЗАСІДАННЯ ІІ

ГРУДЕНЬ

1. Про виконання рішень методичної ради.

2. Про хід атестації вчителів у 2019/2020 навчальному році.

3. Про сучасний урок: проблеми, пошуки, знахідки, перспективи. Як зробити його джерелом якісної і натхненної праці учнів, школою самостійності і творчості.

4. Про схвалення авторських програм і науково-методичних видань, підготовлених педагогічними працівниками школи.

5. Про ключові компетентності сучасного учня.

6. Про огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури

ЗАСІДАННЯ ІІІ

ЛЮТИЙ

1. Про виконання рішень методичної ради.

2. Про вдосконалення системи роботи з обдарованими дітьми. Аналіз результатів участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах творчих робіт МАН.

3. Про діяльність роботи методичної ради щодо вдосконалення якості проведення уроків в умовах упровадження нових Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти.

4. Про результати участі педпрацівників у ІІ етапі конкурсу «Учитель року 2020»

5. Про проведення  фестивалю педагогічної майстерності та  творчих звітів учителів, які атестуються.                               

6. Про схвалення авторських програм і науково-методичних видань, підготовлених педагогічними працівниками школи.

ЗАСІДАННЯ ІV

БЕРЕЗЕНЬ

1. Про виконання рішень методичної ради.

2. Опрацювання нормативних документів щодо організованого закінчення 2019/2020 н.р. та проведення ДПА і ЗНО.

3. Про створення умов для формування креативного мислення учнів через впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

4. Про виховання в учнів стійкої позитивної мотивації навчальної діяльності як важливий фактор формування соціально активної особистості.

5. Про аналіз проведення предметних тижнів.

ЗАСІДАННЯ V

ТРАВЕНЬ

1. Про виконання рішень методичної ради.

2. Про підсумки науково-методичної роботи школи за 2019/2020 н.р.

3. Про стан виконання навчальних програм. Підсумки моніторингу навчальних досягнень за 2019/2020н.р.

4. Про підсумки курсової перепідготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

5. Обмін думками та пропозиціями  щодо планування методичної роботи на 2020/2021 навчальний рік.


Додаток  4

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ БЗШ № 7 ім. Г.Воробйова

29.08.2019 р.        № -81-О

Інноваційна  та науково-дослідна діяльність,

яка буде реалізуватися в школі  протягом 2019/2020 н.р.

з/п

Теми дослідно-експериментальної роботи

та інноваційної діяльності

П.І.П.

керівника

К-сть

залучених

педагогів

К-сть

залуче

них

учнів

1.

Впровадження курсу «Культура добросусідства»

Півко

Наталія Вікторівна

Мельник

Віталій Васильович

Гунько

Лілія Мечиславівна

Коржова

Людмила Олексіївна

4

114

2.

Проект «Інтелект України».

Бахмацька

Наталія Василівна

Простапчук

Світлана Валеріївна

Кузьменко

Світлана Борисівна

Каменюк

Катерина Валеріївна

Середа

Оксана Іванівна

Клопенко-Свйонтик

Альона Володимирівна

Олексієнко

Інна Олександрівна

14

169

3.

Апробація навчальної літератури.

Окремий наказ

4.

Проект «Науково-організаційне забезпечення профілактики ВІЛ / СНІДу через систему освіти».  

Кравченко

Олена Василівна

1

25

5.

Програма «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя»

Линник

Валентина Миколаївна

1

30

6.

Навчання за програмами «Сервіси Google у професійній діяльності вчителя», «Сервіси Google у професійній діяльності заступника директора»

Боженко

Тетяна Василівна

8

-

7.

Проект «Мирне співіснування»

Ломоносова

Олена Василівна

12

110

6.

Школа проти СНІДу

Атамашко Світлана Миколаївна

Панькіна Наталія Іванівна

2

59