GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:         EDP20- PROJECTES V

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Producte

Quart

Primer

Específica

8

Departament:    Projectes i teoria del disseny

Idioma: Català/Castellà

Horari: Dimecres de 10:45 a 13:05 hores i divendres de 09:50 a 11:40 hores

Web de l’assignatura: https://classroom.google.com/c/MTc5MTY2MDM5NTda

Professorat responsable:

Toni Riera

Correu electrònic: triera@escoladisseny.com

Horari de tutories: -

Cap de departament

Marta González

Correu electrònic: mgonzalez@escoladisseny.com

Horari d’atenció: -

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura

Matèria: Projectes de Productes i Sistemes.

2.2. Perfil professional

Per a un dissenyador els projectes són l’eix de la seva activitat, la realització de projectes a aquesta assignatura són una primera aproximació del que es trobarà el futur dissenyador en el món professional.

El dissenyador de productes genera idees de disseny, les comunica, explora i valora, realitza tests i prototips, produeix dibuixos detallats i coneix els processos productius.

3. Requisits

3.1. Requisits essencials

Haver superat l'assignatura de “fonaments del disseny”

3.2. Requisits recomanables 

Haver superat les assignatures: EDP03-PROJECTES I, EDP09-PROJECTES II, EDP13-PROJECTES III i EDP17-PROJECTES IV

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT06- Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT09- Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.

CT11- Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l´apreciació i la sensibilitat estètica,mediambiental i cap a la diversitat.

CT12- Adaptar-se, en condicions de competitivitat, als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l´àmbit professional i seleccionar els canals adequats de formació continuada.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14- Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l´esperit emprenedor en l´exercici professional.

CT16- Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.

CT17- Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.

4.2. CG/Competències generals

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG03- Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.

CG04- Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l´espai, del moviment i del color.

CG08- Plantejar estratègies de recerca i innovació per a resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.

CG09- Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.

CG10- Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.

CG11- Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.

CG13- Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.

CG14- Valorar la dimensió del disseny com a factor d´igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.

CG15- Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.

CG16- Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG20- Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.

CG21- Dominar la metodologia d´investigació.

CG22- Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.

4.3. CE/Competències específiques de l’especialitat

-   Determinar les característiques finals de productes, serveis i sistemes, coherents amb les relacions i els requisits estructurals, organitzatius, funcionals, expressius i econòmics definits en el projecte.

-   Resoldre problemes projectuals mitjançant la metodologia, les destreses i els procediments adequats.

-   Proposar, avaluar i determinar solucions alternatives a problemes complexos de disseny de productes i sistemes.

-   Valorar la dimensió estètica en relació amb l’ús i la funcionalitat del producte i integrar-la-hi.

-   Determinar les solucions constructives, els materials i els principis de producció adequats en cada cas.

-   Conèixer els processos per a la producció i el desenvolupament de productes, serveis i sistemes.

-   Produir i comunicar la informació adequada relativa a la producció.

-   Reflexionar sobre la influència social positiva del disseny, la incidència que té en la millora de la qualitat de vida i del medi ambient i la capacitat de generar identitat, innovació i qualitat en la producció.

5. Resultats d’aprenentatge

A.- COMPETÈNCIA DESCRIPTIVA:

A.1 Expressar en llenguatge gràfic, oral i escrit.

A.2 Utilitzar els coneixements dels sistemes de representació, amb sentit tècnic i artístic.

A.4 Dominar les eines, tècniques gràfiques, fotografia i programes informàtics d’ús comú en disseny.

B.- COMPETÈNCIA CRÍTICO-INTERPRETATIVA:

B.1 Analitzar i valorar críticament el Disseny com a resultat de la integració d’un sistema complex de relacions formals, funcionals, ergonòmiques, fisiològiques, històriques, sociològiques, psicològiques, econòmiques, tecnològiques, administratives, mediambientals i de sostenibilitat, etc

B.2 Interpretar amb sentit crític de la significació cultural i social del Disseny, amb suport en les ciències i en la tecnologia.

B.3 Interpretar críticament els objectes elementals del disseny: l’espai, els objectes, les imatges, les instal·lacions.

B.4 Interpretar críticament el disseny com a fet social, detectant mancances i satisfent necessitats físiques i psíquiques.

C.- COMPETÈNCIA CREATIVA:

C.1 Dominar el procés metodològic, capacitat d’anàlisi.

C.2 Sintetitzar i desenvolupar dissenys.

C.3 Idear i formalitzar propostes pròpies.

C.4 Utilitzar creativament normes i requisits formals, funcionals, tecnològics i normatius.

C.5 Innovació en els resultats del procés creatiu així com cerca de l’excel·lència.

D.- COMPETÈNCIA D’EXECUCIÓ:

D.1 Dissenyar a nivell executiu considerant les implicacions dels processos industrials més elementals i les característiques objectives dels materials que hi intervenen.

D.2 Realitzar models i prototips

6. Continguts

BLOC 0: TEMA D’APORTACIÓ I APLICACIÓ PERMANENT:

- L’aplicació adient de les tècniques de representació i presentació per a la completa definició i comunicació del producte o sistema. Els diferents graus d’iconicitat.

- El recurs de la tecnologia digital per a la presentació i la comunicació del projecte i desenvolupament del producte.

- Mètodes d’investigació en el disseny. El procés projectual com investigació.

- Fonamentació i estudi teòric-pràctic.

- Aplicació d’estratègia i criteris de decisió, innovació i qualitat.

Aquest tema és d’aplicació permanent i simultània al desenvolupament de cada un dels següents exercicis durant les seves corresponents fases.

BLOC 1: DISSENY D´UN PRODUCTE D´INNOVACIÓ I INVESTIGACIÓ. Disseny, investigació i desenvolupament de nous conceptes, materials, aplicacions i productes.

a. Presentació de l’exercici i temes d’aportació

b. Definició i realització de projectes de productes i de sistemes. Aplicació de factors d´ús, expressius, ergonòmics, estètics, tecnològics, productius i ambientals.

c. Aplicació de la tecnologia digital a la presentació i desenvolupament del producte.

d. Aplicació d´estratègia i criteris de decisió, innovació i qualitat

e. Aplicació de les tècniques de representació i presentació del projecte del producte o sistema.

f. Aplicació de la normativa vigent en quan a la documentació del projecte i coneixement de la que pugui afectar al producte en sí.

BLOC 2: PRESENTACIÓ A UN CONCURS. Disseny i desenvolupament de nous conceptes i productes

a. Presentació de l’exercici i temes d’aportació

b. Definició i realització de projectes de productes i de sistemes. Aplicació de factors d´ús, expressius, ergonòmics, estètics, tecnològics, productius i ambientals.

c. Aplicació de la tecnologia digital a la presentació i desenvolupament del producte.

d. Aplicació d´estratègia i criteris de decisió, innovació i qualitat

e. Aplicació de les tècniques de representació i presentació del projecte del producte o sistema.

f. Aplicació de la normativa vigent en quan a la documentació del projecte i coneixement de la que pugui afectar al producte en sí.

g. Elaboració de pressupostos.

Aquest projecte es veurà completat per una  APLICACIÓ D´IMPRESSIÓ 3D.

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

Classes expositives, de propostes del treball a realitzar  i temes relacionats.

La metodologia serà activa i pràctica, amb una dinàmica participativa i oberta, individualitzada i adaptada al tipus d’alumnat, al seu desenvolupament, tot fomentant l’autonomia de l’estudiant i promovent el treball col·laboratiu i l’aprenentatge cooperatiu a les activitats acadèmiques programades.

Aprenentatge basat en projectes procurant l’impuls del treball de camp i de l’aprenentatge-servei. Investigació projectual.

Es plantejaran:

Pràctiques enfocades a parts del projecte:

Aplicar els coneixements i habilitats adquirits en la fase de resolució de problemes per desenvolupar un projecte.

Aprenentatge centrat en problemes:

Exercitar, assajar i posar en pràctica els coneixements adquirits prèviament.

També es desenvoluparan mecanismes d’aprenentatge actiu i autònoma partir de la resolució de problemes plantejats pel professor i que s’avaluaran amb l’ajuda de coneixements teòrics.

Seguiment individual de cada proposta dels alumnes.

Aprenentatge cooperatiu:

Desenvolupar l’aprenentatge mitjançant hàbits de crítica constructiva i valoració dels treballs propis i aliens, en posades en comú, exposicions i correccions comparatives.

Es faran exposicions dels treballs dels alumnes.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

50 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

10 hores

Tutories

individual

Activitats d’orientació, seguiment i avaluació del procés d’aprenentatge d’un estudiant o un grup reduït d’estudiants amb atenció personalitzada del professor.

34 hores

Avaluació

individual

Presentació dels treballs realitzats

6 hores

Activitats de treball no presencial

150 hores

Estudi i treball autònom

individual

Lectures, investigació, anàlisi, recerca

30 hores

Estudi i treball autònom

individual

Desenvolupament dels projectes de disseny. Treball d´investigació i recerca, anàlisi, ideació i comunicació (treball gràfic i escrit) dels projectes

120 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Instal·lacions

Aules de “l´espai producte”, especifiques per aquesta especialitat, s´han dotat de televisió, impresora 3D i durant el curs s´incorporarà màquina de tall làser, amb cadires, taules per dibuix, il·luminació adequada i endolls suficients pels ordinadors de cada alumne.

Sala d’estudi i biblioteca.

 

Materials

Ordinadors amb software específic de disseny, ofimàtica i d’accés a internet

Projector i pantalla

Pissarra

Eines TIC, recursos web 2.0 per a l’assignatura

Bibliografia: llibres, catàlegs, revistes, etc.

Recursos multimèdia.

Webgrafia

Altres materials específics

7.4 Activitats interdisciplinàries

Qualsevol que doni suport al desenvolupament dels projectes.

Es realitzaran amb l’assignatura EDP22-Presentació i comunicació de projectes

7.5 Activitats complementàries

Visites o sortides a empreses, exposicions, fires i congressos, jornades, etc.

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament

No hi ha criteris generals de departament.

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Per superar l’assignatura, l’alumnat haurà d’obtenir com a mínim un aprovat (5,0).

L’entrega de treballs fora de termini suposarà l’avaluació sobre el 80% de la nota.

L’assistència per a tenir avaluació contínua haurà de ser de mínim un 70 % de les hores lectives.

Criteris específics d’avaluació:

  • Els treballs són tècnicament correctes i complets en les seves parts.
  • S’han seguit les instruccions donades.
  • Ordre, neteja en l’execució d’esborranys i a la presentació del treball presentat.
  • Els projectes s’han executat metodològicament de manera correcta. Es realitza un estudi del context del problema i es dona solució.
  • L’abstract o resum d’objectius és clar i lògic segons el projecte que es desenvoluparà.
  • De la fase informativa s’extrauen conceptes comunicatius interessants i pràctics/ funcionals.
  • Es relacionen i s’apliquen correctament les influències gràfiques, antecedents històrics estudiats i conceptes extrets en la fase informativa.
  • Es justifiquen correctament les decisions de disseny i hi ha coherència i concordança amb la finalitat de l’encàrrec.
  • S’acompleix el cronograma establert.

Existiran dos itineraris, itinerari A, pels alumnes que assisteixen regularment a classe (en un percentatge superior al 70%) i l´itinerari B per alumnes que no hi assisteixen.

Tipus d´activitats d’avaluació segons les dues categories següents:

No recuperable (NR): activitat que s’ha de superar en el període lectiu de l’assignatura; és a dir, no hi ha l’opció de superar-la en el període de recuperació del calendari acadèmic.

Recuperable (R): activitat que es pot superar en el període de recuperació.

Opció de dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

       Criteris de qualificació o ponderació

       Itinerari A                               Itinerari B

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA1 - CA4

          10%                                          -

Treballs i projectes

R

CA5 - CA17

          80%                                        90%

Exposició oral dels projectes

R

CA7, CA9, CA12

          10%                                       10%

Total

         100 %                                     100%

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica:

1. DISEÑO INDUSTRIAL: DESARROLLO DEL PRODUCTO. Sanz Adan F. y Lafargue Izquierdo, J. Thomson. Ed. Paraninfo, S.A. ISBN: 9788497320764

2. ASÍ SE HACE. TÉCNICAS DE FABRICACIÓN PARA DISEÑO DE PRODUCTO. Chris Lefteri. Ed Blume, 2008. ISBN: 9788498012583

3. TEORÍA Y PRÁCTICA EL DISEÑO INDUSTRIAL. ELEMENTOS PARA UNA MANUALÍSTICA CRÍTICA. Guy Bonsiepe. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1978 ISBN: 84-252-0697-9

4. DISEÑO DE PRODUCTO. Rodgers, Paul; Milton, Alex. Ed. Promopres, 2011. ISBN: 9788492810222

5. LÖBACH Bernd. Diseño industrial. Ed. Gustavo Gili. 1981. ISBN 84-252-1032-1

6. SANZ, Félix y Lafarge José. Diseño Industrial. Ed. Thomson Editores. 2002 ISBN: 84-9732-076-X

9.2. Bibliografia complementària:

1. DISEÑO. HISTORIA, TEORÍA Y PRÁCTICA DEL DISEÑO INDUSTRIAL. Bernhard E. Bürdek. Ed. Gustavo Gili, Barcelona. ISBN: 978-84-252-1619-0

2. ¿CÓMO NACEN LOS OBJETOS? (APUNTES PARA UNA METODOLOGÍA PROYECTUAL) B. Munari. Ed. Gustavo Gili. ISBN: 978-84-252-1154-6

3. LAS DIMENSIONES HUMANAS EN LOS ESPACIOS INTERIORES. Julius Panero, Martin Zelnik. Ed. Gustavo Gili. ISBN: 978-84-252-2174-3

4. EL DISEÑO EN LA VIDA COTIDIANA. John Heskett. Ed. Gustavo Gili. ISBN: 978-84-252-1981-8.

5. EL MUNDO COMO PROYECTO. Otl Aicher. Ed. Gustavo Gili. ISBN: 978-84-252-2028-9

6. EL DISEÑO INDUSTRIAL DE LA A A LA Z. Charlotte Fiell. Ed. Taschen Benedikt. ISBN: 9783822850558

7. MANUAL DE DISEÑO ECOLÓGICO. UN CATÁLOGO COMPLETO DE MOBILIARIO Y OBJETOS. Alastair Fuad Luke. Ed. Cartago. ISBN: 9781900826365

8. EL OFICIO DE DISEÑAR. Norberto Chaves. Ed. Gustavo Gili. Barcelona. ISBN: 978-84-252-1840-8

9.3. Altres recursos: 

- Visites a empreses.

- Revistes i publicacions específiques.

- Assistència a fires, exposicions, i esdeveniments culturals.

- Recursos online a través de la web de l’assignatura com vídeos, documentals o llocs web.

10. Altres observacions

-