GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell:  Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:         EDI16-PROJECTES IV

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Interiors

Quart

Primer

Específica

8

Departament:    Projectes i teoria del disseny

Idioma: Català/castellà

Horari: 

Web de l’assignatura: 

Professorat responsable:

Antoni Torandell Cabanellas

Correu electrònic: atorandell@escoladisseny.com

Horari de tutories: ---

Cap de departament:

Marta González Gómez

Correu electrònic: mgonzalez@escoladisseny.com

Horari de tutories: ---

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

Materia: L’assignatura pertany a “Projectes de disseny d’interiors”.

La Matèria, ve a ser la columna vertebral de l’especialitat. Projectar s’aprèn projectant i el projecte es el conjunt de documents que reflecteixen la solució anticipada del problema de disseny plantejat.

2.2. Perfil professional

El dissenyador d’interiors és un professional capaç d’analitzar, investigar i projectar, dirigir equips de projectes i d’execució d’obres de disseny d’interiors, així com actuar com interlocutor directe devant les administracions públiques en l’àmbit de la seva professió.

Els àmbits principals on desenvolupar la seva activitat són:

          -  Habitatge i disseny dels espais interiors per a l´habitat.

                -  Disseny d’espais comercials i d’oci.

                -  Disseny d’espais administratius.

                -  Disseny d’espais culturals, educatius i lúdics.

                -  Disseny d’espais efímers.

                -  Rehabilitació d’habitatges.

                -  Paisatgisme i disseny d’espais públics.

                -  Gestió empresarial d’activitats creatives.

                -  Disseny dels espais interiors dels diferents sistemes de transport.

                -  Gestió d’obres, mesuraments, pressupostos i prevenció de riscos en l’àmbit del disseny d’interiors.

                -  Direcció d’obres en l’àmbit del disseny d’interiors.

                                -  Investigació i docència.

3. Requisits

3.1. Requisits essencials 

Requisits mínims: Haver aprovat l’assignatura de FONAMENTS DEL DISSENY.

3.2. Requisits recomanables 

Recomanables: Haver obtingut també les competències per les assignatures de PROJECTES I, PROJECTES II, PROJECTES III, GEOMETRÍA DE L’ESPAI, REPRESENTACIÓ TÈCNICA I DIBUIX PER ORDINADOR.

Òptims: Haver obtingut les competències establertes en el primer, segón i tercer curs de Grau.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT05- Comprendre i utilitzar, almenys, una llengua estrangera en l'àmbit del seu desenvolupament professional.

CT06- Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT07- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT09- Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.

CT10- Liderar i gestionar grups de treball.

CT11- Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i la sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.

CT12- Adaptar-se, en condicions de competitivitat, als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l'àmbit professional i seleccionar els canals adequats de formació continuada.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14- Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

CT16- Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.

CT17- Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.

4.2. CG/Competències generals 

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG03- Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.

CG04- Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l'espai, del moviment i del color.

CG05- Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.

CG06- Promoure el coneixement dels aspectes històrics, ètics, socials i culturals del disseny.

CG07- Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.

CG08- Plantejar estratègies de recerca i innovació per a resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.

CG09- Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.

CG10- Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.

CG11- Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.

CG12- Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.

CG13- Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.

CG14- Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.

CG15- Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.

CG16- Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.

CG17- Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a la consecució objectius personals i professionals.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG20- Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.

CG21- Dominar la metodologia d'investigació.

CG22- Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

A.- COMPETÈNCIA EN EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ DEL DISSENY (Capacitat de lectura, expressió, descripció i comprensió de les formes)

CE-DI1 Interrelacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica.

CE-DI2 Conèixer els recursos tecnològics de la comunicació i les seves aplicacions al disseny d'interiors.

CE-DI3 Dominar la tecnologia digital específica vinculada al desenvolupament i execució de projectes d'interiorisme.

B.- COMPETÈNCIA D’ANÀLISI CRÍTIC I VALORACIÓ DEL DISSENY

Representa la capacitat d’anàlisi crític i valoració del Disseny com a resultat de la integració d'un sistema complex de relacions formals, funcionals, estètiques i tecnològiques, basat en coneixements científics, històrics, humanístics i de gestió.

CE-DI4 Analitzar, interpretar, adaptar i produir informació relativa a la materialització dels projectes.

CE-DI5 Conèixer les característiques, propietats físiques i químiques i comportament dels materials utilitzats en el disseny d'interiors.

CE-DI6 Conèixer el context econòmic, social, cultural i històric en el qual es desenvolupa el disseny d'interiors.

CE-DI7 Conèixer el marc econòmic i organitzatiu en què es desenvolupa l'activitat empresarial de l'interiorisme.

CE-DI8 Comprendre el marc legal i reglamentari que regula l'activitat professional, la seguretat i salut laboral i la propietat intel·lectual i industrial.

CE-DI9 Reflexionar sobre la influència social positiva del disseny, valorar la seva incidència en la millora de la qualitat de vida i del medi ambient i la seva capacitat per generar identitat, innovació i qualitat en la producció.

C.- COMPETÈNCIA EN DISSENY:

Capacitat de síntesi, invenció i formalització de les idees, utilitzant un procés metodològic de disseny.

CE-DI10: Generar i materialitzar solucions funcionals, formals i tècniques que permetin l'aprofitament i la utilització idònia d'espais interiors.

CE-DI11: Concebre i desenvolupar projectes de disseny d'interiors amb criteris que comportin millora en la qualitat, ús i consum de les produccions.

CE-DI12: Resoldre els problemes estètics, funcionals, tècnics i constructius que es plantegen durant el desenvolupament i execució del projecte.

D.- COMPETÈNCIA DE REALITZACIÓ:

Capacitat de dirigir, coordinar, controlar, programar i valorar l'execució material del disseny, considerant les implicacions dels processos industrials i les característiques objectives dels materialsque hi ntervenen.

CE-DI12: Dirigir i certificar la realització de projectes d'interiors.

CE-DI13: Conèixer els processos de fabricació, producció i manufacturat més usuals dels diferents sectors vinculats al disseny d'interiors.

CE-DI14: Adequar la metodologia i les propostes a l'evolució tecnològica i industrial pròpia del sector.

5. Resultats d’aprenentatge

- Saber estructurar, justificar, representar i defensar la seva proposta de disseny d’interiors.

- Saber dur a terme un projecte que inclogui tant una part conceptual com el desenvolupament descriptiu del mateix.

- Conèixer els documents necessaris per la redacció d’un projecte de disseny d’interiors.

- Tenir una actitud crítica davant el seu projecte.

6. Continguts

Redacció, realització i comunicació de projectes en els diferents camps de l’especialitat. Aplicació d’estratègies i criteris de decisió, innovació i qualitat. Definició i realització de projectes aplicant la metodologia de resolució de problemes en projectes d’interiorisme,avaluació i verificació. Mètodes de recerca en disseny. Elaboració de projectes interdisciplinaris integrats.

 Projectes-IV, Els continguts podrán ésser molt variables, a on el programa de necessitats, solucions constructives, plantejament de les instal·lacions del projecte tenguin un pes important, al igual que la seva imatge, i l’alumna agafi conciència que ha de resoldre problemes complexos que fins aquest moment no s’havia plantejat.

Es realitzarà un sol projecte. Es proposerà si el tema i la temporalització encaixen la presentació a algún CONCURS de disseny d’interiors, com per exemple HABITÀCOLA de Arquinfad, o, Porcelanosa entre d’altres.

Per tant els continguts es composaran:

-  Uns fonaments teòrics relacionats amb el projecte plantejat, de anàlisis de projectes similars o que puguin esser d’interés, de normativa existent, etc.

-  Es cas de presentarse a algún concurs, s’agafaràn les bases del mateix com a contingut.

-  Per un altre part remarcar i reforçar tots els conceptes introduïts fins ara i adaptar los al projecte plantejat com son:

Coherència formal.

Forma-funció-estructura

Relació espai interior-exterior

Economia de medis

Eficiència energètica

Confort ambiental

Habitabilitat

Elements compositius utilitzats, i la seva relació (de tamany, de forma, de situació dins l'espai, etc.)

Reflexionar sobre els nous límits plantejats ( planta, secció, horitzontals,verticals, físics,...)

Recorreguts (entrar, sortir, articular, inflexió, ritme,...)

Concepte de llum com a element compositiu.

Complexa-complicat, senzill-simple. Revestiments, textures,...

Objectes utilitzats (disseny propi i/o existents en el mercat)

Barreres arquitectòniques i espais adaptats.

Resoldre problemes constructius plantejats en el projecte, com element bàsic de disseny.

Definir a diferents escales de detall algún element del conjunt.

Plantejar i resoldre les instal·lacions bàsiques de: il·luminació, climatització, aire condicionat, fontaneria i altres.

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

- Classes expositiva per el grup gran.

- Aprenentatge basat en la prova_error.

- Anàlisi de projectes existents.

- Per part dels alumnes exposició pública i defensa dels seus projectes.

- Correccions públiques.

- Discussió dels projectes realitzats pels alumnes i correccions individualitzades.

- Practicar en el maneig del llapis, com a instrument adequat per projectar amb la realització d’esbossos.

- Aprofundir en el maneig dels sitemes informàtics com a element de projecte i no sols com procediment final, Autocad, , sketchUp, V-ray, etc.

- Viure observant el seu entorn com un futur dissenyador, amb actitud crítica. Analitzen en criteri els espais existents i la seva funció, els materials que intervenen, la llum, etc.

- Visionar revistes i llibres especialitzats en disseny en general, i en disseny d’interiors en particular.

- Fomentar els processos necessaris per desenvolupar una sensibilitat en vers a les activitats que tenguin una voluntat compositiva clara.

- Per part dels alumnes explicar projectes realitzats que siguin d'interès.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

78 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

15 hores

Classes pràctiques

Grup petit

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques a l’aula.

60 hores

Avaluació

Grup petit

Prova objectiva d’avaluació, oral i escrita, en tres parts.

3 hores

Activitats de treball no presencial

122 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució de pràctiques individuals autònomes

Individual

Lectures.

22 hores

Resolució de pràctiques en grup avaluatives

Individual

Desenvolupament d’un projecte de disseny.

100 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Ordinador del professor i projector.

7.4 Activitats interdisciplinàries

En principi no n’hi ha.

7.5 Activitats complementàries

---

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

Està previst unes xarles de convidats

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

La avaluació d’aquesta assignatura tindrà dos itineraris A i B.

L’itinerari A s’aplicarà als estudiants que segueixin regularment i amb aprofitament el curs i l’itinerari B per aquells alumnes que no assisteixen amb regularitat a classe.

L’assistència mínima per poder ser avaluat mitjançant l’itinerari A és del 70% de les activitats lectives. L’estudiant que no arribi a aquest mínim passarà a ser avaluat segons els criteris i les ponderacions de l’itinerari B. Per tal de poder aplicar els criteris de ponderació (tant a l’itinerari A com B), la qualificació mínima tan del treball com de la prova objectiva haurà de ser de 4.

Dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix):

Opció 2 (amb dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA01, CA02, CA03, CA04, CA05

5%

---

Proves orals en grup (debats d’aula)

NR

CA03,CA04, A05,CA07,CA12

5%

---

Carpeta d’aprenentatge-SKETCHBOOK

R

CA06,CA07,CA08,CA09

10%

---

Treballs i projectes

R

CA07,CA08,CA09,CA10,CA11,CA13,CA14, CA15,CA16 CA17

80%

50%

Prova objectiva final

R

CA07,CA08,CA09,CA10,CA11,CA13,CA14, CA15,CA16 CA17

---

50%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

Llibres relacionats amb el Disseny d'Interiors.

Neufert, E. Neufert. Arte de proyectar en arquitectura. Ed. GG

Panero, J. y Zelnik, M. Las Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores. Ed. GG

Zumthor, P. Atmósferas. Ed. GG

Monteys, X. y Fuertes, P. Casa collage. (2001). Ed. GG

9.2. Bibliografia complementària: 

Revistes especialitzades: El croquis, Arquitectura y diseño, ON diseño, Diseño de interiores, etc

9.3. Altres recursos: 

Webs especialitzades recomanades:

www.dezeen.com

www.afasiaarchzine.com

www.hicarquitectura.com

www.arquitecturaviva.com

www.designboom.com

www.archdaily.com

www.plataformaarquitectura.com

Pàgines de disenyadors i arquitectes, etc...recomanada:

www.dezeen.com

Catàlegs

Viure observant el seu entorn com un futur dissenyador, analitzant els espais, la seva funci ó i la seva composició, els materials que intervenen, els efectes lumínics, la combinació de colors, etc.

10. Altres observacions