Державна бібліотека України для юнацтва       Електронний каталог

Краще з нових книжкових надходжень

за січень 2019 року

Y:\обробка\Сайт січень\1.jpg

519.876.5(075.8)

Д72  Дранишников, Л.В.

  Інтелектуальні методи в управлінні [Текст] : навч. посіб. / Л.В. Дранишников. - Кам‘янське : ДДТУ, 2018. - 416 с.

Під інтелектуальними методами розуміються такі способи вирішення завдань, в основі яких лежать алгоритми і дії, в більшій чи меншій мірі пов’язані з інтелектуальною діяльністю людини. Термін «інтелектуальні» в області комп’ютерних технологій можна вважати усталеним і поєднання «інтелектуальні інформаційні технології» сприймаються фахівцями однозначно.

У навчальному посібнику розглянуті сучасні інформаційні технології: штучні нейронні мережі, нечітка логіка, генетичні алгоритми, указані шляхи використання цих технологій та наведено приклади розв’язання практичних завдань. Наводяться відомості про пакети програмного забезпечення нейронних мереж, нечіткої логіки, генетичних алгоритмів.

Навчальний посібник буде корисний для викладачів і студентів-магістрів спеціальності «Інженерія програмного забезпечення».

Y:\обробка\Сайт січень\10.jpg

82.0:001.8(075.8)

Т46  Тичініна, А.Р.

  Сучасні методологічні практики [Текст] : навч.-метод. посіб. / А.Р. Тичініна. - Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. - 160 с.

Окрім теоретичного обґрунтування методології як базової літературознавчої дисципліни, навчально-методичний посібник «Сучасні методологічні практики» пропонує огляд класичних і новітніх літературознавчих методологій, методологічних підходів та методик аналізу літературного тексту (теоретична й аналітична поетика, біографічний метод, історична поетика, генологія, культурно-історична школа, міфопоетика, компаративістика, імагологія, формалізм, герменевтика, рецепція, структуралізм, постструктуралізм і деконструкція, інтертекстуальність, інтермедіальність, наратологія, антропологія, постколоніалізм, мультикультуралізм, гендерні студії та феміністична критика – загалом 20 тем). Докладна характеристика методологічних напрямів доповнюється ключовими словами, практичними завданнями до кожної з теми, список рекомендованої літератури, а також завершальним корпусом тестових завдань.

Для аспірантів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

Y:\обробка\Сайт січень\11.jpg

174:001(075.8)

О-75         Основи академічної культури [Текст] : навч. посіб. / уклад. В.І. Докаш. - Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. - 288 с.

У навчальному посібнику «Основи академічної культури» подано теоретичний матеріал, який повинен сформувати у студентів знання та уявлення про академічний простір, виробити уміння та навички професійного характеру, які дозволять випускникам гідно представляти академічну культуру у різноманітних інституціях та галузях виробництва і життєдіяльності. У посібнику викладено матеріал, який представлений двома модулями, до кожної теми пропонується тематика рефератів, ІНДЗ та есе, перелік питань для самостійної роботи та контролю знань. Для формування необхідних компетенцій пропонуються додатки та термінологічний словник.

Для викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів та усіх тих, хто цікавиться проблемами академічної культури.

Y:\обробка\Сайт січень\12.jpg

364-78(075.8)

Т66           Тренінги в соціальній роботі: теорія, організаційні засади, методика проведення [Текст] : навч. посіб. / уклад. Н. І. Куб‘як, Т. В. Шоліна. - 2-е вид., переробл. і допов. - Чернівці : ЧНУ, 2018. - 160 с.

Соціальна робота як наука досі перебуває на стадії становлення, тому в розробці інструментарію часто користується теорією і практикою інших галузей знань. Саме на перетині психології і педагогіки, психотерапії та бізнесу зародився тренінг як групова форма роботи, що може допомогти налагодити спілкування, здобути знання, уміння і навички, які допоможуть виконати складні завдання соціального буття людини.

Запропоноване видання являє собою інтегрований навчальний посібник, що містить матеріали, присвячені теоретичним, методичним і практичним аспектам проведення тренінгів. Зокрема, розглядається специфіка організації та проведення освітніх (просвітницьких) тренінгів у соціальній роботі й діяльності соціального педагога.

Для студентів напрямів підготовки «Соціальна робота», «Соціальне забезпечення», викладачів вищих навчальних закладів, педагогів-практиків, працівників соціальної сфери.

Y:\обробка\Сайт січень\13.jpg

349.6(477)(075.8)

Е45          Екологічне право України [Текст] : навч. посіб. / [авт. кол.: Н.С. Гавриш, М.М. Заверюха, Л.А. Канівець та ін.] ; за ред. І.І. Каракаша, Т.Є. Харитонової, А.І. Черемнової. - Одеса : Гельветика, 2018. - 384 с.

У навчальному посібнику «Екологічне право України» розглянуто актуальні питання визначення предмету, методів та принципів екологічного права, дослідження його джерел, екологічних прав та обов’язків фізичних та юридичних осіб, зазначено та опрацьовано правове регулювання використання та охорони природних об’єктів, екологічно уражених територій, правове забезпечення екологічної безпеки, охорони національного природного середовища міст та інших населених пунктів, а також навколишнього середовища в промисловості, енергетиці та на транспорті, у сільському господарстві, правове регулювання поводження з відходами, застосування юридичної відповідальності за екологічні правопорушення та здійснення міжнародно-правової охорони навколишнього середовища тощо.

Навчальний посібник розрахований на студентів вищих юридичних навчальних закладів, у яких відбувається підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів, може використовуватися викладачами екологічних та юридичних навчальних закладів, а також буде корисним для широкого кола читачів, які цікавляться та опікуються проблемами екологічного законодавства і права України.

Y:\обробка\Сайт січень\14.jpg

005.95(075.8)

К13           Кадрове адміністрування [Текст] : навч. посіб. / [кол. авт.: В.М. Петюх, С.Г. Рудакова, Л.В. Щетініна та ін.]. - К. : КНЕУ, 2018. - 339 с.

Розглядаються теоретико-методологічні та прикладні аспекти кадрового адміністрування – його сутність, законодавче та нормативно-правове забезпечення; види організаційно-розпорядчих та інформаційно-довідкових документів, правила їх складання та оформлення; порядок і процедури кадрового адміністрування таких напрямів управління персоналом, як наймання, переведення, звільнення працівників; регламентування і документування атестації персоналу, надання щорічних оплачуваних відпусток, соціальне страхування на випадок тимчасової втрати працездатності, призначення і оформлення пенсій, вирішення трудових спорів; правила роботи з документами та вимоги щодо їх обліку і зберігання; інформаційне забезпечення процесів кадрового адміністрування.

Призначений для студентів економічних та гуманітарних спеціальностей. Буде також корисним керівникам підприємств (організацій), слухачам бізнес-шкіл, центрів магістерської підготовки та підвищення кваліфікації.

Y:\обробка\Сайт січень\2.jpg

330.113:334.72(075.8)

Д53  Дмитрієв, І.А.

 Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / І.А. Дмитрієв, І.Ю. Шевченко. - Х. : ФОП Бровін О.В., 2018. - 292 с.

Навчальна дисципліна «Економіка підприємства» належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки бакалаврів економічних спеціальностей і економічної підготовки бакалаврів технічних спеціальностей.

Навчальний посібник призначений для проведення практичних занять і організації самостійної роботи студентів.

У навчальному посібнику передбачено формування студентами глосарію основних термінів з курсу «Економіка підприємства», надання відповідей на теоретичні питання та тестові завдання, вирішення практичних завдань.

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів.

Y:\обробка\Сайт січень\3.jpg

004:16(075.8)

Г57  Говорущенко, Т.О.

Комп‘ютерна логіка [Текст] : практикум : навч. посіб. / Т.О. Говорущенко. - Хмельницький : ХНУ, 2018. - 294 с.

Навчальний посібник-практикум призначений для набуття студентами практичних навичок: вмілого використання теоретичних основ комп‘ютерної логіки та комп’ютерної арифметики; синтезу та аналізу типових вузлів комп’ютерів; розроблення цифрових схем; представлення цифрових даних та виконання арифметичних операцій в операційних автоматах; розроблення алгоритмів виконання основних арифметичних та алгебраїчних операцій над числами з фіксованою та плаваючою комами.

Розглянуті основні поняття комп’ютерної логіки та комп’ютерної арифметики. Подана значна кількість прикладів і задач для набуття читачем практичного досвіду.

Для студентів спеціальності «Комп‘ютерна інженерія», а також для науковців, викладачів, аспірантів та інших фахівців з розроблення цифрових схем.

Y:\обробка\Сайт січень\4.jpg

656.07(075.8)

Д53  Дмитрієв, І.А.

 Транспортне підприємництво [Текст] : навч. посіб. / І.А. Дмитрієв, Я.С. Левченко. - Х. : ФОП Бровін О.В., 2018. - 308 с.

Набуття студентами навичок практичної роботи в умовах реформування підприємницьких структур у процесі формалізації ринкових засад господарювання є досить актуальним питанням.

«Транспортне підприємництво» як наука вивчає суть і функціонування підприємницької діяльності автомобільного транспорту в умовах ринкових економічних відносин.

Запропонований навчальний посібник підготовлений згідно з програми навчальної дисципліни «Транспортне підприємництво» для студентів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Кожний розділ підрозділяється на параграфи за темами курсу, що включають плани лекційних занять, питання для перевірки знань, тестові завдання та завдання для самостійного розв’язування.

Видання буде корисним для студентів різних спеціальностей, які вивчають курс «Транспортне підприємництво».

Y:\обробка\Сайт січень\5.jpg

621.1:620.91(075.8)

Ш66  Шкляр, В.І.

Джерела енергії [Текст] : підручник / В.І. Шкляр, В.В. Дубровська. - К. : КПІ ім. І. Сікорського : Політехніка, 2018. - 336 с.

Розглянуто енергетичні види палива та процеси організації його горіння, конструкції котельних агрегатів, види та принцип роботи компресорів, поршневих двигунів внутрішнього згоряння, паротурбінних, газотурбінних і парогазових установок. Наведено класифікацію електричних станцій; принципові схеми теплових, атомних і гідравлічних електростанцій, їх обладнання та режими роботи. Приділено увагу очищенню димових газів котельних агрегатів від шкідливих домішок.

Для викладачів і студентів спеціальності «Теплоенергетика» спеціалізації «Енергетичний менеджмент та інжиніринг» і спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціалізації «Енергетичний менеджмент та енергоефективність» вищих технічних закладів.

Y:\обробка\Сайт січень\6.jpg

343.9(477)(075.8)

О-70  Ортинський, В.Л.

Кримінальне право України. Особлива частина [Текст] : навч. посіб. / В.Л. Ортинський, К.Б. Марисюк, Я.В. Ступник. - Львів : Львівська політехніка, 2018. - 424 с.

В умовах соціально-економічних перетворень, побудови правової, демократичної держави, перед кримінальним правом постала мета – інтегрувати національне кримінальне право до вимог та традицій світової спільноти.

Навчальний посібник підготовлений на підставі норм Кримінального кодексу України, а також інших нормативно-правових і відомчих актів. Висвітлено питання особливої частини кримінального права.

Розрахований на студентів, аспірантів, науковців і викладачів юридичних навчальних закладів, співробітників органів і установ виконання покарань та всіх, хто цікавиться проблемами особливої частини кримінального права України.

Y:\обробка\Сайт січень\7.jpg

614.8(075.8)

Б63           Біобезпека [Текст] : практ. порадник / [авт. кол.: В.М. Запорожан, М.І. Бадюк, М.А. Андрейчин та ін.] ; за ред. В.Н. Запорожана, М.І. Бадюка. - Одеса : ОНМедУ, 2018. - 432 с.

У практичному пораднику висвітлюються сучасні проблеми побудови системи безпеки в Україні. Основний акцент спрямований на питання нормативного регулювання біобезпеки та комплексний міжвідомчий підхід до становлення ефективної системи біобезпеки із врахуванням сучасних наукових досягнень і світового досвіду. Перелік питань, що висвітлюються, скомпоновано з погляду можливих негативних гібридних впливів на населення та економіку України з боку терористичних організацій та держав. Окремий розділ присвячено вимогам НАТО до біобезпеки багатонаціональних контингентів під час проведення миротворчих місій.

Для студентів і слухачів у межах додипломної та післядипломної освіти вищих навчальних закладів Міністерства охорони здоров‘я України, Міністерства оборони України, інших зацікавлених у цій проблематиці відомств України.

Y:\обробка\Сайт січень\8.jpg

378.015.31(075.8)

П30  Петренко, М.М.

 Розвиток інтелектуального потенціалу студентів [Текст] : навч. посіб. / М.М. Петренко, Т.С. Корнєєва. - Кропивницький : КОД, 2018. - 272 с.

У навчальному посібнику розглянуто особливості і методика розвитку інтелектуального потенціалу студентів вищих навчальних закладів. Надані пропозиції щодо структурування навчального матеріалу і його використання на заняттях, розробки системи подання навчального матеріалу (з кожного виду занять), що забезпечує формування і розвиток інтелектуального потенціалу студентів під час занять. Наведені приклади розробки таких матеріалів.

Навчальний посібник призначений викладачам вищих навчальних закладів, а також може бути корисним студентам як тренінг для розвитку інтелекту.

Y:\обробка\Сайт січень\9.jpg

721.012:645.4(075.8)

С96  Сьомка, С.В.

Дизайн інтер‘єру, меблів та обладнання [Текст] : підручник / С.В. Сьомка, Є.А. Антонович. - К. : НАКККіМ, 2018. - 360 с.

У підручнику розглянуто теоретико-методологічні аспекти об’ємно-просторового формоутворення в дизайні архітектурного середовища, проаналізовано можливості застосування теоретичних основ дизайну на різних рівнях формоутворення штучного простору: інтер’єру, меблів та обладнання, висвітлено основні аспекти художнього моделювання меблів та обладнання й окреслено можливі перспективні напрями розвитку дизайну.

Призначено для студентів спеціальності «Дизайн», а також може бути корисним для викладачів мистецьких, дизайнерських та архітектурних закладів вищої освіти й усіх тих, хто цікавиться питаннями гармонізації середовища.

Адреса:   м. Київ, просп. Голосіївський, 122/1;

тел. для довідок:  (044) 258 - 3115; www.4uth.gov.ua