Szkoła Podstawowa nr 29 w KrakowieC:\Users\Grzegorz\Documents\Downloads\logosp29-3 (1).jpg

       Al. Edwarda Dembowskiego 12

     30-540 Kraków

e-mail. Sekretariat.sp29@gmail.com 

tel.: (12) 656-15-44

KARTA ZGŁOSZENIA I KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZNIA

Nazwisko

Imiona

Pesel

Data i miejsce urodzenia

Nazwiska i imiona rodziców/opiekunów prawnych

Matki

Ojca

Telefon kontaktowy  matki

Telefon kontaktowy ojca

Adres e-mail do kontaktu

Adres zamieszkania

Adres zameldowania

Szkoła rejonowa

Oświadczam, że dane podane powyżej są zgodne z prawdą.

Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 29  w Krakowie.

Miejscowość i data

Podpis opiekuna prawnego