Programa de curs - Any acadèmic 2019-20

Arees temàtiques i lèxic relacionat

Objectius comunicatius del curs

Tipologia textual

Comprensió oral

Comprensió escrita

Expressió oral

Expressió escrita

Gramàtica

Avaluació:

Acció tutorial:

Àrees temàtiques i lèxic relacionat

Les persones : l’aspecte físic , la manera de ser, els estats d’ànims i físics

L’ensenyament, les professions i la feina

El lleure

Els mitjans de comunicació

Les relacions personals : amics, parella, família

El medi: la natura, el clima

Els viatges i estades a l’estranger

Objectius comunicatius del curs

Descriure i comparar persones per el seu aspecte físic i per la seva manera de ser

Expressar un estat d’ànim o un estat físic

Descriure relacions personals

Demanar i expressar gustos, preferències

Donar consells

Donar l’opinió i argumentar (expressar la causalitat i la finalitat)

Intercanviar informacions sobre l’experiència professional i acadèmica

Intercanviar informacions sobre activitats de lleure

Fer propostes i contrapropostes per fer activitats, acceptar-les, rebutjar-les i donar excuses

Situar esdeveniments en el temps

Descriure itineraris i llocs

Narrar experiències passades

Expressar un fet hipotètic o irreal

Tipologia textual

Comprensió oral

Comprensió escrita

Diàlegs i converses de caràcter quotidià

Reportatges senzills d’actualitat

Entrevistes senzilles

Cançons

Correus personals

Textos de caràcter biogràfic

Textos informatius senzills

Gràfics estadístics

Entrevistes senzilles

Anuncis senzills (vivenda, feina, contactes,..)

Expressió oral

Expressió escrita

Diàlegs i converses de caràcter quotidià

Narracions i descripcions d’esdeveniments presents i passats, d’activitats i d’hàbits

Discussions senzilles i punts de vista sobre temes d’actualitat

Correus personals

Notes personals i d’encàrrecs

Textos narratius

Textos descriptius

Textos argumentatius

Diari personal

Poemes i cançons

Gramàtica

 1. Ordre de les paraules dins l’oració
 1. die Verbklammer  (la “pinça “ verbal)
 2. diferència entre oracions principals i subordinades
 3. col·locació de l’adjectiu com a complement del nom o en forma predicativa

 1. Oracions subordinades
 1. Temporals ( als, wenn )
 2. Condicionals ( wenn)
 3. Causals ( weil)
 4. Concessives (obwohl)
 5. De relatiu (sensibilització!)
 6. Finals ( um...zu....)
 7. D’infinitiu

 1. Adjectius
 1. declinació
 2. graus : comparatiu i superlatiu
 3. numerals : ordinals i cardinals
 4. prefixos i sufixos per a formar antònims ( un-, -voll/-los, in- )

 1. Verbs
 1. Els auxiliars sein, haben i werden
 2. Els verbs modals. Significats i ús bàsic. Conjugació en present i Präteritum
 3. Perfekt i Präteritum dels verbs regulars i irregulars
 4. Verbs amb complement preposicional
 5. Verbs que poden combinar-se directament, sense zu , amb un altre infinitiu
 6. Konjunktiv II der Gegenwart

 1. Substantius
 1. Gènere i nombre (algunes regularitats)
 2. Declinació en datiu plural
 3. Sufixos  (-keit, -heit, -schaft, -ung, -chen, –lein) i prefixos bàsics ( Ein-, Aus-, ...)

  6. Articles

 1. Interrogatius (welch-?, was für ein-?)
 2. Demostratius (dieser, diese, dieses)

  7. Pronoms

 1. Personals, reflexius i recíprocs ( ich, mich, mir ; er, ihn, ihm, sich, ...)
 2. Indefinits ( einige, jeder, alle, jemand)
 3. Demostratius ( der, die, das – dieser, diese, dieses) [Sensibilisierung]
 4. Interrogatius ( welch-?, was für ein-? )
 5. Adverbialpronomen ( da + Präp, wo + Präp)

   8. Adverbis

 1. De lloc, de temps i de manera

   9. Preposicions

 1. Significat i ús : local ( wo?) , direccional ( wohin?)  i  temporal (wann?)
 2. Quin cas regeixen : Präpositionen mit Akkusativ; Präpositionen mit Dativ; Wechselpräpositionen

   10. Connectors

 1. Conjuncions coordinants (und, sondern, aber, denn, oder)
 2. Conjuncions subordinants (dass, wenn, weil, obwohl...)
 3. Adverbis (deshalb, trotzdem, außerdem, dann...)

Avaluació

L’avaluació del procés d’aprenentatge serà continuada i formativa. Per a dur-la a terme l’alumne, conjuntament amb el professor, farà un seguiment a partir del recull de mostres que s’obtinguin amb els diferent instruments d’avaluació, dels quals els més rellevants són:

A final de curs tots els alumnes hauran de presentar-se a l’examen de Certificat de Nivell Bàsic. En aquest examen s’ avaluaran totes les habilitats ( expressió i comprensió oral , expressió i comprensió escrita, gramàtica i lèxic). Per aprovar l’examen s’haurà d’obtenir, com a mínim, un 65% de la puntuació obtinguda de la suma de totes les parts de la prova. Les habilitats  productives (expressió oral i expressió escrita) seran eliminatòries si no s’obté un mínim del 65% de la puntuació en cadascuna d’elles.

Acció tutorial

El professor farà a través de l’acció tutorial un seguiment del procés d’aprenentatge tant a nivell de grup com individual.