Verb 1

Verb 2

Verb 3

Anlamı

Verb 1

Verb 2

Verb 3

Anlamı

awake

awoke

awoken

uyanmak

fly

flew

flown

uçmak

be

was/were

been

olmak

forbid

forbade

forbidden

yasaklamak

beat

beat

beaten

vurmak

forget

forgot

forgotten

unutmak

become

became

become

olmak

forgive

forgave

forgiven

affetmek

begin

began

begun

başlamak

freeze

froze

frozen

donmak

bend

bent

bent

bükmek

get

got

gotten

elde etmek

bet

bet

bet

bahse girmek

give

gave

given

vermek

bid

bid

bid

emretmek

go

went

gone

gitmek

bite

bit

bitten

ısırmak

grow

grew

grown

büyümek

blow

blew

blown

esmek

hang

hung

hung

asmak

break

broke

broken

kırmak

have

had

had

sahip olmak

bring

brought

brought

getirmek

hear

heard

heard

duymak

broadcast

broadcast

broadcast

yayınlamak

hide

hid

hidden

saklamak

build

built

built

inşa etmek

hit

hit

hit

vurmak

burst

burst

burst

patlamak

hold

held

held

tutmak

burn

burned

burnt

yakmak

hurt

hurt

hurt

yaralanmak

buy

bought

bought

satın almak

keep

kept

kept

saklamak

catch

caught

caught

yakalamak

know

knew

known

bilmek

choose

chose

choosen

seçmek

lay

laid

laid

yaymak

come

came

come

gelmek

lead

led

led

rehberlik etmek

cost

cost

cost

değer biçmek

learn

learned

learnt

öğretmek

creep

crept

crept

emeklemek

leave

left

left

ayrılmak

cut

cut

cut

kesmek

lend

lent

lent

ödünç vermek

deal

dealt

dealt

anlaşmak

let

let

let

izin vermek

dig

dug

dug

kazmak

lie

lay

lain

yalan söylemek

do

did

done

yapmak

lose

lost

lost

kaybetmek

draw

drew

drawn

çekmek

make

made

made

yapmak

dream

dreamed

dreamt

rüya görmek

mean

meant

meant

anlamına gelmek

drive

drove

driven

sürmek

meet

met

met

buluşmak

drink

drank

drunk

içmek

pay

paid

paid

ödemek

eat

ate

eaten

yemek yemek

put

put

put

koymak

fall

fell

fallen

düşmek

read

read

read

okumak

feed

fed

fed

beslemek

ride

rode

riden

binmek

feel

felt

felt

hissetmek

ring

rang

rung

çalmak

fight

fought

fought

dövüşmek

rise

rose

risen

yükselmek

find

found

found

bulmak

run

ran

run

koşmak

flee

fled

fled

firar etmek

say

said

said

söylemek

Verb 1

Verb 2

Verb 3

Anlamı

see

saw

seen

görmek

sell

sold

sold

satmak

send

sent

sent

göndermek

show

showed

shown

göstermek

shut

shut

shut

kapamak

sing

sang

sung

şarkı söylemek

sit

sat

sat

oturmak

sleep

slept

slept

uyumak

speak

spoke

spoken

konuşmak

spend

spent

spent

harcamak

stand

stood

stood

ayakta durmak

swim

swam

swum

yüzmek

take

took

taken

almak

teach

taught

taught

öğretmek

tear

tore

torn

yırtmak

tell

told

told

anlatmak

think

thought

thought

düşünmek

throw

threw

thrown

fırlatmak

understand

understood

understood

anlamak

wake

woke

woken

uyanmak

wear

wore

worn

giymek

win

won

won

kazanmak

write

wrote

writen

yazmak

*Bu belge Emre Kerim Yıldız tarafından hazırlanmıştır.

http://ekyildiz.blogspot.com.tr