Державна бібліотека України для юнацтва.  Електронний каталог

Краще з нових надходжень за листопад 2019 року

Y:\обробка\Сайт листопад\1.jpg

001.89:005.8(075.8)

С90  Сусліков, Л.М.

        Управління науковими проектами [Текст] : навч. посіб. / Л.М. Сусліков, І.П. Студеняк. - Ужгород : Говерла, 2019. - 432 с.

Посібник присвячений розгляду питань організації, здійснення та управління науковими проектами. Висвітлюються основні поняття і визначення з науково-дослідницької діяльності, специфіка наукових проектів, їх класифікація та підходи до ефективного управління.

Значна увага приділяється аналізу особливостей теоретичних та експериментальних наукових проектів, організаційних структур та форм управління науковими проектами. Детально розглядаються складові управління проектами, такі, як управління часом, ресурсами, якістю, бюджетом, ризиками проектів, відбір і формування проектної команди. Акцентується на важливості та особливостях оцінки ефективності наукових проектів, зокрема економічної ефективності

Посібник призначений для студентів та аспірантів всіх спеціальностей, а також науковців, які беруть участь у виконанні наукових проектів і цікавляться методологією їх ефективного управління.

Y:\обробка\Сайт листопад\10.jpg

339.97(075.8)

М58         Міжнародний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, Н.І. Кара, Л.П. Сай, О.О. Пшик-Ковальська. - Львів : Растр-7, 2019. - 202 с.

Навчальний посібник відображає програму курсу «Міжнародний менеджмент» для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання.

У ньому послідовно розглядаються усі аспекти міжнародного менеджменту, а саме: сутність, завдання міжнародного менеджменту, періоди його розвитку, проблеми ведення міжнародного бізнесу і шляхи їх вирішення, фактори, які впливають на ефективність

міжнародного менеджменту, особливості національних стереотипів міжнародних ринків певних країн, процес стратегічного планування і види стратегій, особливості організування і основні форми організування міжнародного бізнесу, форми стимулювання працівників, основні форми фінансування діяльності міжнародних організацій.

Для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання, аспірантів, викладачів, науковців, керівників підприємств, компаній, фірм.

Y:\обробка\Сайт листопад\11.jpg

343.98(075.8)

Т33         Теорія судових доказів (у таблицях та схемах) [Текст] : навч. посіб. / П.В. Цимбал, В.В. Топчій, О.В. Сіренко, О.А. Калганова. - Ірпінь : УДФС України, 2019. - 82 с. - (На допомогу студенту УДФСУ ; т. 44).

Навчальний посібник спрямований на формування у здобувачів вищої освіти розуміння базових теоретичних, процесуальних та організаційних засад кримінального процесуального доказування як різновиду пізнавальної діяльності.

Викладені положення теорії доказування будуть корисними не тільки для здобувачів вищої освіти, а й стануть у нагоді викладачам вищих навчальних закладів, аспірантам, працівникам правоохоронних органів, суддям та іншим фахівцям, діяльність яких пов’язана з доказами та доказуванням у кримінальному проваджені.

Y:\обробка\Сайт листопад\12.jpg

620.97-049.34(075.8)

Е62         Енергозбереження в енергетиці й технологіях [Текст] : навч. посіб. / В.В. Буличов, Я.М. Козлов, О.В. Кучкова та ін. - Дніпро : УДХТУ, 2019. - 183 с.

У посібнику висвітлено аспекти значення типових енергозбережних заходів і методів оцінювання економії енергетичних ресурсів при виробництві, розподілі й споживанні теплової та електричної енергії.

Проаналізовано основні сучасні принципи енергозбереження. Наведено конкретні технічні рішення для виконання робіт з раціонального використання енергетичних ресурсів.

Посібник містить матеріали для проведення практичних занять, у кожному розділі наведено типові завдання з розрахунку енергоефективності пристроїв та установок утилізації теплоти вихідних газів і т.п.

Навчальний посібник призначений для викладачів і фахівців, що займаються питанням енергозбереження та енергоефективності у навчальних закладах та на підприємствах, для студентів середньої та вищої професійної освіти, які навчаються за спеціальностями «Теплоенергетика», «Атомна енергетика», «Менеджмент», «Маркетинг», «Економіка», «Архітектура», «Будівництво» тощо.

Y:\обробка\Сайт листопад\2.jpg

338.27:339.977(075.8)

М54         Методи і моделі економічного прогнозування [Текст] : навч. посіб. / В.П. Кічор, Р.В. Фещур, А.І. Якимів та ін.; за ред. В.П. Кічора. - Львів : Растр-7, 2019. - 272 с.

Посібник містить теоретичні основи та розкриває практичні аспекти прогнозування соціально-економічних явищ і процесів.

В посібнику представлені найуживаніші в економічній практиці методи прогностики, зокрема, адаптивного прогнозування, прогнозування сезонних явищ і процесів, багатофакторного прогнозування.

Матеріал навчального посібника призначений для студентів спеціальностей «Економіка» та «Менеджмент», аспірантів, викладачів економічних дисциплін, а також фахівців, які обіймають посади економістів або менеджерів на підприємствах та в державних установах.

Навчальний посібник можна використовувати з метою опанування методів і моделей економічного прогнозування як методичної основи управління розвитком організації та форсайт-управління.

Y:\обробка\Сайт листопад\3.jpg

37.013.74(075.8)

Ч-46  Черепанова, С.О.

  Порівняльна педагогіка [Текст] : лекції, практикум / С.О. Черепанова. - Львів : Растр-7, 2019. - 176 с.

Пропоноване видання структурно й змістовно побудовано за розділами: теоретико-методологічний інструментарій порівняльної педагогіки; педагогічна компаративістика в сучасному філософсько-освітньому дискурсі.

Містить поради теоретичного та методичного змісту щодо самостійного опрацювання лекцій, практичних занять (семінари-колоквіуми, круглі столи-дискусії); підготовки творчого есе; студіювання рекомендованої літератури (базова навчальна, додаткова, інформаційні ресурси). Розроблені проблемно-пізнавальні питання до дискусії; заліку; тестові завдання.

Методологічне забезпечення – на перетині порівняльної педагогіки (концептуальні трансформації) та філософії освіти (світоглядно-культуротворчі інтенції).

Навчальний посібник розраховано на підготовку магістрантів, аспірантів/докторантів (педагогічних спеціальностей, науковців, викладачів.

Y:\обробка\Сайт листопад\4.jpg

339.72(075.8)

Б48  Береславська, О.І.

 Міжнародні розрахунки та валютні операції [Текст] : навч. посіб. / О.І. Береславська. - Ірпінь : УДФС України, 2019. - 368 с.

У навчальному посібнику висвітлені теоретичні, методичні та практичні питання міжнародних розрахунків та валютних операцій з урахуванням світового та вітчизняного досвіду.

Зміст посібника охоплює практичні питання у контексті інтересів усіх учасників міжнародних розрахунків та валютного ринку. Проте, зважаючи на провідну роль у цій сфері банків, основні питання механізму проведення міжнародних розрахунків та валютних операцій розглядаються з їхніх позицій.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів четвертого рівня акредитації, аспірантів, викладачів, наукових працівників, практиків у сфері банківської діяльності.

Y:\обробка\Сайт листопад\5.jpg

81‘322(075.8)

С49  Слухай, Н.В.

Сугестивна лінгвістика: лінгвістичне програмування поведінки людини [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н.В. Слухай. - Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2019. - 248 с.

Основний зміст посібника – висвітлення проблем історії та сучасного стану теорії сугестії, лінгвістичне осмислення надбань НЛП Класичного та Нового кодів, найновіших сучасних теорій сугестії,дослідження дієвих історичних та сучасних форм контрсугестії,

що є предметом теорії впливу, сугестивної лінгвістики, нейролінгвістичного програмування, теорії комунікації, політичної лінгвістики, інтернет-лінгвістики, лінгвістики мас-медіа.

Для філологів, психологів, політологів, журналістів, культурологів, фахівців у галузі мас-медіа, широкого кола читачів.

Y:\обробка\Сайт листопад\6.jpg

338.439.544(477)(075.8)

Б86  Бочарова, О.В.

        НАССР і системи управління безпечністю харчової продукції [Текст] : підручник / О.В. Бочарова. - Одеса : Атлант, 2019. - 376 с.

У підручнику викладено систематичний матеріал щодо розроблення, запровадження та підтримування систем управління безпечністю харчових продуктів (СУБХП) на основі концепції НАССР.

Особливу увагу приділено розробці НАССР-планів та небезпечним чинникам. Наведено шляхи потрапляння в харчовий продукт небезпечних речовин. Запропоновані сучасні методи та системи для проведення аналізу небезпечних чинників. Охарактеризовано принципи та документи щодо належної практики виробництва в світі та в Україні.

Призначено для студентів спеціальності «Харчові технології». Підручник може бути корисним магістрам з управління якістю та безпечністю товарів, працівникам харчових підприємств, аудиторам СУБХП та спеціалістам, чия діяльність пов’язана з управлінням безпечністю харчових продуктів.

Y:\обробка\Сайт листопад\7.jpg

332.14:005.934(477)

Б20  Балджи, М.Д.

 Економічна безпека: забезпечення, управління, прогнозування [Текст] : монографія / [М.Д. Балджи, І.М. Котова, К.І. Тарасова] ; за заг. ред. М.Д. Балджи. - Київ : ФОП Гуляєва В.М., 2019. - 276 с.

Монографія присвячена розгляду питань з розробки та обґрунтування науково-методичних засад забезпечення, управління, прогнозування економічної безпеки на рівні регіону. Теоретично обґрунтовано вплив ощадливого використання ресурсного потенціалу на розвиток регіонів через створення сприятливого соціального, економічного та екологічного середовища. Розроблено методику побудови моделі економіко-екологічного розвитку регіону.

Призначена для працівників вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів і студентів, які цікавляться сучасними проблемами забезпечення економічної безпеки з урахуванням чинників еколого-економічного спрямування. Запропоновані напрацювання можуть бути використані місцевими органами влади.

Y:\обробка\Сайт листопад\8.jpg

334.722:338.512(477)(075.8)

С91         Сучасні проблеми економіки підприємства: собівартість продукції та управління витратами [Текст] : навч. посіб. / С.П. Сударкіна, М.І. Ларка, Н.В. Гнєсіна, А.М. Феррара; за ред. М.І. Ларки, С.П. Сударкіної. - Харків : Друкарня Мадрид, 2019. - 113 с.

Навчальний посібник містить теоретичні та практичні засади сучасних проблем економіки підприємства в галузі собівартості продукції, її складових та особливостей методичних підходів до їх розрахунку, в тому числі спільно вироблюваної продукції.

Значна увага в роботі приділена розгляду прогресивних методів управління витратами на підприємствах, таких, як: метод гнучкого планування і контролю непрямих витрат, функціонально-вартісний аналіз, бюджетування, а також розгляду складових систем управління витратами.

Призначено для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання.

C:\Users\lsg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\9.jpg

72.012:004.9(075.8)

С21  Сафронова, О.О.

Сучасні технології дизайн-діяльності [Текст] : навч. посіб. / О.О. Сафронова. - Київ : КНУТД, 2019. - 208 с.

Навчальний посібник дає знання з методики розробки проектного дослідження в дизайні середовища, сучасних методів проектного дослідження і проектного процесу, принципів дизайнерської діяльності.

Розглянуто особливості творчого мислення у цій діяльності, методи наукової творчості, а також , засоби створення інформаційно-пошукової бази проведення дослідно-проектного дослідження. Теоретичний матеріал представленого курсу базується на останніх наукових розробках в галузі проектування та дизайнерської діяльності в дизайні інтер’єру.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Дизайн» спеціалізації «Дизайн середовища» і буде корисним студентам-магістрантам, їх науковим керівникам, а також студентам, що навчаються за цією творчою спеціалізацією у художніх та технічних ВНЗ, коледжах та технікумах.

Наша адреса: м. Київ, просп. Голосіївський, 122.       www.4uth.gov.ua