Podmínky použití

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení

Behiro je online webová služba (dále jen Behiro, Služba, Stránka nebo Portál) dostupná na adrese behiro.com a welcome.behiro.com, provozovaná Virtubio s.r.o.,  sídlem Blanická 553/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 03525520, spisová značka C 233138 vedená u Městského soudu v Praze, která je vlastníkem a Provozovatelem Služby (jak je tento definován níže) a vlastníkem facebookového profilu nacházejícího se na internetové adrese www.facebook.com/behirotalent (společně dále jen „Webové stránky“) a je jako jediná oprávněná k poskytování Služeb (jak jsou tyto definovány níže) prostřednictvím Webových stránek.

Provozovatel tímto vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky Provozovatele (dále jen „VOP") upravující vzájemná práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů (jak jsou tito definováni níže) při poskytování a využívání Služeb a využívání Webových stránek. VOP jsou neoddělitelnou součástí smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Uživatelem ohledně poskytování a využívání Služeb a využívání Webových stránek. Pouze případná odchylná ujednání obsažená (i) ve smlouvě uzavřené v písemné formě mezi Provozovatelem a Uživatelem ohledně poskytování a využívání Služeb a využívání Webových stránek; a/nebo (ii) v Provozovatelem potvrzené písemné objednávce Služeb; mají přednost před užitím těchto VOP. Působnost těchto VOP a/nebo jejich části lze vyloučit jen písemnou dohodou mezi Provozovatelem a Uživatelem.

VOP jsou zveřejněné a dostupné na Webové stránce.

Veškeré smluvní vztahy, které nejsou upraveny těmito VOP a/nebo písemnou smlouvou uzavřenou mezi Provozovatelem a Uživatelem ohledně poskytování a využívání Služeb a využívání Webových stránek se řídí právním řádem České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je-li Uživatel nepodnikatelem, a předpisy souvisejícími.

 1. Popis služby

Služba je určena zájemcům o kariérní rozvoj, sebepoznání a pracovní příležitosti (dále jen “Uživatelé”), kteří skrze ni mohou:

A dále potenciálním zaměstnavatelům (dále jako Potenciální zaměstnavatel), kteří Službu využívají k:

Profil Uživatele je Potenciálním zaměstnavatelům zobrazen pouze v případě, že Uchazeč nastaví příslušný status, reaguje na nabídku možností Přihlásit se nebo potvrdí žádost potenciálního Zaměstnavatele o poskytnutí kontaktních údajů.

Všechny služby Stránky a Portálu jsou Uživatelům poskytovány bezplatně.

 1. Průběh poskytování služeb

 1. Vytvoření účtu

K využívání Služeb poskytovaných Uživatelům se vyžaduje registrace Uživatele na webovém portálu (dále jen Portál Behiro nebo Portál) na adrese welcome.behiro.com  prostřednictvím vyplnění a odeslání tam dostupného registračního formuláře. Registrací Uživatele dojde k vytvoření účtu Uživatele na portálu (dále jen „Účet uživatele“ nebo Účet).

Při vytváření a registraci vašeho účtu můžete být vyzváni k zadání nebo potvrzení určitých osobních a profesních údajů, včetně, ale nikoli výhradně, vašeho jména, e-mailové adresy, úrovně vzdělání, akademického titulu, školy, ročníku studia, historie zaměstnání a demografické informace (jednotlivě „Pole uživatelského účtu“ a souhrnně „Informace o uživateli“). Některá pole profilu budou povinná a jiná dobrovolná. Budete také požádáni o zadání hesla pro svůj účet.

Při vytváření a registraci účtu Uživatel souhlasí s tím, že:

 

(a) Poskytne o sobě pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace podle výzvy v registračním formuláři na webu;

(b) Při zadávání údajů pro Účet použije své skutečné jméno a e-mailovou adresu;

(c) Zvolí si silné a bezpečné heslo;

(d) Nesdělí své heslo a přístupové údaje třetí straně;

(e) Nepřevede ani neprodá svůj přístup na tyto stránky žádné třetí straně; a

(f) Nevytvoří více než jeden účet.

 

Upozorňujeme, že jakákoli třetí strana, se kterou sdílíte svůj e-mail a heslo, může získat přístup k informacím o vašem účtu. Provozovatel neodpovídá a odmítá jakoukoli odpovědnost, pokud je váš e-mail používán neoprávněně třetí stranou. Pokud se pokusíte zadat informace o účtu (včetně e-mailové adresy), které nejsou pravdivé, přesné, aktuální nebo úplné, vyhrazujeme si právo neumožnit vaši registraci a/nebo zrušit váš účet.

 

Pokud je pro vás tato možnost dostupná a povolíte aplikaci nebo webu třetí strany, jako je Facebook nebo LinkedIn, aby vás autentizoval nebo předběžně vyplnil vaše informace o profilu během procesu registrace účtu, berete na vědomí, že taková aplikace nebo web třetí strany má své vlastní podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese odpovědnost za tyto další aplikace a weby.

 1. Přístup k simulační hře zaměřené na diagnostiku přenositelných pracovních kompetencí

Po vytvoření a registraci Účtu má uživatel možnost hrát v Portálu jednu nebo více online simulačních her z pracovního prostředí, založených na interaktivní diagnostice pracovních kompetencí (dále jen „Hra“ nebo “Simulace”). Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel má právo shromažďovat a uchovávat jeho herní údaje (dále jen Herní data). „Herní data“ znamenají informace a data shromážděná z chování a akcí Uživatele v průběhu hraní Hry, včetně ale nikoliv výlučně metadat o interakcich Uživatelů s Hrou v reálném čase.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že:

(a) Může hrát každou z Her pouze jednou za 6 měsíční období;

(b) jakmile Uživatel započne nebo dokončí Hru, Herní data a Kompetenční profil (definovaný níže) nelze resetovat, vymazat nebo přepsat po dobu 6 měsíců; a to z výjimkou výjimečných případů, kdy došlo k prokazatelnému technickému selhání Portálu nebo Hry. Toto rozhodnutí je na posouzení Provozovatele a ten může, ale není povinen, umožnit opakované hraní pro konkrétního Uživatele;

(c) Portál Uživateli neumožní přístup ke Hře nebo opakované hraní Hry, pokud se Uživatel pokusí hrát Hru více než jednou za 6 měsíční období;

(d) jakmile skončí šestiměsíční období, má Uživatel možnost hrát hru znovu nebo může pokračovat v používání svých předchozích Herních dat a Reportu.

 

Uživatel zároveň souhlasí, že:

 

(a) bude přistupovat ke Hře vážně a bude jejímu hraní věnovat maximum pozornosti;

(b) před zahájením každé Hry si pozorně přečtěte pokyny;

(c) pokud to nebude nutné, Hru nepřeruší nebo záměrně neukončí před jejím dokončením,

 

(d) nebude se pokoušet hrát Hru více než jednou za 6 měsíční období, buď prostřednictvím svého původního Účtu, nebo vytvořením dalšího Účtu

 

 1. Přístup k simulovanému dialogu s chatbotem zaměřený na preference v oblasti firemní kultury

Po vytvoření a registraci Účtu má Uživatel možnost absolvovat v Portálu simulovaný dialog s tam dostupným automatizovaným konverzačním rozhraním (dále jako “Chatbot”) založených na preferenční diagnostice vnímání firemní kultury (dále jako Dialog s Chatbotem). Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel má právo shromažďovat a uchovávat jeho takto získané preference (dále jen “Preferenční volby”). Preferenční volby znamenají informace a data shromážděná ze vstupů a voleb Uživatele v průběhu interakce s Chatbotem, včetně ale nikoliv výlučně metadat o interakcich Uživatelů s Chatbotem v reálném čase.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že:

(a) může s jedním Chatbotem interakovat pouze jednou za 3 měsíční období;

 

(b) jakmile Uživatel započne nebo dokončí dialog s Chatbotem, jeho preferenční volby nelze resetovat, vymazat nebo přepsat po dobu 3 měsíců; a to z výjimkou výjimečných případů, kdy došlo k prokazatelnému technickému selhání Portálu nebo Chatbota. Toto rozhodnutí je na posouzení Provozovatele a ten může, ale není povinen, umožnit opakovanou možnost Dialogu s Chatbotem pro konkrétního Uživatele

 

(c) Portál Uživateli neumožní přístup k Dialogu s Chatbotem nebo jeho opakování, pokud se Uživatel o toto pokusí, více než jednou za 3 měsíční období;

 

(d) jakmile skončí tříměsíční období, má Uživatel možnost získat přístup k Dialogu s chatbotem znovu nebo může pokračovat v používání svých předchozích Preferenčních voleb a Reportu.

 

Uživatel zároveň souhlasí, že:

 

(a) bude přistupovat ke Dialogu s Chatbotem vážně a bude mu věnovat maximum pozornosti;

 

(b) před zahájením Dialogu s Chatbotem si pozorně přečte pokyny;

 

(c) pokud to nebude nutné, Dialog s Chatbotem nepřeruší nebo záměrně neukončí před jeho dokončením,

 

(d) nebude se pokoušet přistoupit k Dialogu s Chatbotem více než jednou za 3 měsíční období, buď prostřednictvím svého původního účtu, nebo vytvořením dalšího účtu

 1. Report

 

Po dokončení Hry nebo Dialogu s Chatbotem web zkontroluje Herní data nebo Preferenční volby Uživatele a vygeneruje Uživatelovi specifické výsledky (dále jen “Report”), který obsahuje hodnocení a popis kognitivních, sociálních a pracovně-osobnostních rysů  (dále jen “Kompetenční report”) nebo výsledků preferenčních voleb v kontextu dimenzí firemní kultury (dále jen “Report preferované kultury”). Součástí každého Reportu jsou také Uživateli dostupné interpretace a doporučení, jak konkrétní část výsledku nebo výsledek jako celek rozvíjet a dále s ním pracovat.

 

 1. Preference hledání

Po vytvoření Účtu má Uživatel možnost zvolit si preference pro to, jaké příležitosti vyhledává (pracovní pozice, stáže, talentové akademie, události nebo obsah zaměřený na rozvoj profesně-osobnostní rovině dále jen Příležitosti) a dále specifikovat rozsah, typ, zaměření a oblast, včetně dalších parametrů (dále jako “Preference hledání”).

 1. Profil Uživatele

Profil Uživatele je kombinací informací poskytnutých při vytvoření Účtu (vyjma věku a pohlaví Uživatele jsou to především Informace o uživateli), Kompetenčního reportu, Reportu preferované kultury  a Preferencí hledání (souhrnně dále jen “Profil”). Profil je v základním nastavení anonymizovaný (neobsahuje kontaktní údaje a je u něj uvedeno pouze křestní jméno a první písmeno příjmení, které Uživatel uvedl při založení Účtu) a pokud se Uživatel nerozhodne jinak změnou svého Uživatelského statusu (viz dále), Profil ani žádná jeho část není přístupný pro třetí strany (Soukromý profil). 

 1. Uživatelský status

Po registraci a vytvoření Účtu má Uživatel možnost zvolit si svůj status, který reprezentuje to, jestli má zájem o personalizované nabídku Příležitostí (dále jen “Status”).

Pokud zvolí možnost:

 1. Nehledám příležitosti - nabídka Příležitostí se Uživateli nezobrazuje, stejně tak žádná jeho data i nadále nejsou sdílena se třetími stranami a žádnou část jeho Profilu nemůže třetí strana zobrazit
 2. Rozhlížím se: touto volbou indikuje Uživatel svůj pasivní zájem o Příležitosti. Jeho Profil je i nadále anonymizovaný. Zároveň se jeho profil nemůže zobrazit v žádném hledání potenciálního zaměstnavatele. Uživateli bude webová stránka doporučovat převážně rozvojový obsah, profily společností a kariérní eventy a talentové programy, které webová stránka vyhodnotí jako vhodné na základě Profilu Uživatele. Uživatel však může procházet a zobrazit nabídky Příležitostí a reagovat na ně (viz Seznam příležitostí).
 3. Nechám se přesvědčit: touto volbou indikuje Uživatel svůj pasivní zájem o Příležitosti. Jeho Profil je i nadále anonymizovaný. Zároveň se jeho Profil může zobrazit v hledání potenciálního zaměstnavatele, kdy webová stránka vyhodnotí Profil Uživatele jako odpovídající parametrům hledání. Uživateli bude webová stránka doporučovat více pracovních pozic, stáží a firemních profilů, které webová stránka vyhodnotí jako vhodné na základě Profilu Uživatele. Potenciální zaměstnavatel tak může skrze webovou službu Behiro požádat Uživatele o jeho kontaktní údaje. Uživatel může v takovém případě nabídku
 1. odmítnout, kdy dojde k jeho odstranění ze seznamu hledání Potenciálního zaměstnavatele;
 2. přijmout, čímž Uživatel sdílí svůj Profil, plné jméno a kontaktní údaje s Potenciálním zaměstnavatelem, který jej může následně oslovit s konkrétní nabídkou spolupráce.
 1. Aktivně hledám: touto volbou indikuje  Uživatel svůj aktivní zájem o Příležitosti. Jeho Profil již není anonymizovaný. V tomto případě se jeho Profil může zobrazit v hledání Potenciálního zaměstnavatele, při kterém webová stránka vyhodnotí Profil Uživatele jako odpovídající parametrům hledání. Potenciální zaměstnavatel tak může Uživatele přímo oslovit za použití kontaktních údajů, které uvedl při založení Účtu. .

Uživatel bere na vědomí, že jeho profil nebo jeho části mohou být viditelné pracovníkům zaměstnavatele třetích stran, pokud Uživatel jako svůj Uživatelský Status vybere možnost Aktivně hledám.

 

 1. Seznam příležitostí

 

Pokud Uživatel vybere možnost Aktivně hledám, Nechám se přesvědčit nebo Rozhlížím se, je pro něj v Portálu dostupný výpis příležitostí (dále jen “Seznam příležitostí”). Provozovatel zároveň může Uživateli navrhnout konkrétní vybrané Příležitosti od Potenciálních zaměstnavatelů a to v rozsahu a na základě Uživatelem zvoleného Statusu.

Uživatel může také volně procházet jednotlivé Příležitosti a u každé zvolit některou z možností:

 1. Přihlásit se k ní kliknutím na možnost Přihlásit se. Přihlášením se k Příležitosti odešle notifikaci Potenciálnímu zaměstnavateli. Ten může zobrazit následně jeho profil i kontaktní údaje.
 2. Projevit zájem kliknutím na možnost Zajímá mě. Zaměstnavatel obdrží notifikaci, může zobrazit Anonymizovaný Profil Uživatele a potvrdit zájem. Uživatel má následně možnost se k dané Příležitosti Přihlásit (viz výše)  
 3. Odhlásit se, čímž odebere přístup potenciálního Zaměstnavatele k Uživatelově profilu.
 4. Udělením lajku (ikona palec nahoru) Uživatel indikuje, aby mu Webová stránka nabízela více podobných Příležitostí.
 5. Odstraněním příležitosti ze Seznamu příležitostí naopak indikuje, že chce dostávat méně takových Příležitostí ve svém personalizovaném seznamu.

 1. Pravidla používání služby Behiro

 

Přístupem na web Služby a jeho používáním Uživatel souhlasí, že:

 

(a) nebude jednat protiprávním nebo neprofesionálním způsobem;

(b) nevytvoří účet s použitím falešné identity nebo identity jiné osoby;

(c) nebude zkreslovat jakékoli své osobní nebo profesionální informace při zadávání svých Informací o uživateli a Preferencí hledání;

(d) nebude  poskytovat jakékoliv nepravdivé nebo nepřesné odpovědi na otázky týkající se soukromých informací;

(e) nevytvoří více účtů;

(f) nepoužije ani se nepokusí použit účet jiné osoby;

(g) nepokusí se hrát Hru více než jednou za období 6 měsíců;

(h) nepokusí se smazat nebo resetovat údaje o hraní Hry nebo Herní data po dobu 6 měsíců po hraní her;

(i) nebude používat, zveřejňovat nebo distribuovat jakákoli data získaná v rozporu s touto dohodou;

(j) nebude porušovat duševní vlastnictví nebo jiná práva Provozovatele, mimo jiné včetně

(i) ​​kopírování nebo distribuce softwaru nebo technologie související s naším webem; a

(ii) použití slova Behiro nebo našeho loga v jakémkoli obchodním jménu, e-mailu nebo adrese URL;

(k) nebude upravovat, přizpůsobovat, překládat, zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat, dešifrovat nebo jinak se pokoušet odvodit zdrojový kód pro Stránku nebo jakoukoli související technologii a software;

(l) nebude prodávat, sponzorovat nebo jinak zpeněžovat přístup na Stránku nebo její Služby;

(m) prodávat, obchodovat, přeprodávat, převádět nebo jinak využívat k jakémukoli neoprávněnému komerčnímu účelu jakýkoli Účet;

(n) nebude k přístupu na web používat roboty nebo jiné automatizované metody;

(o) nebude sledovat dostupnost, výkonnost nebo funkčnost stránek pro jakýkoli konkurenční účel;

(p) nebude se účastnit “framingu“, “mirroringu“ nebo jinak simulovat vzhled nebo funkci Stránek;

(q) nebude  překrývat nebo jinak upravovat web nebo jeho vzhled;

(r) nebude odstraňovat žádná autorská práva, ochranné známky nebo jiná upozornění na vlastnická práva obsažená na Stránce;

(s) nebude používat funkce nebo služby stránky pro jakýkoli jiný účel, než je původní zamýšlený účel;

(t) nebude se pokoušet potlačit jakýkoli bezpečnostní prvek Stránky nebo Služby;

(u) nebude se účastnit jakékoli činnosti, která narušuje fungování stránek (nebo serverů a sítě, které jsou k tomuto webu připojeny);

(v) nebude distribuovat na web viry, červy, defekty, trojské koně, poškozené soubory, falešné zprávy nebo jakýkoli jiný škodlivý kód nebo položky ničivé nebo klamavé povahy;

(w) používat jakýkoli automatizovaný systém nebo software, ať už je provozován třetí stranou nebo jinak, k extrahování dat ze stránek (jako je scraping nebo crawling);

(x) nebude nepřiměřeně zasahovat do provozu nebo klást nepřiměřené zatížení na web; a

(y) nebude se pokoušet obcházet omezení Stránek nebo pozastavení její funkčnosti.

(z) Služba není primárně určena k použití osobám mladšími 15 let („minimální věk“).

 1. Zrušení registrace nebo Účtu Uživatele

Provozovatel je oprávněn okamžitě pozastavit poskytování Služeb a/nebo zrušit registraci Uživatele (včetně smazání veškerých Uživatelských informací) pokud Uživatel:

 1. využívá Webových stránek a/nebo Služeb k: (i) hromadnému rozesílání elektronických a/nebo jiných zpráv, včetně zpráv předávaných pomocí telefonu, pokud takové rozesílání není předmětem Služeb poskytovaných potenciálním Zaměstnavatelům; (ii) rozesílání elektronických a/nebo jiných zpráv, včetně zpráv předávaných pomocí telefonu, obsahujících informace o produktech a/nebo službách Potenciálním zaměstnavatelům, Uživatelům, a/nebo jakékoli třetí osoby, pokud takové rozesílání není předmětem Služeb poskytovaných Zaměstnavatelům; a/nebo (iii) rozesílání elektronických a/nebo jiných zpráv, včetně zpráv předávaných pomocí telefonu, obsahujících informace, jejichž zveřejnění a/nebo obsah jsou v rozporu s právním řádem České republiky, těmito VOP, etickými normami a/nebo dobrými mravy či které mohou poškodit dobré jméno Provozovatele či jiných fyzických a/nebo právnických osob;
 2. jedná v rozporu s právním řádem České republiky, těmito VOP, etickými normami a/nebo s dobrými mravy, a/nebo jeho jednáním (a/nebo opomenutím) může být podle důvodného názoru Provozovatele poškozeno dobré jméno Provozovatele, Webových stránek, a/nebo jiných právnických či fyzických osob a/nebo snížena či ohrožena úroveň kvality poskytovaných Služeb;
 3. v rozporu s právním řádem České republiky, těmito VOP, etickými normami a/nebo s dobrými mravy předává, zveřejňuje, šíří, ukládá a/nebo ničí Webové stránky (a/nebo jejich části) a/nebo jejich obsah (a/nebo jeho část);
 4. provádí činnosti, které nepřiměřeně a/nebo neúměrně zatěžují infrastrukturu Webových stránek;
 5. používá jiná zařízení k navigaci nebo prohlížení Webových stránek (a/nebo jejich částí) než nástroje dostupné na těchto Webových stránkách, zpravidla dostupné webové prohlížeče a/nebo jiné nástroje schválené Provozovatelem;
 6. na Webových stránkách používá jakékoli způsoby shromažďování dat vyhledáváním, roboty nebo obdobnými způsoby a/nebo dolovacími metodami;
 7. narušuje a/nebo se pokouší narušit bezpečnost Webových stránek (a/nebo jejich částí) včetně pokusu o zkoumání, snímání nebo testování zranitelnosti systému a/nebo sítě a/nebo porušení bezpečnostních či autorizačních opatření bez řádného oprávnění;
 8. na Webových stránkách falšuje záhlaví paketu TCP/IP či jakékoli části informací v záhlaví jakéhokoli e-mailu a/nebo příspěvku v rámci diskusní skupiny a/nebo chatu;
 9. provádí zpětnou analýzu a/nebo dekompiluje Webové stránky (a/nebo jejich části);
 10. shromažďuje, kopíruje a/nebo reprodukuje Webové stránky (a/nebo jejich části) a/nebo informace z nich dostupné, a to včetně informací již neaktuálních, deaktivovaných a/nebo smazaných;
 11. předává kontaktní údaje a/nebo životopisy Uživatelů a/nebo jejich jednotlivé části jakékoli třetí osobě (včetně ostatních Uživatelů Webových stránek);
 12. zkouší zasahovat do: (i) Služeb jakémukoliv Uživateli; a/nebo (ii) sítě, včetně, nikoli však výlučně, předávání virů na Webové stránky (a/nebo jejich jakoukoli část), přetěžování, „flooding“ (zaplavení), "spamming", „mailbombing“ (zahlcení daty) nebo „crashing“ (zhroucení); a/nebo
 13. jakkoli podporuje a/nebo zpřístupňuje neoprávněné kopie a/nebo napodobeniny jakéhokoli Výsledku duševní činnosti třetí osoby, zejména, nikoli však výlučně, jakkoli podporuje a/nebo zpřístupňuje: (i) pirátské kopie počítačových programů a/nebo odkazy na ně; (ii) informace o programech, internetových stránkách a/nebo aplikacích obcházejících ochranu proti kopírování a/nebo padělání a/nebo jakékoli jiné zabezpečení; a/nebo (iii) pirátské kopie hudby a/nebo jakýchkoli jiných medií a/nebo odkazy na ně.
 14. Provozovatel si dále vyhrazuje právo zrušit Uživatelský Účet (včetně smazání veškerých Uživatelských informací) v případě, že tento vznikl na základě neoprávněné registrace, tj. zejména, nikoli však výlučně, na základě registrace smyšlené fyzické osoby, a/nebo registrace pod jménem jiné fyzické osoby.

 

 1. Omezení přístupu

 

Provozovatel si vyhrazuje právo omezit přístup a používání této stránky Uživateli podle vlastního uvážení. Provozovatel  si vyhrazuje právo omezit, pozastavit nebo ukončit Uživatelský účet, pokud se domnívá, že ze strany uživatele dochází k porušování těchto podmínek, platných zákonů nebo pokud dochází k neoprávněnému používání Služby v rozporu s tím, jak je definováno v této smlouvě. (např.k  Porušování jakýchkoliv pravidel webu).

 

 1. Podezřelá nebo neobvyklá aktivita

 

Provozovatel si vyhrazuje právo používat různé metody k detekci a blokování jakékoli podvodné nebo neobvyklé činnosti a ke kontrole účtů, aby se zabránilo zneužívání služby. Tyto metody detekce však nejsou dokonalé. Používáte-li web, souhlasíte s tím, že Provozovatel bude prosazovat tato pravidla nebo se může pokoušet zabránit podvodné nebo neobvyklé činnosti, která může mít za následek dočasné nebo trvalé pozastavení nebo ukončení vašeho účtu nebo použití určitých funkcí tohoto webu na základě domnělého podezření. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv takové pozastavení nebo ukončení Uživatelského účtu, včetně jakýchkoliv následků.

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů a šířením obchodních sdělení

Pravidla, práva a povinnosti ohledně ochrany osobních údajů je samostatně popsán v sekci Ochrana osobních údajů uvedených na Stránce portálu na adrese behiro.com/ochrana-osobnich-udaju.

 1. Omezení odpovědnosti Provozovatele

Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že:

 

 1. Za obsahovou i gramatickou stránku jakýchkoliv informací o Potenciálním zaměstnavateli, a to včetně jejich správnosti, kvality, aktuálnosti, bezpečnosti, legálnosti, pravdivosti, přesnosti a/nebo úplnosti je v plném rozsahu odpovědný Potenciální zaměstnavatel. Za obsahovou i gramatickou stránku jakýchkoli Uživatelských informací o Uživateli, a to včetně jejich správnosti, kvality, aktuálnosti, bezpečnosti, legálnosti, pravdivosti, přesnosti a/nebo úplnosti je v plném rozsahu odpovědný Uživatel. Provozovatel neprovádí jakoukoli kontrolu správnosti, kvality, aktuálnosti, bezpečnosti, legálnosti, pravdivosti, přesnosti a/nebo úplnosti jakýchkoli Uživatelských informací, a to ani v případě, že s nimi dále pracuje (např. užije logo a/nebo jiné identifikující znaky potenciálního Zaměstnavatele pro účely jejich dalšího zpracování, propagace a/nebo poskytování objednaných Služeb).
 2. Provozovatel neodpovídá za obsah, správnost, kvalitu, aktuálnost, bezpečnost, legálnost, pravdivost, přesnost a/nebo úplnost jakýchkoli údajů, sdělení, informací a/nebo odkazů umístěných na Webových stránkách a neposkytuje jakoukoli záruku při jakémkoli jejich používání, využívání, zpracování a/nebo spoléhání se na takové údaje, sdělení, informace a/nebo odkazy, s výjimkou těch údajů, sdělení, informací a/nebo odkazů, za které takovou záruku výslovně převzal. Provozovatel rovněž neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou škodu způsobenou používáním, využíváním, zpracováním a/nebo spoléháním se na jakékoli údaje, sdělení, informace a/nebo odkazy umístěné na Webových stránkách, s výjimkou těch údajů, sdělení, informací a/nebo odkazů, za které takovou záruku výslovně převzal.
 3. Provozovatel neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou škodu způsobenou zveřejněním jakékoli Uživatelské informace na Webových stránkách.
 4. Ačkoli si Provozovatel vyhrazuje dle těchto VOP právo odstranit jakoukoli Uživatelskou informaci, jejíž zveřejnění jakkoli odporuje těmto VOP, nepřebírá Provozovatel žádný závazek, že tak učiní a v největším možném rozsahu povoleným zákonem se zříká jakékoliv odpovědnosti za neprovedení takového opatření.
 5. Provozovatel není jakkoli součástí vlastního procesu oslovování potenciálního Zaměstnavatele jako poskytovatele zaměstnání a/nebo poskytovatele stáže. Provozovatel proto negarantuje Uživatelům zejména, nikoli však výlučně, nalezení vhodné pracovní příležitosti a/nebo stáže a ani trvání pracovního nebo obdobného poměru a/nebo stáže. Provozovatel rovněž negarantuje Uživatelům schopnost Klientů: (i) nabízet jakékoli pracovní pozice a/nebo stáže; a/nebo (ii) skutečně nabízet zveřejněné pracovní pozice a/nebo stáže.
 6. Provozovatel není jakkoli součástí vlastního procesu oslovování Uživatele jako potencionálního zaměstnance a/nebo stážisty. Provozovatel proto negarantuje Potenciálním zaměstnavatelům nalezení vhodného kandidáta na obsazení pracovní pozice a/nebo stáže a ani jeho setrvání v pracovním nebo obdobném poměru a/nebo na stáži. Provozovatel dále negarantuje Potenciálním zaměstnavatelům: (i) schopnost Uživatele splnit podmínky Klientem zveřejněné pracovní pozice a/nebo stáže; a/nebo (ii) obdržení jakékoliv odpovědi ze strany Uživatele na zveřejněnou pracovní pozici a/nebo stáž.
 7. Provozovatel neodpovídá za jakoukoli přímou a/nebo nepřímou škodu, která může Uživateli, Klientovi a/nebo třetím osobám vzniknout užíváním Webových stránek, a to včetně ušlého zisku nebo ztráty jakýchkoliv dat. Provozovatel neodpovídá za to, že Webové stránky a/nebo servery, na kterých jsou Webové stránky umístěny, jsou bez počítačových virů a/nebo jakýchkoli jiných škodlivých mechanismů, a to v plném rozsahu v jakém to umožňuje české právo. Jestliže jakékoli využívání Webových stránek a/nebo jejich obsahu vyústí v potřebu opravy, ztrátě a/nebo odstranění zařízení a/nebo dat, a/nebo k jiným nákladům na straně Uživatele, Provozovatel za tyto náklady neodpovídá. Webové stránky a jejich obsah jsou poskytovány na principu "jak stojí a leží" bez záruk jakéhokoli druhu.
 8. Webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran; za jejich obsah Provozovatel nenese žádnou odpovědnost. Pokud se Uživatel rozhodne vstoupit na webové stránky třetích stran, činí tak na vlastní nebezpečí.
 9. Pokud Uživatel nebo Klient v rámci Webových stránek jakkoli užil, užívá a/nebo bude užívat a/nebo nakládal, nakládá a/nebo bude nakládat s jakýmkoli grafickým znázornění, logem, fotografií, hudbou, videem, textem či jakýmkoli jiným výsledkem duševní činnosti a/nebo předmětem práv duševního vlastnictví (dále jen „Výsledek duševní činnosti“), prohlašuje, že je k takovému užití a/nebo nakládání oprávněn, zejména že je oprávněn Výsledek duševní činnosti zveřejnit, zpřístupnit a/nebo zobrazit, případně z něj citovat, čerpat a/nebo na něj odkazovat, a že jeho zveřejněním, zpřístupněním a/nebo zobrazením, případně citováním, čerpáním a/nebo odkazováním na něj nejsou jakkoli dotčena, ohrožena a/nebo porušena jakákoli práva třetích osob. V případě, že vůči Provozovateli budou vzneseny jakékoli nároky plynoucí z porušení práv k Výsledkům duševní činnosti, souhlasí Uživatel s tím, že tyto nároky zcela uspokojí a Provozovatele v plné výši odškodní.
 10. Přístup k Účtu Klienta i Účtu Uživatele je chráněn jedinečným přihlašovacím jménem a heslem. Uživatel je povinen chránit jeho jedinečné přihlašovací jméno a heslo před zneužitím. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití jedinečného přihlašovacího jména a/nebo hesla, a/nebo za jakoukoli případnou přímou a/nebo nepřímou škodu a/nebo případné nároky třetích osob vzniklé v důsledku takového zneužití.
 11. Pokud nebude mezi Klientem a Provozovatelem výslovně písemně ujednáno jinak, vzdává se tímto Klient v souladu s ustanovením § 2896 an. NOZ práva na náhradu jakékoli přímé a/nebo nepřímé škody způsobené: (i) Provozovatelem provozováním a/nebo v souvislosti s provozováním Webových stránek a/nebo poskytováním Služeb (včetně náhrady jakékoli přímé a/nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku situací, událostí a/nebo úkonů, v případě kterých Provozovatel svou odpovědnost vyloučil dle předchozích odstavců tohoto článku VOP); a/nebo (ii) jakýmkoli Uživatelem v souvislosti s využíváním Webových stránek a/nebo Služeb.

 1. Práva duševního vlastnictví

 

 1. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že společnost Virtubio s.r.o. vlastní všechna autorská práva, tituly a zájem na Stránkách a všechna vlastnická práva s nimi spojená. Virtubio s.r.o. si vyhrazuje také všechna práva, která zde nejsou výslovně uvedena.
 2. Uživatel souhlasí a potvrzuje, že na materiálech zpřístupněných prostřednictvím této stránky nebude upravovat žádná oznámení o autorských právech, ochranných známkách, žádná patentová označení ani jiné známky vlastnictví. Jakékoli neautorizované použití materiálů nebo jejich částí, jakékoli odvozené použití Stránek nebo materiálů na nich uvedených a jakékoliv použití nástrojů pro získávání dat, robotů nebo podobných nástrojů pro shromažďování a extrakci dat ze Stránek je přísně zakázáno.

 1. Společná a závěrečná ustanovení

 1. Vztahy vzniklé na základě smlouvy uzavřené Provozovatelem a Uživatelem ohledně poskytování a využívání Služeb a využívání Webových stránek a/nebo těchto VOP se řídí právním řádem České republiky.
 2. Jakékoli spory, které vzniknou mezi Provozovatelem a Uživatelem v souvislosti s užíváním Webových stránek a/nebo poskytováním Služeb se tito zavazují řešit přednostně vzájemnou dohodou. Až v případě, že se nepodaří do 1 měsíce od zaslání 1. komunikace ve věci vzájemného sporu dosáhnout v předmětu sporu dohody, je Provozovatel a/nebo Uživatel oprávněn se obrátit na věcně a místně příslušný soud.
 3. V případě, že by některé ustanovení těchto VOP bylo shledáno soudem neplatným, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení těchto VOP
 4. Tyto VOP nabývají platnosti dne 21.10. 2019.