GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:         FB08-INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ DEL DISSENY

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Totes

Segon

Primer i Segon

Formació Bàsica

4

Departament:    Ciències Socials i Jurídiques

Idioma: castellà, català

Horari: http://www.escoladisseny.com/adjunts/docs/309.pdf 

Web de l’assignatura: ----------------------

Professorat responsable:

Idoia RIBAS MARINO

Correu electrònic: iribas@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Jaume Enric RADO ROCA

Correu electrònic: jrado@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Maria del Pilar ROVIRA SERRANO

Correu electrònic: mariadelpilarrovira@yahoo.es

Horari de tutories: ----------------------

Cap de departament

Jaume Enric RADO ROCA

Correu electrònic: jrado@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

Gestió del disseny.

2.2. Perfil professional

De què parlem quan parlem de la gestió del disseny? Parlem de la gestió dels serveis de disseny a l’empresa o parlem de la gestió de les empreses de serveis de disseny?

 

La gestió del disseny representa dues cares d’una mateixa moneda: s’ocupa tant de la gestió del disseny tradicional, centrada en l’empresa, com de l’altra gestió del disseny, centrada en el dissenyador... I no és possible l’una sense l’altra...

 

No podem començar a corre sense aprendre a caminar, la qual cosa vol dir que no és possible començar a parlar de la gestió del disseny tradicional centrada en l’empresa, sense abans mostrar l’alumnat com ser gestor, especialment, gestor d’un mateix.

3. Requisits

3.2. Requisits essencials

Cap requisit essencial per cursar l’assignatura.

3.2. Requisits recomanables

Cap requisit recomanable per cursar l’assignatura.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT06- Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT07- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT12- Adaptar-se, en condicions de competitivitat, als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l'àmbit professional i seleccionar els canals adequats de formació continuada.

4.2. CG/Competències generals

CG13- Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.

CG17- Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a la consecució objectius personals i professionals.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG21- Dominar la metodologia d'investigació.

CG22- Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

Cap competència específica de l’especialitat, atès que es tracta d’una assignatura de formació bàsica, comuna a totes les especialitats.

5. Resultats d’aprenentatge

• Conèixer els aspectes més rellevants del dret, de la ciència política, de l’economia i del màrqueting.

• Conèixer la terminologia jurídica, política i econòmica bàsica.

• Identificar les eines bàsiques de promoció personal i professional.

• Comprendre els aspectes més rellevants del dret, de la ciència política, de l’economia i del màrqueting.

• Comprendre la terminologia jurídica, política i econòmica bàsica.

• Utilitzar Internet com a font d’informació, espai d’autoaprenentatge i transferència de coneixements.

• Treballar les eines bàsiques de promoció personal i professional.

• Practicar les habilitats comunicatives i socials.

• Utilitzar correctament la terminologia jurídica, política i econòmica bàsica.

• Participar del propi procés de formació i crear una cultura d’autoaprenentatge permanent.

• Desenvolupar un pla de màrqueting personal.

• Desenvolupar hàbits de convivència i participació democràtica.

• Aprendre a prendre decisions.

• Valorar la xarxa d’internet com a eina d’aprenentatge permanent.

• Respectar la pròpia feina i la feina dels altres.

6. Continguts

Marc jurídic, polític i econòmic bàsic. Ordenament jurídic espanyol. Fonts del dret. El subjecte del dret. L’objecte del dret. Macroeconomia i microeconomia. Organització i economia d’empresa. Fonaments d’economia de producció. La protecció jurídica a la societat de la informació: drets de la personalitat, propietat intel•lectual i propietat industrial. Introducció a l’orientació professional. Tècniques d’anàlisi de mercat aplicades a un projecte de desenvolupament personal. Mètodes d'investigació i experimentació propis de l'assignatura.

 

BLOC TEMÀTIC I. Marc jurídic i polític

1. El dret. L’ordenament jurídic, les formes de producció normativa i els sistemes jurídics. Les fonts de l’ordenament jurídic espanyol.

2. Els subjectes del dret. Personalitat jurídica i capacitat jurídica. Persona natural i persona jurídica. Els estats de la persona: capacitat jurídica i capacitat d’obra; circumstàncies modificatives de la capacitat.

3. L'objecte del dret. Les institucions polítiques i les estructures de decisió. Sistemes electorals. Partits polítics, moviments socials i opinió pública. L'organització administrativa, l'estructura territorial de l’Estat espanyol i la distribució de competències (estatal, autonòmica, regional, local i comunitària).

4. L’objecte del dret. Les TIC, la societat de la informació i les xarxes socials: legislació aplicable. Drets de la personalitat, propietat intel·lectual i propietat industrial.

 

BLOC TEMÀTIC II.  Marc econòmic.

1. L’objecte del dret. Regles bàsiques del sistema econòmic: propietat privada, herència, llibertat d’empresa. Macroeconomia i microeconomia. Economia, disseny i consum.

2. Fonaments de màrqueting. Definició. Conceptes bàsics. De les 4 P’s del màrqueting (product, price, place, promotion) a les 13 P’s del màrqueting (process, product, price, place, promotion, people, planet, partioning, positioning, probing, profit, planning, priorizing). Màrqueting-mix. El pla de màrqueting. La gestió del disseny.

 

BLOC TEMÀTIC III. Orientació professional.

1. Orientació professional per als  futurs dissenyadors. Dimensions de l'orientació i àrees d'intervenció. La pressa de decisions. Fonts d’informació i xarxes socials. La gestió del disseny i el pla de màrqueting personal.

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

Proposem una metodologia de treball pràctica, activa i interactiva, amb una dinàmica participativa i oberta, flexible, individualitzada i adaptada al perfil de l’alumnat, a les seves experiències, al seu estil i ritme d’aprenentatge, a les seves capacitats, al seu desenvolupament i a les activitats proposades.

 

Escollirem diferents tipus d’agrupament de l’alumnat (intergrup, gran grup, grup mitjà, petit grup, individual) per treballar les diferents tasques programades, que es desenvoluparan d’acord amb el pla de treball i programa d’activitats que s’entregarà als estudiants a l’inici del semestre.

 

L’alumnat haurà fer, entregar en els terminis establerts, i superar TOTS els exercicis proposats, fets a l’aula o a casa, revisats a l’aula. S'aplicarà estrictament el criteri “Tolerància O” amb les còpies i els plagis.

 

Per altra banda, l’aplicació del procés d’avaluació contínua de l’alumnat requereix l'assistència regular a les classes i activitats complementàries. Atès que la falta d’assistència a classe de forma reiterada pot fer impossible que la correcta aplicació dels criteris d’avaluació i la mateixa avaluació contínua, en reunió de 16 de setembre de 2016, el Departament de Ciències Socials i Jurídiques ha acordat que el percentatge de faltes d'assistència, justificades i no justificades, que originen la impossibilitat d'aplicació de l'avaluació continua es del 20% del total de les hores lectives de l'assignatura.

 

Com a conseqüència, la pèrdua d’avaluació contínua implica que l’alumne no serà qualificat ni avaluat periòdicament al llarg del curs. L’alumne tindrà dret a ser avaluat mitjançant unes proves finals, acompanyades del lliurament de treballs, en les condicions que determinen en aquesta guia docent.

 

En darrer lloc, si l’alumnat no supera l’assignatura en el període ordinari (avaluació contínua, avaluació complementària i/o avaluació final), automàticament se li aplicaran els procediments i tècniques avaluació per a  l’avaluació extraordinària (o les correccions pactades amb el professorat).

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

45 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

Exposició de continguts mitjançant la presentació o l’explicació de les unitat didàctiques.

15 hores

Classes pràctiques (debats)

Grup gran

Desenvolupen activitats d’aplicació dels coneixements a situacions concretes.

11 hores

Classes pràctiques (estudi de cas)

Gran  grup

Individua

Desenvolupen activitats per a l’adquisició d’habilitats relacionades amb la matèria d’estudi.

14 hores

Tutories (obligatòries)

Individua

Grup petit

Activitats d’orientació, seguiment i avaluació del procés d’aprenentatge d’un estudiant o un grup reduït d’estudiants amb atenció personalitzada del professor.

1 hora

Avaluació

Individual

Gran grup

Proves objectives orals (fi semestre)

3 hores

Avaluació

Individual

Proves objectives escrites (fi semestre)

1 hora

Activitats de treball no presencial

55 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Treball autònom individual

Individual

Lectura de la documentació

12 hores

Treball autònom individual (o en grup petit)

Individua

Grup petit

Visionat de vídeos

2 hores

Treball autònom individual

Individua

Preparació dels treball que integren la carpeta d’aprenentatge: Estudi de cas.

12 hores

Treball autònom individual

Individual

Preparació dels treball que integren la carpeta d’aprenentatge: Resums, informes, altres evidències.

5 hores

Estudi autònom individual

Individual

Preparació de les proves objectives orals (fi semestre).

4 hores

Estudi autònom individual

Individual

Preparació de les proves objectives escrites (fi semestre).

5 hores

Autoavaluació

Individual

Proves objectives escrites (fi semestre)

1 hora

*El còmput d’hores és aproximat.

7.3 Instal·lacions del centre i material

Aula de projectes amb taules i cadires.

Ordinador per al professor, connectat a un projector, amb connexió a Internet.

Es recomana l’alumnat dur el propi ordinador portàtil

7.4 Activitats interdisciplinàries

En principi, no es preveu desenvolupar cap activitat interdisciplinària.

7.5 Activitats complementàries

Les activitats complementàries es desenvoluparan d’acord amb el calendari de les institucions públiques i privades que les organitzen (si escau).

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

El Departament no ha convingut cap criteri d’avaluació general, atesa la diversitat d’especialitats i assignatures, excepte pel 80% d’assistència, acordat en reunió de Departament de Ciències Socials i Jurídiques de 16 de setembre de 2016).

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Opció 2 (amb dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (assistència, retard, participació, interès).

*80% d’assistència, acordat en reunió de Departament de Ciències Socials i Jurídiques de 16 de setembre de 2016.

NR

CA1, CA2, CA4

5%

---

Treballs oral en grup: Debats d'aula

(mínim 5 debats).

NR

CA1, CA3, CA4, CA5, CA6, CA7, CA9, CA10, CA12

10%

---

Treball escrit individual: Proposta monogràfica de temàtica lliure pactada amb el professorat.

R

CA6, CA7, CA9, CA10, CA12, CA13, CA14, CA15

10%

10%

Treball oral individual: Presentació oral de la proposta monogràfica de temàtica lliure (5-7 min.).

R

CA1, CA6, CA7, CA9, CA10, CA12, CA13, CA14, CA15

5%

5%

Treball escrit individual: Resum del material detallat a l’apartat “Bibliografia bàsica”.

R

CA6, CA7, CA9, CA10, CA12, CA13, CA14, CA15

---

10%

Treball escrit individual: Informe webs relacionades a l’apartat “Altres recursos pedagògics”.

R

CA6, CA7, CA9, CA10, CA12, CA13, CA14, CA15

---

10%

Treball oral individual: Presentació oral a dels resums de “Bibliografia bàsica” i “Altres recursos pedagògics” (5-7 min.).

R

CA1, CA6, CA7, CA9, CA10, CA12, CA13, CA14, CA15

 ---

15%

Carpeta d’aprenentatge individual.

R

CA5, CA6, CA7, CA9, CA10, CA12, CA13, CA14, CA15

50%

---

Treball oral individual: presentació oral de la carpeta d’aprenentatge (5-7 min.).

R

CA6, CA9, CA10, CA12, CA13, CA14, CA15

5%

---

Autoavaluació individual.

R

 ---

5%

 ---

Prova objectiva final escrita individual

R

CA1, CA6, CA7, CA9, CA10, CA12, CA15

10%

50%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable; activitat que s’ha de superar en el període lectiu de l’assignatura; és a dir, no hi ha l’opció de superar-la en el període de recuperació del calendari acadèmic) o R (recuperable; activitat que es pot superar en el període de recuperació).

 

L’itinerari A s’aplicarà als estudiants que assisteixen regularment a classe, amb aprofitament, i que fa i entreguen en els terminis establerts TOTS els exercicis proposats. L’itinerari B s’aplicarà a la resta d’estudiants.

 

En avaluació ordinària s’aplicaran els següent itineraris: Itinerari A, Itinerari B. En avaluació extraordinària s’aplicaran els següent itineraris: Itinerari A, Itinerari B.

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

A) Marc jurídic i polític.

 

A. Villalba, Introducción al Derecho, Santander, Universidad de Cantabria, 2011, https://ocw.unican.es/course/view.php?id=113&section=4.

 

B) Marc econòmic.

 

M.P. Rovira, “¿Cuántas «P» tiene el marketing?”, FOROALFA, Buenos Aires (Argentina), 11-04-2012, https://foroalfa.org/articulos/cuantas-p-tiene-el-marketing.

 

C) Orientació professional.

 

inKNOWation, “¿Te atreves a soñar?”, 07:34 min., 11-2012, http://youtu.be/i07qz_6Mk7g.

M.P. Rovira, "La ‘otra' gestión del diseño”, FOROALFA, Buenos Aires (Argentina), 22-11-2010, https://foroalfa.org/articulos/la-otra-gestion-del-diseno.

9.2. Bibliografia complementària: 

A) Marc jurídic i polític.

 

A. Font & J.L. Pérez, El derecho para no juristas. Una guía para entender el sistema jurídico, Barcelona, Ediciones Deusto (Planeta De Agostini), 2011.

 

B) Marc econòmic.

 

E. Conway, 50 cosas que hay que saber sobre la economía, Madrid, Ariel, 2010 (33CON, Biblioteca de Cultura Artesana).

S. Miguel & S. Mollà & J.E. Bigné, Introducción al marketing, Madrid, McGraw-Hill, 1996 (648.8MIQ, UIB biblioteca Jovellanos).

 

C) Orientació professional.

 

X. Viladàs, coordinadora, La profesión de diseño, Manual de Buenas Prácticas del Diseño 3, Córdoba, Centro Tecnológico Andaluz de Diseño SURGENIA, 2009, http://es.slideshare.net/johegu/la-profesin-del-diseo.

9.3. Altres recursos: 

 

A) Marc jurídic i polític.

 

Federación Española de Municipios y Provincias, http://www.femp.es/.

Consell Insular de Mallorca, http://www.conselldemallorca.net/.

Consell Insular de Menorca, http://www.cime.es/.

Consell Insular d'Eivissa, http://www.conselldeivissa.es/.

Consell Insular de Formentera, http://www.consellinsulardeformentera.cat/.

Comunitat Autònoma de les Illes Balears, http://www.caib.es.

Butlletí Oficial de les Illes Balears, http://boib.caib.es.

Gobierno de España, http://www.la-moncloa.es.

Portal del ciutadà, http://administracion.gob.es.

Boletín Oficial del Estado, http://www.boe.es.

European Union, http://europa.eu/.

EUR-Lex acceso al derecho de la Unión Europea, http://eur-lex.europa.eu.

 

B) Marc econòmic.

 

Portal de disseny ForoAlfa.org, http://foroalfa.org.

Anàlisi DAFO per a la creació d'una empresa (Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Gobierno de España), http://www.ipyme.org/es-ES/DecisionEmprender/Paginas/DAFO.aspx.

Revista Emprendedores, http://www.emprendedores.es.

 

C) Orientació professional.

 

Programa Europeo Juventud en Acción,http://www.erasmusplus.injuve.es/.

EUROPASS, http://www.europass.cedefop.europa.eu.