ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ 

Чернівецького професійного ліцею залізничного транспорту

на 2017-2018 навчальний рік


І. ВСТУП

        Основні напрямки роботи ліцею визначено Статутом діяльності та розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення і навчально-виховного процесу.

        На сучасному етапі ПТНЗ мають адаптуватися до нових соціально-економічних вимог і врахувати потреби ринку праці – готувати ініціативних, творчих, компетентних і висококваліфікованих робітників, підготовлених до виконання фахової роботи в умовах жорсткої конкуренції. Щоб підготувати такого робітника потрібно:

По-перше, впроваджувати в навчальний процес сучасні новітні виробничі технології;

По-друге, вивчити ринок праці, знайти соціальних партнерів для співпраці.

Головними напрямками роботи ліцею в 2017-2018 н.р. повинно стати:

Важливу роль у підготовці та вихованні кваліфікаційного працівника відіграє рівень кваліфікації і майстерності самого педагога, його вміння довести свої знання до кожного учня, володіючи різноманітністю та  гнучкістю методів навчання.

Особливість сьогодення полягає в тому, що кожен викладач виконує функції інноватора, фахівця, який у щоденній праці впроваджує новітні ідеї, технології, методики навчання і виховання.

        Мета сучасного навчання полягає у розвитку гнучкого мислення учнів, а знання є умовою реалізації цієї мети. Обов’язковими умовами такого навчання є висока активність учнів у навчальному процесі, створення на уроках проблемних ситуацій.        

        Під час теоретичного і виробничого навчання викладачі та майстри виробничого навчання впроваджували у навчально-виробничий процес електронні носії інформації.

Оновлювався  зміст відповідного комплексно-методичного забезпечення професійного навчання кваліфікованих робітників.

Особлива увага приділялась дослідженню технологічних процесів, що динамічно змінюється на сучасних підприємствах. Це дало змогу ефективно оновлювати зміст професійного навчання майбутніх робітників, насичувати його необхідними знаннями й уміннями щодо обслуговування складного технологічного обладнання, обробки і виготовлення  виробів із сучасних матеріалів.

Навчання здійснювалось за рядом інтегрованих професій:

Щодо заходів по удосконаленню КМЗ професійної підготовки колективом проведена наступна робота:

З метою прищеплення любові до майбутньої професії працювали гуртки технічної творчості, яких в ліцеї  нараховується 5, де удосконалювали свою майстерність та  професійні навички 38 учнів, вони виготовляють діючі моделі, макети, принципові схеми, товари широкого вжитку, які демонстрували на щорічних ліцейних та обласних виставках технічної та художньої творчості.

Виготовлені учнями діючі макети, моделі, принципові схеми використовувались викладачами спецдисциплін при викладені  певних тем навчального матеріалу.

Певна увага приділялась фаховій підготовці та отриманню освіти молодими майстрами виробничого навчання, яких в ліцеї нараховується 3  з яких 1 здобуває освіту у вищому  навчальному закладі.

На високому рівні проведена  атестація педагогічних працівників для підтвердження та підвищення кваліфікаційних категорій та педагогічних звань.

В новому навчальному році основна увага буде звернена на:

-  введення нових інтегрованих форм навчання ;

-  забезпечення організованого початку навчального року;

-  особисту відповідальність педагогічних працівників з здобуття учнями обов’язкової повної загальної середньої освіти;

-  вдосконалення методів виховної та індивідуальної роботи з учнями училища;

-  вивчення стану викладання предметів з загальноосвітньої підготовки;

-  підготовку та перепідготовку кваліфікованих робітників за договорами підприємств, замовників робітничих  кадрів.

        У 2017/2018 н.р. педагогічний колектив працював над реалізацією єдиної методичної проблеми: «Інтеграція навчально-виховного процесу, як одна із форм підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників».

        У 2017/2018 навчальному році напрямками навчально-виховної діяльності:

        За 2016-2017 навчальний рік успішність учнів становить – 98 %, середній бал – 6,7.

Закінчили навчання із диплом з відзнакою – 6 учнів, що складає 7,7% від загальної кількості випускників.

ІІ . ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

з/п

ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ РОБОТИ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ

1.

Розподілити педагогічне навантаження серед викладачів

до 25.08

заст. директора з НВР

2.

Впорядкувати робочу навчально-плануючу документацію з професій

до 31.08

заст. директора з НВР

3.

Привести  у відповідність до Державних стандартів навчально-плануючу документацію з усіх професій.

протягом року

заст. директора з НВР

методист

4.

Підготувати накази про призначення завідуючих навчальними кабінетами (майстернями), голів методичних комісій

до 25.08

заст. директора з НВР

методист

5.

Призначити класних керівників та майстрів виробничого навчання на навчальні групи

до 25.08

директор

6.

Скласти розклад занять на І семестр 2017-2018 навчального року

до 31.08

заст. директора з НВР

7.

Перевірити готовність навчальних кабінетів, навчально-виробничих майстерень до нового навчального року

до 17.08

керівний склад ліцею

8.

Провести атестацію навчальних кабінетів та майстерень

до 31.08

атестаційна комісія

9.

Перевірити наявність журналів теоретичного та виробничого навчання, затвердити розклад дзвінків

до 31.08

заст. директора з НВР

старший майстер

10.

Провести педраду за підсумками роботи педагогічного колективу ліцею за 2016-2017 н.р., затвердити основні завдання на новий навчальний рік. Затвердити план роботи ліцею на 2017-2018 н.р.

07.09

директор

11.

Скласти і затвердити план і графік ВУК

31.08

заст. директора з НВР

методист

12.

Провести в навчальних групах збори з питань організації навчально-виховного процесу.

01.09-07.09

майстри в/н, класні керівники

 13.

Забезпечити учнів підручниками та навчальними посібниками з усіх предметів

вересень

бібліотекар

 14.

Провести загальноліцейні збори на тему: «Завдання колективу ліцею та батьків з навчання та виховання учнів»

27.09

директор

  15.

Впорядкувати, узгодити та затвердити на засіданнях методичних комісій: тематичні, поурочно-тематичні плани і програми

01.09

заст. директора з НВР,

методист, голови методичних комісій

16.

Затвердити   зведений   навчальний   план   і   тарифікаційну   відомість педагогічного навантаження педпрацівників на 2017-2018 н.р.

до 10.09

заст. директора з НВР

17.

Підготувати і здати в Департамент статистичну звітність (форми 1 і 2)

до 10.09

заст. директора з НВР

18.

Підготувати і здати в Департамент статистичну звітність (форми 3, 8, 9)

до 29.12

заст. директора з НВР

19.

Підготувати і здати в Департамент звіти про рух контингенту учнів

до 10 числа

наступного

місяця щоквартально

заст. директора з НВР

20.

Провести     закріплення     території     та     навчальних     кабінетів     за навчальними групами

до 10.09

заст. директора з АГЧ

21.

Проводити засідання стипендіальної комісії

вересень, січень, червень

директор

22.

Організувати вивчення соціального стану учнів нового набору

до15.09

заст. директора з ВР, соціальний педагог

23.

Організувати харчування учнів

протягом року

заст. директора з ВР

24.

Оформити і здати у військкомат документацію на призовників 2001-2002 р. н.

до 15.09 до 27.10

Начальник штабу ЦО,

секретар навч.частини,

майстри

25.

Організувати співпрацю з обласним та міським центрами зайнятості

протягом року

заст. директора з НВР

26.

Проводити    курсову    підготовку    та    перепідготовку    незайнятого населення за кошти громадян з усіх ліцензованих професій

протягом року

заст. директора з НВР

27.

Скласти розклад занять на II семестр 2017-2018 навчального року

до 15.01

заст. директора з НВР

28.

Організувати роботу викладачів та майстрів виробничого навчання на період зимових канікул за окремим планом

      січень

директор

29.

Організувати роботу з учнями під час зимових канікул

січень

заст. директора з ВР,

майстри в/н,  класні керівники

30.

Організувати курсову перепідготовку та стажування майстрів в/н і викладачів без відриву від праці з метою підвищення професійної майстерності та якості викладання

протягом року

заст. директора з НВР,

методист,

старший майстер

31.

Брати участь в роботі постійно-діючих методичних секцій при НМЦ ПТО

згідно з графіком

керівництво ліцею

32.

Організувати роботу приймальної комісії

травень-вересень

директор

33.

Розробити    перспективний    план    роботи  ліцею на    2018-2019 н.р.

травень-червень

керівний склад ліцею

34.

Створити базу даних «Співробітники»

протягом року

заст. директора з НВР,

інспектор відділу

кадрів

35.

Внести відомості про рух контингенту ліцею до ЄДБО

протягом року

заст. директора з НВР,

інженер-електронник

36.

Провести День Цивільної оборони

травень

начальник ЦО, начальник штабу ЦО

37.

Організувати замовлення учнівських квитків

до 1 жовтня

заст. директора з НВР, інженер-електронник

38.

Створити і подати в Департаменту базу замовлення для виготовлення дипломів та атестатів випускникам ліцею

до 20 березня

заст. директора з НВР, інженер-електронник

39.

Оформлення соціальних паспортів навчальних груп                              

до 15.09

соціальний педагог

40.

Формування учнівського самоврядування та Ради гуртожитку

до 01.10

заст. директора з ВР

41.

Організувати роботу мережі предметних гуртків, технічної творчості, художньої самодіяльності, спортивних секцій, клубів за інтересами

     до 15.09

класні керівники, майстри в/н

   42.

Провести громадський огляд умов життя та виховання учнів

до 15.09

класні керівники, майстри в/н

ІІІ. ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА

з/п

ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ РОБОТИ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ

1

Забезпечити   викладачів   навчальними   планами   та   програмами   у відповідності до Державних стандартів

до 28.08

заст. директора з НВР

2

Контролювати виконання вимог до:

•        ведення робочих зошитів з усіх предметів;

•        ведення   зошитів   для   контрольних   робіт, практичних робіт

протягом року

заст. директора з НВР

викладачі

3

Провести контрольні заміри на І курсі з метою визначення рівня загальноосвітньої підготовки учнів

вересень

викладачі

4

Проводити     інструктивно-методичні     наради     з     викладачами     і майстрами      виробничого      навчання,      що      мають      педагогічне навантаження

щомісячно

заст. директора з НВР, методист

5

Провести внутрішньоліцейні олімпіади з загальноосвітніх предметів

Жовтень-листопад

заст. директора з НВР, методист

6

Проводити додаткові заняття з обдарованими дітьми

Протягом року

викладачі

7

Підвести підсумки предметних олімпіад.  Визначити учасників  ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад

листопад

заст. директора з НВР, методист

8

Взяти участь у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад із загальноосвітніх предметів

згідно з графіком

методист, викладачі

9

Провести   предметні   тижні   з   усіх   загальноосвітніх   дисциплін   та професій

згідно з

графіком

методист, викладачі

10

Виявити учнів, що бажають продовжувати навчання після ліцею, та організувати підготовку до зовнішнього незалежного тестування

протягом року

викладачі

11

Підготувати        комплексно-методичне       забезпечення        предмета «Математика»

до жовтня

заст. дир.з ВР, методист, викладач

12

Проводити додаткові заняття з невстигаючими учнями

протягом року

викладачі

13

Перевірити документацію  щодо  проведення державної підсумкової атестації

до 13.05

заст. директора з НВР

14

Перевірити документацію щодо проведення іспитів із спецдисциплін для учнів III курсу і ТУ

до 10.03

заст. директора з НВР

15

Перевірити документацію до випускних кваліфікаційних атестацій

до 13.06

заст. директора з НВР

16

Підготувати   заявки   на   необхідну   літературу   та   обладнання    на наступний рік

червень

бібліотекар

17

Провести  підписку на освітянські,  фахові та предметні періодичні видання

грудень, червень

бібліотекар

18

Скласти та здати в навчальну частину:

•        звіти про відвідування учнів

•        звіти про роботу методичних комісій;

•        звіти     про     роботу     завідувачів     кабінетів     щодо     поповнення матеріально-технічної бази та комплексно-методичного забезпечення кабінетів;

•        звіти про успішність учнів груп за І—II семестри;

•        випускну документацію

щомісячно

січень-червень

щомісячно

січень-червень

січень, червень

до 20.06

майстри в/н

голови методичних

комісій

зав. кабінетами

майстри в/н

майстри в/н

19

Скласти зведений звіт про успішність учнів ліцею за навчальний рік

червень

заст. директора з НВР

20

Поповнювати  тематичні  папки  з  предметів:   фізика,  хімія,   біологія, інформатика, астрономія, математика, географія, англійська мова

протягом року

викладачі, методист

21

Перевірка ведення журналів теоретичного та виробничого навчання

1 раз на 2 місяці

Директор, заст. директора з НВР, заст. директора з ВР,

методист, ст. майстер

22

Погодити зміст навчальних програм із спец предметів з усіх професій з організаціями-роботодавцями або вищими навчальними закладами

протягом року

заст. директора з НВР, викладачі

23

Розробити і погодити на засіданнях метод.комісії комплексні контрольні роботи з усіх спеціальних предметів.

І семестр

заст. директора з НВР, викладачі

24

Вивчити стан викладання предметів професійно-теоретичного циклу з професії «Касир квитковий»

ІІ семестр

Адміністрація ліцею

25

Вивчити стан викладання загальноосвітніх предметів:

 • укр.мова і література, фізика;
 • хімія, математика;
 • захист Вітчизни;
 • іноземна мова;
 • історія, біологія;
 • економіка, інформатика, географія;
 • художня культура, зарубіжна література.

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Лютий

Березень

Квітень

Адміністрація ліцею

26

Створити кабінет «Спецтехнології» для підготовки монтажників санітарно-технічних систем

грудень

Адміністрація ліцею

IV. ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

з/п

ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ РОБОТИ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ

1.

Розробити переліки навчально-виробничих робіт з професій на І та II семестри

до 30.08 до 15.01

старший майстер, майстри в/н

2.

Розробити плани виробничого навчання на місяць

щомісячно

старший майстер, майстри в/н

3.

Здійснити    перевірку      комплексно-методичного      забезпечення виробничого навчання з усіх професій на новий навчальний рік

до 01.10

заст. директора з НВР, старший майстер

4.

Довести до  кожної навчальної групи план  виробничої діяльності  в навчальних   майстернях   та   на   підприємствах   помісячно   на   весь навчальних рік

вересень

старший майстер

5.

Укласти    договори    з    підприємствами    про    проходження    учнями виробничої      практики       з      умовою       оплати      та      подальшого працевлаштування

згідно з графіком

заст. директора з НВР, ст.майстер

6.

Здійснювати розподіл учнів на  виробничу  практику  по  підприємствах міста

протягом року

старший майстер, майсти в/н

7.

Провести конкурси професійної майстерності з професій:                                  

•        коваль ручного кування, токар

•        машиніст холодильних установок, слюсар з ремонту рухомого складу

згідно з графіком

старший майстер, майстри в/н

8.

Здійснити огляд готовності майстерень до початку навчального року

до 17.08

заст. директора з НВР, старший майстер

9.

Проводити інструктивно-методичні наради з майстрами виробничого навчання

щомісячно

старший майстер

10.

Завести журнали обліку виробничого навчання

до 15.09

старший майстер

11.

Проводити перевірку уроків  виробничого навчання в майстернях ліцею

згідно з

графіком ВУК

заст. директора з НВР, старший майстер

12.

Перевірка ведення журналів з виробничого навчання

раз на місяць

старший майстер

13.

Провести  перевірочні  роботи  з  виробничого  навчання та поетапну кваліфікаційну атестацію

згідно з

навчальним

планом

заст. директора з НВР,

старший майстер,

майстри в/н

14.

Розробити  детальну програму передвипускної виробничої практики учнів груп III курсу та ТУ, виробничої практики на підприємстві учнів І та II курсів

згідно з

навчальним

планом

старший майстер, майстри в/н

15.

Провести підготовчу роботу до обласної виставки технічної творчості

II семестр

ст. майстер, майстри

16.

Провести місячник з ОП

згідно 3

графіком департаменту

інженер з ОП

17.

Здійснювати   систематичний   контроль   за   організацією   виробничої практики на виробництві

згідно з графіком

заст. директора з НВР, старший майстер

18.

Перевіряти ведення учнями щоденників виробничої практики

під час практики

заст. директора з НВР, старший майстер

19.

 Перевірити підготовку переліку та розробку змісту пробних кваліфікаційних робіт для   учнів   випускних   груп,   узгодження   переліку   пробних   робіт   з керівництвом підприємств

згідно з

навчальним

планом

старший майстер, майстри в/н

20.

Провести підготовчу роботу до державних кваліфікаційних екзаменів:

•        скласти перелік пробних робіт;

•        перевірити журнали виробничого навчання;

•        виконання навчальних планів і програм

квітень-червень

старший майстер, майстри в/н

21.

Проведення державних кваліфікаційних атестацій

до 30.06

заст. директора з НВР, старший майстер

22.

Привести   у   відповідність   до   Державних   стандартів   та   освітньо-кваліфікаційних   характеристик   випускника   комплексні   контрольні завдання    з    усіх    професій    та    погодити    їх    з    організаціями-роботодавцями або вищими навчальними закладами

протягом року

заст. директора з НВР,

старший майстер,

майстри в/н

23.

Упорядкувати навчально-плануючу документацію учбових майстерень відповідно до Державних стандартів

До 10 жовтня

заст. директора з НВР, старший майстер

24.

Модернізувати    навчально-виробничі    майстерні    з    впровадженням інноваційних технологій навчання

протягом року

старший майстер, майстри в/н

25.

Вивчити стан викладання виробничого навчання з професії: «Слюсар з ремонту рухомого складу»

ІІ семестр

Адміністрація ліцею

26.

Розробити навчально-плануючу документацію з професії «Монтажник санітарно-технічного обладнання»

грудень

Заст. директора з НВР, ст. майстер, методист


V. ВИХОВНА РОБОТА

№ з/п

ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ РОБОТИ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

1

Провести збори батьків та учнів І курсу при поселенні в гуртожиток

31 серпня

Вересень

жовтень

Директор, заступники директора, зав. гуртожитком, вихователі

2

Проведення інструктивно-методичної наради з класними керівниками, майстрами в/н, вихователями з питань планування виховної роботи.

Серпень

Грудень

Заст. директора з ВР

Заступник директора

3

Організувати роботу гуртків, секцій, залучити учнів до участі в них

Вересень

Керівники гуртків, заст. директора з ВР

4

Провести вибори до органів учнівського самоврядування (старост груп, голів учнівського профкому, учнів учнівського парламенту, старост кімнат, поверхів гуртожитку, раду гуртожитку)

До 20 вересня

Кл. керівники, майстри в/н, заст. директора з ВР, вихователі

5

Обрати батьківський комітет навчальних груп та ліцею

вересень

Заст. директора з ВР, кл. керівники, майстри в/н

6

Відновити та доповнити списки учнів, соціально-незахищених категорій

До 20 вересня

Соціальний педагог

7

Проводити тематичні інформаційні виховні години спілкування

щотижня

Класні керівники, майстри в/н

8

Тематичні заходи:

 • до дня знань;
 • посвята в ліцеїсти;
 • до дня працівників освіти;
 • свято Миколая;
 • Новорічне свято;
 • До Дня закоханих;
 • «Молодь обирає здоров’я»
 • До Дня 8 березня
 • До Дня вишиванки
 • Свято присвячене випуску груп

Вересень

Вересень

Жовтень

Грудень

Грудень

Лютий

Жовтень, березень

Березень

Травень

Січень, лютий, червень

Заст. директора з ВР, класні керівники, майстри виробничого навчання

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ

9

Вибори Президента учнівського парламенту. Формування учнівського парламенту

Вересень

Заступник директора з ВР, голова учнівського профкому

10

Ознайомлення учнів зі Статутом ліцею, правилами внутрішньоліцейного розпорядку в ліцеї, гуртожитку

Вересень

Заступник директора з ВР, голова учнівського профкому, класні керівники, майстри в/н

11

Створення Ради профілактики правопорушень. Складання списків учнів схильних до правопорушень

Вересень-жовтень

Заступник директора з ВР, соціально-психологічна служба

12

Організувати зустріч з представниками правоохоронних органів, психологічних служб

Листопад

Заступник директора з ВР, соціально-психологічна служба

13

Провести тиждень національної символіки

Грудень

Заступник директора з ВР, викладач історії та права

14

Тиждень права

15

Проведення годин спілкування за рекомендованою тематикою:

 • «Мир найбільший із благ»
 • «Майбутнє в твоїх руках»
 • «Сила нескоренних»
 • «Символи моєї держави»
 • «Етика міжособистісних стосунків у групі»
 • «Не стань жертвою торгівлі людьми»
 • «Як долати агресію та бути толерантними»
 • «здоров’я природи - здоров’я людини»
 • «Пам’ятаємо. Перемагаємо.»
 • «Спадок нації»
 • «Куріння чи здоров’я – обирайте самі»
 • «Поговоримо про дружбу»
 • «Стань донором – врятуй життя»
 • «Молоді та небайдужі»

Згідно з місячними планами

Класні керівники

Майстри в/н

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА

16

Вивчення рідної мови, історії свого краю, народного побуту, національних традицій, звичаїв, обрядів, пісенного фольклору

постійно

Класні керівники, майстри в/н, заст. директора з ВР

17

Залучення дітей до художньої самодіяльності, участі в гуртках

постійно

Класні керівники, майстри в/н, заст. директора з ВР

18

Участь в обласних конкурсах

постійно

Класні керівники, майстри в/н, заст. директора з ВР

19

Відвідування Чернівецької обласної філармонії

Протягом року

Класні керівники, майстри в/н, заст. директора з ВР

20

«Театр: вчора, сьогодні, завтра» - відвідування театру

Протягом року

Класні керівники, майстри в/н, заст. директора з ВР

21

Проведення та участь у ліцейних святах

Протягом року

Класні керівники, майстри в/н, заст. директора з ВР

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ

22

Щоденне прибирання закріпленої території

Щоденно

Завідуюча господарством, майстри в/н, класні керівники

23

Організувати місячник благоустрою та озеленення території, кабінетів

За окремим планом

Завідуюча госп., майстри в/н, класні керівники

24

Взяти участь у весняній толоці

Березень-квітень

Заступник директора з АГЧ, майстри в/н, класні керівники

25

Виховати в учнів любов до рідного краю, інтерес до вивчення застосування досвіду народу щодо використання і розумного ставлення до природи

Протягом року

Класні керівники, майстри в/н

26

Вчити учнів дотримуватись правил поведінки з природою в усіх видах суспільно-корисної діяльності, активізувати діяльність учнів щодо поліпшення природного середовища

Протягом року

Класні керівники, майстри в/н

27

Проведення виховних заходів, екскурсії екологічної тематики

Протягом року

Класні керівники, майстри в/н, заст. директора з ВР

ЦІНІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СІМ’Ї, РОДИНИ, ЛЮДЕЙ

28

Вивчення мікроклімату груп І курсу.

жовтень

Практичний психолог

29

Прищеплювати учням культуру поведінки та спілкування під час уроків та позаурочний час

Протягом року

Класні керівники, майстри в/н, вихователі гуртожитку

30

Виховання поваги до одиноких, літніх людей:

 • Повага до загиблих воїнів
 • Привітання ветеранів, вчителів пенсіонерів зі святами, допомога по господарству
 • Участь в акціях милосердя

Протягом року

Заст. директора з ВР, майстри в/н

31

Організовувати походи учнів до театру, музеїв, обласну філармонію

Протягом року

Заст. директора з ВР, майстри в/н, класні керівники

32

Рекомендувати майстрам в/н, викладачам та класним керівникам провести бесіди та диспути:

«Правила етикету»

«Пізнай себе»

«Етика ділового спілкування»

«Моральні цінності дружби»

«Сім’я і шлюб»

Згідно з місячними планами

Заст. директора з ВР, майстри в/н, класні керівники

33

Організувати літературні вечори

Протягом року

Заст. директора з НВР, методист і викладачі

34

Організувати фольклорні свята:

 • Свято Миколая
 • «Андріївські вечорниці»

грудень

Заст. директора з ВР, вихователі гуртожитку

35

Вечори відпочинку:

 • «Осінній бал»
 • «День Святого Валентина»
 • «День матері»

Жовтень

Лютий

травень

Заст. директора з ВР, майстри в/н, класні керівники

36

Взяти участь у обласних та Всеукраїнських конкурсах дитячої та юнацької творчості:

 • «Рідна пісня»
 • «Чисті роси»

Згідно з планом

Заступник директора з ВР

37

Провести посвяту в ліцеїсти

вересень

Заст. директора з ВР, майстри в/н, класні керівники

38

Проводити консультації для батьків, батьківські збори:

 • Загальноліцейні
 • групові

Протягом року

майстри в/н, класні керівники, адміністрація

39

Залучити батьків до активної участі в ліцейному житті

Протягом року

майстри в/н, класні керівники

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ

40

Формування в учнів почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культури, історичних цінностей

Протягом року

  майстри в/н, класні керівники

41

Залучення учнів до участі в упорядкуванні пам’ятника загиблим воїнам, організація шефської допомоги ветеранам

Протягом року

Заступник директора з ВР,  майстри в/н, класні керівники

42

Участь в міських заходах, присвячених:

Дня Гідності та Свободи

Дня Героїв Небесної Сотні

Дня перемоги над нацизмом в ІІ світовій війні

Листопад

Лютий

травень

Заст директора з ВР, викладач історії

43

Зустріч з учасниками ВВв, учасниками бойових дій, учасниками АТО

Протягом року

Викладач історії, класні керівники

44

Організувати екскурсії в прикордонний загін, військову частину

Протягом року

Заступник директора з ВР,  класні керівники, майстри в/н, викладач ДПЮ

45

Проведення спортивного свята «Козацькі забави»

Грудень

Керівник фізичного виховання

46

Проводити години спілкування на патріотичну тематику

Протягом року

класні керівники, майстри в/н

47

Учнівська конференція,  присвячена Дню української письменності та мови

Листопад

Заступник директора з ВР, викладач української мови та літератури

48

Провести тематичний тиждень права

грудень

викладач права

VІ. ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА

з/п

ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ РОБОТИ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ

1

Олімпійський тиждень:

 • легка атлетика
 • настільний теніс
 • шахи, шашки
 • кубок ліцею з волейболу
 • міні-футбол

вересень

керівник

фізвиховання,

викладач

2

«День здоров'я» (змагання по окремій програмі)

вересень

керівник

фізвиховання,

викладач

3

Провети ліцейну спартакіаду з таких видів спорту:

•        настільний теніс;

•        шахи;

•    баскетбол;

•        волейбол;

•        легкоатлетичний крос;

•        гирьовий спорт;

•        легка атлетика

вересень квітень

жовтень

 

керівник

фізвиховання,

викладач

4

Всесвітній день здоров'я

квітень

керівник

фізвиховання,

викладач

5

Робота спортивних секцій:

•        настільний теніс;

•        легка атлетика;

•        волейбол

протягом

навчального

року

керівник

фізвиховання,

викладач

6

Відбір кандидатів до збірних команд училища

вересень

керівник

фізвиховання,

викладач

VІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНІЗАЦІЄЮ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ

з/п

ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ РОБОТИ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ

1

Скласти графік внутрішньоліцейного контролю:

•        якості викладання теоретичних предметів на І семестр;

•        якості викладання теоретичних предметів на II семестр;

•        якості проведення виробничого навчання на І семестр;

•        якості проведення виробничого навчання на II семестр

вересень

 січень

вересень

 січень

заст. директора з НВР, старший майстер, методист

2

Провести  контрольні  заміри  рівня знань  учнів  І  курсу  з  базових дисциплін                              

вересень

заст. директора з НВР, голови МК

3

Вивчити рівень знань учнів за результатами:

•        перевірочних робіт та поетапної атестації учнів за І семестр;

•        річної атестації та заліків

грудень

 

червень

заст. директора з НВР, старший майстер

4

Вивчити   стан   професійної   підготовки   та   комплексно-методичного забезпечення   спеціальних   дисциплін   та   виробничого   навчання   з

професії: «Слюсар з ремонту рухомого складу»

ІІ семестр

грудень

заст. директора з НВР,

старший майстер,

методист

5

Проаналізувати стан викладання охорони праці та безпеки життєдіяльності

вересень-жовтень

заст. директора з НВР,

старший майстер,

інженер з ОП

6

Контролювати  стан успішності та  відвідування  занять учнями  для визначення рейтингу груп

щомісячно

заст. директора з НВР, заст. директора з ВР

7

Провести перевірку та аналіз якості знань умінь та навичок учнів з предметів профтехциклу

I        семестр

II        семестр

заст. директора з НВР,

заст. директора з ВР,

методист

голови МО

8

Перевірити наявність графіків та якість проведення консультацій з:

•        загальноосвітніх предметів;

•        професійної підготовки

січень квітень-травень

заст. директора з НВР,

заст. директора з ВР,

старший майстер,

методист

9

Контролювати виконання планів виховної роботи в навчальних групах

протягом року

заст. директора з ВР

10

Проводити контроль за якістю виконання вимог до ведення журналів теоретичного та виробничого навчання

щомісячно

заст. директора з НВР,

заст. директора з ВР,

старший майстер,

методист

11

Підвести підсумки атестації педагогічних працівників та проходження курсів перепідготовки

квітень

директор

 

  12

Здійснювати постійний контроль за організацією роботи з обдарованими учнями

протягом року

голови МК

 заст. директора з НВР

  13

Проводити контроль за дотриманням графіка та якістю проведення контролю за навчально-виховним процесом

протягом року

директор

VІІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА

з/п

ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ РОБОТИ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ

1

Провести   інструктивно-методичну   нараду   з   головами   методичних комісії   з   питань   організації   методичної   роботи   на   2017-2018 навчальний рік

вересень

заст. директора з НВР, методист

2

Узгодити та затвердити:

• зведений план методичної роботи на 2017-2018 навчальний рік;

•        план роботи методичних комісій на навчальний рік;

•        план роботи методичної ради;

•        план роботи школи молодого педагога

до 07.09

заст. директора з НВР, методист

3

Вивчати,   узагальнювати   і   впроваджувати   передовий   педагогічний досвід майстрів в/н та викладачів:

•        інновації   в    розробці   дидактичного    матеріалу   при    викладанні
математики, фізики, історії;

•        інноваційний підхід до оформлення навчальних кабінетів математики, фізики, біології;

•        використання     інтерактивних     технологій     на     уроках     фізики,
біології, історії, економіки

згідно зведеного

плану

методичної

роботи на рік

заст. директора з НВР,

старший майстер,

методист,

голови методкомісії

4

Вивчити стан міжпредметних зв'язків на уроках:

• спецтехнології та виробничого навчання

квітень

заст. директора з НВР,

методист, голови методооб'єднань

5

Вивчити  стан  впровадження  інноваційних технологій у навчально-виробничий процес при підготовці фахівців;

заст. директора з НВР, старший майстер,

6

Провести    моніторинг    адаптації    першокурсників    та    організації позакласної виховної роботи з учнями І курсу

вересень-листопад

заст. директора з НВР,

методист,

класні керівники

7

Узагальнити роботу методичних комісій викладачів загальоноосвітніх предметів

листопад

заст. директора з НВР, методист

8

Здійснювати контроль за організацією самоосвіти педагогів

протягом

навчального

року

директор заст. директора з НВР, заст.. директора з ВР,

методист

9

Надавати методичну допомогу інженерно-педагогічним працівникам в організації і проведенні предметних і професійних тижнів

згідно графіка

заст. директора з НВР,

старший майстер,

методист

10

Забезпечити   наявність   необхідної   плануючої   та   навчально-методичної літератури у відповідності до Державних стандартів

серпень

заст. директора з НВР, методист

11

Надавати методичну допомогу викладачам та майстрам виробничого навчання   у   роботі   з   обдарованими   дітьми.   Скласти   базу   даних обдарованих дітей ліцею

протягом

навчального

року

заст. директора з НВР,

старший майстер,

методист

12

Надавати методичну допомогу викладачам загальноосвітніх дисциплін для підготовки до участі:

•        в II етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади;

•        в II етапі Міжнародного конкурсу з української мови ім.П.Яцика

листопад   —

          грудень

заст. директора з НВР, методист

13

Підготувати методичну документацію для навчального центру з підготовки монтажників санітарно-технічних систем

Вересень-грудень

Заст. директора з НВР, методист

ІХ. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

з/п

ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ РОБОТИ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ

1

Скласти  список ІПП,   що  атестуються  в даному навчальному  році. Підготувати наказ про створення атестаційної комісії

жовтень

методист

2

Скласти та затвердити графік курсової перепідготовки викладачів та майстрів виробничого навчання

згідно з

графіком НМЦ

ПТО

методист

3

Скласти   та   затвердити   графік   стажування   майстрів   виробничого навчання

вересень

заст. директора з НВР, старший майстер

   4

Провести атестацію педагогічних кадрів ліцею

березень

керівництво ліцею

   5

3 метою підвищення професійної компетентності ІПП проводити заняття школи молодого педагога та психолого-педагогічні заняття

згідно графіка

заст. директора з НВР,

старший майстер,

методист

Х. ОХОРОНА ПРАЦІ

з/п

ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ РОБОТИ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ

1

Створювати безпечні умови санітарії життєдіяльності учнів на уроках теоретичного і виробничого навчання, в позаурочній роботі та в гуртожитку

постійно

заст. директора з НВР,

ВР, завгосподарством, старший

майстер,

комендант гуртожитку

2

Здійснити перевірку наявності інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності в кабінетах та майстернях

серпень-вересень

зав.кабінетами

(майстернями),

голови методкомісії

3

Проводити інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності на уроках та при проведенні виховних заходів з учнями

постійно

майстри в/н, викладачі

4

Провести підписку на періодику з охорони праці

січень, червень

керівництво, бібліотекар

5

Забезпечити учнів спецодягом на уроках виробничого навчання

постійно

майстри в/н

6

Виділити    кошти    для    забезпечення     безпечних    умов    навчання (придбання    вогнегасників    та    інших    засобів    індивідуального    та колективного захисту) в навчальному корпусі та в гуртожитку

протягом року

бухгалтерія

7

Забезпечити всіх працівників ліцею необхідною документацією з питань охорони праці

до листопада

заст. директора з НВР,

інженер з охорони

праці

8

Провести   навчання   і  перевірку  знань   з   охорони   праці   колективу ліцею

зимові канікули

інженер з охорони праці

9

Провести тиждень безпеки життєдіяльності

травень

заст. директора з ВР

інженер з ОП

10

Розробити заходи з організації роботи з охорони праці, протипожежної безпеки та безпеки життєдіяльності на 2017-2018 н.р.

до 07 .09

заст.директора з НВР,

старший майстер,

інженер з ОП

ХІ. УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ

з/п

ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ РОБОТИ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ

1

Обладнати майстерню монтажників санітарно-технічного обладнання

І семестр

         адміністрація,

старший майстер,

зав. майстерні

2

Поповнити кабінет хімії, біології, фізики необхідними речовинами та матеріалами для якісного проведення експериментального-дослідницьких робіт

протягом року

зав. кабінетами

3

Поповнити програмне забезпечення ПЕОМ

вересень

Інженер-електронік

4

Дообладнати спортивні майданчики інвентарем відповідно до вимог навчальних програм з фізичного виховання

І семестр

керівник фізвиховання

5

Поповнити бібліотечний фонд підручниками, навчальними посібниками, методичною та популярною літературою

протягом року

заступник директора з ВР,

бібліотекар

6

Забезпечити науковою літературою та підручниками навчальні кабінети та виробничі майстерні з метою якісної підготовки учнів

протягом року

викладачі спецпредметів

7

Забезпечити питний режим в навчальних кабінетах та виробничих майстернях

протягом року

зав. кабінетами

8

Створити навчальний центр з підготовки монтажників санітарно-технічного обладнання

грудень

Адміністрація, старший майстер

ХІІ.ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

з/п

ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ РОБОТИ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ

1

Провести День відкритих дверей

кінець квітня

заст. директора з ВР,

майстри в/н, класні

керівники

2

Створити профорієнтаційні бригади і провести презентації професій в школах усіх районів області

березень-травень

заст. директора з ВР,

майстри в/н,

класні керівники

3

Закріпити    майстрів    в/н    та    викладачів    за    школами    з    метою профорієнтації

квітень

заст. директора з ВР

4

Провести конкурс творів учнів "Моя майбутня професія"

травень-червень

заст. директора з ВР, викладачі

5

Урізноманітнити        рекламну       документацію       для       проведення профорієнтації

до березня

заст. директора з ВР, викладач інформатики

6

Залучати   учнів,   батьків   та   випускників   ліцею  для   проведення профорієнтаційної роботи

протягом року

класні керівники, майстри в/н

7

Висвітлювати   діяльність   навчального   закладу   в   засобах   масової інформації

протягом року

              директор

ХІІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРЧА ТА НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

з/п

ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ РОБОТИ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ

1

Провести   якісну   підготовку   навчального   корпусу   та   гуртожитку   до осінньо-зимового сезону

вересень-жовтень

Завідуюча господарством

2

Проводити перевірку стану справності устаткування, обладнання, ТЗН

згідно графіка

Завідуюча господарством

3

Проводити   перевірку   дотримання   санітарно-гігієнічного   режиму   в навчальних  кабінетах та майстернях

постійно

Завідуюча господарством

4

Дотримуватися належних

мікрокліматичних умов

в приміщеннях

постійно

   5

Поповнювати начальні кабінети та

 майстерні необхідним

обладнанням та устаткуванням

постійно

Завідуюча   господарством

6

Сприяти   дотриманню    належного

    санітарно-гігієнічного    стану  

 та естетичного оформлення їдальні

постійно

Зав. господарством

7

Проводити    перевірку    стану

утримання    споруд,

 інженерних  та комунікаційних мереж

протягом року

Зав. господарством

8

Доукомплектувати приміщення

ліцею необхідними меблями,

їдальню – посудом,

гуртожиток – м’яким та твердим

інвентарем.

серпень

вересень

Зав. господарством

Заступник директора з НВР                                                    Д.А.Філіпчук

Заступник директора з ВР                                                          Л.В.Руснак

Завідувач господарством                                                        О.І. Мороз

Методист                                                                             М.А.Голодюк

Старший майстер                                                                      М.В. Пенько