Published using Google Docs
Marketing Masters 2020
Updated automatically every 5 minutes

ПРОГРАМА НА КУРС: ”ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГА”, учебна 2020-2021 г.

ЗА НЕИКОНОМИСТИ

проф. д. ик. н. Невяна Кръстева

Асистенти: Алексей Потебня

Зала.300, събота 13.00

3 октомври

1. СЪЩНОСТ НА МАРКЕТИНГА. МАРКЕТИНГОВА КОНЦЕПЦИЯ И МАРКЕТИНГОВ МИКС

1.1. Същност и определения за маркетинг

1.2. Основни маркетингови функции

1.3. Ролята на маркетинга във фирмата

Разяснения за интернет играта от П. Сеизов- 12 часа

Литературен източник

Кръстева Н., „Съвременен маркетинг”, том1, ISBN: 978-619-160-146-2, Издателство „Авангард прима”, София, 2013, 388 стр. Глава 1

17

Същност на маркетинга

 7:.15

25

Дефиниции за маркетинг

11:30

33

Маркетингът е за вземането на решения

12:41

29

Петте основни концепции за клиентите и пазарите

10:38

15

Marketing Research - Маркетингови проучвания 2020

21:04

27

Маркетинг на поколението Y

 6:15

6

„ОК, буумър“- boomer vs zoomer

 9:29

43

Измерване на маркетинга

 4:50

44

Влияние на факторите на маркетинговата обкръжаваща среда върху организацията на дейността на фирми

26:50

3 октомври

2. МАРКЕТИНГОВА ОБКРЪЖАВАЩА СРЕДА. МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ

2.1. Елементи на маркетинговата обкръжаваща Среда

2.2. Маркетингови проучвания

2.3. Алгоритъм на маркетинговите проучвания

Литературен източник

Кръстева Н., „Съвременен маркетинг”, том1, ISBN: 978-619-160-146-2, Издателство „Авангард прима”, София, 2013, 388 стр. Глава 2

59

Същност, елементи и характеристика на маркетинговата обкръжаваща среда на фирмата- част 1

24:01

47

Същност, елементи и характеристика на маркетинговата обкръжаваща среда на фирмата -2

15:36

28

Какво трябва да знае всеки служител на фирмата за маркетинга?

 6:43

32

Обмяна, транзакции и взаимоотношения

11:13

10 октомври

3. СТРАТЕГИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ- „Син океан”

3.1. Обща структура на стратегическия маркетингов план

3.2. Значение на стратегическия маркетингов план

Първи онлайн тест с решение на кратки казуси с регистрация по теми 1-5 - в седмицата между 10 и 17 октомври 2020г.- ще получите инструкции за регистрацията и начина на провеждане

Литературен източник

Кръстева Н., „Съвременен маркетинг”, том1, ISBN: 978-619-160-146-2, Издателство „Авангард прима”, София, 2013, 388 стр. Глава 3

66

Общ поглед върху стратегическия маркетингов план

21.06

67

Планиране на бизнес портфолио. Матрица на Бостънската консултантска група.

12.22

60

Базови маркетингови стратегии

16.51

45

Маркетингови стратегии в зависимост от потребителското поведение

20.36

46

Влияние на факторите от обкръжаващата среда на фирмата върху формирането на маркетинговата стратегия

19.31

11

"Син океан" - как да приложим стратегията, която повишава жизнения статус на потребителя?

12.05

1

Международни маркетингови стратегии

21.46

10 октомври

4. ПРОЦЕСЪТ НА ИНОВАЦИИ

4.1. Същност на процеса на иновации

4.2. Маркетинг на високите технологии

4.3. Ефективно управление на иновациите

4.4. Организация на процеса за разработка на нови продукти.

5. МАРКЕТИНГОВА ПРОДУКТОВА (СТОКОВА) ПОЛИТИКА.

5.1. Маркетингова и технико-технологична целесъобразност

5.2. Жизнен цикъл на продукта

5.3. Взаимодействие “продукт-услуга”

Литературен източник

Кръстева Н., „Съвременен маркетинг”, том1, ISBN: 978-619-160-146-2, Издателство „Авангард прима”, София, 2013, 388 стр. Глава 4 и 5

16

Управление на иновациите 1

18:34

24

Марка/бранд и продукт

 5:39

63

Маркетингови стратегии и криви на жизнения цикъл на продукта

29:29

20

Диверсификация: Определение, нива, стратегия, рискове, примери- част 1

10:05

22

Диверсификация- видове, рискове и примери- част 2

12:42

14

Диверсификация: Предимства на несвързаната диверсификация- част 3

10:20

31

Диверсификация - предимства и недостатъци на несвързаната диверсификация, примери- част 4

10:15

17 октомври

6. ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ.

6.1. Психологически фактори, влияещи върху потребителското поведение

6.2. Социални фактори, влияещи върху потребителското поведение

6.3. Типове потребителско поведение

Литературен източник

Кръстева Н., „Съвременен маркетинг”, том1, ISBN: 978-619-160-146-2, Издателство „Авангард прима”, София, 2013, 388 стр. Глава 6

38

Основни теории за личността и потребителското поведение

14:21

39

Ролята на мотивите за потребителското поведение

20:40

40

Психографичност и детерминанти на потребителското поведение

13:34

41

Поведение на купувачите и вземане на решението за покупка

17:19

42

Как да повлияем на потребителското поведение?

15:19

49

Личност, самооценка и потребителско поведение

 6:13

50

Фактори, влияещи върху потребителското поведение

18:28

51

Процесът на усвояване и ролята на водачите на мнение при покупка

22:16

52

Ниво и степен на познание

 2:06

53

Функции и структура на дълготрайната памет

11:09

54

Учене и памет като основа на потребителското поведение

29:29

55

Роля на социалните групи за потребителското поведение

30:50

56

Как потребителите извличат значение от стимулите на обкръжаващата среда?

23:15

57

Памет и забравяне

 6:53

58

Краткотрайна и дълготрайна памет

 9:47

17 октомври

7. СЕГМЕНТИРАНЕ

7.1. Същност на пазарния сегмент

7.2. Процедура по сегментиране на пазара

7.3. Избор на подходящ сегмент (целеви пазар)

7.4. Международно сегментиране

8. ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ПАЗАРА

8.1. Позициониране на продукта

8.2. Подходи за позициониране

8.3. Елементи на позицията

8.4. Формиране на пазарна позиция

Литературен източник

Кръстева Н., „Съвременен маркетинг”, том 2, ISBN: 978-619-160-146-2, Издателство „Авангард прима”, София, 2013, 388 стр. Глава 7 и гл. 8

35

Сегментиране на пазара за начинаещи

 4:47

65

Пазарна сегментация и целеви пазари

14:39

62

Анализиране и приоритетизиране на потенциални целеви пазари

19:52

64

Концепция на позиционирането

17:38

19

Позициониране - 1 част

 8:11

9

Позициониране - част 2

 7:29

36

Продуктово позициониране- 3 част

10:33

24 октомври

9. МАРКЕТИНГОВА ПЛАСМЕНТНА ПОЛИТИКА

9.1. Пласментна политика

9.2. Видове системи за реализация

9.3. Десетте мита за дистрибуцията

9.4. Условия, изискващи промяна на системата за реализация

Втори онлайн тест с решение на кратки казуси с регистрация по теми 6-10- ще получите инструкции за регистрацията и начина на провеждане

Литературен източник

Кръстева Н., „Съвременен маркетинг”, том 2, ISBN: 978-619-160-146-2, Издателство „Авангард прима”, София, 2013, 369 стр. Глава 9

70

МАРКЕТИНГОВА ПЛАСМЕНТНА (ДИСТРИБУЦИОННА) ПОЛИТИКА

24:31

71

Експортни канали за реализация- особености и управление

21:35

24 октомври

10. МАРКЕТИНГОВА ЦЕНОВА ПОЛИТИКА

10.1. Развитие на ценова стратегия

10.2. Приложение на ценовите методи

10.3. Осем принципа на ценообразуването

Литературен източник

Кръстева Н., „Съвременен маркетинг”, том 2, ISBN: 978-619-160-146-2, Издателство „Авангард прима”, София, 2013, 369 стр. Глава 10

68

Маркетингова ценова политика

26:12

69

Осем принципа на ценообразуването

20:37

31 октомври

11. МАРКЕТИНГОВА КОМУНИКАЦИОННА ПОЛИТИКА. КОМУНИКАЦИОНЕН МИКС. ИНТЕГРИРАНИ МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ

11.1. Взаимодействие между теория на комуникациите и теория на размяната

11.2. Комуникационен микс

11.3. Интегрирани маркетингови комуникации

12. РЕКЛАМА

12.1. Видове реклама

12.2. Правила да изработване на рекламните послания

12.3. Психология на визуалното в рекламата

Литературен източник

Кръстева Н., „Съвременен маркетинг”, том 2, ISBN: 978-619-160-146-2, Издателство „Авангард прима”, София, 2013, 369 стр. Глава 11 и Глава 12

12

Интегрирани маркетингови комуникации

 6:57

23

Тънкости от света на комуникациите

15:17

34

Печатна или дигитална реклама?

 8:57

13

Защо да изберем маркетингова агенция?

 8:44

10

Творческият процес в рекламата

10:19

5

Билборди по бул. Черни връх, София, февруари 2020

 8:32

31 октомври

13. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

13.1. Същност е цели на връзките с обществеността

13.2. Методи и средства на връзките с обществеността

13.3. Вътрешни и външни връзки с обществеността, оперативен и кризисен PR

13.4 . Маркетингови връзки с обществеността

14. ЛИЧНИ ПРОДАЖБИ

14.1. Форми и стилове на личната продажба

14.2. Етапи на личната продажба

15. КРАТКОСРОЧНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ

15.1. Етапи в разработването на кампания за стимулиране

15.2. Видове стимули

Отчитане на играта от П. Сеизов

Литературен източник

Кръстева Н., „Съвременен маркетинг”, том 2, ISBN: 978-619-160-146-2, Издателство „Авангард прима”, София, 2013, 369 стр. Глава 13,14 и 15

30

Тенденции в PR (връзките с обществеността)

 6:15

37

Оптимизиране на пътя към покупка

15:25

26

Многоканален маркетинг, подсилената реалност и прогнозен и усъвършенстван анализ

 7:18

21

SEO –„A / B сплит тестване“, социална търговия и интерактивно съдържание

 6:21

18

Гласовите команди, историите в социалните медии и маркетингът на съдържанието

 9:39

2

Маркетинг след утрешния ден 1

 9:03

3

Бъдещето на маркетинга 2020

13:27

4

Маркетинг след утрешния ден 2

10:55

7

Маркетинг след утрешния ден 4

12:37

8

Маркетинг след утрешния ден 3

10:25

14 декември

Тест за текущ контрол - онлайн

Учебни видеа

Намират се в YouTube: „Дневниците на проф. Невяна Кръстева”; плейлист Маркетинг

Абонирайте се за канала.

Презентации

Smarketing.org

Facebook „Маркетинговата игра“

Абонирайте се за новини и резултати от интернет играта и др. задачи

Предварителен тест за текуща оценка на 14 декември от 13 часа онлайн след регистрация, инструкции ще получите от ас. Ал. Потебня

На предварителния изпит и на финалния изпит могат да се използват легални печатни материали и лични записки (без електронни устройства и фотокопия).

Основна литература:

1. Кръстева Н., „Съвременен маркетинг”, ISBN: 978-619-160-146-2, Издателство „Авангард прима”, София, 2013, 388 стр.

2. Кръстева Н., „Съвременен маркетинг”, ISBN: 978-619-160-147-9, Издателство „Авангард прима”, София, 2013, 369 стр.

- съдържат теоретично изложение, казуси, тестове от типа множествен избор и „вярно- грешно“ по всяка тема

Или

1. Кръстева Невяна, Основи на маркетинга, Авангард, 2009 или „Маркетинг по време на рецесия”, 2009

2. Кръстева Невяна, „Маркетинг- теории, термини, тестове“, Авангард, 2007г.

3. Кръстева Н., „Маркетинг по време на рецесия”- ISBN: 978-954-323-555-1, Издателство „Авангард прима”, София, 2009, стр. 287

Допълнителна литература:

1. Кръстева Н. и др., Дигитален маркетинг. Въведение, том 1, Авангард Прима, 2019, ISBN 978-619-239-235-2, стр.290

2. Кръстева Н. и др., Дигитален маркетинг. Стратегическо планиране на дигиталния маркетинг, том 2, Авангард Прима, 2019, ISBN 978-619-239-234-5, стр.334

3. Кръстева Н. и др., „Дигитален маркетинг- изкуствен интелект и потребителско поведение“, Том 3, Авангард Прима, 2019, ISBN 978-619-239-310-6, стр. 272

Книгите се продават в книжарница „Хеликон“, както и в книжарницата на МВБУ, София, ул. Винсент Ван Гог 7, недалече от МОЛ Парадайз, тел. на книжарката- +359 (0)2 400 16 30.

Уважаеми колеги,

Започва новата учебна 2020-2021г. Предстои ни заедно да опознаем основите на маркетинга. Пред вас е програмата за курса лекции. С вашия асистент ще провеждате упражнения.

Оценката ще се формира от:

Тест за текущ контрол - тест- 30 точки

Отговори на казуси- 2 казуса- всеки по макс. 5 точки- общо 10 точки

Упражнения- 40 точки

Курсова работа- 20 точки

Възможно е през семестъра преподавателят да поставя допълнителни задачи.

Оценка отличен се формира при набрани 90-100 точки.

Решени онлайн 2 задачи. Коментарите Ви върху всяка от тези задачи ще бъдат оценявани и могат да Ви донесат до общо 10 точки от крайната оценка (всяка решена задача от двата цикъла казуси - до 5 точки).

Пример:

Amex Retail, най-голямата и най-стара верига за търговия на дребно, е избрана за една от най-влиятелните компании. Веригата цели да капитализира тази възможност и да направи няколко значителни маркетинг ходове, които ще привлекат вниманието на клиенти, политици и природозащитници. Тя е първата, която премахва полиетиленовите торби и отделът за връзки с обществеността обсъжда това да стане част от тяхната практика. Дали този ход отразява някаква бизнес тактика? Какви мерки може да вземе Amex Retail в тази насока?

Отговор: (Отговорите могат да се различават. Даденият отговор е насочващ.)

Търговците на дребно в днешно време все повече се ориентират към щадящи околната среда практики. Те се насочват към „зелени” политики в своите магазини, рекламират продукти, съвместими с околната среда, стартират програми, с които да помогнат на клиентите да бъдат по-отговорни и работят с партньори, които им помагат да намалят въздействието си върху природата. На фундаментално ниво, повечето големи търговци на дребно щадят природата, като залагат на устойчиво проектиране на сградите, строежа и дейността. Те също така променят продуктовия си асортимент в тази насока. Освен това, търговците на дребно организират инициативи, с които да помогнат на клиентите при избора им на продукти и решения, щадящи природата. В заключение, много големи търговци на дребно обединяват сили с доставчици и дистрибутори и заедно създават по-устойчиви продукти, опаковки и системи за доставка. „Зелената”, ориентирана към опазване на природата търговия на дребно дава предимства както на „горната граница”, така и на „долната граница”. Устойчивите практики повдигат „горната граница” на търговеца на дребно, като привличат клиенти, които подкрепят продукти, щадящи околната среда. Те също така помагат на „долната граница” , като намаляват разходите. Предвид всички тези ползи, решението на Amex Retail да „мине на зелено” ще има огромно позитивно въздействие.

За формата на задачите и подаването на отговорите - четете в инструкцията за регистрация, която ще получите.

Курсова работа – Писмена работа на тема „Кои са безсмислените работни места в маркетинга? (проучване)“. Курсовата работа на тази тема се подготвя в обем от ок. 8-10 стр. на английски език, без copy paste (работите ще минат turn it in). Може да се направи и на английски език. Запознайте се с този текст: https://baricada.org/2018/08/07/bullshit-jobs/

Изградете си стратегия за проучването, което ще направите. Проведете го и отразете резултатите.

1) Оценяването на курсовите работи се извършва по следните критерии:

- значимост (актуалност) на избраната тема - 20т.

- пълнота на анализа - 30 т.

- подходящ език и стил - 10 т.

- графики и таблици - 10т.

- правилно цитиране на източниците - 20 т. –източниците да не са по-стари от 2015г.

Например: Hilbert, M., Lopez, P. , ‘The World’s Technological Capacity to Store, Communicate, and Compute Information’, Science (2015, 1 April)

- правилно оформление- 10т.

Обемът на курсовата работа да е 8-10 стр., Times New Roman 12, междуредие 1.5. Файлът се наименува с факултетния номер на студента- например 1122.doc. Файловете да са запомнени в Word за Windows. Посочването на използваните източници и цитати става под линия на същата страница и е задължителен елемент, който се оценява с 1 единица от оценката. Цитирането става като се посочва фамилията на автора, абревиатура на името, година на издаване, заглавие, източник, интернет сайт, ако е взет от такова място. Курсови работи в други формати няма да се разглеждат и оценяват. Готовите курсови работи се изпращат на мейл nevianak@yahoo.com. В subject на мейла се посочва- kursova rabota neiconomisti marketing SU2020. Документът се прилага към мейла, а не се изпраща като писмо.

Краен срок за предаване 10 януари 2021г.

Неразделна част от тази програма са приложенията за всеки учебен ден лекции.

Желаем Ви успех!