PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

 2018-2019

1. Identificació del mòdul

1.1. Dades del mòdul

   CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE    FOTOGRAFIA / ILUSTRACIÓ (LOE)

MÒDUL  MFC04-ANGLÈS TÈCNIC II

Curs

Període

Hores setmanals

Nombre de crèdits ECTS

                Segon

Semestral

(primer quadrimestre)

2

1

Departament:   Ciencies socials i jurídiques

Professorat responsable:

Maureen de España von Heeren

Correu electrònic: mdespana@escoladisseny.com

Horari de tutories: ------------------------

Cap de departament

Jaume Enric RADO ROCA
Correu electrònic: jrado@escoladisseny.com
Horari d’atenció: ------------------------

1.2. Contextualització del mòdul dins el pla d’estudis

Apart dels objectius generals i específics dels seus estudis descrits per la normativa corresponent, els i les alumnes al finalitzar els seus estudis han de poder expressar-se en anglès, han de poder comprendre oralment els missatges i les conversacions específiques del seu àmbit de treball, així com escriure i traduir textos relacionats amb l’àmbit laboral.

1.3. Requisits per cursar el mòdul:

Haver cursat el mòdul d’Anglès Tècnic I

2. Normativa de referència

Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño (BOE 25/05/2007).

Article 73 (programacions didàctiques) del Decret 120/2002 autonòmic (BOIB núm. 120, 05-10-2002).

3. Objectius d’aprenentatge del mòdul

Els alumnes han de ser capaços d’expressar-se de forma oral i escrita en anglès en temes relacionats amb la seva especialitat, amés de reforçar les estructures gramaticals necessaris per a la comprensió de textos relacionats amb joieria. També han de ser capaços d’elaborar textos escrits, cartes, CVs, projectes o qualsevol altre document per exercir la seva professió. L’èmfasi es posa en la practica més que en la teoria, la qual cosa implica una major participació dels i de les alumnes,, amb l’objectiu d’ampliar el domini lèxic de l’alumne tant de l’entorn quotidià i acadèmic com en el de treball.

1. Comprendre i emetre missatges orals amb precisió i cert grau de fluïdesa, participant activament en intercanvis d'informació en l'entorn professional i quotidià.

2. Comprendre textos escrits complexos i funcionals en l'entorn professional i quotidià, identificant i interpretant els recursos lingüístics utilitzats.

3. Produir textos complexos i funcionals en l'entorn professional i quotidià, organitzant el seu contingut i utilitzant un estil d'acord a la funcionalitat dels textos.

4. Conèixer els aspectes socioculturals propis dels països de parla anglesa, analitzant i interpretant els usos i actituds més comuns en les relacions professionals i personals.

4. Continguts temàtics del mòdul (distribuïts en unitats d’aprenentatge)

1. Comprensió oral, producció parlada i interacció:

- Comprensió del significat general i específic de missatges orals emesos en llengua estàndard dins el context professional propi del cicle i d'entorns quotidians.

- Producció oral correcta i fluïda de textos específics relacionats amb l'entorn professional propi del cicle i amb temes quotidians concrets i abstractes.

- Participació activa en converses espontànies i simulades amb missatges específics relacionats tant amb l'entorn professional propi del cicle com amb temes quotidians concrets i abstractes.

- Ús d'estratègies de comunicació per iniciar, mantindre i concloure un diàleg.

- Identificació de registres amb més o menys grau de formalitat en funció de la intenció comunicativa i el context de comunicació.

2. Comprensió lectora i expressió escrita:

- Identificació i comprensió del tema principal i idees secundàries en textos complexos i funcionals escrits sobre temes professionals o d'interès general.

- Identificació de la finalitat comunicativa d'un text complex i funcional, de les seccions que el componen, i de l'organització i seqüenciació de la informació.

- Producció de textos escrits complexos sobre temes d'interès general, professional, o referits a continguts d'altres mòduls del cicle.

- Ús d'elements organitzatius de cohesió i coherència per expressar amb claredat la relació entre idees i la funcionalitat del text.

- Identificació i ús del registre adequat a la funcionalitat del text.

3. Coneixement de la llengua:

- Coneixement i ús d'estructures gramaticals complexes i funcions adequades que possibilitin una comunicació efectiva en l'àmbit laboral i professional.

- Camps semàntics relacionats amb l'entorn professional, amb altres matèries de currículum, i amb temes d'interès general.

- Coneixement, percepció i producció de trets fonètic-fonològics comuns de la llengua anglesa en les seves varietats més esteses.

- Reconeixement dels trets diferencials en l'ús de la llengua: el llenguatge formal i informal, parlat i escrit. Els registres.

- Estratègies d'aprenentatge. Estratègies de comunicació.

4. Aspectes socioculturals en l'entorn professional i personal:

- Valoració, respecte, i ús de les normes socioculturals i protocol·làries en les relacions laborals i quotidianes característiques del país on es parla l'idioma.

4.1. Continguts temàtics

Anglès general

5.        Sporting superstitions. Love at exit.

6.        Shot on location. Judging by appearances

Anglès tècnic tècnic per a la comunicació gràfica i audiovisual (il·lustració / fotografia)

4.2.Distribució temporal

Unitats didàctiques

Set.

Oct.

Nov.

Des.

Gen.

Feb.

Mar.

Abr.

Maig

Jun.

5

x

x

x

6

x

x

x

5. Materials i recursos didàctics

5.1. Bibliografia bàsica

Anglès general

ENGLISH FILE  Third Edition INTERMEDIATE STUDENT’S BOOK                  ISBN  978 0 19 451979 3        OXFORD

ENGLISH FILE  Third Edition INTERMEDIATE WORKBOOK with key                ISBN  978 0 19 451984 7        OXFORD

 Anglès tècnic tècnic per a la comunicació gràfica i audiovisual (il·lustració / fotografia)

Documentació  facilitada per el professor / la professora

5.2. Bibliografia complementària

The Burlington English grammar.

(or any other English grammar book, level A2-B1)

5.3. Altres recursos

www.wordreference.com

6. Metodologia docent

6.1. Estratègies generals metodològiques

La metodologia serà activa i practica amb una dinàmica participativa i oberta, i adaptada al tipus i nivell de l’alumnat, al seu desenvolupament i a les activitats acadèmiques programades

6.2. Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Una hora es dedicarà a anglès general i la segona a anglès tècnic.

6.3. Instal·lacions del centre i material

Pissarra digital, ordinador, equip d’àudio, tot per poder utilitzar el llibre digital

6.4. Activitats interdisciplinàries

6.5. Activitats complementàries i extraescolars

Intercanvi amb estudiants Erasmus

6.6. Atenció a la diversitat

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (Títol II, equitat en l’educació) tracta de l’atenció educativa diferent de l’ordinària: Necessitat Específica de Suport Educatiu (ANESE), una categoria única que inclou l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials (NEE), l’alumnat amb Dificultat Específiques d’Aprenentatge (DEA), l’alumnat amb Altes Capacitats (AC), l’alumnat d’Incorporació Tardana (IT), i l’alumnat amb Condicions Personals o d’Història Escolar (CP/HE), però en principi per l’ensenyament obligatori.

Per altra banda, la normativa autonòmica que regula els ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny no preveu l’atenció a la diversitat ni les adaptacions curriculars individuals (ACI) a l’aula, tan sols l’article 13.2 del Real Decreto 596/2007 estatal estableix que: “Els centres que imparteixin ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny desenvoluparan i completaran els currículums establerts per l'Administració educativa corresponent, mitjançant la posada en pràctica del seu projecte educatiu i la implementació de programacions didàctiques que prenguin en consideració les característiques del context social i cultural, les necessitats de l'alumnat, amb especial atenció als que presentin una discapacitat, i les possibilitats formatives de l'entorn”.

Aquestes mesures administratives, que recorda la disposició addicional 1ª del Reial Decret 596/2007 estatal, es centren principalment en facilitar a l’alumnat els mitjans i recursos que siguin necessaris per accedir als ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny i cursar-los.

  • Accés als estudis (article 17.1 del Reial Decret 596/2007 estatal).
  • Convocatòria extraordinària (article 19.5 del Reial Decret 596/2007 estatal).
  • Expedient acadèmic (article 20.2 del Reial Decret 596/2007 estatal).

En aquest context, sempre hem intentat donar a l’alumnat un tracte individualitzat i personalitzat, raó per la qual pensem que no és necessari adoptar mesures especials per atendre l’alumnat amb problemes d’aprenentatge i altres necessitats educatives específiques, en un sentit (discapacitat psíquica, sensorial o motora, trastorns greus de conducta) o en un altre (superdotació, sobredotació). No obstant això, demanem l’alumnat una adreça de correu electrònic per estar en contacte, enviar i rebre exercicis, atendre consultes puntuals, i poder donar una millor atenció personalitzada, aquesta vegada en línia.

En tot cas, en tractar-se d’ensenyaments artístics professionals de lliure elecció, entenem que no es poden fer adaptacions curriculars significatives, en el sentit d’adequar els objectius educatius, eliminar o incloure determinats continguts essencials, i modificar els criteris d’avaluació.

Per contra, entenen que sí són possibles les adaptacions curriculars no significatives (modificacions dels elements del currículum que no afecten a l’assoliment dels objectius d’aprenentatge) i les adaptacions d’accés al currículum (elements organitzatius, recursos de tot tipus i optimització d’aquests), en el marc del Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics a les Illes Balears.

De fet, l'article 20.2 (documents bàsics d’avaluació i mobilitat dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny) del Reial Decret 596/2007 estatal explica que les mesures d'adaptació curricular han de constar a l'expedient acadèmic de l'estudiant (si escau). Per altra banda, no s'ha de confondre l'adaptació curricular no significativa de la qual parlem amb l'adaptació a la que fa referència l'article 21 del Reial Decret 596/2007 estatal està referida a l'adaptació per trasllat d'expedient acadèmic a un centre d’altra administració educativa.

7. Criteris, procediments i instruments d’avaluació i qualificació

7.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas):

Mínim de 80% d’assistència a classe per tenir dret a l’avaluació contínua.

7.2. CA/Criteris d’avaluació del mòdul:

Es valorarà la capacitat de l'alumnat per a:

1. Comprendre i interpretar el significat general i específic, la idea principal i intenció comunicativa de textos orals i escrits en un entorn professional i personal.

2. Produir textos orals i escrits específics i detallats amb diferents intencions comunicatives.

3. Participar activament en converses simulades i espontànies adaptant-se a les característiques de la situació i a la finalitat comunicativa.

4. Aplicar actituds i comportaments professionals i personals en situacions de comunicació, valorant les relacions i normes socioculturals i protocol·làries pròpies del país de la llengua estrangera.

7.3 Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació (ordinària, anual/febrer/juny)

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Avaluació continua / complementaria

Avaluació final

Assistència i actitud a classe

NR

4

5%

---

Proves orals en grup (debats d’aula), proves orals en parelles, presentacions orals

NR

1, 2, 3, 4

20%

---

Redacció d’escrits formals i informals

N R

1, 2

10%

---

Prova objectiva final

R

1, 2

65%

---

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

7.4. Criteris, procediments i instruments d’avaluació d’alumnes amb el mòdul pendent (extraordinària)

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Prova objectiva final

R

1, 2

100%

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

8. Altres observacions