Log badminton T-shirt zwart-wit                Privacyverklaring

ALGEMEEN

Badminton Tienen vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.  

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Badminton Tienen vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Badminton Tienen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Badminton Tienen vzw

        Koffiestraat 44

        3300 TIENEN

        tania@badmintontienen.be

        


WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Je persoonsgegevens worden door Badminton Tienen vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

(Zoals activiteiten van Stad Tienen, flyer recreantentornooien, e.d.) (gerechtvaardigd belang);

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij de volgende persoonsgegevens (opslaan, verzamelen en verwerken):

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt via een inschrijvingsformulier op onze website of via e-mail. Er worden geen persoonsgegevens verzameld via derden, met uitzondering van de informatie dat we ontvangen van Badminton Vlaanderen.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Foto’s en films gemaakt tijdens evenementen of activiteiten, zijn bedoeld voor verslaggeving en als illustratie om evenementen aan te kondigen of kunnen gebruikt worden voor andere promotionele doelstellingen.


Noodzakelijke cookies zijn voor het uitvoeren van de communicatie essentieel en dienen uitsluitend voor dat doel, zoals het voorkomen van dataverlies. Functionele cookies hebben tot doel een door jou als gebruiker gevraagde dienst te leveren. Voorbeelden zijn het onthouden van je taalvoorkeur of logingegevens.

Performantie cookies wisselen ten behoeve van onze websites informatie uit met jouw computer voor intern gebruik met als doel het gebruiksgemak van de website te garanderen of verbeteren. De verzamelde informatie geeft ons de mogelijkheid de site te verbeteren en de gebruikservaring te optimaliseren.  

 

WIE VERWERKT DE GEGEVENS? 

De gegevens worden verwerkt door:

VERSTREKKING AAN DERDEN 

De gegevens worden intern verwerkt door de trainers en bestuursleden van Badminton Tienen vzw. Extern worden de gegevens verwerkt door Badminton Vlaanderen. De volledige privacyverklaring van Badminton Vlaanderen is terug te vinden op:  http://badmintonvlaanderen.toernooi.nl/news/120227/Privacyverklaring-dd-24052018

Enkel indien het noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, worden de persoonsgegevens gedeeld zoals bijvoorbeeld met de Stad Tienen om subsidies aan te vragen.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde partijen.

Wij geven je contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

MINDERJARIGEN

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Hierbij worden tevens de gegevens (identificatiegegevens en contactgegevens) van de ouders verwerkt. Dit voor ouderlijke toestemming en contact.

 

BEWAARTERMIJN

Badminton Tienen vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Badminton Tienen vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar.

De financiële administratie wordt zoals wettelijk verplicht 7 jaar bijgehouden.

 

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS 

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 

JE RECHTEN OMTRENT JE GEGEVENS 

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.  

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij.

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Wij maken ook foto’s van onze evenementen (familiedag, BBQ, tentenkamp, tornooien, …). Deze worden gepubliceerd op de Facebook pagina  en eventueel op de website van de club. Als er foto’s van jou genomen zijn die je liever verwijderd ziet kan je dit ook melden via het hoger vermelde emailadres.

KLACHTEN

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.  

 

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35  te 1000 Brussel  (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

 

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Onze website bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Badminton Tienen. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Wij raden jou aan om voor gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING  

Badminton Tienen vzw kan de privacyverklaring ten allen tijden wijzigen om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring gepubliceerd worden. Wij raden jou dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zullen we een bijkomende aankondiging doen op onze website.

Versie 1.0 – laatste wijziging 7/6/2018