Державна бібліотека України для юнацтва         Електронний каталог

Мова – голос нації

/до Міжнародного дня рідної мови/

Мови – це важливо!

Гасло ЮНЕСКО

      Щороку 21 лютого світова громадськість відзначає Міжнародний день рідної мови. В Україні це свято відзначають з 2002 року.

       Мова – важливий засіб людського спілкування. Кожна нація має невід'ємне право розвивати й плекати свою мову. Поки жива мова – живий народ, носій цієї мови.

      Ця подія також сприяє зміцненню державотворчої функції української мови та вільному розвитку інших мов національних меншин.  

     Державна бібліотека України для юнацтва пропонує переглянути найкращі друковані видання по даній темі:

821.161.2.09(08)

Г95

    Гурбанська, А.І.

    Слово - людина - світ [Текст] : [студії з літературознавства, культурології та соціальних комунікацій]/ А.І.Гурбанська. - Кіровоград : Код, 2015. - 348 с.

81‘23

К17

    Калько, Р.М.

    Універсалії мовної свідомості (у світлі концепції вродженої здібності Н. Хомського) [Текст] : монографія/ Р.М.Калько. - Слов‘янськ : Вид-во Б.І. Маторіна, 2016. - 348 с.

81.2

М74

    Мова - народ [Текст] : Висловлювання про мову та її значення в житті народу/ упоряд. О. Тихий. - К. : Смолоскип, 2007. - 416с.

63.3(4Укр)

Р49

    Рідна країна моя - Україна [Текст]/ Авт.-укл. М.В. Богатиренко. - Донецьк : БАО, 2006. - 64с.

84(4Укр)6

С48

    Слово про Слово [Текст]/ [упоряд. С. Ткаченко]. - Черкаси : Брама-Україна, 2012. - 176 с.

92.0(4Укр)

У45

    Україна [Текст] : Повна енциклопедія/ Авт.-упор. В.М. Скляренко. - Х. : Фоліо, 2006. - 463с.

21 лютого — Міжнародний день рідної мови // Дивослово. - 2014. - № 2. - С. 1.

Гриценко П. Мова — визначальний і консолідуючий чинник держави / П.Гриценко // Слово просвіти. - 2018. - № 9. - С. 2-4.

Зягнітко А. Непереможний дух нації — мова / А. Зягнітко // Світогляд. - 2017. - № 5. - С. 1-2.

Цимбалюк М. Мова — ДНК нації і держави / М. Цимбалюк // Слово просвіти. - 2018. - № 46. - С. 1,3.

Державна мова – берегиня народу

811.161.2(075.8)

Б12

    Бабій, І.М.

    Сучасна українська літературна мова: Морфологія [Текст] : навч. посіб./ І.М.Бабій, Т.П.Вільчинська. - Вид.3-є, переробл. і допов. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2016. - 184 с.

81.2Укр-03

Д18

    Данилевська, О.М.

    Мова в революції та революція в мові [Текст] : мовна політика Центральної Ради, гетьманату, Директорії УНР/ О.М.Данилевська. - К. : Ін-т української мови НАН України, 2009. - 176с.

811.161.2(075.8-054.6)

Д36

    Дерба, С.М.

    Українська мова [Текст] : навч. посіб. для іноз./ С.М.Дерба, В.О.Любчевська-Сокур. - К. : Фенікс, 2017. - 116 с.

81.2Укр-923

Є30

    Єгорова, Т.Д.

    Практичний курс української мови [Текст] : навч. посіб./ Т.Д.Єгорова. - 2-е вид., випр. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 160с.

81.2Укр-923

Ж21

    Жайворонок, В.В.

    Українська етнолінгвістика. Нариси [Текст] : Навчальний посібник/ В.В.Жайворонок. - К. : Довіра, 2007. - 262с.

811.161.2‘373.611

К49

    Клименко, Н.Ф.

    Як народжується слово [Текст]/ Н.Ф.Клименко. - 2-е вид., допов. і переробл. - К. : Академперіодика, 2017. - 252 с.

81я73

М23

    Манакін, В.М.

    Мова і міжкультурна комунікація [Текст] : навч. посіб./ В.М.Манакін. - К. : Академія, 2012. - 288 с.

81.21Укр

М36

    Мацько, Л.І.

    Українська мова в освітньому просторі [Текст] : навч. посіб. : До 175-річчя НПУ ім. М.П. Драгоманова/ Л.І.Мацько. - К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. - 607 с.

811.161.2(075.8)

М59

    Микитюк, О.Р.

    Культура мовлення: особливості, завдання, цікавинки [Текст] : навч. посіб./ О.Р.Микитюк. - 2-е вид., зі змін. та допов. - Львів : Львівська політехніка, 2017. - 236 с.

81‘1(082)

М74

    Мова: класичне - модерне - постмодерне [Текст] : зб. наук. ст. Вип. 1/ [редкол.: В.М. Ожоган (відп. ред.) та ін.]. - К.:СІК Груп Україна, 2014. - 206 с.

811.161.2(07)

М74

    Мовчун, Л.

    Цікава розмова про мову. Чого тобі не розповіли на уроці [Текст] : [посібник]/ Л.Мовчун. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2017. - 312 с.

81.21Укр

О-77

    Островський, В.І.

    А українською кажуть так... [Текст]/ В.І.Островський, Г.Ф.Островська. - 2-е вид., допов. й випр. - Тернопіль : Терно-граф, 2013. - 456 с.

81.21Укр-03

П32

    Півторак, Г.П.

    Українці: звідки ми і наша мова [Текст] : дослідження, факти, документи/ Г.П.Півторак. - К. : Віпол, 2014. - 280 с.

811.161.2-26

П56

    Пономарів, О.Д.

    Українське слово для всіх і для кожного [Текст]/ О.Д.Пономарів. - Вид. 2-е. - К. : Либідь, 2017. - 360 с.

811.161.2‘272:316.7

С13

    Савойська, С.В.

    Мовна політика у сучасній Україні: деструктивні і конструктивні виміри [Текст] : монографія/ С.В.Савойська. - К. : Просвіта, 2015. - 688 с.

Васильчук С. Поки житиме мова — житиме народ / Сергій Васильчук // Військо України. - 2018. - № 2. - С. 50-53.

Величко Я. Мова гартує дух / Я. Величко // Аудиторія. - 2018. - № 5. - С .10-11.

Душа голосна України // Жінка. - 2017. - № 2. - С. 12-13.

Жайворонок В.В. Магія слова — обрядові мовні формули на етнокультурному тлі / В.В. Жайворонок // Мовознавство. - 2017. - № 4. - С. 49-58.

Лямцев К. Українська мова як чинник національної безпеки української держави / К. Лямцев // Слово просвіти. - 2018. - № 39. - С. 12.

Мовні обов'язки громадян // Школа. - 2018. - № 8. - С. 64-67.

Ющук І. Милозвучність української мови / Іван Ющук // Дивослово. -  2018. - № 10. - С. 43-46.

Яремійчук Р. Про мову, нашу українську мову.../ Р. Яремійчук // Слово просвіти. - 2019. - № 1. - С. 2.

Мови світу

81.2Кор-9

А23

    Агеева А., Кім Сук Вон

    Корейська мова [Текст] : Підручник/ Агеева А., Кім Сук Вон. - К. : Київський ун-т, 2004. - 231с.

81.2Англ-923

А64

    Англійська мова: Practice Abroad [Текст] : Навч. посіб./ [І.В. Ляшенко, О.А. Литвинко, Т.М. Меденцова та ін.]. - Суми : Університетська книга, 2010. - 400с.

811.521(07)

А90

    Асадчих, О.В.

    Вчимо японську самостійно! [Текст] : [навч. посіб./ О.В.Асадчих, Л.Г.Смовженко ; О.А. Асадчих, Л.Г. Смовженко]. - К. : КИТ, 2010. - 228 с.

81.21Гре-03

З-43

    Звонська, Л.Л.

    Історія грецької мови [Текст] : підручник/ Л.Л.Звонська. - К. : Київський ун-т, 2011. - 384 с.

811.134.2(075.8)

К66

    Корбозерова, Н.М.

    Іспанська мова [Текст] : навч. посіб./ Н.М.Корбозерова, Н.М.Попова. - Д. : Адверта, 2013. - 330 с.

81.2Нім-7

Л59

    Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн [Текст] : навч. посіб./ Д.А. Євгененко, Б.В. Кучинський, О.М. Білоус, Н.Р. Воронкова. - Вінниця : Нова Книга, 2008. - 416 с.

81‘246.2(075.8)

М74

    Мовне розмаїття сучасної Європи (південний регіон) [Текст] : хрестоматія. Т. 1/ [редкол.: А.І. Анісімова, І.С. Попова]. - Д. : Ліра, 2016. - 246 с.

81‘246.2(075.8)

М74

    Мовне розмаїття сучасної Європи (західний, східний та північний регіони) [Текст] : хрестоматія. Т. 2/ [редкол.: А.І. Анісімова, І.С. Попова]. - Д. : Ліра, 2016. - 158 с.

81`246(075.8)

М74

    Мовне розмаїття сучасного світу [Текст] : хрестоматія. Т. 3/ [редкол.: А.І. Анісімова, І.С. Попова]. - Д. : Ліра, 2016. - 221 с.

81.2Пол-923

П90

    Пучковський, Ю.Я.

    Польська мова [Текст] : практ. курс/ Ю.Я.Пучковський. - К. : Чумацький Шлях, 2009. - 265с.

811.161.2(082)

У45

    Українська мова у світі [Текст] : зб. матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф.; 9-10 листопада 2016 р./ [редкол.: О.А. Винницька-Юсипович та ін.]. - Львів : Львівська політехніка, 2016. - 330 с.

81.2КрмТат-923

У74

    Усеинов, К.

    Къырымтатар тили: Фонетика. Лексикология. Фразеология. Лексикография [Текст] : [учебник]/ К.Усеинов, Э.С.Ганиева, Н.С.Сейдаметова. - Симферополь : Къырымдевокъувпеднешир, 2008. - 208с.

81.21Латн-923

Я47

    Яковенко, Н.М.

    Латинська мова [Текст] : підручник/ Н.М.Яковенко, В.М.Миронова. - К. : Знання, 2005. - 541 с.

811.162.3=162.3

C42

    Cestina, jak ji znate i neznate [Текст]/ S. Cmejrkova, F. Danes, J. Kraus, I. Svobodova. - Praha : Academia, 1996. - 259 s.

81.21 Іта-923

C52

    Chiuchiu, A.

    In Italiano [Текст] : Grammatica Italiana per Stranieri : Corso Multimediale di lingua e civilta a livello elementare e avanzato. №1/ A.Chiuchiu, F.Minciarelli, M.Silvestrini. - Perugia : Edizioni Guerra, 2007. - 272 p.

81.21Фра-923

R11

    Rabosh, H.

    Le Francais [Текст] = Французька мова : навч. посіб./ H.Rabosh. - Вінниця : Нова Книга, 2013. - 464 p.

81.21Туе-923

R95

    Ruscada ilk Adim [Текст]/ [I. Yetimakman, M. Eskinazi, M. Aslan, G. Stoletneya]. - Istanbul : Fono Acikogretim Kurumu, 1998. - 255 s.

Українська мова та література. Підготовка до ЗНО

811.161.2(035)

А21

    Авраменко, О.М.

    Українська мова та література [Текст] : довідник : завдання в тест. формі. Ч. 1/ О.М.Авраменко, М.Б.Блажко. - 7-е вид,, допов. - К. : Грамота, 2017. - 568 с.

811.161.2(075.3)

Б61

    Білецька, О.І.

    Українська мова [Текст] : комплексна підготовка до ЗНО та ДПА : за новою програмою : ЗНО-2017/ О.І.Білецька. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 544 с.

811.161.2(075.3)

Б68

    Блажко, М.Б.

    Українська мова в таблицях [Текст] : посібник/ М.Б.Блажко. - К. : Грамота, 2017. - 104 с.

808.1(075.3)

Г61

    Голодюк, І.

    Есе: бліц-курс [Текст] : воркбук із написання власного висловлення у форматі ЗНО/ І.Голодюк. - Брустури : Дискурсус, 2017. - 192 с.

811.161.2(075.3)(035)

Д53

    Дмитренко, Є.В.

    Українська мова та література [Текст] : комплексна підготовка до ЗНО/ Є.В.Дмитренко. - Х. : ПЕТ, 2017. - 367 с.

81.21Укр-922

Д53

    Дмитренко, Є.В.

    Українська мова та література [Текст] : комплексний довідник абітурієнта/ Є.В.Дмитренко ; [Є.В. Дмитренко]. - Х. : ПЕТ, 2014. - 384 с.

811.161.2(075.3)

З-41

    Збірник тестових завдань з української мови [Текст] : посібник/ [авт.кол.: Г.Л. Вознюк (кер.), С.З. Булик-Верхола, І.П. Василишин та ін.]. - 4-е вид., допов. і випр. - Львів : Львівська політехніка, 2018. - 576 с.

ИЗО 83.3(4Укр)я721

З-41

    Збірник тестових завдань з української літератури [Образотворчі матеріали] : посіб. для підготов. до ЗНО/ [авт. кол.: Г.Л. Вознюк, С.З. Булик-Верхола, І.П. Василишин та ін.; уклад. Г.Л. Вознюк та ін.]. - Львів : Львівська політехніка, 2015. - 188 с.

811.161.2(075.3)

К93

    Куриліна, О.В.

    Українська мова [Текст] : довідник, тестовы завдання : ЗНО/ДПА 2018/ О.В.Куриліна, Г.І.Земляна. - Кам‘янець-Подільський : ФОП Сисин О.В. : Абетка, 2018. - 308 с.

811.161.2(075.3)

К93

    Куриліна, О.В.

    Українська мова та література [Текст] : зб. завдань у тестовій формі : 20 варіантів у форматі ЗНО/ О.В.Куриліна, Г.І.Земляна. - Кам‘янець-Подільський : ФОП Сисин О.В. : Абетка, 2017. - 276 с.

811.161.2(075.3)

М48

    Мельничайко, В.Я.

    Українська мова. Види мовного розбору [Текст] : довідник для підготов. до ЗНО і ДПА/ В.Я.Мельничайко. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2017. - 144 с.

811.161.2(075.3)

П12

    Павлів, І.В.

    Готуємося до ЗНО: тестові завдання з української мови й літератури [Текст] : посібник/ І.В.Павлів. - 2-ге вид., випр. - К. : Дивослово, 2017. - 148 с.

811.161.2(075.3)

Т48

    Ткачук, Т.П.

    Українська мова [Текст] : комплексне вид. для підготовки до ЗНО і ДПА : ЗНО 2018. Ч. 1. Довідник/ Т.П.Ткачук. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2017]. - 176 с.

811.161.2(075.3)

Т48

    Ткачук, Т.П.

    Українська мова [Текст] : комплексне вид. для підготовки до ЗНО і ДПА : ЗНО 2018. Ч. 2. Тести/ Т.П.Ткачук. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2017]. - 216 с.

821.161.2.09(075.3)

У45

    Українська література [Текст] : комплексна підготов. до ЗНО : за чинною програмою ЗНО 2018/ уклад. С. Витвицька. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. - 480 с.

811.161.2(075.3)

У45

    Українська мова та література [Текст] : довідник для підготовки до ЗНО : за чинною програмою/ уклад. С.В. Олійник та ін. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. - 576 с.

811.161.2(075.3)

У45

    Українська мова. Тести 5-11 кл. [Текст] : посібник : ЗНО 2019/ [авт. кол.: І.М. Бабій, Г.В. Бачинська, Б.Б. Близнюк та ін.] ; за ред. І.М. Бабій, О.П. Штонь. - Вид. 4-е, допов. - Тернопіль : Навчальна книга -Богдан, 2018.- 368 с.

821.161.2.0(075.3)

У45

    Українська література. Питальник [Текст] : зб. тестових завдань у запитаннях та відповідях : [Готуємося до ЗНО]/ авт.-упоряд. І. Голодюк, Г. Василевич. - Кам‘янець-Подільський : Аксіома, 2017. - 224 с.

811.161.2(075.3)

Ю99

    Ющук, І.П.

    Українська мова [Текст] : грамотність без репетитора : підготов. до ЗНО і ДПА 2018/ І.П.Ющук. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2018. - 120 с.

Завдання для комплексної підготовки до ЗНО з української мови // Бібілотечка «Дивослова». - 2018. - № 4. - С. 1-48.

Михайловська Н. Конструювання нового підручника з української мови як державної: виклики сьогодення / Неля Михайловська // Українська мова і література в школах України. - 2018. - № 3. - С. 33-37.

Панченков А. Власне висловлювання на зовнішньому незалежному оцінюванні з української мови і літератури / Андрій Панченков // Українська мова і література в школах України. - 2018. - № 3. - С. 46-49.

Уроки з української мови для 10 класу // Бібліотечка «Дивослова». - 2018. - № 7-8. - С. 1-96.

Уроки з української літератури для 10 класу // Бібліотечка «Дивослова». - 2018. - № 10. - С. 1-70.

Україна літературна

821.161.2(082)

А72

    Антологія сучасної української новели [Текст]/ упоряд. В.П. Агеєва. - К. : Книга, 2016. - 320 с.

84(4Укр)1

Б40

    Безцінні скарби української класичної літератури [Текст]. - Донецьк : БАО, 2010. - 416с.

83.3(4Укр)я721

З-13

    Зав‘язкін, О.В.

    Видатні українські письменники, поети, драматурги для допитливих дорослих і дітей [Текст]/ О.В.Зав‘язкін ; [О.В. Зав‘язкін]. - К. : Кристал Бук, 2016. - 16 с.

84(4Укр)1

З-80

    Золоті рядки української класичної літератури: проза, поезія, драматургія [Текст]/ [уклад. С.М. Заготова]. - Донецьк : БАО, 2009. - 800с.

84(4Укр)1

З-80

    Золоті рядки української класичної поезії [Текст]/ [уклад. С.М. Заготова]. - Донецьк : БАО, 2009. - 608с.

821.161.2(082)(075.3)

Л64

    Літературна скарбничка [Текст]/ [уклад. С.Г. Криган]. - Чернівці : Букрек, 2015. - 280 с.

84(4Укр)6

П79

    Проза Мистецького Українського Руху: тексти та інтерпретації [Текст]/ упоряд. С.Ю. Шліпченко. - К. : Книга, 2013. - 576 с.

84(4Укр)6

Р65

    Розстріляне відродження. Золоті рядки української репресованої прози [Текст]/ [ред.-уклад. О.В. Зав‘язкін]. - Донецьк : БАО, 2009. - 368с.

84(4Укр)

С47

    Славна козацька епоха в історії України [Текст] : Художні твори вітчизняних класиків/ [ред.-уклад. О.В. Зав‘язкін]. - Донецьк : БАО, 2009. - 640с.

84(4Укр)6

С91

    Сучасна українська проза [Текст] : антологія/ упоряд. О. Петруша. - К. : Книга, 2015. - 320 с.

84.4Укр1

У45

    Українка, Л.

    Незабутні шедеври [Текст] : поезія, драматургія/ Л.Українка. - Донецьк : БАО, 2009. - 304с.

Диба І. О мово рідна.../ Ігор Диба // Українська мова і література в школах України. - 2018. - № 2. - С. 62.

Літературний часопис Барви. Поетична збірка. - 2016. - № 1. - С.1-104.

Ходацька О. Рідне слово. Моя мова — українська / Ольга Ходацька // Українська мова і література в школах України. - 2018. - № 10. - С. 16.

Адреса:   м. Київ, просп. Голосіївський, 122/1;

тел. для довідок:  (044) 258 - 3115; www.4uth.gov.ua