Kongressen 2019

BILAGA 4

Likabehandlingsberättelse 2018

Likabehandlingsberättelsen beskriver det likabehandlingsarbete och mångfaldsarbete som utförts under verksamhetsåret 2018. För att berättelsen ska vara så lättläst som möjligt så är den utformad på samma sätt som Likabehandlingsplanen 2018, dokumentet som arbetet utgått ifrån. Alla delmål kommer beskrivas i korthet, följt av en utvärdering av de åtgärder som tagits.

Likabehandlingsplan 2018 med åtgärder

Styrelsen - Delmål B1

Det ska finnas möjlighet till att på ett meningsfullt sätt delta i styrelsens arbete - oberoende av ens livs-, familje- eller arbetssituation.

Åtgärd: .Mycket av styrelsearbetet är förlagda på kvällar och helger. För att göra det möjligt för alla styrelseledamöter att delta på ett meningsfullt sätt har vi därför valt att ha allt fler möten digitalt. Under 2018/2019 har styrelsen haft möten åtta gånger varav fyra möten har varit digitala. Styrelsens arbetsgruppsmöten har också varit digitala i stor utsträckning. Digitala möten underlättar för många då en inte behöver åka långa sträckor för att delta.

Styrelsen - Delmål C1

Valberedningen ska under sitt arbete nå ut till fler kandidater med en större bredd av bakgrunder och erfarenheter.

Åtgärd: Under 2018 har valberedningens klargjort vilka riktlinjer de arbetar utefter när de rekryterar till förtroendeposter. Dessa riktlinjer finns numera på Ung Media Sveriges wiki. Den tillträdande valberedningen har dock inte rekryterat på fler platser än under våra engagemang. Det fanns en vilja att påbörja rekrytering på andra platser som t.ex. www.volontarbyran.org eller via LSU:s nyhetsbrev. Valberedningens rutiner skulle ses över under året för att öppna upp för fler vägar för kommunikation, detta arbetet har inte heller blivit färdigt än men arbetet kommer ta vid i nästkommande likabehandlingsplan.

Kansli - Delmål E1


Det finns en strategi för hur kansliet ska arbeta för att uppnå en bredare och mer inkluderande medlemsbas.

Åtgärd: Kansliet med stöd av förbundsstyrelsen har tagit fram en handlingsplan för att bredda medlemsbasen. Genom handlingsplanen har vi bland annat gjort en evenemangslista för att kunna bevaka evenemang utanför våra storstäder där vi redan är etablerade. Under året har även projektet Alla röster pågått som riktar sig till nyanlända som är intresserade av media. Vår förhoppning är att barn och unga som är med i projektet får upp ögonen för förbundet och bildar en förening för att bli ännu mer engagerade i förbundet.

Kongressen - Delmål F2

Alla ska förstå handlingarna och det som behandlas på Kongressen.

Åtgärd: I tidigare enkäter som skickas ut till medlemmar har det framgått att det är svårt att förstå språket i handlingarna som skickas ut i samband med Kongressen. För att göra handlingarna mer begripliga har likabehandlingsansvariga sett över språket. Numera finns det även en ordlista som skickas med i handlingarna, detta för att förenkla olika termer som kommer upp under Kongressen. I ansökan till Kongressen går det numera även att fylla i tillgänglighetsbehov om detta skulle behövas.

Kongressen - Delmål F3

Förutsättningar ska finnas så att personer med koncentrationssvårigheter kan delta under Kongressen.

Åtgärd: För att alla ska ha möjlighet att delta på Kongressen på lika villkor arbetar förbundsstyrelsen mycket med planeringen inför. När schemat ska sättas planeras det in flera pauser i programmet. De senaste åren har vi även arbetat mer med interaktiva moment för att komma bort från långa presentationer av handlingar, strategier eller planer.  

Kommunikation - Delmål G2

Ung Medias kommunikation ska präglas av en representation som visar att förbundet är till för alla.

Åtgärd: Under året skulle både hemsidan och sociala medier ses över. Syftet var att se över materialet och se till att den speglar den mångfald som vi har i samhället. Materialet har setts över och Ung Media Sveriges kommunikatör har en mycket god kännedom om vikten att vara inkluderande och visa på bredden i vårt förbund. En officiell arbetsgrupp har dock inte skapats för detta utan förbundsstyrelsen menar på att det är så implementerat i hela förbundet.


Sammanfattning

Nu är vi inne i det sjätte året som Ung Media Sverige arbetar med likabehandling. Förbundets likabehandlingsarbete är väl etablerat och får ofta uppmärksamhet utifrån, våra LBA-ansvariga blev inbjudna till att ta fram en likabehandlingsplan för en annan organisation vilket utfördes i slutet av året. I år har vi bland annat fokuserat på att möjliggöra för fler att vara med och delta i förbundsstyrelsen genom att ha fler möten digitala. Kansliet har fokuserat på att bredda medlemsbasen och sett till att vi är representerade på fler platser i landet. Vi har även fokuserat mycket på Kongressen och hur vi kan göra den så tillgänglig som möjlig. Det är av yttersta vikt att alla medlemmar förstår vad som sägs och vad som händer under årsmötet och därför har vi sett över alla texter i handlingarna och sett till att det finns fler pauser och interaktiva moment. Ung Media Sverige är i stort väldigt glada för årets likabehandlingsarbete och kommer fortsätta arbeta för att vara ett inkluderande förbund.