МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПОРОШЕНКА

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

«КОНСОРЦІУМ ЗАКЛАДІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ»

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ» ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції  «Досвід та перспективи розвитку інклюзивної освіти в Україні: регіональний аспект», яка відбудеться 3-4 квітня 2018 року на базі комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради.

Метою конференції є об'єднання зусиль учених та практиків різних регіонів України щодо осмислення досвіду та визначення перспектив впровадження інклюзивної освіти; презентація досвіду Запорізької області щодо створення інклюзивного освітнього середовища. 

До участі запрошуються: науковці, науково-педагогічні та педагогічні працівники, працівники психологічної служби, керівники закладів освіти, фахівці інклюзивно-ресурсних центрів, ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, представники громадських організацій.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  1. Теоретико-методологічні засади розвитку інклюзивної освіти.
  2. Наукові, навчально-методичні та соціально-психологічні аспекти впровадження інклюзивного навчання.
  3. Забезпечення права на якісну освіту дітей з особливими потребами.
  4. Сучасні технології навчання та виховання дітей з особливими потребами.
  5. Командний підхід у супроводі дитини з особливими потребами в інклюзивному закладі освіти.
  6. Підготовка майбутніх фахівців у закладах вищої освіти до впровадження інклюзивної освіти.
  7. Підвищення кваліфікації та професійний розвиток педагогів в умовах упровадження інклюзивної освіти.

Форми участі у Конференції: виступ, доповідь, стаття, тези матеріалів конференцій, участь в Освітньому марафоні.

Пленарне засідання відбудеться 03.04.2018 о 09.00 у приміщенні Запорізької обласної державної адміністрації за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 164.

Під час роботи Конференції буде проведено Освітній марафон «Без бар’єрів» за участю науковців та педагогів-практиків (майстер-класи, ворк-шопи, презентації досвіду тощо):

03 квітня 2018 р. – І етап Освітнього марафону (на базі комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57-А);

04 квітня 2018 р. – ІІ етап Освітнього марафону (на базі закладів освіти Запорізької області).

Робочі мови: українська, англійська.

Учасники Конференції отримають сертифікати участі.

Для участі у Конференції та Освітньому марафоні необхідно до 20.03.2018 року пройти он-лайн реєстрацію за посиланням: https://inkluziakonferencezoippo.blogspot.com, або надіслати заповнену заявку учасника (Додаток 1) на електрону адресу оргкомітету Конференції: nauk.zoippo@gmail.com.

Тези наукових доповідей учасників Конференції будуть опубліковані в офіційному електронному виданні КЗ «ЗОІППО» ЗОР (ISSN 2223-4551) http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/el_gurnal.html.

Окремо учасникам конференції пропонується надсилати наукові статті до збірника наукових праць КЗ «ЗОІППО» ЗОР «Педагогічні науки та освіта» (друк статей здійснюється у межах запланованого ліміту сторінок збірника).

Тези та наукові статті для участі в конференції, оформлені згідно Додатку 2, просимо надсилати до 20.03.2018 року на адресу: nauk.zoippo@gmail.com. Публікація тез наукових доповідей в електронному виданні та статей у збірнику наукових праць є безкоштовною.

Контактна інформація:

Кафедра реабілітаційної педагогіки та здорового способу життя КЗ «ЗОІППО» ЗОР:

Е-mail: rpzsg2016@gmail.com.

Тел. (061) 2334053

Аксьонова Олена Петрівна, в.о. завідувача кафедри реабілітаційної педагогіки та здорового способу життя КЗ «ЗОІППО» ЗОР:

Е-mail: aksynova1@gmail.com 

Тел.: + 38(067) 9014908; +38(050) 8509038

Лупінович Світлана Миколаївна, головний науковий співробітник лабораторії інклюзивного навчання КЗ «ЗОІППО» ЗОР:

Е-mail: svetlanalupinovych@gmail.com 

Тел.: + 38(097) 2763448, + 38(093) 5081938

Додаток 1

ЗАЯВКА УЧАСНИКА

Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Досвід та перспективи розвитку інклюзивної освіти в Україні: регіональний аспект»

(03-04 квітня 2018 року)

Прізвище, ім’я, по батькові

Вчене звання, науковий ступінь

Посада

Місце роботи

Поштова адреса та індекс

Контактний телефон

Е-mаіl

Назва тематичного напряму конференції

Назва матеріалів (тези, стаття)

Форма участі (очна, заочна)

Участь в Освітньому марафоні:

І етап марафону (28.03.2018)

ІІ етап марафону (29.03.2018)

Потреба у проживанні


Додаток 2

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ ТЕЗ

Обсяг – від 4 сторінок; формат MS Word 1997-2003 з розширенням *.doc; шрифт Times New Roman (розмір шрифту - 14, інтервал – 1,5; поля – 2 см; абзацний відступ – 1,25 см).

Назва тез – великими літерами, напівжирним шрифтом, форматування по центру; через рядок – ініціали та прізвище автора, напівжирний курсив, форматування по центру; наступний рядок – країна, місто, назва організації, малими буквами, форматування по центру; далі через рядок текст. Вирівнювання тексту – по ширині; виключити автоматичні переноси; виділення в тексті допускаються тільки курсивом і жирним шрифтом, розрядка й підкреслення виключаються; список літератури (Література:) за правилами бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (не більше 7-8 джерел) – друкується після основного тексту 10 шрифтом. Приклад посилання на джерело – [8, c.18].

Тези повинні відображати вирішення наукової проблеми, бути ретельно відредаговані й вивірені, не містити текстових запозичень (плагіату).

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ ТЕЗ

ГУМАНІСТИЧНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Петренко О.І.

Україна, м. Запоріжжя, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

[Текст]

….

Література:

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ «ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ ТА ОСВІТА»

Матеріали мають бути представлені у друкованому вигляді обсягом 8-14 сторінок формату А-4. Мова друку: українська або англійська. Електронний варіант виконувати в редакторові Word for Windows – 95/97/2000, шрифт – Тіmes New Roman, інтервал – 1,5, розмір (кегль) – 14. Розміри полів: 2,0 см – з усіх боків.

Оформлення статті здійснювати наступним чином. У верхньому лівому кутку першої сторінки проставляється індекс УДК. Назва друкується великими літерами, вирівнювання – посередині. Нижче через інтервал – прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання та посада. Анотація трьома мовами (українською (10 рядків), російською (10 рядків), англійською (21 рядок), ключові слова (3-10 слів). Варіанти анотації, що написані російською та англійською мовами, повинні починатися із зазначення прізвища та ініціалів автора. Після ініціалів відповідною мовою вказується назва статті. В кінці кожної анотації необхідно вказати ключові слова (3-10 слів). Далі через рядок подається текст основної частини статті.

Відповідно до вимог постанови Президії ВАК України (від 15 січня 2003 р. № 7-06) необхідно дотримуватися таких елементів написання статей: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрій присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. З метою дотримання цих вимог у рукописі слід виділити такі елементи статті: постановка проблеми; аналіз останніх досліджень і публікацій; мета статті; виклад основного матеріалу; висновки.

Обов’язкове наведення списку джерел.

Оформлення текстової частини, рисунків та таблиць повинно відповідати загальноприйнятим вимогам оформлення наукових публікацій. Не допускаються скановані та великі таблиці, скановані (сфотографовані) або не згруповані рисунки.

Просимо авторів також звернути увагу на такі моменти:

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ

УДК 372.8

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Іванов І.І.,

доктор педагогічних наук, професор кафедри

 дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін

КЗ «Запорізький обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти» ЗОР

У статті теоретично обґрунтовується актуальність та доцільність впровадження технології проектного навчання. Описана узагальнена технологія проектного навчання та особливості її реалізації в умовах Нової української школи.….

Ключові слова: педагогічна технологія, проект, проектування, цілепокладання, рефлексія.

Текст статті має бути ретельно перевірений і відредагований. У статті не повинно бути порушень вимог авторського права. Відповідальність за зміст статті несе автор.

У разі перевищення лімітованого обсягу збірника, редакційна колегія збірника залишає за собою право  розміщувати статті в офіційному електронному виданні КЗ «ЗОІППО» ЗОР.  

Тези та статті, які матимуть незначні порушення встановлених вимог щодо оформлення, будуть підлягати редакторській правці, а ті з них, що не відповідатимуть визначеним напрямам конференції або порушуватимуть авторські та суміжні права, будуть відхилятися.

Усі матеріали подаються електронною поштою nauk.zoippo@gmail.com. Окремо подаються відомості про авторів.