GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:          FB05- Gràfica digital

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Totes

Primer

Anual

Formació Bàsica

8

Departament:    MITJANS INFORMÀTICS

Idioma: Català/castellà/anglès

Horari: 

Gràfic A :

Gràfic B :

Interiors A :

Interiors B :

Moda: Dimarts de 813:05 a 14:55h  i Dimecres de 10:45 a 13:05h

Producte: Dilluns de 13:05 a 14:55h i Dijous de 8:00 a 9:50h

Web de l’assignatura:   

Gràfic: Google sites

Interiors: Google sites

Moda: Google Sites

Producte: Google Sites

Professorat responsable:

Moda i Producte:

Fátima Arjona Verdejo

Correu electrònic: farjona@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Gràfic:

Blanca Castaldo Suau

Correu electrònic: bcastaldo@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Interiors:

Eva Satorra Santana

Correu electrònic: esatorra@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Cap de departament

Fátima Arjona Verdejo

Correu electrònic: farjona@escoladisseny.com

Horari d’atenció: ----------------------

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

Llenguatges i Tècniques de Representació i Comunicació.

2.2. Perfil professional  

L’assignatura respon a la necessitat de coneixement i ús dels mitjans informàtics i les Tecnologies de la Informació i Comunicació aplicades al Disseny.

3. Requisits

3.1. Requisits recomanables 

Coneixements bàsics d'informàtica i de l’entorn web a nivell d’usuari.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT06- Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT07- Coneixements bàsics de informàtica a nivell d’usuari.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

4.2. CG/Competències generals 

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG09- Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.

CG10- Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

 • Generar, desenvolupar i materialitzar idees, conceptes i imatges per a programes comunicatius complexos.
 • Dominar els recursos formals de l’expressió i la comunicació visuals.
 • Comprendre i utilitzar la capacitat de significació del llenguatge gràfic.
 • Dominar els procediments de creació de codis comunicatius.
 • Establir estructures organitzatives de la informació.
 • Interrelacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica.
 • Conèixer i utilitzar correctament els canals que serveixen de suport a la comunicació visual, d’acord amb els objectius comunicatius del projecte.
 • Analitzar el comportament dels receptors del procés comunicatiu d’acord amb els objectius del projecte.
 • Reflexionar sobre la influència social positiva del disseny i valorar la incidència que té en la millora de la qualitat de vida i del medi ambient i la capacitat de generar identitat, innovació i qualitat en la producció.

5. Resultats d’aprenentatge

 • Introduir i aprendre a utilitzar correctament els equips informàtics, programari i eines bàsiques per als dissenyadors.
 • Utilitzar l’ordinador com a tècnica d’aplicació en el procés creatiu i productiu i com a instrument de comunicació i gestió.
 • Introduir i profunditzar en el programari d’aplicació al procés creatiu.
 • Resoldre el problemes artístics i tècnics que es plantegen durant el procés de realització.
 • Relacionar el programari entre sí important i exportant arxius.
 • Reconèixer la repercussió dels avanços tècnics en l’estètica i l’estil gràfic.
 • Desenvolupar capacitats d’autoaprenentatge i transferència de coneixements.

6. Continguts  

Els continguts  distribuïts en unitats d’aprenentatge són:

 1. LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. LES TIC APLICADES AL DISSENY.
 1. La societat de la informació. Les TIC aplicades al disseny:
 • Eines col·laboratives.
 • Presentació i difusió de continguts digitals.
 1. Maquetació de continguts digitals:
 • La imatge digital: vectorial i raster.
 • Digitalització d’imatges. Impressió i sortida. Mides: resolució de pantalla i resolució d’impressió.
 • Intercanvi de fitxers.
 1. INTRODUCCIÓ AL PROGRAMARI 2D (VECTORIAL).
 • Creació i edició de formes.
 • Línies i farçits.
 • Eines de precisió i referències a objectes.
 • Organització del treball
 • Inserció de text i imatges.
 • Vectorització d’imatges.
 1. INTRODUCCIÓ AL PROGRAMARI DE DIBUIX PÍXELAT.  
 • Tipus d'original, formats de fitxer, resolució/mida.
 • Píxel (proporció/sortida).
 • Modes de Color: RGB, CMYK, HSB, ...
 • Eines de dibuix, color i degradat.
 • Image: Ajustos.
 • Capes i canals.
 • Imprimir separació. Mapa de bit, trames i motius.
 1. INTRODUCCIÓ AL PROGRAMARI PROGRAMARI DE MODELAT 3D.
 • Formes 2D.
 • Geometries 3D i objectes de composició:
 • Transformacions: translació i rotació.
 • Modificadors: curvar, afilar, torcer, torn,...
 • Modelat orgànic.
 • Materials.
 • Il.luminació.
 • Render.

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

El Departament de Mitjans Informàtics ha acordat en la reunió de data 7 de Setembre de 2018 per al curs acadèmic 2018-2019 que l’alumne ha de tenir un 70% de assistència per no perdre l’avaluació continua.

La metodologia serà activa i pràctica, amb una dinàmica participativa i oberta, individualitzada i adaptada al tipus d’alumnat, al seu desenvolupament i a les activitats acadèmiques programades.

Malgrat la normativa que regula els estudis superiors de Disseny/Arts Aplicades no preveu les necessitats educatives específiques o  les adaptacions curriculars, en tot moment intentarem donar a tot l’alumnat un tracte individualitzat i personalitzat, raó per la qual pensem que no és necessari adoptar mesures especials per atendre l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

La assignatura té 8 crèdits x 25h= 200 hores de formació distribuïdes de la següent manera:

Activitats de treball presencial

130 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

30 hores

Classes pràctiques

Individual

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques a l’aula.

90 hores

Avaluació

Individual

Prova objectiva d’avaluació, oral i escrita, en tres parts.

10 hores

Activitats de treball no presencial

70 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució de pràctiques

Individual

Realització de treballs pràctics.

10 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

 • Aula d'informàtica amb ordinadors individuals.
 • Aula virtual de la assignatura.
 • Projector i/o TV.
 • Scanner.
 • Impressora.
 • Pissarra.
 • Hosting.
 • Biblioteca del centre.

7.4 Activitats interdisciplinàries

Es preveu la possibilitat de realització d’activitats, en les diferents especialitats, amb altres assignatures com Fonaments del disseny, Sistemes de representació i Dibuix per a la realització del projecte de comunicació (per example, mitjançant la participació al Festival Insòlit, etc.).

7.5 Activitats complementàries

 • Visites a exposicions, empreses, fires, etc.
 • Assistències a Congressos, jornades, conferències, tallers, etc.

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament

Blocs de continguts:

En el cas que l’alumne només tingui un bloc de continguts suspès, el professor podrà determinar que només realitzi la recuperació de la part suspesa en l’avaluació ordinària i/o extraordinària.

Treballs en grup:

En el cas de treballs realitzats en grup, els alumnes integrants hauran de tindre una assistència a les classes del 70% durant la realització d’aquest treball. Per als alumnes que no hi assisteixin hauran d’entregar el treball complet realitzat per ells o un treball complementari (a determinar pel professor).

Formats d’entrega:

 • En tots els períodes d’avaluació: No es considera lliurat un treball si no està al suport demanat. Si el suport és electrònic ha d’incloure tots els formats d’arxius demanats a l’enunciat de l'exercici (tant natius-amb la versió indicada- com d’exportació). L'alumne tindrà sempre una còpia de seguretat de tots els treballs que entregui durant el curs i que el profesor podrà demanar en qualsevol període d'avaluació.
 • En cas de treballs plagiats es posarà un 0.
 • Pels treballs en els quals s’utilitzen imatges, aquestes hauran d’ésser lliures de drets o comptar amb l’autorització pertinent de l’autor. Per als casos que no sigui possible, s’haurà de detallar l’autor i el lloc on es va obtenir el material.

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Procediments i tècniques d’avaluació:

L’assignatura es pot cursar seguint un dels següents itineraris:

Itinerari

Requisits per aprovar l'assignatura (avaluació ordinària i extraordinària)

A

Alumnes amb el 70% de l'assistència i participació regular a les activitats lectives,  tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

 • Lliurar els exercicis pràctics proposats en la data de lliurament indicada.
 • Lliurar tots els treballs/projectes (100%) en la data de lliurament indicada, i obtenir una nota mínima de 4 en cada un dels exercicis.
 • Obtindre una nota mitjana de 5 (treballs/projectes i exercicis pràctics).

B

Alumnes que no han assolit el 70% de l'assistència i/o participació regular a les activitats lectives,  tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

 • Lliurar tots els treballs/projectes (100%) en la data de lliurament indicada, i obtenir una nota mínima de 5 (en cada un dels exercicis).
 • Fer una prova final i obtindre un mínim de 5.

 • Per tal de que a l’alumne se li aplique l’itinerari A, ha de complir tots el requisits demanades per aquest itinerari. Aquells alumnes que no compleixin aquests requisits seran avaluats  amb l’itinerari B.
 • L’alumne podrà elegir l’itinerari B en qualsevol de les dues convocatòries (ordinària i extraordinària).

Criteris de qualificació o ponderació (tant per a l’avaluació ordinària com a l’avaluació extraordinaria):

A la taula inclosa a continuació es dóna  informació detallada de:

 • El pes de cada instrument o procediment a l’hora de quantificar el grau d’aprenentatge aconseguit per cada alumne.
 • Els procediments i les tècniques establerts per avaluar el nivell d’adquisició i el progrés de l’aprenentatge dels estudiants.

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Treballs/projectes

R

CA06, CA09, CA10, CA11, CA12, CA13, CA14, CA15, CA16, CA17

90%

70%

Exercicis pràctics

NR

CA01, CA02, CA03, CA04, CA05, CA06, CA09, CA10, CA11, CA12, CA13, CA14, CA15, CA16, CA17

10%

---

Prova objectiva final

R

CA05, CA07, CA08

----

30%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

Wood, Brian: Illustrator CC 2014, ANAYA Multimedia. Madrid, 2015

Faulker, Andrew y Gyncild, Brie: Photoshop CC 2014. ANAYA Multimedia. Madrid, 2015

Marcelo, Daniel y Venditti, Sergio. 3DS Max 2014. ANAYA Multimedia. Madrid, 2013

9.2. Bibliografia complementària: 

Castells, Manuel. La era de la información (Volumen I. La sociedad red), Alianza Editorial, 2000

9.3. Altres recursos: 

El llistat d’enllaços web es troba sempre actualizat en el site de l’assignatura.