Uudenmaan vihreiden toimintatavat

1. Yleistä

1.1. Jäsenyhdistykset

1.2. Yleiskokoukset

1.3. Piirin edustajat puoluevaltuuskunnassa ja -hallituksessa

1.4. Talous

1.5. Viestintäkanavat

1.6. Toiminnanjohtajan työnkuva

2. Piirihallitus

2.1. Piirihallituksen toimintatavat

2.2. Hallituksen jäsenen perehdyttäminen

3. Vaalityö

3.1. Kunnallisvaalit

3.2. Eurovaalit

3.3. Eduskuntavaalit

3.3.1. Eduskuntavaalityöryhmä

3.3.2. Eduskuntavaalien ehdokasvalinta

3.4. Muut vaalit

4. Piirin säännölliset tapahtumat

4.1. Piiripäivät

4.2. Elävien poliitikkojen illat

5. Kuntayhtymäneuvottelut

1. Yleistä

Tähän Uudenmaan vihreiden sivuilla julkaistavaan dokumenttiin on koottu piiriyhdistyksen keskeiset toimintatavat eri tasoilla. Tarkoituksena on helpottaa uusien toimijoiden mukaantuloa piiriyhdistyksen toimintaan, avata sitä kaikille piirin jäsenyhdistyksille sekä toimia apuna piirihallituksen perehdyttämisessä. Hallituksen jäsenet käyvät läpi ja tarpeen mukaan päivittävät piirin toimintatapoja vuoden ensimmäisen kokouksen yhteydessä.

Piirijärjestön tarkoituksena on sääntöjen mukaisesti edistää toiminnallaan vihreitä arvoja: luonnon- ja ympäristönsuojelua, kestävää kehitystä, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, suvaitsevaisuutta, avoimuutta ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä sekä toimia puolueen paikallisyhdistysten yhteistyöelimenä Uudenmaan vaalipiirissä.

Piirin toimintatavat ovat muotoutuneet vuosien käytännön kokemuksen kautta. Ne eivät kuitenkaan velvoita toimintaa samalla tapaa kuin yhdistyksen säännöt. Lisäksi yhdistystoimintaa ohjaavat piirin syyskokouksessa hyväksyttävät toimintasuunnitelma ja talousarvio. Säännöt sekä toimintasuunnitelmat löydät piirin sivuilta.

Vihreiden jäseneksi voit liittyä puolueen sivujen kautta. Mikäli liityt Uudenmaan alueella toimivaan vihreään kunnallisyhdistykseen, saat liittymisesi jälkeen piiriltä Tervetuloa-kirjeen, jossa kerrotaan hieman piirin toiminnasta. Varsinaisesti päätöksen jäseneksi pääsemisestä tekee paikallisyhdistyksen hallitus.

Tätä dokumenttia luotaessa on käytetty apuna Espoon vihreiden pelisääntöjä sekä Helsingin vihreän piiriyhdistyksen toimintapoja.

1.1. Piirin jäsenyhdistykset

Piirin alueella toimii 21 kunnallista yhdistystä, joista osa toimii useamman kuin yhden kunnan alueella. Lisäksi piirin jäsenyhdistyksiä ovat kaikki Vantaan ja Espoon kaupunginosayhdistykset, Vihreiden naisten alueelliset jäsenyhdistykset, Aaltovihreät, Espoon vihreät nuoret sekä Vantaan vihreät nuoret ja opiskelijat. Vantaan Ikivihreät ei ole piirin jäsenyhdistys.Piiri ylläpitää jäsenluetteloa.

Ajantasaisen listauksen yhdistysten puheenjohtajista löydät piirin sivuilta. Piirillä ei ole henkilöjäseniä. Uudet jäsenyhdistykset hyväksytään ensin puolueen jäseniksi, minkä jälkeen ne voivat hakea piirin jäsenyyttä. Uudet jäsenet hyväksyy hakemuksesta piirihallitus.

Piirihallituksen jäsenet ovat usein aktiivisesti mukana jossain piirin alueella toimivassa yhdistyksessä.

Piirin tuki yhdistyksille:

1.2. Piirin yleiskokoukset

Piiri järjestää sääntöjen mukaiset kevät - ja syyskokoukset. Tarpeen mukaan pidetään ylimääräisiä yleiskokouksia esim. eduskuntavaaliehdokkaita valittaessa. Virallinen kokouskutsu lähtee yhdistysten puheenjohtajille (yhdistysten ilmoittamaan osoitteeseen) sähköpostitse vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Yhdistysten edustajamäärät piirin kokouksissa riippuvat edellisenä vuonna maksetuista jäsenmaksuista ja ne päivitetään piirin sivuille alkuvuodesta.

Käytännössä kokouspaikka ja -aika ovat tiedossa jo hyvissä ajoin, jotta jäsenyhdistykset voivat valita omat edustajansa piirin kokouksiin omissa kokouksissaan. Useimmiten piirin kevätkokous on pidetty puoluetoimistolla ja syyskokous piiripäivien yhteydessä eri puolilla maakuntaa. Yhdistysten edustajamäärien kasvaessa on mahdollista, että myös kevätkokoukset joudutaan siirtämään pois puoluetoimistolta.

Yhdistyksen kokouksessa tehtävät sääntömääräiset päätökset sekä jäsenyhdistysten äänivallan määräytymisen löydät kattavasti yhdistyksen säännöistä. Äänioikeudellisia piiriyhdistyksen kokouksessa ovat valtakirjan toimittaneet oman paikallisyhdistyksensä valtuuttamat edustajat. Yhdistykset voivat halutessaan valita edustajat samalla kertaa koko vuodelle. Piiriyhdistys hyväksyy myös sähköisesti toimitetun valtakirjan. Myös sähköisessä valtakirjassa tulee olla yhdistyksen nimenkirjoitusoikeudellisten henkilöiden allekirjoitukset.

1.3. Piirin edustajat puoluevaltuuskunnassa ja puoluehallituksessa

Piiriyhdistys esittää sääntöjensä mukaan ehdokkaita näihin luottamustehtäviin. Ehdokkaaksi voi asettautua myös ilman piiriyhdistyksen tukea, mutta tällöin läpimeno on huomattavasti epätodennäköisempää. Piiriyhdistys huolehtii puoluekokousedustajien ohjeistamisesta sekä piirin toimintatapojen että puoluekokouskäytäntöjen suhteen.

1.3.1 Luottamushenkilöiden valinta puolueen sisäisiin luottamustehtäviin

Puolueen sisäisiä luottamustehtäviä ovat puoluehallituksen sekä - valtuuskunnan puheenjohtajistot ja jäsenet. Päätökset valinnoista tekee puoluekokous. Puoluehallituksen jäsenen, valtuuskunnan varsinaisten ja varajäsenten osalta paikat kuitenkin neuvotellaan puoluekokouksessa.

Piirin tavoitteita linjataan piirin yleiskokouksessa.

Piirin sisäisissä valinnoissa käytetään sektorimallia valtuuskunnan osalta. Mallissa valtuuskunnan paikat on jyvitetty yhdistysten jäsenmaksumäärien (kokousta edeltävän vuoden lopun jäsenmaksumäärät) osuuksien mukaan vuoron perään suuruusjärjestyksessä alueellisesti. Kaikilla kokousedustajilla on oikeus äänestää kaikkien sektorien kohdalla. Toivomuksena on, että paikoista kiinnostuneet lähettävät esittelynsä uusimaa-listalle viikkoa ennen kokousta.

Nämä alueet ovat suuret kaupungit Espoo ja Vantaa sekä Itä-, Länsi-, ja Keski-Uusimaa. Espoon osuus piirin jäsenmäärästä vaikuttaa jakoon siten, että Espoo valitsee kaksi ensimmäistä varsinaista valtuuskuntapaikkaa. Tämän jälkeen  paikat valitaan suuruusjärjestyksessä sektoreiden kesken. Ensin valitaan varsinaiset paikat, sen jälkeen varapaikat.

Alueiden välisten sektorien jäsenmäärät, tilanne vuonna 2017 (perustuu vuoden 2016 lopun jäsenmääriin):

Sektori

 

 

Espoo

512

Espoossa toimivat piirin jäsenjärjestöt

Länsi-Uusimaa

258

Suuruusjärjestyksessä Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Vihdin, Inkoon, Karkkilan, Hangon, Siuntion, Kauniaisten Vihreät yhdistykset

Keski-Uusimaa

233

Suuruusjärjestyksessä Järvenpään, Hyvinkään, Keravan, Tuusulan, Nurmijärven, Vihreät yhdistykset

Vantaa

221

Vantaalla toimivat piirin jäsenjärjestöt (Vantaan Vihreät nuoret ja opiskelijat ei ole piirijärjestön jäsen)

Itä-Uusimaa

134

Suuruusjärjestyksessä Porvoon, Loviisan**, Sipoon, Vihreät yhdistykset sekä Vihreä Verkko*

* Vihreään verkkoon kuuluvat kunnat: Mäntsälä, Pukkila, Askola, Pornainen, Myrskylä

** Loviisanseudun vihreisiin kuuluvat kunnat: Lapinjärvi, Loviisa

Yleiskokous äänestää  ehdokkaat järjestykseen näiden alueiden sisällä. Koska Espoon ja Vantaan kohdalla esityksiä on käsitelty jo yhdistysten omissa kokouksissa, toivomus on, että näiden kohdalla voidaan valita edustajat suoraan yhdistysten kokouksen esitysten mukaan. Näin esitetään meneteltävän myös siinä tapauksessa, että alueelta on tarjolla ehdokkaita vain yhden yhdistyksen alueelta. Piiri noudattaa esityksissään puolueen rotaatioperiaatetta ja toivoo yhdistysten esittävän luottamustehtäviin sekä miehiä, että naisia.

Koska puoluekokouksessa valtuuskunnan jäsenten tulee noudattaa sukupuolijakaumaa (tavoite vähintään 60/40), voidaan puoluekokouksen neuvotteluissa joutua muuttamaan yleiskokouksen linjaamaa neuvottelutavoitetta. Tällöin sukupuolijakaumaa korjataan ensisijaisesti niin, että saman sektorin sisältä nostetaan seuraavana oleva tarpeen mukaisen sukupuolen omaava henkilö. Mikäli tämä ei ole mahdollista, nostetaan ensisijaisesti seuraavasta vuorossa olevasta sektorista edustaja. Puoluekokouksessa olevat Uudenmaan edustajat tekevät tästä lopullisen päätöksen.

1.3.2 Puolueen puheenjohtajat, puoluesihteeri sekä puoluehallituspaikat

Piirin yleiskokous päättää tukeeko piiri ollenkaan vai yhtä tai useampaa ehdokasta puolueen ylimpään johtoon (puolueen puheenjohtaja, puoluesihteeri, hallituksen ja valtuuskunnan puheenjohtajistot) ja missä järjestyksessä. Uudenmaan vihreiden jäsenyhdistysten puoluekokousedustajien toivotaan noudattavan tätä piirin yleiskokouksen linjausta omantuntonsa mukaan. Piirin yleiskokous linjaa myös oman ehdokkaansa puoluehallituksen jäseneksi. On mahdollista, että jatkossa Uudenmaan piiri tulee saamaan vain yhden varsinaisen jäsenen puoluehallitukseen.

Piirin oman puoluehallituspaikan tai puheenjohtajuuksien sijoittuminen piirin sisäisen neuvottelutavoitteen linjaamisessa ei pääsääntöisesti aiheuta kompensaatiotarvetta valtuuskuntapaikkojen osalta. Näin ollen esimerkiksi puoluehallituspaikan sijoittuminen Raaseporiin ei veisi Länsi-Uudenmaan sektorilta valtuuskuntapaikkaa.

1.3.3 Piirin puoluekokousedustajien kokouksen päätösvalta

Piiri järjestää alueen kokousedustajille tapaamisen ennen luottamuspaikkavalinnoista  päättävää puoluekokousta. Tapaamisessa käydään läpi mm. piirin neuvottelutavoite sekä kokousedustajien vaikutusmahdollisuudet kokouksessa tapahtuvan piirin sisäisen päätöksenteon suhteen. Kokousedustajia velvoitetaan myös osallistumaan piirin tapaamisiin puoluekokouksessa.

On mahdollista, että puoluekokouksessa vastaan tulee tilanne, jossa piirin neuvottelutavoitetta joudutaan korjaamaan sukupuolijakauman takia tai tilanteessa, jossa erittäin merkittävä osa paikoista liukuu äänestysten myötä yhdelle sektorille. Näissä tilanteissa piirin puoluekokousedustajilla on valtuudet linjata piirin neuvottelutavoitetta uudelleen valtuuskuntapaikkojen sekä hallituspaikan osalta.

Piirihallitus valitsee ennen kokousta kokousedustajien puoluekokouksessa tapahtuvia tapaamisia varten puheenjohtajan sekä hänelle varahenkilön. Piirihallituksen valitsema neuvottelija osallistuu kokouksiin mahdollisuuksien mukaan. Vastuu puoluekokousedustajien tekemistä neuvottelutavoitteen muutoksista viestimisestä neuvottelijalle on valitulla puheenjohtajalla.

1.4. Piirin talous

Uudenmaan vihreät julkaisevat vaaleihin käyttämänsä rahoituksen alustavasti jo ennen vaalipäivää piiriyhdistyksen sivuilla. Tämän lisäksi kaikki 1500 euroa vuoden kuluessa ylittävät yksityishenkilöiltä ja yrityksiltä saatavat lahjoitukset julkaistaan vaalirahoitus.fi - sivustolla mahdollisimman ajantasaisesti. Vaalirahoitus.fi -sivuston kautta voi tutustua kaikkien poliittisten piiriorganisaatioiden tilinpäätöstietoihin.

Suurimman osan piirin tuloista muodostavat puolueelta saatava tuki, kansanedustajamaksut sekä kuntayhtymien luottamushenkilöiden palkkioista pidätettävät luottamushenkilömaksut. Suurimpina kuluerinä ovat eri vaalien kulujen lisäksi toiminnanjohtajan palkka sekä piirin toimiston vuokra.

1.5. Piirin viestintäkanavat

Piiri viestii jäsenistölleen lukuisten sähköpostilistojen kautta.  Yhdistysten hallitusten jäsenet liitetään listoille sitä mukaa, kun puolueen käyttämät yhteystietolomakkeet on yhdistysten puolelta lähetetty hallitusten jäsenten vaihtuessa. Uusimaa- listalle liittymistä tarjotaan kaikille jäseneksi liittyville piirin Tervetuloa- kirjeen yhteydessä. Lisäksi jäsenet saavat noin kerran kuussa ilmestyvän Uutiskirjeen. Piirin kaikilla sähköpostilistoilla pätevät Uusimaa-listaa varten piirihallituksessa hyväksytyt säännöt.

Piirillä on oma Facebook -sivu ‘Uudenmaan vihreät’. Sivun päivittäjiksi lisätään kiinnostuneet piirihallituksen jäsenet sekä harkinnan mukaan muut aktiivit. Tavoitteena on viestiä Facebook- sivun kautta kattavasti piirin jäsenyhdistysten, piirin sekä maakunnan alueen toiminnasta jäseniä kiinnostavasta näkökulmasta.

Piiri julkaisee kahta blogia. Varsinaisen blogin tarkoitus on tuoda esille usealla eri tasolla maakunnassa vihreiden tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävää työtä. Vinkit- blogissa esitellään yhdistystoiminnan hyviä käytäntöjä. Luottamushenkilöitä kannustetaan kirjoittamaan säännöllisesti. Uudenmaan vihreät pidättää oikeuden päättää blogien julkaisemisesta.

Perustiedot toiminnasta löytyvät kätevimmin piirin verkkosivujen kautta. Piirin viestinnän tavoitteena on olla mahdollisimman avointa (erityisesti päätöksenteko) sekä osallistavaa (tarjota mahdollisuuksia tulla mukaan toimintaan).

1.6. Toiminnanjohtajan työnkuva

Toiminnanjohtaja on piirin ainoa palkattu työntekijä. Alla on listattu työntekijän keskeinen toimenkuva. Monessa kohtaa tehtäviä voidaan delegoida tai hoitaa yhdessä nimettyjen vapaaehtoisten tai työryhmien kanssa. Päävastuu on kuitenkin työntekijällä.

piiriyhdistyksen toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja organisointi

piirin talouden suunnittelu sekä päivittäinen taloudenhoito

tilaisuuksien järjestäminen

sisäinen ja ulkoinen viestintä

piirihallituksen toiminta

yhteydenpito piirin luottamushenkilöihin

Vaaleihin liittyvät tehtävät

Vaalien valmistelutoimikunnan jäsenyys

muut mahdolliset tehtävät sekä piirihallituksen erikseen määräämät tehtävät

Työntekijän vaihtuessa tulee muistaa nimenkirjoitusoikeuden päivitys, päätös tilien käyttöoikeuksista, nimenmuutoksen ilmoittaminen mm. verkkosivuille ja Uudenmaan liittoon. Sähköpostilistojen osalta uusi työntekijä lisätään sähköpostilistoille sekä huolehditaan päivitysoikeuksien siirtymisestä. Lisäksi puhelin, koodit, avaimet jne.

2. Piirihallitus

Piirin toimintaa johtaa piirihallitus, joka kokoontuu kymmenisen kertaa vuodessa. Piirihallituksen toimikausi on kaksi vuotta ja puolet sen jäsenistöstä valitaan vuosittain yhdistyksen syyskokouksessa.

2.1. Hallituksen perehdyttäminen

Piirihallituksen toimintaan mukaan tulevat vihreiden yhdistysten jäsenet voivat olla jo kokeneita yhdistyskonkareita tai uusia toimijoita. Piiri tukee uusia hallituksen jäseniä kautta aloitettaessa.

Perehdyttämistä tukevia käytäntöjä:

Perehdyttämisen tueksi myös:

Yhdistystoimijan opas. ViSiO

10 askelta parempaan vapaaehtoistoimintaan. ViSiO

2.2. Hallituksen työnjako

Sääntöjen puitteissa yhdistyksellä on oltava puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri. Sihteerinä on useimmiten toiminut yhdistyksen toiminnanjohtaja - myös taloudenhoitaja voidaan valita hallituksen ulkopuolelta.

Piirihallituksen jäsenille tarjotaan hallituskauden aikana mahdollisuutta osallistua omaa vastuualuettaan tukevaan kurssiin. Piirin toimintaa suunnitellaan projektikohtaisesti hallituksessa, hallituksen sisältä perustettavissa työryhmissä tai erikseen avoimesti rekrytoitavissa työryhmissä.

Esimerkkejä erikseen perustettavista työryhmistä ovat vaalikohtaiset ryhmät: eurovaalityöryhmä, eduskuntavaalityöryhmä sekä kunnallisvaalityöryhmä. Työryhmiä voidaan perustaa myös esimerkiksi strategian tai lausuntojen valmistelua varten sekä valmistelemaan sääntömuutosta.

2.3. Hallituksen kokouskäytännöt

Hallituksen kokouksen ajankohdat pyritään sopimaan puolivuotiskaudeksi kauden aloittavassa kokouksessa.

Piirin puheenjohtajisto valmistelee yhdessä toiminnanjohtajan kanssa kokouksen esityslistan, joka lähetetään piirihallituksen sähköpostilistalle noin viikkoa ennen kokousta. Hallituksen kokoukset ovat poikkeustapauksia lukuun ottamatta avoimia jäsenyhdistysten jäsenille, mutta niihin tulee ilmoittautua etukäteen.

Hallituksen jäsenille on luotu oma kansio GoogleDriveen, jonka kautta jaetaan suurin osa valmisteilla olevista asioista, mm. esityslistat ja liitteet sekä valmisteltavat lausunnot.

Toiminnanjohtaja laittaa pöytäkirjan hallituksen listalla kokouksen jälkeen kommentoitavaksi ja se hyväksytään virallisesti seuraavan kokouksen yhteydessä. Hallitusten kokousten päätösluettelo julkaistaan uusimaa-listalla mahdollisimman pian kokouksen jälkeen.

Hallitus voi tehdä päätöksiä myös sähköisesti, mikäli kokousaikataulut eivät anna myöten käsitellä asiaa varsinaisessa kokouksessa. Mikäli kaikki hallituksen jäsenet eivät käytä FB:a, päätökset tehdään sähköpostiäänestyksellä. Äänestyksen käynnistää puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja. Äänestystä varten luodaan yleensä verkkolomake dokumentoimaan tulosta. Äänestystulos tuodaan tiedoksi vielä seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Hallituksen jäsenet voivat osallistua kokouksiin myös etänä sovittua yhteyttä käyttäen. Kokouksiin etänä osallistumisen osalta hallituksen jäseneltä edellytetään toimivaa yhteyttä ja osallistumista kokouksen kulkuun mielellään sen koko keston ajan. Hallituksen kaikkien jäsenten matkakulut kokouksiin korvataan vihreiden matka-ohjesäännön mukaisesti hakemuksesta.

Kokoustarjoilujen osalta hallituksen jäsenet vastaavat tarjoilujen valmistelusta vuoron perään. Kokoustarjoiluissa suositaan kotimaisia luomutuotteita ja varmistetaan aina, että tarjolla on myös vegaanista purtavaa.

2.4. Piirin kannanotot, tiedotteet ja lausunnot

Piirin kannanotot pyritään valmistelemaan ennen hallituksen kokousta, joka hyväksyy ne.

Tiedotteiden valmistelusta ja jakelusta vastaa pääasiassa piirin toiminnanjohtaja. Piirillä on käytössään Uudenmaan eri alueille kohdennetut medialistat. Tiedotteita ei yleensä tarvitse erikseen hyväksyä hallituksessa.

3. Vaalityö

3.1. Kunnallisvaalit

Kunnalliset vihreät yhdistykset huolehtivat kunnallisvaaleihin valmistautumisesta omalla alueellaan. Piiriyhdistys järjestää koulutusta kuntien vaalipäälliköille, koordinoi piirin tason kampanjaa sekä tukee paikallisyhdistyksiä vaalityössä myös rahallisesti. Lähempänä vaaleja yhdistys järjestää koulutusta myös ehdokkaille.

3.2. Eurovaalit

Eurovaalit käydään kansallisella tasolla. Piiri on osallistunut aiemmissa vaaleissa eurovaalityöhön järjestämällä yksittäisiä kiertueita. Vuoden 2014 vaaleissa piirillä oli ensimmäistä kertaa eurovaalityöryhmä vaalityöstä kiinnostuneille vapaaehtoisille.

3.3. Eduskuntavaalit

Kansanedustajat valitaan eduskuntavaaleissa neljän vuoden välein. Vaalit ovat piiriyhdistyksen tärkein voimainponnistus. Piirin vaalityötä koordinoi erikseen perustettava eduskuntavaalityöryhmä.

3.3.1. Eduskuntavaalityöryhmä

Piirin eduskuntavaalityöryhmään on avoin haku n. 1 ½ vuotta ennen vaaleja. Valinnassa painotetaan muun muassa aiempaa kokemusta vaalityöstä, poliittista kokemusta sekä vaalityön kannalta olennaista osaamista.  Työryhmä aloittaa toimintansa vaaleja edeltävän vuoden tammikuussa ja sen puheenjohtajana on piirin puheenjohtaja. Ryhmän työskentely painottuu aluksi ehdokasvalintojen valmisteluun ja lähempänä vaaleja, kampanjan suunnitteluun ja toteutukseen. Mikäli työryhmän jäsen tulee valituksi ehdokkaaksi, päättyy hänen jäsenyytensä työryhmässä.

3.3.2. Eduskuntavaalien ehdokasvalinta

Vihreiden eduskuntavaalien vaalijärjestyksen mukaan ehdokkaat asetetaan ensisijaisesti jäsenäänestyksellä. Jäsenäänestyksen järjestämisestä päättää yhdistyksen syyskokous viimeistään puolitoista vuotta ennen vaaleja.

Tähän mennessä piirin yleiskokouksissa on päädytty linjaukseen, jonka mukaan uusmaalaiset vihreät kansanedustajaehdokkaat (n. 35) valitaan piirihallituksen esityksestä piiriyhdistyksen yleiskokouksessa. Yleiskokous voi niin halutessaan päättää päätäntävallan delegoimisesta osan ehdokkaista osalta piirihallitukselle.

Valintoja pohjustaa piirihallituksen valitsema eduskuntavaalityöryhmä, joka tekee aktiivista ehdokashankintaa. Kaikki ehdokasehdokkaat, jotka eivät ole ennen olleet ehdokkaina vihreällä listalla, haastatellaan.

3.4. Muut vaalit

Piiri osallistuu aktiivisesti alueellaan myös presidentinvaalien järjestelyihin. Uudellamaalla piiri on osallistunut myös HOK-Elannon (osuuskauppavaalit) järjestelyihin. Lisäksi piiri tiedottaa jäsenistölle muun muassa evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaaleista ja osuuskauppavaaleista.

4. Piirin tapahtumat

Piiri järjestää luonnollisesti paljon eri vaaleihin liittyviä tapahtumia sekä koulutuksia. Lisäksi valikoimaan kuuluvat piiripäivät, kuntayhtymien luottamushenkilöille järjestettävät tilaisuudet sekä Elävien poliitikkojen illat. Lisäksi piiri myöntää jäsenyhdistyksilleen hakemuksesta tapahtumatukea, joka on vaalivuosina yleensä suunnattu vaalitapahtumien järjestämiseen. Tutustu ohjeistukseen tapahtumatuesta.

4.1. Piiripäivät

Piiripäivät järjestetään kerran vuodessa eri puolilla Uuttamaata. Niiden järjestämisestä on luotu työntekijän käyttöön oma ohjeistuksensa. Hallitus päättää piiripäivien paikasta sekä kulurakenteesta saman vuoden keväällä ja tapahtuma pidetään syksyllä. Tilaisuus on maksullinen, mutta avoin kaikille piirin jäsenyhdistysten jäsenille.

4.2. Elävien poliitikkojen illat

Elävien poliitikkojen ilta pyrkii rakentamaan siltoja paikallisen ja valtakunnan tason politiikan välille sekä tuomaan esille paikallisesti merkityksellisiä teemoja Uudeltamaalta. Illan alustajina toimivat aina joku Uudenmaan Vihreiden kansanedustajista tai muu tunnettu poliitikko sekä paikallinen vaikuttaja. Suurin osa ajasta on kuitenkin varattu vapaalle keskustelulle ja kysymyksille. Tuleviin tilaisuuksiin voit tutustua sivuilla www.elavaapolitiikkaa.fi. Tapahtumakonseptista on työstetty vastuunjakotaulukko selkeyttämään työnjakoa piirin ja paikallisyhdistyksen kesken.Tämä dokumentti lähetetään aina yhdistyksille iltaa valmistellessa.

5. Kuntayhtymäneuvottelut

Uudellamaalla toimii useita kymmeniä useamman kuin kahden kunnan kuntayhtymiä, joiden luottamuspaikat määräytyvät kunnallisvaalien tuloksen sekä tasa-arvolain mukaisesti. Paikkaneuvottelut käydään eri puolueiden toiminnanjohtajien kesken vaalien jälkeen.

Uudenmaan vihreät viestii ennen kunnallisvaaleja vaalien jälkeen tulevista luottamuspaikkaneuvotteluista sekä täyttöprosessista piirin näkökulmasta suoraan kaikille ehdokkaille.

Kuntayhtymäpaikat tulevat avoimesti haettavaksi mahdollisimman pian vaalien jälkeen. Hakua voidaan jatkaa ilman virallista uusintahakua niiden paikkojen osalta, joihin ei ole tullut tarpeeksi hakijoita. Espooseen ja Vantaalle oletettavasti täytettäviksi tulevat kuntayhtymäpaikat voidaan täyttää näiden kaupunkien sisäisten paikkajakojen yhteydessä.

Piirihallitus hyväksyy hyvissä ajoin ennen vaaleja valinnoissa käytettävän kriteeristön, josta viestitään kaikille ehdokkaille. Piiri valmistautuu prosessissa siihen, että kuntayhtymän hallituspaikka täytetään kokonaisuudessaan (vara+varsinainen) samasta kunnasta. Hallituksen esityksessä varaudutaan alusta lähtien esittämään kaikille yksittäisille paikoille sekä mies- että naispuolista ehdokasta. Mikäli paikkoja on kaksi, esityksessä on lähtökohtaisesti sekä mies- että naispuoliset varsinaiset ehdokkaat.

Osasta paikoista neuvotellaan yhdessä Helsingin vihreiden kanssa (molempien piiriyhdistysten alueita koskevat paikat). Piirin sisäisissä valinnoissa painotetaan neuvottelutavoitetta linjatessa vihreiden sisäisiä äänimääriä. Käytännössä isoimpien kuntayhtymien hallituspaikat valitaan sieltä, missä vihreillä on suurimmat äänimäärät (=Espoo ja Vantaa).

Mikäli luottamuspaikan voidaan olettaa tulevan suoraan Espooseen tai Vantaalle esitykset piirihallitukselle on tarkoituksenmukaisinta (suuren paikka- ja ehdokasmäärän takia) ottaa suoraan em. kuntien kunnalliselta vihreältä yhdistykseltä. Samoin voidaan menetellä, mikäli paikka on selkeästi tulossa yhteen kuntaan ja tämä on täyttöprosessin kannalta tiedossa hyvissä ajoin.

Päätöksen piirin neuvottelutavoitteesta tekee piirihallitus. Tavoitetta joudutaan melko usein muuttamaan, koska luottamuspaikkojen jaossa määräävin tekijä on puolueen koko, joten pienemmät puolueet eivät ensin pääse valitsemaan haluamiaan kuntia. Käytännössä tämä johtaa usein tilanteeseen, jolloin valittavana on muutamia kuntia, joiden alueelta esitys on tehtävä.

Toiminnanjohtajien saavuttama neuvottelutulos on käytännössä varma kuntayhtymän hallituksen kokoonpano. Virallisen päätöksen luottamushenkilöiden valinnasta tekee virallisesti kuitenkin yhtymäkokous, yhtymävaltuusto jne. Kesken kauden valittavista luottamushenkilöistä järjestetään erillinen haku ja vihreiden esityksestä päättää piirihallitus. Mikäli valinta koskee yhtä kuntaa, esitys voidaan pyytää kunnallisen yhdistyksen hallitukselta.

Dokumentin päivitys. Toimintatapoja on päivitetty edellisen kerran piirin kokouksen 2/2016 jälkeen. Tällöin hyväksyttiin muutokset kohtaan 1.3. Pienet päivitykset dokumenttiin voidaan tehdä ilman hallituksen päätöksiä. Isot periaatteelliset linjaukset vaativat piiriyhdistyksen yleiskokouksen hyväksynnän.