Kunnskapsløftet

Fagfornyelsen

Det som står med grønn skrift er det som tilsynelatende har “falt vekk”

Norsk Vg1

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner
 • bruke norskfaglige kunnskaper og begreper i samtaler om tekst og språk
 • bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget utdanningsprogram i samtaler, diskusjoner og presentasjoner om skole, samfunn og arbeidsliv
 • kombinere auditive, skriftlige og visuelle uttrykksformer og bruke ulike digitale verktøy i presentasjoner
 • bruke kunnskap om retoriske appellformer i presentasjoner
 • mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner

 • lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner

 • greie ut om og drøfte  norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig

 • gjøre rede for og reflektere over bruken av retoriske appellformer og språklige virkemidler i sakprosatekster

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • lese et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk, og reflektere over innhold, form og formål
 • skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram, etter mønster av ulike eksempeltekster
 • tilpasse språk og uttrykksmåter til ulike skrivesituasjoner i skole, samfunn og arbeidsliv
 • bruke ulike estetiske uttrykksformer i sammensatte tekster
 • vurdere og revidere egne tekster ut fra faglige kriterier
 • gjøre rede for argumentasjonen i andres tekster og skrive egne argumenterende tekster på hovedmål og sidemål
 • skrive kreative tekster på hovedmål og sidemål med bruk av ulike språklige virkemidler
 • innhente, vurdere og bruke fagstoff fra digitale kilder i arbeidet med egne tekster, og følge regler for personvern og opphavsrett

 • lese, analysere og tolke nyere skjønnlitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk
 • skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige eller tverrfaglige temaer
 • bruke fagspråk til å beskrive

setningsoppbygningen og sammenhengen mellom setninger i arbeid med tekster

 • kombinere virkemidler og uttrykksformer kreativt i egen tekstskaping

 • vurdere og bearbeide egne tekster ut fra tilbakemeldinger og faglige kriterier

 • skrive tekster med god struktur og tekstbinding og mestre tegnsetting og rettskriving på hovedmål og sidemål

 • bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne (Vg1)

 • beskrive grammatiske særtrekk i norsk og sammenligne med andre språk
 • beskrive og vurdere hvordan språk og sjangere brukes av representanter for ulike yrkesgrupper og i ulike sosiale sammenhenger
 • gi eksempler på flerspråklighet og drøfte fordeler og utfordringer i flerspråklige samfunn
 • drøfte kulturmøter og kulturkonflikter med utgangspunkt i et utvalg samtidstekster
 • gjøre rede for et bredt register av språklige virkemidler og forklare hvilken funksjon de har
 • tolke og vurdere sammenhengen mellom innhold, form og formål i sammensatte tekster
 • sammenligne særtrekk ved norsk med andre språk og vise hvordan språklige møter kan skape språkendringer
 • gjøre rede for utbredelsen av de samiske språkene i Norge, fornorskingspolitikken og de språklige rettighetene samer har som urfolk

 • reflektere  over hvordan tekster framstiller møter mellom ulike kulturer

VG2

Muntlig kommunikasjon (Vg2)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne (Vg2)

 • lytte til, vurdere og gi veiledende tilbakemelding på andres muntlige presentasjoner
 • bruke kunnskap om retoriske appellformer i diskusjoner og presentasjoner
 • presentere norskfaglige emner og drøfte det framlagte stoffet
 • formidle faginnhold presist og bruke digitale medier og verktøy i formidlingen

 • bruke  fagkunnskap og retoriske ferdigheter i norskfaglige diskusjoner og presentasjoner

Skriftlig kommunikasjon (Vg2)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne (Vg2)

 • lese og analysere tekster på bokmål og nynorsk i ulike sjangere og ta stilling til spørsmål tekstene tar opp, og verdier de representerer
 • lese og analysere noen sentrale tekster på svensk og dansk
 • skrive tekster med klar hensikt og god struktur og sammenheng
 • uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre språklige formkrav
 • skrive kreative, informative og argumenterende tekster, utgreiinger, litterære tolkninger, drøftinger og andre resonnerende tekster på hovedmål og sidemål
 • reflektere over sakprosatekster og gjøre rede for den retoriske situasjonen de er blitt til i

 • skrive fagartikler som gjør rede for og drøfter tekster i kontekst
 • bruke tilbakemeldinger og kunnskap om språk, tekst og sjanger til å utvikle egne tekster

Språk, litteratur og kultur (Vg2)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for noen sentrale likheter og forskjeller mellom norrønt og moderne norsk språk
 • gjøre rede for norsk språkdebatt og språkpolitikk på 1800-tallet
 • forklare argumentasjonen i sakprosatekster ved å bruke kunnskap om retorikk
 • analysere innhold og vurdere bruk av virkemidler i tekster som er hentet fra ulike digitale medier
 • sammenligne fortellemåter og verdier i et utvalg samtidstekster med fortellemåter og verdier i myter og folkediktning
 • beskrive hvordan ulike forestillinger om det norske kommer til uttrykk i sentrale tekster fra slutten av 1700-tallet til 1870-årene og i et utvalg samtidstekster
 • lese et utvalg sentrale norske og noen europeiske tekster fra middelalderen til og med romantikken, sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng og kommentere form og innhold
 • referere til og vurdere kilder i aktuelle faglige situasjoner

 • bruke fagspråk til å beskrive særtrekk ved norsk sammenlignet med svensk, dansk og norrønt
 • gjøre rede for den historiske bakgrunnen for språksituasjonen i Norge i dag

 • lese norrøne tekster i oversettelse og sammenligne dem med tekster fra nyere tid
 • lese og tolke  tekster fra 1500 til 1850 i kulturhistorisk kontekst og drøfte hvordan de er relevante i dag
 • utforske  og reflektere over hvordan tekster fra romantikken og nasjonalromantikken framstiller menneske, natur og samfunn, og sammenligne med tekster fra nyere tid

VG3

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • lytte til, systematisere og sammenfatte informasjon i muntlige tekster og reflektere over innholdet
 • lytte til og vurdere argumentasjonen i muntlige tekster i ulike medier og ta stilling til innhold og formål
 • drøfte norskfaglige og tverrfaglige emner ved hjelp av fagterminologi og helhetlig argumentasjon
 • bruke retoriske og digitale ferdigheter til å produsere og framføre sammensatte tekster
 • sette sammen og framføre et avgrenset litterært program

 • bruke  fagkunnskap og presist fagspråk i utforskende samtaler, diskusjoner og muntlige presentasjoner om norskfaglige emner

Skriftlig kommunikasjon (Vg3)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • orientere seg i store mengder tekst av ulik kompleksitet og velge ut, sammenfatte og vurdere relevant informasjon
 • lese et utvalg samtidstekster på bokmål og nynorsk og drøfte hvordan disse tekstene språklig og tematisk forholder seg til vår tid
 • bruke kunnskap om tekst, sjanger, medium og språklige virkemidler til å planlegge, utforme og bearbeide egne tekster med klar hensikt, god struktur og saklig argumentasjon
 • uttrykke seg med et presist og nyansert ordforråd og mestre språklige formkrav
 • skrive kreative, informative og resonnerende tekster, litterære tolkninger og retoriske analyser på hovedmål og sidemål med utgangspunkt i norskfaglige tekster
 • bruke kilder på en kritisk og etterprøvbar måte og beherske digital kildehenvisning

 • skrive essay som utforsker og reflekterer over innhold i tekster

 • mestre språklige formkrav på hovedmål og sidemål og skrive tekster med etterrettelig kildebruk og et presist og nyansert språk

 • skrive retoriske analyser og tolkninger av sakprosatekster

 • skrive litterære tolkninger og sammenligninger

 • orientere seg i faglitteratur, vurdere  kilder kritisk og skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige emner

Språk, litteratur og kultur (Vg3)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for særtrekk ved et utvalg norske talemålsvarianter og reflektere over forhold som kan påvirke utviklingen av talemål
 • gjøre rede for norsk språkdebatt og språkpolitikk fra år 1900 til i dag
 • gjøre rede for trekk ved samisk språk og kultur og konsekvenser av norsk språk- og fornorskingspolitikk
 • gjøre rede for noen sentrale likheter og forskjeller mellom de nordiske språkene
 • presentere et utvalg oversatte og originale nordiske tekster
 • tolke og vurdere komplekse sammensatte tekster
 • analysere, tolke og sammenligne et utvalg sentrale norske og noen internasjonale tekster fra ulike litterære tradisjoner fra romantikken til i dag, og sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng
 • bruke begrepsapparat fra retorikken for å analysere og vurdere ulike typer sakprosatekster
 • gjennomføre en selvvalgt og utforskende fordypningsoppgave med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne, og velge kommunikasjonsverktøy ut fra faglige behov
 • gjøre rede for  endringer i talespråk i Norge i dag og reflektere over sammenhenger mellom språk, kultur og identitet

 • analysere  uttrykksformer i sammensatte tekster i ulike medier og vurdere samspillet mellom dem

 • analysere og tolke  romaner, noveller, drama, lyrikk og sakprosa på bokmål og nynorsk fra 1850 til i dag og reflektere over tekstene i lys av den kulturhistoriske konteksten og egen samtid
 • utforske og reflektere over hvordan tekster fra den realistiske og den modernistiske tradisjonen framstiller menneske, natur og samfunn