Privatumo politika

Pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą

Mums rūpi jūsų privatumas

UAB „Minotauras“ (toliau – Duomenų valdytojas arba mes) šia privatumo politika (toliau – Politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdomomis interneto svetainėmis. Mes pripažįstame, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi jums – mūsų klientams bei kitiems duomenų subjektams (toliau – Duomenų subjektai), ir esame įsipareigoję gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą.

Duomenų subjektai mums patiki savo asmeninę informaciją ir mes esame atsakingi už tai, kad kiekvieną dieną dirbtume taip, kad pateisintume jų pasitikėjimą.

Mums svarbu užtikrinti jūsų asmens duomenų tvarkymo skaidrumą. Taigi, šioje Politikoje:

Politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti duomenų valdytojo teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šią Politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami duomenų valdytojui priklausančiose interneto svetainėse sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėse, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Patvirtiname, kad mūsų svetainių lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetaines. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

 Kokių kategorijų asmens duomenis tvarkome ir kodėl?

 Tiesiogiai jūsų pateikiama informacija

 Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Duomenų subjektų grupė

Tvarkomų asmens duomenų sąrašas

Asmens duomenų saugojimo terminas

Tiesioginė rinkodara internetinėje svetainėje https://www.minotauras.lt 

Asmenys, davę sutikimą tvarkyti jų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu; klientai, duomenų rinkimo metu neprieštaravę dėl tokio asmens duomenų tvarkymo

Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas

1 metai nuo duomenų subjekto paskutinio aktyvaus veiksmo

Elektroninė prekyba internetinėje svetainėje https://www.minotauras.lt 

Klientai, kurių duomenys tvarkomi el. prekybos tikslu

Vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, mokėjimo būdas, banko kortelės numeris, pirkimo istorija

1 metai nuo paskutinio prisijungimo prie el. prekybos

Internetinėje svetainėje  https://www.minotauras.lt   vartotojo paskyros sukūrimas pagal pateiktą paraišką sutarties sudarymui ir naudojimas

Prie internetinės svetainės prisijungę vartotojai, pageidaujantys sudaryti sutartį

Vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris

1 metai nuo paskutinio aktyvaus duomenų subjekto veiksmo

Elektroninė prekyba internetinėje svetainėje https://www.minotauras.lt

Klientai, kurių duomenys tvarkomi el. prekybos tikslu

Vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyv. vietos adresas, apmokėjimo būdas, banko kortelės numeris, pirkimo istorija

1 metai nuo paskutinio prisijungimo prie el. parduotuvės

Tiesioginė rinkodara ir klientų lojalumo programų vykdymas, siekiant pasiūlyti teikiamas paslaugas ir produktus, informuoti apie taikomas nuolaidas, sveikinti ir teikti specialius pasiūlymus valstybinių ir asmeninių švenčių progomis internetinėje svetainėje https://www.minotauras.lt

Asmenys, davę sutikimą tvarkyti jų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu; klientai, duomenų rinkimo metu neprieštaravę dėl tokio asmens duomenų tvarkymo

Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas

1 metai nuo duomenų subjekto paskutinio aktyvaus veiksmo

Informacija, kaip naudojate mūsų interneto svetainę

Jeigu jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. Daugiau apie tai skaitykite Politikoje „Slapukai“. 

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių

Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras “Facebook” tinkle.

Kita mūsų renkama informacija

Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie jus, jūsų įrenginį ar jūsų naudojimąsi mūsų svetainės turiniu su jūsų sutikimu.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pavyzdžiui, informacijos, prašomos pateikti įsigyjant paslaugą), tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma internetinio pirkimo paslauga.

 Kaip naudojame jūsų duomenis?

 Galime naudoti surinktus duomenis toliau nurodytais tikslais:

 Elektroninės prekybos tikslu – apdoroti jūsų paslaugų užsakymus/ rezervacijas.

⃰ Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais. 

Kam teikiame jūsų duomenis? 

Kur tvarkome jūsų asmens duomenis?

Mes visada siekiame tvarkyti jūsų asmens duomenis ES/EEE teritorijoje. Jūsų asmens duomenys neperduodami ir netvarkomi už ES/EEE teritorijos ribų. 

Ką darome, kad apsaugotume jūsų duomenis?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. 

Kiek laiko saugomi jūsų asmens duomenys?

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai ir ne ilgiau nei šioje Politikoje nurodyti duomenų saugojimo laikotarpiai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Pasibaigus šiam laikotarpiui, mes saugiai ištrinsime jūsų asmens duomenis. 

Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

Duomenų apsaugos įstatymai suteikia jums daug teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu: 

Susipažinimas su asmens duomenimis

Turite teisę prašyti mūsų patvirtinimo, ar tvarkome jūsų asmens duomenis, ir tokiais atvejais prašyti susipažinti su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis. 

Asmens duomenų taisymas

Be to, jei manote, kad informacija apie jus yra neteisinga, neišsami arba netiksli, turite teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis. 

Sutikimo atšaukimas

Jeigu mes tvarkome jūsų asmens duomenis remiantis jūsų sutikimu, jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. 

Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais

Jūs taip pat turite teisę bet kuriuo metu nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais. Galite atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų paskambinę tel. +370 636 36363 arba parašydami el. paštu: info@minotauras.lt 

Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais

Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Vis dėlto, nepaisant jūsų prieštaravimo, esant pagrįstoms motyvuotoms priežastims toliau tvarkyti duomenis, mes tęsime jūsų duomenų tvarkymą.

Ištrynimas

Esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę prašyti, kad mes ištrintume jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus privalome saugoti duomenis.

Duomenų tvarkymo apribojimas

Tam tikromis aplinkybėmis jūs taip pat turite teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Duomenų perkėlimas

Be to, turite teisę gauti ar perduoti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui („duomenų perkėlimas“). Ši teisė apima tik tuos duomenis, kuriuos pateikėte mums pagal jūsų sutikimą arba sutartį, ir kai duomenų tvarkymas vykdomas taikant automatizuotas priemones.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Siekdami apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėto atskleidimo, mes, gavę jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas jūsų teises, privalėsime nustatyti jūsų tapatybę. Šiuo tikslu mes galime prašyti jus pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 Gavę jūsų prašymą dėl bet kurios jūsų teisės įgyvendinimo ir įsitikinę jūsų tapatybe, mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jūsų prašymo gavimo, pateikti jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, mes turime teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai jus raštu informuodami per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, nurodydami tokio pratęsimo priežastis.

Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pavyzdžiui, dėl itin didelės informacijos apimties) arba jei jūs prašysite jums atsakyti kitu būdu.

Mes atsisakysime tenkinti jūsų prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai raštu informuodami jus.

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėse

Duomenų valdytojo interneto svetainėje(-ėse) ar socialinių tinklų paskyrose gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Slapukai

Kaip naudojame slapukus?

Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėse, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi mūsų interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes jūsų naudojimui.

Sutikimas dėl slapukų naudojimo

Prieš jums pradedant naudotis mūsų interneto svetaine, mes turime gauti Jūsų sutikimą naudoti slapukus. Dėl šios priežasties mūsų svetainėje atsiveria langas, kuriame Jūs informuojami apie slapukų naudojimą ir Jūsų prašoma sutikti su slapukų naudojimu, paspaudus „sutinku“ žymą. Jei nesutiksite, tačiau toliau naršysite interneto svetainėje, bus laikoma, kad Jūs sutikote su slapukų naudojimu.

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta žemiau.

Kaip išjungti slapukus „Mozilla Firefox“; https://support.mozilla.org/lt/kb/treciuju-saliu-slapuku-isjungimas

 Daugiau informacijos apie tai, kaip išjungti slapukus „Google Chrome“; https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=lt

Daugiau informacijos apie tai, kaip išjungti slapukus „Internet Explorer“; https://support.microsoft.com/lt-lt/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Daugiau informacijos apie tai, kaip išjungti slapukus „Safari“;  http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=en_US&locale=es_ES

Jūs galite rasti daugiau informacijos apie slapukus čia:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Jūsų teisės

Jūs turite teisę susipažinti su savo duomenimis, kuriuos mes, gavę naudojant slapukus, tvarkome. Taip pat Jūs turite teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo duomenis.

Informaciją, surinktą naudojant slapukus, paprastai naudojame šiais tikslais: 

Paslaugų plėtrai. Stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti mūsų interneto svetainės(-ių) ir elektroninių paslaugų veikimą. Mes gauname informaciją, pavyzdžiui, apie tai, kurios mūsų interneto svetainės dalys yra populiariausios, prie kurių interneto svetainių vartotojai jungiasi iš mūsų svetainės, iš kurių interneto svetainių jie jungiasi prie mūsų svetainės ir kiek laiko vartotojai praleidžia mūsų svetainėje.

Visa informacija apie svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama lentelėje žemiau.

Duomenys apie naudojamus slapukus

Pavadinimas

Aprašymas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

__ga

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

2 metai

Unikalus identifikatorius

__gat

Analitiniai „Google Analytics“ slapukai renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją

Pirmo įėjimo į puslapį metu

1 minutė

Unikalus identifikatorius

_gid

Analitiniai „Google Analytics“ slapukai renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją

Pirmo įėjimo į puslapį metu

24 val.

Unikalus identifikatorius

G_ENABLED_IDPS

Analitiniai „Google Analytics“ slapukai, skirti naudotojams ir sesijoms atpažinti.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

1 metai

Unikalus identifikatorius

__utma

Analitiniai „Google Analytics“ slapukai, skirti naudotojams ir sesijoms atpažinti.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

2 metai

Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per „Google Analytics“.

__utmb

Analitiniai „Google Analytics“ slapukai, skirti naujiems duomenų valdymo seansams ir apsilankymams Svetainėje atpažinti

Pirmo įėjimo į puslapį metu

2 metai

Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per „Google Analytics“.

__utmc

Analitiniai „Google Analytics“ slapukai, skirti nustatyti, ar naudotojas iš naujo apsilankė ar atliko naują duomenų valdymo sesiją.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

2 metai

Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per „Google Analytics“.

__utmz

Analitiniai „Google Analytics“ slapukai, skirti interneto duomenų srauto šaltiniui, nustatančiam, kaip naudotojas pasiekė Svetainę, saugoti.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

2 metai

Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per „Google Analytics“.

__utmv

Analitiniai „Google Analytics“ slapukai, naudojami kai kuriems demografiniams naudotojų duomenims išskirti.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

Iki naršyklės uždarymo

Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per „Google Analytics“.

PHPSESSID

Techniniai slapukai, užtikrinantys tinkamą svetainės peržiūrą.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

Iki naršyklės uždarymo

Unikalus identifikatorius

Su kuo turėčiau susisiekti kilus klausimams?

Jei turite klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, nedvejodami susisiekite su mumis vienu iš jums patogiu būdu:

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:

El. pašto adresas: info@minotauras.lt;

Pašto korespondencijos adresas: Kaimynų g. 9, 51305, Kaunas;

Laišką adresuokite UAB „Minotauras“ Duomenų apsaugos pareigūnui.

Jei nesate patenkintas gautu atsakymu, turite teisę pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius; tel. (+370 5) 271 2804, el. paštas: ada@ada.lt).

Mūsų, kaip Duomenų valdytojo, kontaktiniai duomenys:

UAB „Minotauras“

Įmonės kodas: 302512625

Buveinės adresas: Kaimynų g. 9, 51305 Kaunas.

Tel. +370 636 36363

El. paštas: info@minotauras.lt

Duomenys apie duomenų valdytoją kaupiami ir saugomi VĮ “Registrų centras” Kauno filiale

Politikos keitimas

Plečiantis veiklai ir paslaugoms, mums gali prireikti atnaujinti šią Politiką. Dėl šios priežasties mes rekomenduojame jums periodiškai apsilankyti mūsų interneto svetainėje(-se), kurioje(-se) visada rasite naujausią šios Politikos redakciją.

Duomenų valdytojas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti Politiką. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra paskelbiami konkrečioje(-se) svetainėje(-ėse). Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis, laikysime, kad jūs sutinkate su naujais Politikos reikalavimais. Naujausia Politikos redakcija visada pateikiama www.minotauras.lt interneto svetainėje.

Paskutinį kartą Politika peržiūrėta 2018 m. gegužės 17 d.