ДОГОВІР

 

ПРО НАДАННЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИХ ПОСЛУГ

місто Хуст, Закарпатська  область, Україна.

 

в редакції від 12 червня 2018 року

Фізична особа – підприємець Качанова Анна Валеріївна, РНОКПП - 3273021087, що діє на підставі Виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АВ №193742, керуючись нормативно-правовими актами України, що регламентують діяльність у сфері надання послуг, умовами і правилами, які встановлені та діють у Виконавця, у відповідності до статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, публічно пропонує необмеженому колу фізичних осіб (надалі – Клієнт), які звернуться у встановленому цим Договором порядку до Виконавця, укласти даний Договір про надання спортивно-оздоровчих послуг (далі - Договір) з метою отримання послуг на умовах приєднання до цього Договору.

 

Текст даного Договору постійно доступний Клієнтам в мережі Інтернет на офіційному сайті http://www.vipergym.com.ua/ та у місці продажу послуг.

 

1.  ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ

1.1. В цьому Договорі використовуються терміни та поняття в такому розумінні:

1.1.1. Публічна оферта (пропозиція) – пропозиція Виконавця (викладена на його офіційному Сайті), адресована невизначеному колу фізичних осіб, укласти Договір на визначених умовах.

1.1.2. Акцепт - повне й беззастережне прийняття Клієнтом умов Публічної оферти, викладених в цьому Договорі, шляхом надання Виконавцю письмової Заяви про приєднання до Договору (Заяви) та оплати повної вартості Послуг.

1.1.3. Договір – цей Договір, який розміщений на Сайті Виконавця, що регулює взаємні відносини між Виконавцем та Клієнтом у процесі надання послуг та згідно з яким Фізична особа-підприємець Качанова Анна Валеріївна як Виконавець, зобов’язується надавати, за умови наявності, послуги кожному Клієнту, який до нього звернеться, та встановлює однакові для всіх Клієнтів умови надання цих послуг, а Клієнт зобов’язується своєчасно та у повному обсязі оплачувати їхню вартість.

Договір публічно доводиться до відома усіх Клієнтів шляхом його розміщення (публікації) на офіційному сайті Виконавця та у Кутку споживачів Клубу.

1.1.4. Заява про приєднання до Договору (Заява) – розроблений та затверджений Виконавцем письмовий зразок документа, яким Клієнт шляхом підписання Заяви підтверджує факт прийняття публічної оферти (пропозиції) про приєднання до цього Договору, ознайомлений з його змістом та погоджується з його умовами.

У     Заяві Клієнт вказує своє прізвище, ім’я, по-батькові, адресу місця реєстрації, контактний телефон, ідентифікаційний номер, паспортні дані (з наданням копії паспорта та ідентифікаційного номера), тип Клубної карти, що ним обирається, та за необхідності, додаткову інформацію.

1.1.5. Клуб (фітнес – центр) -  нежитлове приміщення розташоване за адресою:  90400, Закарпатська область, місто Хуст, вул. І.Франка, б. 39, обладнане спортивними залами, тренажерами, іншим спортивним знаряддям, майданчиками для фізкультурних вправ та іншим майном, у т.ч. загального та індивідуального користування.

1.1.6. Клієнт - фізична особа або юридична особа, що уклала Договір про надання послуг з Виконавцем на території Клубу. Клієнтом (-ами) Клубу визнається (-ються) також особа/особи, в інтересах якого/яких з Виконавцем був укладений договір та інформація про яку/яких наведена в Заяві про приєднання до даного договору.

1.1.7. Клубна карта - карта відповідного типу, який обрав Клієнт та надається йому для відвідування Клубу, є іменною і не може бути передана іншій особі.

1.1.8. Правила Клубу - правила поведінки у Клубі, що затверджені Виконавцем та є обов'язковими для всіх клієнтів Клубу.

1.1.9. Послуги - спортивно-оздоровчі та інші базові і додаткові послуги, перелік яких встановлений нормативними документами Виконавця, та надаються Клієнту протягом строку дії Клубної карти.

1.1.10. Базові послуги - послуги, що включені до складу послуг відповідного типу Клубної карти, придбаної Клієнтом та вказані в Заяві про приєднання до Договору.

1.1.11. Додаткові послуги - послуги, що надаються Виконавцем Клієнту понад перелік базових послуг, та не включені до вартості відповідного типу Клубної карти.

1.1.12. Офіційний Сайт Виконавця – офіційна веб-сторінка Виконавця в Інтернет мережі, яка знаходиться за адресою http://www.vipergym.com.ua/ (постійно доступна для ознайомлення), та є джерелом інформування Клієнтів.

1.1.13. Куток споживача Клубу – стенд з регламентованою інформацією для максимального забезпечення інформування та захисту інтересів Клієнта, який розміщено у приміщенні Клубу.

1.1.14.        Сторони – разом Виконавець та Клієнт.

 

2.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець бере на себе зобов'язання надавати Клієнту на території Клубу Послуги, а Клієнт зобов'язується оплатити ці Послуги.

2.2. При отриманні Послуг Клієнт зобов'язується дотримуватись умов цього Договору, Правил Клубу та інших внутрішніх (локальних) документів Виконавця, якими регламентовано порядок та умови відвідування Клубу. 2.3. Послуги надаються Виконавцем Клієнту виключно при наявності Клубної карти, що надає Клієнту доступ до Клубу та комплексу Базових послуг в об'ємі, передбаченому типом Клубної карти. Клієнт також має право отримувати Додаткові послуги, що надаються на території Клубу. Додаткові послуги замовляються та оплачуються Клієнтом окремо.

2.4. Перелік Базових послуг, що надаються Клієнту визначається відповідно до типу обраної ним Клубної карти та вказується у Заяві про приєднання до даного Договору.

Вищезазначені Послуги надаються згідно з Правилами клубу та іншими внутрішніми (локальними) документами Виконавця.

 

3.  ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість базових Послуг відповідає типу обраної Клієнтом Клубної карти та вказується у Заяві про приєднання до цього Договору.

3.2. У вартість обраної Клієнтом Клубної карти, не входить вартість Додаткових послуг, що замовляються та оплачуються Клієнтом окремо за цінами, встановленими в затвердженому (погодженому) Виконавцем прейскуранті, а також вартість членського внеску, який Клієнт повинен сплатити у відповідності до п.3.5.

3.3. Клієнт сплачує вартість Послуг за цим Договором в порядку та на умовах, що визначені в Заяві про приєднання до даного Договору.

3.4. Підтвердженням оплати Договору є квитанція про оплату, видана Клієнтові банком або будь-який інший платіжний документ, що підтверджує сплату коштів за цим Договором та факт зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

3.5. Вартість членського внеску  складає 300 грн. на  рік. Даний членський внесок сплачується одного разу при першій купівлі абонементу.

 

4.  КЛУБНА КАРТА

4.1. За цим Договором Клієнт обрав Клубну карту, тип якої зазначено у Заяві про приєднання до даного Договору

4.2. Виконавець після отримання повної оплати Послуг за цим Договором, протягом 1 (одного) календарного дня надає Клієнтові Клубну карту, строк дії якої вказується у Заяві про приєднання до даного Договору. Вартість Клубної карти включено до вартості Базових послуг відповідного типу Клубної карти. Після закінчення строку дії Клубної карти вважається, що Послуги Клієнтом спожиті в повному обсязі, а Виконавець вважається таким, що надав Послуги належним чином та в повному обсязі.

4.3. Клубні карти підлягають поверненню в Клуб після закінчення строку їх дії. У випадку відсутності волі Клієнта на продовження строку дії Клубної карти, Клієнт в дату останнього відвідування Клубу повертає Клубну карту співробітнику Клубу.

4.4. Порядок використання Клієнтом Клубної карти визначається цим Договором та Правилами Клубу.

 

5.  ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Виконавець надає Послуги Клієнту відповідно до типу обраної ним Клубної карти, що встановлює доступ Клієнта до конкретних Послуг в Клубі, та після оплати Клієнтом повної вартості Клубної карти, ознайомлення Клієнтом з умовами цього Договору та оформлення ним письмової Заяви про приєднання до Публічного договору.

5.2. Години відвідування Клієнтом Клубу встановлюються у відповідності до типу Клубної карти та вказується у Заяві про приєднання до даного Договору.

5.3. Виконавець залишає за собою право змінювати розклад роботи Клубу у разі виникнення наступних підстав: визнання компетентними органами певних днів святковими (неробочими) або вихідними, виникнення будь-яких обставин, зокрема пов'язаних з технічним та санітарним станом приміщення, які Виконавець буде вважати такими, що можуть завдати шкоду Клієнту або нести загрозу його здоров'ю чи життю, а також в інших випадках, передбачених Правилами Клубу. Про такі зміни розкладу адміністрація Виконавця повідомляє Клієнтів шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті Клубу (http://www.vipergym.com.ua) або будь-яким іншим способом сповіщення. Такі зміни не вважаються зміною умов Договору та такими, що здійснюються Виконавцем на власний розсуд.

5.4. Порядок надання Послуг визначається цим Договором та Правилами Клубу, що затверджуються Виконавцем, а також іншими внутрішніми (локальними) документами Виконавця, якими регламентовано порядок та умови відвідування Клубу. Підписанням Заяви про приєднання до даного Договору Клієнт стверджує що, він ознайомлений з Правилами Клубу та зобов'язується їх дотримуватися, а у разі їх порушення або невиконання – Клієнт несе відповідальність відповідно до даного Договору, Правил Клубу та чинного законодавства України.

5.5. Клієнт погоджується з тим, що у разі, якщо після укладення цього Договору або/ та після активації придбаної Клубної карти Клієнт відмовиться від Договору та/або від отримання Послуг в односторонньому порядку чи розірве його, кошти, сплачені ним у відповідності до умов цього Договору, поверненню не підлягають.

5.6. Виконавець з метою проведення ремонтних, профілактичних чи інших робіт або через інші причини має право закривати та обмежувати доступ Клієнта до окремих частин/ зон Клубу на необхідний строк, що не вважається припиненням надання Послуг та не впливає на строк дії Клубної карти Клієнта, а також має право закривати локації, де надається можливість використання клубної карти без попередження та узгодження з Клієнтом.

5.7. Клієнт погоджується з тим, що відвідування ним Клубу відбувається за системою: «один ВХІД та один ВИХІД протягом робочого дня».

 

6.  ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРШ

6.1. Клієнт має право:

6.1.1. Отримувати Послуги на умовах та в порядку, передбаченими цим Договором та Правилами клубу у відповідності до типу обраної ним Клубної карти;

6.1.2. Замовляти Додаткові послуги за окрему плату та користуватися іншими правами відповідно до Правил клубу;

6.1.3. Змінити тип належної йому Клубної карти на вищої вартості, за умови здійснення відповідної доплати визначеної Виконавцем;

6.1.4. Відмовиться від Договору та/або від отримання Послуг в односторонньому порядку, письмово сповістивши про це Виконавця за 10 (десять) календарних днів. В такому разі дія даного Договору припиняється з дати отримання Виконавцем відповідного письмового повідомлення, Клубна карта анулюється, а кошти, сплачені Клієнтом у відповідності до умов цього Договору, поверненню не підлягають.

6.2. Клієнт зобов'язується:

6.2.1. У повному обсязі сплатити вартість Послуг за цим Договором, які передбачені і відповідають типу Клубної карти, обраної Клієнтом, в порядку та строки, що зазначені в Заяві про приєднання до даного Договору;

6.2.2. Не передавати Клубну карту іншим особам для її використання в Клубі;

6.2.3. Відвідувати Клуб в межах його робочого часу, зазначеним у Правилах Клубу (з урахуванням вимог п.

5.7. Договору) та у відповідності до типу Клубної карти, що належить Клієнту;

6.2.4. Охайно та дбайливо ставитись до обладнання, додаткового інвентарю та іншого майна Виконавця;

6.2.5. Самостійно стежити за своїми речами та не залишати їх без нагляду;

6.2.6. Нести відповідальність за шкоду, завдану третім особам, а також відповідальність за свої дії під час відвідування Клубу, включаючи відповідальність за шкоду, завдану Клієнтом особисто чи особами, за яких він відповідає;

6.2.7. Нести відповідальність за збереження майна Виконавця під час відвідування Клубу.

6.2.8. Дотримуватись усіх умов цього Договору, Правил клубу та інших внутрішніх (локальних) документів Виконавця, якими регламентовано порядок та умови відвідування Клубу;

6.2.9. Дотримуватися правил суспільної моралі, громадського порядку та правил особистої гігієни;

6.2.10. З повагою відноситися до відвідувачів і співробітників, не допускати зі свого боку дій, які можуть завдати шкоду відвідувачам чи співробітникам.

6.2.11. Клієнт не має права змінювати тип Клубної карти, окрім випадків, якщо це є підвищенням типу Клубної карти.

6.3. Виконавець має право:

6.3.1. Вимагати від Клієнта сплати вартості Послуг відповідно до умов цього Договору;

6.3.2. Вимагати від Клієнта дотримання усіх умов Договору, Правил клубу та інших внутрішніх (локальних) документів Виконавця, що регламентують відвідування Клубу;

6.3.3. Зробити зауваження Клієнту у разі порушення ним Правил клубу та вказати на підстави такого порушення, а у разі якщо порушення сталось два і більше рази - видалити Клієнта з приміщення Клубу. При систематичному (два і більше разів) порушенні правил Клієнтом – позбавити його права відвідувати Клуб без повернення грошових коштів, сплачених за цим Договором. У цьому разі Клубна карта Клієнта вилучається, а співробітники Виконавця складають та підписують відповідний акт. При цьому, дія даного Договору припиняється з дати складання відповідного акта , та вважається, що Клієнт отримав Послуги, а Виконавець вважається таким, що надав їх належним чином та в повному обсязі;

6.3.4. Не допускати Клієнта до приміщень Клубу, якщо зовнішній вигляд Клієнта дає співробітникам Виконавця підстави вважати, що останній перебуває у стані алкогольного сп'яніння або під впливом дії будь-якої з наркотичних речовин або під дією медичних препаратів, якщо це впливає на поведінку, реакцію та свідомість Клієнта, і якщо обставини, перелічені в цьому пункті Договору, є очевидними для співробітників Виконавця;

6.3.5. На власний розсуд відмовити Клієнтові в подальшому відвідуванні Клубу та відмовитися від Договору в односторонньому порядку, письмово сповістивши про це Клієнта за 10 (десять) календарних днів. В такому разі дія даного Договору припиняється з дати отримання Клієнтом відповідного письмового повідомлення, Клубна карта анулюється, а Виконавець здійснює пропорційне відшкодування грошових коштів за невикористаний період дії придбаної Клієнтом Клубної карти;

6.3.6. Вимагати від Клієнта відшкодування завданих ним збитків та нанесеної шкоди (матеріальні збитки та моральна шкода) на користь Клубу або на користь конкретних співробітників Клубу (в залежності від випадку) окрім третіх (сторонніх) осіб, якщо Клієнт не доведе, що шкода завдана не з його вини.

6.3.7. У випадку існування обставин непереборної сили (форс-мажор) припиняти надання Послуг на період дії таких обставин, якщо буде така можливість, або на час дії таких обставин зупинити дію карти Клієнта до дати припинення існування форс-мажору. У такому випадку, після припинення дії форс-мажору, строк дії Клубної карти Клієнта подовжується на строк існування дії обставин непереборної сили.

6.3.8. Розвивати (розширювати) комплекс послуг (в т.ч. вводити нові типи карт) без погодження з Клієнтом;

6.3.9. Виконавець має право змінювати і доповнювати даний договір і Додатки до нього по всім наявним умовам (оплата, додаткова оплата, режим роботи фітнес-центру, режим роботи окремих залів фітнес-центру, розклад групових занять і т.д.) без попереднього узгодження з Замовником, забезпечуючи при цьому публікацію змін і доповнень на сайті Виконавця, а також у загальнодоступному місці на території фітнес- центру, не менше ніж за один день до вступу їх у силу.

6.3.10. Інші права, передбачені цим Договором, Правилами Клубу та іншими внутрішніми ( локальними) документами Виконавця, що регламентують відвідування Клубу, а також чинним законодавством України.

6.4. Виконавець зобов'язується:

6.4.1. Передати Клієнту Клубну карту та надавати Послуги в порядку і на умовах, визначених в цьому Договорі;

6.4.2. Створити необхідні умови для того, щоб Клієнт на власний розсуд мав можливість скористатися Додатковими послугами;

6.4.3. Виконавець забезпечує належну якість Послуг що надаються в Клубі;

6.4.4. У випадку необхідності Виконавець забезпечує екстрений виклик спеціальних служб м. Калуш (рятувальних, медичних, тощо).

 

7.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За порушення зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

7.2. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося в наслідок непереборної сили.

7.3. Сторона не несе відповідальності за порушення цього Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

7.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення цього Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

7.5. Клієнт несе повну матеріальну відповідальність за шкоду та збитки, які завдані Виконавцю шляхом псування його обладнання та іншого майна.

7.6. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, пов'язану з погіршенням здоров'я Клієнта, якщо стан здоров'я погіршився внаслідок гострого захворювання, загострення травми або хронічного захворювання. Клуб не несе відповідальність за отриману Клієнтом травму на території Клубу, в тому числі у випадку, якщо причиною завдання шкоди здоров'ю стало порушення правил користування тренажерами.

7.7. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, які не є його працівниками.

7.8. У випадку порушення Клієнтом Правил Клубу, Виконавець має право застосувати до Клієнта штраф у вигляді блокування або анулювання Клубної карти, а також розірвати укладений з таким Клієнтом договір про надання послуг без здійснення будь-яких відшкодувань Клієнту та виплати грошових компенсацій за сплачені за Договором Послуги.

7.9. У випадку, якщо з вини Клієнта буде знищено та/або пошкоджено майно Виконавця Клієнт зобов'язується відшкодувати Виконавцю ринкову вартість такого пошкодженого/знищеного майна.

 

 

8.   ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають у зв’язку з виконання цього Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів.

8.2. У випадку, якщо суперечки та/або розбіжності, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони вирішуються в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

9.  ФОРС-МАЖОР

9.1. Сторони не несуть ніякої відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, якщо таке невиконання чи неналежне виконання є наслідком дії обставини непереборної сили (форс-мажор).

9.2. Сторони домовилися, що до обставин непереборної сили, окрім іншого, вони відносять: стихійні лиха; епідемії; війни; збройні конфлікти; пожежі у будівлях (чи в їх частинах), де розташований Клуб; рішення державних органів, які заважають або унеможливлюють виконання Виконавцем своїх зобов'язань за Договором та (або) які значно погіршують становище Виконавця у порівнянні з умовами цього Договору, та (або) які на думку Виконавця завдають Клієнтові суттєвого негативного впливу для виконання цього Договору; ситуації, які суттєво впливають на можливість чи неможливість Виконавця виконувати взяті на себе зобов'язання за Договором; дії власників приміщень, де розташований Клуб, у тому числі такі, які призвели до втрати права Виконавця щодо розміщення Клубу; ремонтно-профілактичні роботи у будівлях, до розташований Клуб і проведення яких не було заплановано Виконавцем заздалегідь; аварії у системах водопостачання, водовідведення, енергопостачання та кондиціювання, а також: неотримання акту введення в експлуатацію будівлі, де має бути розташований Клуб; неотримання чи невчасне отримання дозволу на роботу Клубу - якщо це сталося не з вини Виконавця; вина третіх осіб у випадках відсутності чи погіршення комунальних послуг, вина третіх осіб у всіх інших випадках та усі інші події, виникнення, розвиток та (або) припинення яких не залежить від волі Сторін.

9.3. На період існування обставин непереборної сили сторона, яка зазнає впливу таких обставин, звільняється від виконання обов'язків, передбачених цим Договором . Ані Виконавець, ані Клуб, не несуть відповідальності за негативні наслідки та інші обставини, перелічені у цій статті Договору, настання яких знаходиться поза волею Виконавця.

 

10.  СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ

10.1. Цей Договір є підставою для виникнення публічно-правових взаємовідносин Виконавця з усіма без винятку Клієнтами, які підпадають під цю категорію (згідно з умовами цього Договору).

10.2. Для кожного конкретного Клієнта цей Договір набуває чинності та вважається укладеним з моменту підписання Клієнтом (його уповноваженою особою або представником) письмової Заяви про приєднання до даного Договору. При цьому зобов'язання Виконавця щодо надання Послуг Клієнтові виникають з моменту активації Клубної карти. Даний Договір діє до останнього дня строку дії Клубної карти.

10.3. Активація Клубної карти відбувається у відповідності до Правил клубу.

10.4. В даний Договір можуть вноситися зміни з ініціативи Виконавця, які підлягають офіційному оприлюдненню шляхом розміщення таких змін (публікації):

•        на   офіційному   Сайті   Виконавця (постійно доступний для ознайомлення);

•       у Кутку Споживача Клубу (постійно доступний для ознайомлення);

10.5. Клієнт не може пропонувати свої умови до цього Договору та не вправі вносити зміни до Договору.

10.6. Цей Договір не може бути в односторонньому порядку припинений будь-якою із Сторін, в тому числі шляхом відмови від нього, окрім випадків, визначених у пунктах 6.3.3, 6.3.5 та пункті 6.1.4. цього Договору. 10.7. У випадку, якщо Клієнт не здійснить оплату вартості обраної ним Клубної карти в повному обсязі, в порядку та строк, що зазначений у Заяві про приєднання до Договору,- Договір вважається таким, що не набув чинності (є неукладеним).

 

11.   ІНШІ УМОВИ

11.1. Якщо Клієнт не відвідує Клуб, не використовує свою Клубну карту або використовує її не у повному обсязі внаслідок вагітності, відрядження, хвороби та (або) внаслідок будь-яких інших причин, строк дії Клубної карти не змінюється, а дата закінчення строку її дії не переноситься, і, відповідно грошові кошти, сплачені Клієнтом за цим Договором, поверненню не підлягають, якщо інше не передбачено цим Договором.

11.2. У разі настання випадків зазначених в пункті 11.1 цього Договору Клієнт може скористатися послугою призупинення дії Клубної карти у порядку, передбаченому Правилами клубу.

11.3. Цим Клієнт заявляє, що він усвідомлює, що факт укладення цього Договору означає, що:

а) Клієнт та/або особи в інтересах яких укладено цей Договір, ознайомлений (і) та свідомо погоджується (ються) дотримуватись всіх умов Договору та Правил Клубу, а також усіх внутрішніх (локальних) документів Виконавця;

 б)  Клієнт та/або особи в інтересах яких укладено цей Договір, ознайомлений (і) з вартістю Послуг за цим

Договором, яка його (їх) повністю влаштовує;

в) стан здоров'я Клієнта та/або осіб в інтересах, яких укладено цей Договір, дозволяє йому (їм) споживати

Послуги Виконавця у відповідності до цього Договору, і що Клієнт та/або особи в інтересах яких укладено цей

Договір, не має (ють) протипоказань щодо занять спортом взагалі та фізичних навантажень - зокрема;

г) Клієнт та/або особи в інтересах яких укладено цей Договір, надає (ють) свою згоду на використання його

персональних даних Виконавцем у будь-яких цілях, якщо такі цілі не суперечать чинному законодавству

України.

11.5. Клієнт дає свою згоду на здійснення Виконавцем наступних дій з персональними даними Клієнта: збір, обробка, зберігання, внесення в бази даних Виконавця (в тому числі в електронні бази даних), а також на наступне використання і розповсюдження Виконавцем персональних даних у відповідності з положеннями Закону України «Про захист персональних даних» (далі - Правила зберігання персональних даних) . Метою збору та обробки персональних даних Клієнта є : реалізація адміністративно-правових та відносин у сфері бухгалтерського і податкового обліку; реалізація відносин у сфері реклами та збору персональних даних у комерційних цілях; реалізація відносин у сфері громадської, культури, дозвілля, спортивної та соціальної діяльності.

11.6. Обробляються наступні категорії персональних даних фізичних осіб: видані на ім'я фізичних осіб документи, підписані ними документи, відомості, які ці особи надають про себе, зокрема, прізвище ім'я, по-батькові, паспортні дані, особистий підпис; місце проживання та/або місце перебування фізичної особи; банківські реквізити; електронні ідентифікаційні дані (ІР-адреса, електронна адреса, номер телефону); реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи (індивідуальний податковий номер ). Виконавець отримує персональні дані Замовника з відкритих джерел, а також безпосередньо від Замовника в письмових документах, що подаються Клієнтом на ім'я Виконавця (такі документи власноруч складаються Клієнтом і/ чи повинні бути підписані Клієнтом), а також шляхом надання Клієнтом Виконавцю копій документів, що містять персональні дані Клієнта.

11.7. Виконавець буде здійснювати збір і зберігання персональних даних Клієнта на паперових і/чи електронних носіях, в тому числі шляхом внесення їх в бази персональних даних Виконавця.

11.8. Виконавець гарантує Клієнту захист його персональних даних, що збираються Виконавцем і зберігаються в базах даних Виконавця у відповідності з умовами цього Договору.

11.10. Клієнт погоджується, що Виконавець має право використовувати персональні дані Клієнта у тому числі, але не виключно для цілей повідомлення Клієнта про послуги та рекламні пропозиції ТОВ «Фітнес Еліт Груп» і його партнерів, контрагентів шляхом відправлення SMS, ММS, електронних повідомлень, пошти і т.п.

11.11. Виконавець гарантує Клієнту, що він буде надавати персональні дані Клієнта на запит третіх осіб, за загальним правилом, за наявності згоди Клієнта на передачу його персональних даних третім особам Виконавця. Виключенням з цього правила є випадки, коли чинне законодавство України прямо зобов'язує Виконавця надавати персональні дані Клієнта без необхідності отримання попередньої згоди Клієнта на запит органів державної влади.

11.12. Клієнт підтверджує, що він ознайомлений зі своїми правами у зв'язку з внесенням до Бази персональних даних, відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних». А саме Клієнт має право:

1)     знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2)          отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;

3)  на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

4)         отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;

5)        пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

6)          пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7)     на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8)       звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

9)          застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних. 11.13. Клієнт дає згоду на зберігання протягом строку, визначеного внутрішніми документами Виконавця своїх персональних даних а також особи (осіб), в інтересах якого (яких) з Виконавцем був укладений Договір та інформація про яку (яких) наведена в Заяві про приєднання до даного договору та додатках до неї.

 

 

12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа  - підприємець Качанова Анна Валеріївна

РНОКПП – 3273021087

Місце проживання: м. Ужгород, проспект Свободи, будинок 1, квартира 17

Р/р 26003053909254 в «ПриватБанк»

МФО 312378

 

 

 

ФОП ____________________ / А.В. Качанова /

 

 

 

 

  

ЗАЯВА

про приєднання до Договору про надання спортивно-оздоровчих послуг

Фізичною – особою підприємцем Качанова А.В.

м. Хуст                                                                                                                                                                                      «______» _________________ 201__ року

 

Фізична особа – підприємець Качанова Анна Валеріївна, РНОКПП - 3273021087, що діє на підставі Виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АВ №193742, в особі старшого тренера – Русин Віталія Миколайовича, який діє на підставі Довіреності від 17 жовтня 2017 року серії НМІ 776676 (далі за текстом - «Виконавець»), з однієї сторони, та

Фізична особа - громадянин України ___________________________________(далі за текстом - «Клієнт»), який(а) діє на підставі особистого волевиявлення, з другої сторони, відповідно до вимог Цивільного кодексу України, підписали дану Заяву про приєднання до Публічного Договору про надання спортивно-оздоровчих послуг (далі за текстом — «Заява») про наступне:

1.     Підписанням даної Заяви Клієнт надає свою згоду на укладення Договору про надання спортивно-оздоровчих послуг (в редакції від 12 «червня» 2018 року) (далі по тексту - Договір), шляхом приєднання до всіх його умов в цілому у відповідності до положень Цивільного кодексу України та стверджує, що має намір отримувати від Виконавця Послуги, які передбачені Договором. Клієнт, підписавши дану Заяву та оплативши Послуги Виконавця, вважається таким, що уклав з Виконавцем Договір про надання спортивно-оздоровчих послуг (в редакції від 12 «червня» 2018 року), розміщений на офіційному Веб-сайті Виконавця, за Інтернет адресою:  http://www.vipergym.com.ua/  (далі за текстом - Сайт).

                          Відомості про Клубну карту (Абонемент), яку згідно пункту 4.1. Договору обрав Клієнт:

Тип

Абонемента

(Клубної

карти) та інформація про сплату членського внеску

Вартість

Абонемента

(Клубна

карти)

(гри.)

Термін дії Абонемента (Клубної карти)

Години відвідування за обраним Абонементом (Клубною картою)

Перелік базових послуг, які включає Абонемент (Клубна карта)

Перелік

додаткових

послуг

Кількість

гостьових

відвідувань

Картка знижок на супутні послуги

Інформація про особу, яка може скористатися даним Абонементом (Клубною картою) та його підпис (підпис  представника)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Клієнт не може запропонувати свої умови до Договору та змінювати їх відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України. У випадку незгоди зі змістом та формою Договору та не підписання цієї Заяви. Клієнт вважається таким, що відмовився від укладення Договору.

2.1.Загальна вартість Абонемента(ів) з урахуванням знижки складає ____________________ (__________________) гривень.

3.1.         Загальна вартість Абонемента (ів). що зазначена в пункті 2.1. цієї Заяви, сплачується Клієнтом в дату укладення Договору (дату підписання цієї Заяви) шляхом внесення коштів на банківський рахунок Виконавця або сплати коштів готівкою до каси Виконавця.

4.         З моменту підписання цієї Заяви Виконавець та Клієнт набувають прав та обов'язків, що визначені Договором, та несуть персональну відповідальність за його невиконання та або неналежне виконання відповідно до умов Договору, інших внутрішніх документів Виконавця та вимог чинного законодавства України.

5.         Клієнт, який діє на законних підставах, маючи на меті сплатити та отримати Послуги, що передбачені Договором, стверджує, що:

5.1. Клієнт ознайомлений з умовами Договору про надання спортивно-оздоровчих послуг (в редакції від 12 «червня» 2018 року), Правилами Клубу VIPER GYM та іншими внутрішніми (локальними) документами Виконавця, та засвідчує повне і безумовне розуміння їх змісту, значення термінів і понять.

5.2. Клієнт ознайомлений з матеріалами і документами, на які є посилання в Договорі, а також інформацією, що розміщена на Сайті Виконавця.

5 3. Клієнт виявляє вільне волевиявлення укласти Договір про надання спортивно-оздоровчих послуг (в редакції від 07 «червня» 2018 року) відповідно до всіх його умов і засвідчує, що укладення цього Договору спрямоване на встановлення правовідносин, що з нього слідують.

5.4. Клієнт усвідомлює, що відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України, приєднання до Договору про надання спортивно-оздоровчих послуг (в редакції від 12 «червня» 2018 року) відбувається шляхом підписання цієї Заяви та здійснення оплати Послуг, в порядку, передбаченому цією Заявою, що вважається Акцептом зі сторони Клієнта щодо прийняття пропозиції Виконавця з придбання Послуг обумовлених Договором, який розміщено на Сайті Виконавця, за Інтернет адресою: http://www.vipergym.com.ua .

Дана Заява заповнюється у 2 (двох) оригінальних примірника: українською мовою, що мають однакову юридичну силу. Якщо у Виконавця немає виправлень чи зауважень до чіткості заповнення та повноти інформації, наданої Клієнтом. - Заява приймається Виконавцем для подальшого надання Послуг передбачених Договором. Один примірник Заяви залишається у Виконавця, а другий - зберігається у Клієнта.

7. Клієнт підтверджує, що відомості наведені нижче с вірними:

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Адреса місця проживання (реєстрації)

 

РНОКПП

 

Паспорт (серія, номер, ким і коли виданий)

 

Конт. телефон

 

Адреса електронної пошти (у випадку наявності)

 

Додаткові умови

 

 

Підпис Заяви свідчить про згоду Клієнта на здійснення обробки його персональних даних, які надаються Виконавцю у відповідності до умов Договору та чинного законодавства України. Також, підпис заяви свідчить про те, що Клієнт ознайомлений що на території фітнес-центру здійснюється відеозапис та звукозапис. До цієї заяви клієнт додає копію паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.

 

 

Фізична особа - громадянин України                                                                             на підставі Довіреності від 17.10.2017 р.

___________________/__________________/                                                           _________________________

 

 

 

  /В.М. Русин /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стор. 7 з 7

 

 

 

 

 

ЗАЯВА

про приєднання до Договору про надання спортивно-оздоровчих послуг

Фізичною – особою підприємцем Качанова А.В.

м. Хуст                                                                                                                        «______» _________________ 201__ року

 

Фізична особа – підприємець Качанова Анна Валеріївна, РНОКПП - 3273021087, що діє на підставі Виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АВ №193742, в особі старшого тренера – Русин Віталія Миколайовича, який діє на підставі Довіреності від 17 жовтня 2017 року серії НМІ 776676 (далі за текстом - «Виконавець»), з однієї сторони, та

Фізична особа - громадянин України ___________________________________(далі за текстом - «Клієнт»), який(а) діє на підставі особистого волевиявлення, з другої сторони, відповідно до вимог Цивільного кодексу України, підписали дану Заяву про приєднання до Публічного Договору про надання спортивно-оздоровчих послуг (далі за текстом — «Заява») про наступне:

 

1.     Підписанням даної Заяви Клієнт надає свою згоду на укладення Договору про надання спортивно-оздоровчих послуг (в редакції від 12 «червня» 2018 року) (далі по тексту - Договір), шляхом приєднання до всіх його умов в цілому у відповідності до положень Цивільного кодексу України та стверджує, що має намір отримувати від Виконавця Послуги, які передбачені Договором. Клієнт, підписавши дану Заяву та оплативши Послуги Виконавця, вважається таким, що уклав з Виконавцем Договір про надання спортивно-оздоровчих послуг (в редакції від 12 «червня» 2018 року), розміщений на офіційному Веб-сайті Виконавця, за Інтернет адресою:  http://www.vipergym.com.ua/  (далі за текстом - Сайт).

                          Відомості про Клубну карту (Абонемент), яку згідно пункту 4.1. Договору обрав Клієнт:

Тип

Абонемента

(Клубної

карти) та інформація про сплату членського внеску

Вартість

Абонемента

(Клубна

карти)

(гри.)

Термін дії Абонемента (Клубної карти)

Години відвідування за обраним Абонементом (Клубною картою)

Перелік базових послуг, які включає Абонемент (Клубна карта)

Перелік

додаткових

послуг

Кількість

гостьових

відвідувань

Картка знижок на супутні послуги

Інформація про особу, яка може скористатися даним Абонементом (Клубною картою)

та його підпис (підпис  представника)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Клієнт не може запропонувати свої умови до Договору та змінювати їх відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України. У випадку незгоди зі змістом та формою Договору та не підписання цієї Заяви. Клієнт вважається таким, що відмовився від укладення Договору.

2.1.Загальна вартість Абонемента(ів) з урахуванням знижки складає ____________________ (__________________) гривень.

3.1.         Загальна вартість Абонемента (ів). що зазначена в пункті 2.1. цієї Заяви, сплачується Клієнтом в дату укладення Договору (дату підписання цієї Заяви) шляхом внесення коштів на банківський рахунок Виконавця або сплати коштів готівкою до каси Виконавця.

4.         З моменту підписання цієї Заяви Виконавець та Клієнт набувають прав та обов'язків, що визначені Договором, та несуть персональну відповідальність за його невиконання та або неналежне виконання відповідно до умов Договору, інших внутрішніх документів Виконавця та вимог чинного законодавства України.

5.         Клієнт, який діє на законних підставах, маючи на меті сплатити та отримати Послуги, що передбачені Договором, стверджує, що:

5.1. Клієнт ознайомлений з умовами Договору про надання спортивно-оздоровчих послуг (в редакції від 12 «червня» 2018 року), Правилами Клубу VIPER GYM та іншими внутрішніми (локальними) документами Виконавця, та засвідчує повне і безумовне розуміння їх змісту, значення термінів і понять.

5.2. Клієнт ознайомлений з матеріалами і документами, на які є посилання в Договорі, а також інформацією, що розміщена на Сайті Виконавця.

5 3. Клієнт виявляє вільне волевиявлення укласти Договір про надання спортивно-оздоровчих послуг (в редакції від 07 «червня» 2018 року) відповідно до всіх його умов і засвідчує, що укладення цього Договору спрямоване на встановлення правовідносин, що з нього слідують.

5.4. Клієнт усвідомлює, що відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України, приєднання до Договору про надання спортивно-оздоровчих послуг (в редакції від 12 «червня» 2018 року) відбувається шляхом підписання цієї Заяви та здійснення оплати Послуг, в порядку, передбаченому цією Заявою, що вважається Акцептом зі сторони Клієнта щодо прийняття пропозиції Виконавця з придбання Послуг обумовлених Договором, який розміщено на Сайті Виконавця, за Інтернет адресою: http://www.vipergym.com.ua .

Дана Заява заповнюється у 2 (двох) оригінальних примірника: українською мовою, що мають однакову юридичну силу. Якщо у Виконавця немає виправлень чи зауважень до чіткості заповнення та повноти інформації, наданої Клієнтом. - Заява приймається Виконавцем для подальшого надання Послуг передбачених Договором. Один примірник Заяви залишається у Виконавця, а другий - зберігається у Клієнта.

7. Клієнт підтверджує, що відомості наведені нижче с вірними:

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Адреса місця проживання (реєстрації)

 

РНОКПП

 

Паспорт (серія, номер, ким і коли виданий)

 

Конт. телефон

 

Адреса електронної пошти (у випадку наявності)

 

Додаткові умови

 

 

Підпис Заяви свідчить про згоду Клієнта на здійснення обробки його персональних даних, які надаються Виконавцю у відповідності до умов Договору та чинного законодавства України. Також, підпис заяви свідчить про те, що Клієнт ознайомлений що на території фітнес-центру здійснюється відеозапис та звукозапис. До цієї заяви клієнт додає копію паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.

 

 

Фізична особа - громадянин України                                                                             на підставі Довіреності від 17.10.2017 р.

___________________/__________________/                                                           _________________________

 

 

 

  /В.М. Русин /