Programa de curs - Any acadèmic 2019-20

Objectius

Textos orals

Textos escrits

Lèxic

Gramàtica

Avaluació

Tutories

Objectius

Textos orals

Textos escrits

  • Converses de caràcter col·loquial sobre temes familiars, d’interès personal o relatius a la vida quotidiana (família, aficions, feina, viatges…);
  • Converses telefòniques informals;
  • Descripció i narració de fets;
  • Explicacions argumentades senzilles sobre projectes, opinions, sentiments i estats d’ànim.
  • Fer d’intermediari/ària en transaccions i situacions socials per a amistats, família, convidats estrangers o per a la comprensió d’avisos (orals i escrits), menús, cartells, fulletons informatius.
  • Cartes personals per descriure experiències i impressions, fer projectes, suggeriments, donar i demanar consell, queixar-se, convidar, acceptar i refusar invitacions;
  • Textos de caràcter personal: diari, apunts, notes, pàgines personals a Internet; participació en xats, blogs.
  • Entendre novel·les curtes, textos de diaris o revistes sobre temes de la vida quotidiana; cançons, contes.

Lèxic

Lèxic relacionat amb els temes i els àmbits de la vida quotidiana: hàbits alimentaris (dieta, horaris, comportament a taula); horaris i hàbits de treball; vacances i festes; activitats de lleure.

Inici del discurs, introducció del tema:

Вы не скажете…? Вы не могли бы…?/ Дорогая Наташа! Жили-были...

Я расскажу / хотел бы рассказать. В тексте говорится / речь идёт

Reformulació. Paràfrasi i aclariments (я думаю, мне кажется, то есть...).

Èmfasi ( даже, нет-нет; и…).

Enumeració, seqüenciació temporal (снова, опять; во-первых, во-вторых...; в конце концов).  Exemplificació(напримеp). Definicions(другими словами, по-другому).

Contrast (зато)  

Conclusió del discurs: resum (короче говоря, в двух словаx), indicació de tancament textual (это всё, что я хотел сказать)

El torn de paraula(Вы согласны со мной? А что вы думаете?).

Demostració de la comprensió, petició d’aclariments (ладно; повторите, пожалуйста; говорите, пожалуйста громче / медленнее).  

Gramàtica

 El substantiu

- Gènere, declinació i sistematització de singular i de plural

- Declinació dels noms propis russos i estrangers.

Els numerals

- Classificació( cardinals, ordinals i col·lectius).

- Sistematització i ús.

- Declinació.

El pronom

- Declinació i ús.

- El pronom reflexiu себя.

- Els pronoms demostratius тот, та, то, те.

- Els relatius (кто, что, какой ...).

- Els interrogatius (который? сколько?...)

- Pronoms negatius amb la partícula ни (никто, ничто, никакой...).

- Pronoms indefinits amb les partícules - то, -нибудь.

- Pronoms determinatius каждый, весь.

 L’adjectiu

- Qualificatius, relatius.

- Declinació i sistematització de singular i de plural.

- Graus comparatiu i superlatiu.

- Formació dels adjectius amb numerals (двухкомнатная...).

El verb

- Tipus de verbs

- Verbs reflexius i recíprocs.

- Els verbs de moviment. Sistematització dels grups verbals: идти – ходить; ехать –ездить...

- Verbs de moviment amb prefixos. Sistematització i ús. Característiques bàsiques.

- Verbs de moviment transitius dels grups нести – носить; вести – водить...

- Verbs que indiquen la posició de l‘objecte a l’espai (стоять – ставить – поставить...).

-  L’aspecte verbal. Morfologia i ús dels verbs perfectius i imperfectius en el temps passat i futur d’indicatiu. Nocions bàsiques sobre el seu ús en l’imperatiu i l’infinitiu.

- El mode subjuntiu-condicional (acció suposada, desig, manament no categòric)

- Veu activa i passiva.

El gerundi. Formació i ús.

El participi

-  Els participis actius i passius del present i del passat. La seva formació.

-  Formes plenes i breus. Ús dels participis passius en forma breu.

L’adverbi

 - Tipus d’adverbis.

- Adverbis predicatius (нужно, можно, нельзя...), pronominals (interrogatius, relatius, demostratius, negatius, indefinits), circumstancials, relatius, de quantitat i de grau.

-  Grau comparatiu de l’adverbi. Morfologia i ús.

-  Adverbis negatius amb la partícula ни (нигде, никуда, никогда…).

-  Adverbis indefinits amb les partícules -то, -нибудь (где-то, куда-нибудь, когда-нибудь...).

Paraules auxiliars

-  Les preposicions. Formes i les seves funcions (de temps, de lloc...)

-  Conjuncions i partícules.

L’oració: simple i composta (subordinades i coordinades).

Estructures actives i passives. Discurs directe i indirecte

Ortografia i aspectes gràfics

- Regles bàsiques de l’ortografia russa. Els signes de puntuació (punt, coma, dos punts...). Avaluació

Avaluació

Durant el curs es faran diverses proves per poder seguir l’evolució de cada estudiant tant amb avís previ com sense.

Per aprovar el curs i obtenir el certificat corresponent cal superar una prova final que consisteix en cinc parts (expressió oral, expressió escrita, comprensió oral, comprensió escrita i mediació). Cada part computa un 20% de la nota final, i per tal d'obtenir la qualificació d'Apte-a cal obtenir un mínim del 50% en cadascuna de les parts i un 65% a la nota global.

Atenció individualitzada

Es convocarà a tot l’alumnat a almenys una sessió d’atenció individualitzada per comentar el progrés del curs. El professorat atendrà a l’alumnat via e-mail i/o personalment a l’hora d’atenció a l’alumnat. Les sessions individualitzades presencials es concertaran prèviament per correu electrònic o personalment amb la professora.