REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO PANGEA 2018

 1. ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU MATEMATYCZNEGO PANGEA

 1. Organizatorem Konkursu Matematycznego Pangea jest Międzynarodowa Szkoła Meridian   z siedzibą w Warszawie przy ul. Gładkiej 31/B , zwana dalej “Organizatorem Konkursu”.
 2. Za organizację i przebieg Konkursu Matematycznego Pangea, zwanego dalej “Konkursem” odpowiedzialny jest Organizator Konkursu. Organizator określa zasady Konkursu, kryteria punktowania, nagrody oraz miejsce przeprowadzenia etapu finałowego.
 3. Założenia i cele Konkursu:  
 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4, 5, 6 oraz 7 szkoły podstawowej.
 2. W Konkursie uczestnik rozwiązuje test jednokrotnego wyboru. Za poprawne odpowiedzi uczeń uzyskuje punkty dodatnie, za błędne odpowiedzi punkty ujemne, za brak odpowiedzi 0 punktów.
 3. Udział w Konkursie równoznaczny jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany         w Regulaminie będą publikowane na stronie internetowej https://pangea.edu.pl/ 
 5. Komunikacja z nauczycielami odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Konkursu www.pangea.edu.pl. Ogłoszenia i inne informacje umieszczone na stronie internetowej Konkursu pod adresem www.pangea.edu.pl uznaje się za przekazane wszystkim zainteresowanym.
 6. Decyzje Organizatora Konkursu są ostateczne.
 1. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej www.pangea.edu.pl, poprzez wypełnienie zamieszczonego tam formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia dokonane w inny sposób, np. przez telefon lub fax nie będą przyjmowane.
 2. Zgłoszenia i rejestracji uczestnika Konkursu dokonuje nauczyciel. Uczestników z różnych klas danej szkoły zarejestrować może kilku nauczycieli. Przed zarejestrowaniem ucznia do Konkursu nauczyciel zobowiązany jest uzyskać zgodę Rodzica/Prawnego Opiekuna uczestnika na uczestnictwo w Konkursie (formularz do pobrania ze strony internetowej Konkursu, załącznik nr 1). Nauczyciel przechowuje zgodę na uczestnictwo ucznia w Konkursie do końca roku szkolnego 2017/2018.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest płatne. Rejestracja możliwa jest jedynie przez nauczyciela i  wynosi 9  za każdego ucznia. Po opłaceniu zgłoszonych uczniów Organizator Konkursu prześle do nauczyciela dokonującego zgłoszenia login i hasło w celu pobrania zadań konkursowych do etapu szkolnego. Brak uiszczenia opłaty z tytułu udziału w Konkursie skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Liczba uczestników Konkursu jest nieograniczona. Uczeń może brać udział w teście tylko dla jednej klasy.  
 5. Zgłoszeń będzie można dokonywać w terminie 18.12.2017r. - 27.02.2018r. Zgłoszenia dokonane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 6. Przy rejestracji od dnia 20.02.2018 Organizator przyznaje 10 dodatkowych, bezpłatnych miejsc  każdej szkole. Jeśli szkoła zgłosiła uczniów do 19.02.2018 włącznie - jej zgłoszenie może być edytowane a kolejni uczniowie - dodani. W ten sposób Organizator zachęca do udziału w konkursie utalentowanych uczniów, którzy mogą być w trudnej sytuacji ekonomicznej. Decyzję o zgłoszeniu dodatkowych uczniów podejmuje nauczyciel.Należność za udział w konkursie zostanie automatycznie naliczona przez system. Przykład: przy rejestracji 15 osób-system poprosi o zapłatę za 5 uczniów.  Jeśli należność jest niższa od 10 złotych-należy użyć przelewu bankowego a nie systemu PayU.
 7. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione w trakcie rejestracji lub za niestosowanie się do zasad Konkursu.
 8. Zasady rejestracji będą dostępne na stronie internetowej www.pangea.edu.pl na tydzień przed rozpoczęciem etapu szkolnego Konkursu.
 9. Kontakt z Organizatorem Konkursu jest możliwy w dniach: poniedziałek, środa i piątek w godzinach od 11:00 do 15:00 pod numerem telefonu 600 710 066. Kontakt jest możliwy także przez aplikację WhatsApp.
 10. Wszyscy uczniowie biorący udział w Konkursie otrzymają Dyplomy Uczestnictwa.
 11. Wyniki punktowe uzyskane przez ucznia będą w obu etapach konkursu przeliczone na wyniki procentowe.
 12. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu organizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy jest Organizator. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.
 1. ETAP SZKOLNY KONKURSU I PYTANIA KONKURSOWE PANGEA

 1. Na tydzień przed rozpoczęciem etapu szkolnego Konkursu nauczyciele będą mogli przeprowadzić próbny test. Organizator Konkursu sugeruje też sprawdzenie działania komputerów przed etapem szkolnym Konkursu.
 2. Warunkiem dokonania rejestracji uczestników w Konkursie jest wyrażenie przez nauczyciela dokonującego zgłoszenia zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu jego danych osobowych określonych w formularzu zgłoszeniowym [imię, nazwisko i adres mailowy w celu uzyskania loginu i hasła do przeprowadzenia konkursu oraz opcjonalnie na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 2)]. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez nauczyciela jest dobrowolne, niemniej jednak brak zgody uniemożliwia dokonanie zgłoszenia uczestnika oraz jego udział w Konkursie.
 3. Etap szkolny Konkursu zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej pod kontrolą nauczyciela matematyki. Uczeń uzyska dostęp do testu po zarejestrowaniu się na stronie pangea.edu.pl w dniach dnia 28.02. - 13.03.2018 r. Czas trwania testu wynosi 45 minut. Po tym czasie system automatycznie zapisze wynik ucznia i zamknie test. Uczeń może przystąpić do rozwiązania testu tylko jeden raz. W razie trudności technicznych występujących podczas pisania testu, należy skontaktować się z Organizatorem Konkursu za pośrednictwem formularza  https://pangea.edu.pl/2018/02/23/zgloszenieproblemu/l.
 4. 14-15 marca 2018 będą podane szczegółowe rezultaty dla poszczególnych uczniów.
 5. Uwagi i reklamacje do wyników indywidualnych powinny być zgłaszane w formularzu https://pangea.edu.pl/2018/02/23/zgloszenieproblemu/. Te uwagi będą rozpatrywane na bieżąco, najpóźniej do czwartku 15 marca 2018.
 6. Wyniki Szkolnego Etapu konkursu (rankingi) będą udostępnione na stronie pangea.edu.pl do 20.03.2018.
 7. Ranking etapu szkolnego zawierać będzie listę 30 uczestników Konkursu z najlepszymi wynikami z każdej klasy. Ranking będzie tworzony na podstawie liczby uzyskanych punktów, przeliczonych na procenty oraz czasu poświęconego na rozwiązanie testu. Uczestnicy, będący najwyżej w rankingu w etapie szkolnym, uzyskają prawo do uczestnictwa w etapie finałowym. Oceny testów oraz przyznania punktów dokonuje Komisja powołana przez Organizatora Konkursu. Komisja zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby finalistów.
 8. Zastrzeżenia do wyników Konkursu mogą być zgłaszane w terminie do 48 godzin od chwili ogłoszenia wyników w formie mailowej pod adresem mailowym info@pangea.edu.pl.
 9. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu rozpatrzy zgłoszone zastrzeżenia. Werdykt Komisji jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
 1. FINAŁOWY ETAP KONKURSU 06.04.2018 r.

 1. Miejsce: Finał Konkursu odbędzie się pod adresem podanym na stronie internetowej Konkursu. Lokalizacja finału zostanie ogłoszona w terminie 7 dni przed rozpoczęciem Etapu finałowego Konkursu.
 2. Etap finałowy Konkursu trwa 90 minut i rozpocznie się o godz. 11.45 w dniu 06.04.2018 r. 
 3. W sytuacjach losowych związanych z dojazdem uczestnika do miejsca Etapu finałowego Konkursu lub jeśli zaistnieją inne nieprzewidziane okoliczności, opiekun uczestnika jest zobowiązany do kontaktu z Organizatorem Konkursu. Uczniowie spóźnieni więcej niż 30 minut względem podanej godziny rozpoczęcia Etapu finałowego Konkursu nie będą mogli przystąpić do tego Etapu Konkursu.
 1. W Etapie finałowym Konkursu uczestniczy 30 zakwalifikowanych uczniów z każdej klasy, objętej konkursem, z zastrzeżeniem postanowień punktu C.5 zdanie trzecie.
 2. W trakcie Etapu finałowego Konkursu uczniowie przebywają pod opieką nauczycieli lub/i ich Prawnych Opiekunów.
 3. Uzyskana liczba punktów będzie przeliczona na procenty. W przypadku, gdy uczestnicy Etapu finałowego Konkursu w danej klasie uzyskają taki sam rezultat: 
 1. porównywany jest wynik osiągnięty w pierwszym Etapie szkolnym Konkursu.
 2. jeśli wyniki uczestników nadal są takie same, porównywany będzie ranking z etapu szkolnego.  
 3. Oceny testów oraz przyznania punktów w Etapie finałowym Konkursu dokonuje Komisja powołana przez Organizatora Konkursu. Werdykt Komisji jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
 1. Wszelkie dokumenty przesłane do Organizatora Konkursu w związku z Konkursem będą przechowywane do 30.06.2018 r., po czym  zostaną zniszczone.
 1. UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD 06.04.2018 r.

 1. Podczas ceremonii wręczenia nagród każdy uczeń biorący udział w Etapie finałowym Konkursu otrzyma dyplom i medal. Informacje na temat miejsca i czasu uroczystości zostaną zamieszczone na stronie internetowej Konkursu. Uczniowie zgodnie z uzyskanymi wynikami otrzymują:
 1. Uczniowie z trzema najlepszymi wynikami otrzymują tzw. “złoty medal”, dyplom oraz nagrodę pieniężną.
 2. Uczniowie, których wyniki lokują się pomiędzy 4 a 10 miejscem otrzymują tzw. “srebrny medal”, dyplom oraz nagrody książkowe.
 3. Uczniowie, których wyniki lokują się pomiędzy 11 a 30 miejscem, otrzymują tzw. “brązowy medal”, dyplom oraz upominki.
 1. Nagród uzyskanych w Konkursie nie można wymieniać  na gotówkę lub inne nagrody.
 2. Nauczyciel dokonujący zgłoszenia uczestnika jest zobligowany poinformować Organizatora Konkursu w terminie do 23.03.2018 r  ilu uczniów, nauczycieli i rodziców będzie obecnych na uroczystości  wręczenia nagród w związku z organizacją obiadu.
 1. Medale, dyplomy lub nagrody, które nie zostały odebrane podczas ceremonii wręczenia nagród, będą dostępne do odbioru u Organizatora Konkursu w biurze w Warszawie przez 30 dni od dnia ceremonii wręczania nagród. Brak odbioru w/w medali, dyplomów lub nagród we wskazanym terminie skutkuje utratą prawa do ich odbioru przez uczestnika, któremu zostały przyznane, a Organizator Konkursu może je przyznać kolejnej osobie z największą liczbą uzyskanych punktów.
 2. Nagrody i dyplomy mogą odebrać uczniowie, nauczyciele lub osoby trzecie posiadające upoważnienie rodzica/opiekuna prawnego.
 3. W razie potrzeby dyplomy i medale mogą zostać  przesłane  pocztą na koszt odbiorcy.
 1. Każdy nauczyciel otrzyma dyplom uczestnictwa w Konkursie.
 2. Nagród nie można wymieniać  na gotówkę lub inne nagrody.
 3. Laptop zostanie przyznany nauczycielowi, który zarejestrował największą liczbę uczniów.                                                                                                                  i.      Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) wydanie nagród, o których mowa w § 8, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Nagród Zwycięzcy obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu do wartości Nagród zostanie dodana premia pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Zwycięzca oświadcza, że wyraża zgodę aby kwota premii pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.

         Łączna wartość tej nagrody to 3,489.90 PLN brutto + nagroda finansowa (388 PLN).

 1. Ipad zostanie przyznany każdemu nauczycielowi, którego uczeń zwyciężył w swojej klasie w etapie finałowym (cztery klasy=łącznie cztery iPady). Jeśli więcej niż jeden uczeń ma ten sam rezultat-pod uwagę zostaną wzięte wyniki etapu szkolnego.
 2. Kartę podarunkową Empik o wartości 100 zł otrzyma nauczyciel, którego uczniowie zajęli miejsce drugie i trzecie w etapie finałowym, w każdej z czterech klas. (łącznie 8 kart). Jeśli więcej niż jeden uczeń ma ten sam rezultat-pod uwagę zostaną wzięte wyniki etapu szkolnego.
 3. Karta podarunkowa Empik o wartości 100 zł trafi do czterech nauczycieli, którzy mają najwięcej uczniów w etapie finałowym.  
 1. Wideo i Zdjęcia podczas Etapu Finałowego i Ceremonii Wręczenia Nagród

 1. Organizator Konkursu będzie odpowiedzialny za dokumentację zdjęciową i wideo z Etapu Finałowego i Ceremonii  Wręczenia nagród. Nauczyciele, których uczniowie nie mają zgody na przetwarzanie ich wizerunku, zobowiązani są zgłosić ten fakt  podczas rejestracji do udziału w Konkursie.
 2. Organizator Konkursu Matematycznego Pangea będzie systematycznie zamieszczał informacje z przebiegu Konkursu na stronie internetowej www.pangea.edu.pl   

UWAGI

Wydarzenie

Data

Uwagi

Zgłoszenia

18.12.2017 - 27.02.2018

www.pangea.edu.pl

Etap Szkolny

28.02.2018 - 13.03.2018

Zadania pobiera się ze strony internetowej www.pangea.edu.pl pod kontrolą nauczyciela.

Etap Finałowy

06.04.2018

1.Rejestracja uczestników  11.00 - 11.45

2.Etap Finałowy 11.45 - 13.30

3.Poczęstunek/ czas wolny 13.30- 15.30

ul.Gładka 31/B, 02-172, Warszawa

Ceremonia wręczenia  nagród

06.04.2018

15:45 - 17:00

Och-Teatr,  ul. Grójecka 65, Warszawa


Regulamin Pangea (2018)                                      updated on 03.04.2018                                                  Page