Державна бібліотека України для юнацтва          Електронний каталог

Краще книжкові надходження за травень 2019 року.

Y:\обробка\Сайт травень\1.jpg

502.1(477):349.6(075.8)

В68  Волошкіна, О.С.

         Організація і управління в природоохоронній діяльності [Текст] : конспект лекцій / О.С. Волошкіна, В.В. Трофімович. - Київ : КНУБА, 2018. - 80 с.

        Викладено основні положення організації екологічного менеджменту на державному і регіональному рівні. Наведено принципи управління навколишнім середовищем. Висвітлено основні засади екологічної політики в Україні, зокрема в будівельній галузі країни, на основі чинних законів, державних стандартів і будівельних норм.

      Розкрито зміст державних стандартів і будівельних норм, спрямованих на оцінювання впливу на навколишнє середовище суб’єктів господарської діяльності.

Окреслено сучасні тенденції і зміст природоохоронної діяльності в розвинених країнах Західної Європи.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Екологія» та «Технології захисту навколишнього середовища».

Y:\обробка\Сайт травень\10.jpg

316.6:005.95(075.8)

Б81  Бондар, Л.В.

        Соціальна психологія управління [Текст] : курс лекцій / Л.В. Бондар, Н.М. Проскурка. - Київ : НАУ, 2018. - 144 с.

Курс лекцій містить основні поняття дисципліни «Соціальна психологія управління». Метою курсу є здобуття майбутніми фахівцями знань основ соціальної психології організацій, адже їм потрібно буде управляти підлеглим персоналом, приймати рішення у різних виробничих ситуаціях.

      Ефективне управління людьми неможливе без знань законів соціальної психології управління.

Розглянуто основні питання функціонування та життєдіяльності організацій, а саме: структура та динаміка неформальних та формальних взаємин, особливості мотивації персоналу та можливості кар’єрного зростання.

Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Соціальна робота».

Y:\обробка\Сайт травень\11.jpg

339.5:338.5(075.8)

Т33         Теорія і практика ціноутворення на міжнародних ринках [Текст] : навч. посіб./ Н.В. Непрядкіна, В.І. Сідоров, Н.А. Казакова, Ю.Г. Прав. - Харків : Форт, 2018. - 126 с.

       Світовий ринок, що характеризується особливо жорстокою конкуренцією, накладає певний відбиток на процес ціноутворення. Відтак, попит на спеціалістів, які вміють вільно орієнтуватись у теоретичних і практичних аспектах ціноутворення на міжнародних ринках, використовувати механізм і методику ціноутворення на світовому ринку, застосовувати отримані знання у бізнесі на рівні підприємств, останнім часом значно збільшився.

У посібнику висвітлені теоретичні основи формування ціни, практичні аспекти та методика ціноутворення на міжнародних ринках, вплив держави на процеси ціноутворення. Наводиться словник основних спеціальних термінів.

Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей.

Y:\обробка\Сайт травень\12.jpg

741(07)

К49  Клименюк

        Креслення, рисунок, композиція [Текст] : навч. посіб. / Т.М. Клименюк. - Львів : Львівська політехніка, 2018. - 300 с.

        У навчальному посібнику розглянуто основи креслення, рисунка та композиції. Для полегшення розуміння викладеного матеріалу і можливості його самостійного вивчення всі теоретичні положення і завдання проілюстровано кресленнями і рисунками, доповнено зразками виконаних робіт.

Видання розраховано на абітурієнтів та слухачів підготовчих курсів архітектурних спеціальностей базового напряму «Архітектура та містобудування», а також буде корисним для тих, хто збирається вступати за напрямом «Дизайн», « Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».

Y:\обробка\Сайт травень\13.jpg

316.614:316.485.26(477)

К93  Курило, В.С.

        Соціалізація особистості в умовах гібридної війни на сході України [Текст] : монографія / В.С. Курило, С.В. Савченко, О.Л. Караман. - Старобільськ; Київ : Талком, 2018. - 240 с.

        У монографії представлено наукове розв’язання проблеми соціалізації особистості в умовах гібридної війни на сході України: розкрито сутність гібридної війни як соціального феномену новітньої історії України; науково обґрунтовано сутність та механізми процесу соціалізації особистості в умовах гібридної війни на Донбасі; уточнено категоріальний апарат теорії соціалізації шляхом уведення в науковий обіг нового поняття – «абераційна соціалізація»

- та визначення соціальних й індивідуально-психологічних чинників цього явища; визначено особливості соціалізації дітей і молоді сходу України в умовах гібридної війни на Донбасі; представлено результати дослідження ґенези соціальних норм і ціннісних орієнтацій молоді Донбасу в умовах гібридної війни.

Монографію призначено для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, студентів, магістрантів, аспірантів ЗВО, а також, хто цікавиться проблемами соціалізації особистості та сучасних гібридних  війн.

Y:\обробка\Сайт травень\14.jpg

343.13(477):630*2(07)

П84          Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням незаконних порубок лісу [Текст] : наук.-практ. посіб./ [Є.О. Білоусов, Г.О. Ганова, М.М. Король та ін.]. - Київ : Національна академія прокуратури України, 2018. - 104 с.

        У посібнику розглядаються особливості здійснення прокурором процесуального керівництва досудовим розслідуванням незаконних порубок лісу залежно від його етапів. Автори пропонують методику і тактичні прийоми проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях про злочини, передбачені у статті 246 КК України.

Комплексно аналізуються положення чинних нормативно-правових актів, в тому числі відомчих, роз’яснень вищих судових інстанцій, судової практики.

Видання буде корисне для практичних працівників, які беруть участь у кримінальному провадженні – прокурорів, слідчих, адвокатів, а також науковців, аспірантів і студентів вищих юридичних навчальних закладів.

Y:\обробка\Сайт травень\15.jpg

352.07(477):005.35(07)

Ф79         Формування нової корпоративної культури в умовах реалізації реформи місцевого самоврядування та розвитку міжмуніципального співробітництва [Текст] : навч.-практ. посіб. / [авт. кол.: Н.В. Щербак, Т.В. Журавель, В.В. Толкованов та ін.]. - Київ : Фенікс, 2018. - 156 с.

        Навчально-практичний посібник містить теоретичні, практичні, навчально-методичні матеріали, кращі практики з питань формування нової корпоративної культури в муніципальному управлінні з метою більш ефективної реалізації проектів місцевого розвитку та розвитку міжмуніципального співробітництва (ММС).

Для науковців, експертів, службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, а також усіх тих, хто цікавиться питаннями формування корпоративної культури, ММС та реформування місцевого самоврядування.

Y:\обробка\Сайт травень\2.jpg

658.144:681.518(075.8)

Л55  Лізунов, П.П.

          Інформаційні системи і технології в управлінні організацією [Текст] : навч. посіб. / П.П. Лізунов, М.В. Коханович, В.О. Недін. - Київ : КНУБА, 2018. - 156 с.

        Інформаційні системи і технології активно увійшли в сучасне життя, у тому числі в організацію виробничого процесу підприємств, діяльність яких у наш час неможлива без використання відповідних систем управління.

      Динамічність сучасної господарської діяльності потребує ретельно обдуманого підходу до організації систем управління, підвищення ефективності яких можна досягти за своєчасного і раціонального використання інформаційних технологій.

            Розглянуто питання застосування інформаційних систем з використанням web-технологій у практичних задачах менеджменту в управлінні організацією, які потребують керування підприємством чи його ресурсами на відстані.

Призначено для студентів вищих навчальних закладів галузі знань «Управління та адміністрування», спеціальності «Менеджмент».

Y:\обробка\Сайт травень\3.jpg

378.22(477)(075.8)

В51          Випускна бакалаврська робота [Текст] : навч. посіб. / [уклад. Л.З. Шильман та ін.]. - Суми : Університетська книга, 2018. - 208 с.

                Бакалаврська робота – це вид науково-дослідної роботи студентів, форма самостійного пошуку, поглибленого вивчення відповідної теми. Бакалаврська робота потребує глибокого вивчення нормативно-правових актів, навчальної та спеціальної літератури, матеріалів практики.

              Вона інтегрує знання з різних дисциплін, розвіває самостійне творче мислення.

Посібник розроблено відповідно до вимог Галузевого стандарту вищої освіти України «Засоби діагностики якості вищої освіти» (додаток Г: «Методичні рекомендації щодо виконання та захисту бакалаврських робіт студентами ступеня вищої освіти «Бакалавр»). Висвітлено етапи підготовки, написання та захист випускної бакалаврської роботи.

Для студентів ступеня вищої освіти «Бакалавр» напряму підготовки «Харчові технології та інженерія».

Y:\обробка\Сайт травень\4.jpg

334.722:005.336.4:004(075.8)

І-20  Іванова, Валентина Василівна

         Інтелектуальний бізнес [Текст] : підручник / В.В. Іванова. - Суми : Університетська книга, 2018. - 327 с.

        У підручнику висвітлено основні теоретико-методичні засади інтелектуального бізнесу як специфічного формату бізнесової діяльності; розкрито сутність та специфіку інтелектуальних продуктів; надані методичні підходи для управління інтелектуальним бізнесом та його інформаційного забезпечення, мотивації інтелектуальних працівників, моделювання інтелектуального бізнесу, визначення ризиків його здійснення та організації економічної безпеки,

використання інформаційно-комунікаційних технологій для віртуалізації інтелектуального бізнесу, визначення політики ціноутворення та джерел фінансування, просування та комерціалізації інтелектуальних продуктів.

Книга розрахована на широке коло читачів: викладачів і студентів вищих навчальних закладів; керівників і фахівців підприємств, підприємців, які зацікавлені у створені та розвитку інтелектуального бізнесу.

Y:\обробка\Сайт травень\5.jpg

379.8:78(075.8)

Л63  Лисакова, І.В.

         Музичне оформлення культурно-дозвіллєвих програм [Текст] : навч. посіб. / І.В. Лисакова. - Суми : Університетська книга, 2018. - 127 с.

         Навчальний посібник «Музичне оформлення культурно-дозвіллєвих програм» розроблений відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму «Менеджмент соціокультурної діяльності».

Розкривається сутність і призначення музичного оформлення як невід‘ємної частини культурно-дозвіллєвих програм, подаються елементарні знання з теорії та історії музики, аналізуються теоретичні засади та практичний досвід оформлення культурно-дозвіллєвих програм в дитячій та сімейній аудиторії.

Посібник містить типову програму, конспект лекцій та плани семінарських занять.

Для студентів, які навчаються за напрямом «Менеджмент соціокультурної діяльності», а також може стати в пригоді фахівцям культурно-дозвіллєвої сфери.

Y:\обробка\Сайт травень\6.jpg

614.8-053.5(07)

Л72  Лоза, О.Б.

          Особиста безпека дитини [Текст] : навч. посіб. / О.Б. Лоза. - Суми : Університетська книга, 2018. - 383 с.

У посібнику подається розгорнутий аналіз проблеми захисту дитини, запропоновано критерії організації процесу навчання дітей дошкільного віку особистій безпеці, розкрито зміст курсу «Захист життя і здоров‘я дітей, норми поведінки в надзвичайних ситуаціях» та сформульовано головну мету такого навчання – формування в кожної дитини активної життєвої позиції щодо власного життя та здоров‘я, накопичення знань і навичок безпечної поведінки вдома, на вулиці, у дитсадку.

Посібник розрахований на вихователів, батьків та фахівців, що опікуються проблемою захисту життя і здоров‘я дітей.

Y:\обробка\Сайт травень\7.jpg

316.6:159.955

Б25  Барнет, Б.

        Дизайн-мислення. Спроектуй своє життя [Текст] / Б. Барнет, Д. Еванз ; пер. з англ. В. Глінка. - Київ : Наш формат, 2018. - 224 с.

        Диплом не гарантує, що ви любитимете свою роботу. Успішна кар’єра не визначає щастя. Ваші кар’єра, щастя й повсякденне життя – у ваших руках. Головне поставити собі правильні питання та бути готовим утілювати відповіді в життя.

       Як знайти роботу, що по-справжньому подобатиметься? Як збудувати кар’єру, яка забезпечить хороше життя? Як відшукати життєвий баланс? Як зробити щось вартісне, що змінить цей світ?

Автори пропонують поглянути на своє майбутнє очима дизайнера і створити проект вашого життя. Ця книжка дасть вам важливі інструменти, які допоможуть вийти із «замкненого кола» і спроектувати змістовне, наповнене задоволенням життя, у якому ваша особистість, ваші переконання та ваша робота не суперечитимуть одне одному. І коли вас запитуватимуть: «Як справи?» та «Що нового?» - вам завжди буде що відповісти.

Y:\обробка\Сайт травень\8.jpg

373.015.31(075.8)

Ш33  Швай, Р.І.

         Методика викладання у загальноосвітньому навчальному закладі [Текст] : навч. посіб. / Р.І. Швай. - Львів : Львівська політехніка, 2018. - 112 с.

        Соціально-економічний розвиток суспільства переважно залежить від розвитку освіти та її якості, які характеризують конкурентоспроможність держави, її вплив на глобалізаційні процеси у світовому співтоваристві.

Розглянуто проблеми впливу навчального середовища на розвиток особистості та основні питання навчання як діяльності, спрямованої на формування особистості учнів.

Подано сучасні методи активізації навчально-пізнавальної діяльності та інтерактивні методи навчання. Наведено приклади вправ для розвитку творчих здібностей учнів.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів та усіх, кого цікавлять проблеми методики викладання.

Y:\обробка\Сайт травень\9.jpg

658.8(075.8)

М25  Мардар, М.Р.

          Сучасні методи просування товарів [Текст] : лаб. практикум : навч. посіб. / М.Р. Мардар, Г.М. Лозовська, І.А. Устенко. - Херсон : ФОП Грінь Д.С., 2018. - 130 с.

         

         Навчальний посібник «Сучасні методи просування товарів» розкриває наступні питання: організацію ефективного просування та продажу товарів (позиціонування товарів, стимулювання збуту, виставкову діяльність, інструменти сенсорного маркетингу та ін.), а також інструменти мерчандайзингу як засобу підвищення продажів товарів.

Метою посібника є оволодіння знаннями та навичками просування товарів з метою прийняття ефективних виробничих, організаційних і наукових рішень на рівні сучасних вимог.

Навчальний посібник призначений для підготовки студентів вищих навчальних закладів різних форм навчання освітнього ступеня бакалавр, магістр за спеціальностями «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Адреса:   м. Київ, просп. Голосіївський, 122/1;

тел. для довідок:  (044) 258 - 3115;   www.4uth.gov.ua