บัญชีรายละเอียดแผนจัดหาสิ่งอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562

กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่ายและการซ่อมบำรุง สาย พธ. การจัดหาเพื่อแจกจ่าย

กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่ายและการซ่อมบำรุง สาย พธ. การผลิตเพื่อแจกจ่าย

กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่ายและการซ่อมบำรุง สาย พธ. การเก็บรักษาและแจกจ่าย

กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่ายและการซ่อมบำรุง สาย พธ. การซ่อมบำรุง

กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่ายและการซ่อมบำรุง สาย พธ. การบริการ

กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดหาและการผลิตเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย และเครื่องนอน การจัดหาเพื่อแจกจ่าย

กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดหาและการผลิตเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย และเครื่องนอน การผลิตเพื่อแจกจ่าย