Programa de curs - Any acadèmic 2019-20

Objectius del curs

Textos orals

Textos escrits

Lèxic

Gramàtica

Avaluació

Tutories

Objectius del curs

Textos orals

Textos escrits

 • Converses amb familiars, amics, coneguts
 • Invitacions a una festa (acceptació, negació).
 • Descripcions de llocs i de persones
 • Descripció d’activitats quotidianes
 • Expressió d’opinions, gustos i preferències
 • Explicar hàbits alimentaris
 • Establir els actes necessaris per comprar (aliments, roba) i per aconseguir un servei (en un restaurant)
 • Converses mitjanament formals per anar a comprar
 • Fitxes amb les dades personals.
 • Llistes per a la compra.
 • Notes per a familiars o per establir contactes.
 • Postals explicant diferents activitats.
 • Notes de l’agenda personal.
 • Dietaris de poca complexitat.
 • Cartes de poca complexitat.
 • Narracions de fets concrets i d’experiències.

Lèxic

Acte de presentació (formal i informal).

Lèxic dels vacances, viatges.

Lèxic dels vincles familiars, professionals, d’amistat:

Els números (cardinals i ordinals)

Les estacions: весна-весной...; els mesos de l’any: январь, февраль…

Lèxic dels establiments comercials (roba, compliments).

Verbs de moviment : ехать – поехать – приехать…

Lèxic relacionat amb les aficions: нравиться, заниматься…

Lèxic relacionat amb els menjars: пирог, торт, блины…

Lèxic relacionat amb la descripció d’un pis o una casa.

Lèxic relacionat amb la descripció del temps i estacions de l’any.

Lèxic relacionat amb la festa de l’aniversari.

Lèxic relacionat amb la descripció física de les persones.

Lèxic relacionat amb la roba: брюки, купальник, платье…

Gramàtica

Substantius:

- L’ús dels casos amb preposicions i sense. Les seves funcions bàsiques i significats

  principals.

- Declinació dels substantius en plural

Adjectius:

-  Gènere, nombre i cas.

-  Declinació dels adjectius en singular i plural (primeres nocions).

- Concordança de l’adjectiu amb el substantiu.

Verbs:

-  La perífrasi d’obligació: мне нужно/ мне надо купить…

-  Aspecte perfectiu i imperfectiu.

-  Verbs de moviment sense i amb prefixos -по, -при

-  Ús dels verbs учить, изучать, учиться, заниматься

Numerals

- Cardinals simples i compostos:

- La utilització del numeral один.

- Ordinals simples i compostos:

- Locucions de relacions temporals.

- Declinació dels numerals ordinals.

Els pronoms (morfologia i posició)

- Els relatius: Ús i declinació en singular i plural del pronom relatiu который.  Pronoms relatius    что, где, когда, чей, какой... i el seu ús en les frases subordinades.

- Declinació dels pronoms en singular i plural.

 - Demostratius: тот – этот…

- Els pronom свой.

 Els adverbis

- Lloc: далеко, близко...

- Manera: хорошо, красиво...

- Quantitat: много, мало...

- Predicatius: надо, нужно, можно, нельзя.

Avaluació

El Segon Curs és l’últim dels cursos de Nivell Bàsic. Per obtenir la nota APTE/A de segon curs i el corresponent Certificat de Nivell Bàsic tots els alumnes hauran de presentar-se a la prova final. Per aprovar l’examen s’haurà d’obtenir, com a mínim, un 65% de la puntuació obtinguda de la suma de totes les parts de la prova.

Les habilitats expressives (expressió oral i expressió escrita) seran eliminatòries: si no s’obté un mínim del 65% de la puntuació. Es farà un examen parcial.

En qualsevol cas, també es tindrà en compte la feina realitzada per l’alumne/a durant el curs. Per a l’avaluació contínua es valoren els aspectes següents: deures, exposicions a classe, actuacions a l’aula, assistència, participació i les proves formals.

Atenció individualitzada

Es convocarà a tot l’alumnat a almenys una sessió d’atenció individualitzada per comentar el progrés del curs. El professorat atendrà a l’alumnat via e-mail i/o personalment a l’hora d’atenció a l’alumnat. Les sessions individualitzades presencials es concertaran prèviament per correu electrònic o personalment amb la professora.