Published using Google Docs
Vnitřní řád ŠD-ŠK (aktualizace 2024).docx
Updated automatically every 5 minutes

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou

Chrudimská 77, 582 63 Ždírec nad Doubravou

Vnitřní řád školní družiny/školního klubu

Obsah

 1. Úvodní ustanovení
 2. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců
 1. Práva žáků
 2. Povinnosti žáků
 3. Práva zákonných zástupců
 4. Povinnosti zákonných zástupců

 1. Provoz a organizace školní družiny/školního klubu
 1. Podmínky zařazení do školní družiny/klubu
 2. Úplata
 3. Provoz ŠD/ŠK, organizace

 1. Bezpečnost, ochrana a zdraví žáků, ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 1. Bezpečnost, ochrana a zdraví žáků
 2. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, prevence sociálně patologických jevů
 3. Využití telefonů a přenosných zařízení ve školní družině a školním klubu

        5. Zacházení s majetkem školní družiny a klubu

 1. Úvodní ustanovení

Vnitřní řád školní družiny/klubu je vydán v souladu se zákonem č.561/2004 Sb o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném  vzdělávání (školský zákon).

Vnitřní řád školní družiny/klubu je platný pro školní družinu a školní klub Základní školy a Mateřské školy Ždírec nad Doubravou a je doplňkem vnitřního řádu školy, se kterým je v souladu.

Zřízení a provoz uvedeného školského zařízení podléhá platným předpisům, zejména zákonu č.561/2004 Sb. a vyhlášce č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

Ve školní družině/klubu se vede tato dokumentace:

elektronické přihlášky k docházce do ŠD,ŠK které obsahují tabulku s časem a způsobem příchodu a odchodu žáka a možnost přihlášení do ranní družiny,

spisová služba obsahující přihlášku žáka a případně jeho odhlášení ze školní družiny/klubu,

celoroční plán činnosti, týdenní plány,

každodenní přehled docházky, přehled výchovně vzdělávací práce, pracovní náplň zájmových kroužků, časové rozvržení jednotlivých odpoledních aktivit v IS Edookit.

 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců
 1. Práva žáků – žáci navštěvující školní družinu/klub mají všechna práva, jak jsou uvedena v „Úmluvě o právech dítěte“ a § 21 školského zákona.

Žáci ŠD/ŠK mají právo na:

 a stupni vývoje

 1. Povinnosti žáků – žáci navštěvující ŠD/ŠK jsou povinni:

Pokud žák závažně nebo opakovaně poruší vnitřní řád ŠD/ŠK, může ředitel školy rozhodnout o  podmínečném vyloučení nebo vyloučení žáka ze školní družiny/klubu. Zvláště hrubé slovní nebo úmyslné fyzické útoky žáka vůči spolužákům nebo vychovatelkám jsou považovány za závažné porušení řádu.

 1. Práva zákonných zástupců – zákonný zástupce žáka má právo:

 1. Povinnosti zákonných zástupců – zákonný zástupce žáka je povinen:

 1. Provoz a organizace školní družiny/klubu
 1. Podmínky pro zařazení do školní družiny/klubu

Zákonní zástupci žáků vyplní přihlášku prostřednictvím IS Edookit. Součástí přihlášky je tabulka příchodů a odchodů a žádost o pravidelnou docházku do ranní družiny. Školní družina a klub zahajují provoz 1. školní den. Telefonické domluvy odchodu žáka nejsou z důvodu jejich bezpečnosti možné. Jakoukoli změnu v odchodu žáka je nutné hlásit příslušné nebo vedoucí vychovatelce osobně nebo prostřednictvím IS Edookit. Kapacita ŠD je 170 míst. Kapacita ŠK je

30 míst.

 1. Úplata

Úplata za školní družinu/klub je strhávána každý měsíc spolu se stravným. Výši úplaty stanovuje zřizovatel. Aktuální informace o částce a podmínkách úplaty jsou uvedeny na webu školy.

V mimořádných případech může být úplata snížena nebo prominuta, pokud je žák společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba. Dále žákovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a tento příspěvek nebo část je vyplácena.

 1. Provoz a organizace školní družiny/klubu, organizace

Provoz ranní školní družiny – od 6:00 do 7:10. Pro přihlašování a docházku do ranní ŠD platí stejná pravidla jako u odpolední školní družiny.

Provoz a organizace odpolední ŠD

Odpolední školní družina je v provozu od pondělí do čtvrtka od 11:10 do 16:40, v pátek od 11:10 do 16:00.

Po přihlášení do odpolední ŠD se stává docházka povinnou, tudíž je nutné dodržovat řád

a pravidla včetně omluvenek. Žáci přicházejí do ŠD/ŠK ze školní jídelny pod dohledem vychovatelek a třídních učitelek.

Na začátku školního roku jsou žáci i zákonní zástupci obeznámeni s nabídkou kroužků organizovaných družinou a klubem. V čase kroužků je vhodné žáky nevyzvedávat, aby se mohli plně věnovat činnosti. Docházka do kroužků je závazná. Žák se může kroužku 2x zúčastnit, aby se přesvědčil, zda splňuje jeho očekávání a adaptoval se. Poté se bude moci z kroužku odhlásit nejdříve v pololetí..

O provozu školní družiny v době prázdnin a ředitelského volna jsou zákonní zástupci včas informováni prostřednictvím IS Edookit.

Provoz a organizace  školního klubu

Školní klub je v provozu od pondělí do čtvrtka od 13:00 do 16:40, v pátek od 12:05 do 16:00.

Po přihlášení žáka do ŠK se stává docházka povinnou, tudíž je nutné dodržovat řád

a pravidla včetně omluvenek.

Na začátku školního roku jsou žáci i zákonní zástupci obeznámeni s nabídkou kroužků organizovaných družinou a klubem. V čase kroužků je vhodné žáky nevyzvedávat, aby se mohli plně věnovat činnosti. Docházka do kroužků je závazná. Žák se může kroužku 2x zúčastnit, aby se přesvědčil, zda splňuje jeho očekávání a adaptoval se. Poté se bude moci z kroužku odhlásit nejdříve v pololetí..

O provozu školního klubu v době prázdnin a ředitelského volna jsou zákonní zástupci včas informováni prostřednictvím IS Edookit.

 1. Bezpečnost, ochrana a zdraví žáků, ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 1. Bezpečnost, ochrana a zdraví žáků

Na počátku školního roku jsou žáci seznámeni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidly chování a hygieny. Poučení o bezpečnosti provádí vychovatelka před každou činností v prostorách školní družiny/ klubu a akcích probíhajících mimo tyto prostory (vycházka, výlet, exkurze, pobyt na hřišti, tělocvična, odborné učebny). Žáci jsou povinni se těmito pravidly řídit a dbát pokynů vychovatelky nebo jiné pověřené osoby.

Do ŠD/ŠK nesmí žák nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví nebo způsobit úraz. Pokud dojde k úrazu, poranění či nehodě, je žák je povinen nahlásit tuto zdravotní indispozici neprodleně vychovatelce, která mu poskytne potřebnou péči, uvědomí vedení školy

 a zákonné zástupce,případně podnikne další nezbytná opatření ke zlepšení či udržení daného zdravotního stavu žáka. Úrazy se zapisují do knihy úrazů umístěné ve sborovně školy.

 1. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, prevence sociálně patologických jevů

Cílem školní družiny/školního klubu je učit žáky smysluplně trávit volný čas prostřednictvím pestré nabídky činností a zájmových kroužků. Učit je spoluvytvářet přátelské klima a upevňovat mezilidské vztahy.Pokud budou zjištěny projevy šikany mezi žáky formou násilí, omezování osobní svobody, ponižování atp., jsou vychovatelky povinny oznámit tuto skutečnost vedení školy a zákonným zástupcům. Ředitel školy zváží možnost postihu žáků, navrhne řešení a vydá případná opatření.

 1. Využití mobilních telefonů a přenosných zařízení ve školní družině a školním klubu.  

Pravidla užívání pro jednotlivé činnosti a oddělení stanoví vedoucí vychovatelka. Za plnění pravidel odpovídají vychovatelky. Vedoucí vychovatelka stanovuje, že žáci nebudou během odpolední docházky do družiny a klubu své vlastní mobilní telefony a jiná vlastní přenosná zařízení používat. V ranní školní družině mohou. Vychovatelky budou žáky pravidelně instruovat, aby telefony a další přenosná zařízení v ranní družině používali ke sledování takového obsahu, jaký je pro jejich věk vhodný. V rámci výchovy a vzdělávání v odpolední družině používají žáci notebooky a tablety, které jsou majetkem školní družiny.

   5. Zacházení s majetkem školní družiny a klubu

 Žáci se k majetku  ŠD/ŠK chovají ohleduplně, dojde-li k poškození majetku, zákonný zástupce    žáka škodu způsobenou na majetku ŠD/ŠK nahradí nebo opraví.  

                                                                                    Vypracovala: Adéla Krawczyszyn, vedoucí vychovatelka Vydal: Mgr. Ota Benc, ředitel školy

Dne: 1. 9. 2022

       

ČJ: ZŠMŠ ŽnD - 96 /24

Vnitřní řád školní družiny/školního klubu

Dodatek č.1

Nové znění článku 3. 3 - Provoz školní družiny/klubu, organizace

3.3. Provoz školní družiny/klubu, organizace

Provoz ranní školní družiny – od 6:00 do 7:10. Pro přihlašování a docházku do ranní ŠD platí stejná pravidla jako u odpolední školní družiny.

Provoz odpolední ŠD

Od pondělí do čtvrtka od 11:10 do 16:40, v pátek od 11:10 do 16:00.

Po přihlášení do odpolední ŠD/ŠK se stává docházka povinnou, tudíž je nutné dodržovat řád

a pravidla včetně omluvenek. Žáci přicházejí do ŠD ze školní jídelny pod dohledem vychovatelek a třídních učitelek.

Na začátku školního roku jsou žáci i zákonní zástupci obeznámeni s nabídkou kroužků organizovaných družinou a klubem. V čase kroužků je vhodné žáky nevyzvedávat, aby se mohli plně věnovat činnosti. Docházka do kroužků je závazná. Žák se může kroužku 2x zúčastnit, aby se přesvědčil, zda splňuje jeho očekávání a adaptoval se. Poté se bude moci z kroužku odhlásit nejdříve v pololetí..

Účastníci výchovy a vzdělávání, kteří nemají v přihlášce napsáno, že odcházejí sami, jsou rodičem, či jinou osobou zapsanou v přihlášce, vyzvedáváni vždy v celou od vrátnice u vchodu do školy. Tedy v 12:00, 13:00, 14:00, v 15:00, v 16:00 a v pondělí až čtvrtek také po ukončení provozu ŠD v 16:40. Skupinu žáků odcházejících z ŠD vždy v celou, doprovází ke vchodu do školy 1 z vychovatelek.

O provozu školní družiny/klubu v době prázdnin a ředitelského volna jsou zákonní zástupci včas informováni prostřednictvím IS Edookit.

Platnost od 2.5. 2024

                                                                Mgr. Ota Benc - ředitel školy