Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca

2018

Procedură

pentruorganizare a practicii studențești pentru studenții Facultății de Medicină Veterinară Cluj Napoca

Baza legală

Precizări de termeni

Cadru general

Capacități profesionale dobândite

Aptitudini, tehnici profesionale deprinse

Aptitudini de gestionare/management

An I

a. înțelegerea construcției, a unor aspecte biochimice, biofizice ale corpului animal

b. capaciteta de recunoaștere și înțelegere a principalelor regiuni anatomice, a importanței funcționale a diferitelor structuri macroscopice și microscopice

a. delimitarea regiunilor anatomice

b. utilizarea microscopului

c. utilizarea generală a dotării unui laborator- recunoașterea unor instrumente simple, utilizarea sticlăriei de laborator,

c. norme elementare de biosecuritate

Management personal

a. înțelegerea propriei personalități și a modului în care individul își poate adapta capacitățile la cerința de studiu

b. înțelegerea motivației alegerii meseriei de medic veterinar

Management/gândire antreprenorială

a.înțelegerea modului de gestionare a unei ferme cu specific  animal și vegetal

b.înțelegerea în ansamblu a universului rural și a mecanismelor economice care stau la baza economiei familiale

An II

a. capacitatea de vizualizare și înțelegere a constituției și a componenței corpului animal

b. capacitatea de a mânui, aborda responsabil animalul, de a înțelege condițiile esențiale de cazare, hrănire, gestionare a efectivului (bunăstare animală)

c. identificarea speciei, a raselor principale și a varstei pentru speciile de fermă

d. identificarea condițiilor de adăpostire

a. importanța clinică a regiunilor anatomice

b. tehnici de bază de examinare histologică

c. înțelegerea principalelor elemente ce intervin în mecanismele de producere a bolilor

d. înțelegerea modului de adăpostire, hrănire și îngrijire a animalelor de fermă

a. comunicarea interpersonala, dezvoltare personală

b. largirea capacității de sinteză, percepție a realității înconjurătoare

An III

a.anamneză, obținerea istoricului pacientului, marcarea în registre

b. capacitatea de observație- identificarea unui status normal sau anormal al unui animal

c. condiții elementare și cunoștințe de abordare, contenție, mânuire a unui animal

d. capacitate de examinare clinică, manuire a unui stetoscop, oftalmoscop, examinare transrectală

e. aprecierea stării de întreținere

f. acordarea de asistență medicală de îngrijire (nursing care)

a. mod de administrarea medicamentelor

b. colectarea de probe biologice

c. cateterizare  vezicală

d. îngrijirea plăgilor

e.aplicarea de bandaje

f. examinare stomatologică

g. deprinderea cu utilizarea microscopului pentru examinarea probelor biologice și microbiologice

h. chiropodie

i. ecornare

j. tehnici chirurgicale de bază

Capacitate de comunicare

Management general

c. organizarea personalului

d. relația medic-pacient

e.continuitatea cazurilor, urmărirea cazurilor

f. sănătate și securitate în muncă

g. gestionarea reclamațiilor și a plângerilor

An IV

a. recunoașterea bolilor

b. case investigation planning

c. tehnici de diagnostic

d. optiuni de terapie

e. tehnici de laborator

f. interpretare radiologică

g. gestiunea cazurilor

a. cateterizare, administrare de fluide intravenos

b. examinare ginecologică

c. diagnosticul de gestație

d. managementul distociei

e. tehnici de anestezie

f. tehnici chirurgicale

g. castrarea la speciile domestice

h. interpretare radiografii

Aspecte de etică. Aspecte legale

a. asigurarea profesională și eventual a practicii

b. “a doua părere”- concept, înțelegere, gestionare

Economia și gestiunea afacerii

a. tarife, prețuri

b. gestiunea datoriilor

c. imaginea proprie și a afacerii proprii

Realitatea practicii private

a. serviciul 24/24

b.managementul stresului

An V

a. utilizarea terapiei incluzând aici bolile de nutriție

b. certificare veterinară

c. interpretare radiologică și ecografică

d. analizarea datelor de evidență medicală a șeptelului

e. invstigații ginecologice/reproducție

f. asistență în achiziționarea animalelor (inclusiv probleme de identificare)

dezvoltarea tuturor capacităților descrise până acum

Realitatea practicii private

a. serviciul 24/24

b.managementul stresului

toate aspectele unui cabinet privat/clinică integrată

An VI

a. capacitate de diagnostic, decizie asupra opțiunii terapeutice

b. capacitate de documentare științifică de nivel înalt

c. capacitate de interpretare a aspectelor referitoare la lanțul alimentar, a problemelor de securitate alimentară, procesare a alimentelor de origine animală

d. certificare veterinară- legislație specifică, etică, deontologie profesională

dezvoltarea,consolidarea și perfecționarea  tuturor capacităților descrise pâna la această etapă

a.comunicare eficientă cu clienții

b. gestiunea situațiilor conflictuale

c. persuasiune

toate aspectele unui cabinet privat/clinică integrată

Realitatea practicii private

Tip de activitate

Perioada aproximativă

(ore)

%

Anul

de

studiu

Număr

de

ore

PE/PI - Ferma vaci de lapte și carne

30

33

I

90

PE/PI - Ferme porci și păsări, herghelii, ferme mixte, grădini zoologice, pensiuni animale companie, ferme piscicole

30

33

PI –  Discipline preclinice, clinici veterinare (întreținere), ferma didactică USAMV, spital

30

33

PE/PI - Ferma vaci de lapte și carne

30

33

II

90

PE/PI - Ferme porci și păsări, herghelii, ferme mixte, grădini zoologice, pensiuni animale companie, ferme piscicole

30

33

PE/PI –  Discipline preclinice, cabinete și clinici veterinare (întreținere), circumscripții sanitar veterinare

30

33

PE/PI –  Ferme

18

20

III

90

PE/PI – Intreprinderi producere furaje, intreprinderi de industrializarea și desfacere a produselor alimentare de origine animală

12

13

PE/PI –  Laboratoare paraclinice (controlul furajelor, microbiologie, anatomie patologică, parazitologie, etologie, hematologie, etc.), farmacie,

30

33

PE/PI –  Discipline preclinice, cabinete și clinici veterinare (întreținere), circumscripții sanitar veterinare

30

33

PE/PI –  Clinici veterinare – animale de companie și cabaline

30

33

IV

90

 

PE/PI –  Clinici veterinare, circumscripții, ferme – animale de rentă

30

33

PE/PI –  Laboratoare paraclinice, controlul alimentelor

30

33

PE/PI –  Clinici veterinare – animale de companie și cabaline

30

33

V

90

PE/PI –  Clinici veterinare, circumscripții, ferme – animale de rentă

30

33

PE/PI –  Abator, circumscripții de  controlul alimentelor

30

33

 

 

PE/PI –  Clinici veterinare – animale de companie și cabaline

 

 

VI

60

PE/PI –  Clinici veterinare, circumscripții, ferme – animale de rentă

 

 

PE/PI –  Controlul alimentelor, direcții și laboratoare sanitar veterinare

 

 

 PE - practica extramurală; PI - practica intramurală;

Notă: nu este obligatoriu ca tipurile de activități să fie ordonate în timp în acest fel, ci aceste date trebuie privite ca fiind orientative

practică- fundamentală

practică-  preclinică

practică- clinică

Ponderea recomandată

10%

20%

25%

55%

Număr de ore însumate

 10%

108

135

297

Mod de repartizare a cadrelor didactice supervizoare a activității de practică

A. Persoane responsabile cu coordonarea activității de  practică studențească la nivelul Facultății de Medicină Veterinară Cluj Napoca (Organizatori de Practică)

B. Locuri de efectuare a practicii: 

Este obligatoriu ca studentul, de-a lungul perioadelor sale de practică pe parcursul studiilor, să facă dovada parcurgerii a cât mai multe tipuri de activități medicale/sanitar-veterinare, cu caracteristici cât mai variate:

  1. cabinet/clinică/spital de animale mici
  2. cabinet/clinică/spital de cabaline, animale de rentă, ferme (obligatoriu una din 1 și 2)
  3. unități inspecție și control alimente
  4. unități igienă, bunăstare, laborator (obligatoriu una din 3,4)
  5. abatoare, unități de prelucrare produse de origine animală (obligatoriu)

C. Etape de realizare:

D. Modul de repartizare a cadrelor didactice supervizoare a practicii

E. Eliberarea actelor doveditoare a practicii de către partenerii de practică/tutori

E. Mod de repartizare a orelor de practică pentru studenți

F. Perspective

ANEXE


Adeverință

Subsemnatul, dr.…....….................................................................. având calitate de

୦ medic veterinar practicant    

 ୦ cadru didactic asociat FMV Cluj   

୦ cadru didactic FMV Cluj

atest prin prezenta efectuarea de către  studentul …........................................................................................... ….........…................................................................................................................

din anul …...............,program de studii Medicină Veterinară, a unui număr de ..........................ore    de activitate practică supervizată în perioada …............................................................ la ...........................................................................................................…........................................

Tipul de activitate practică supervizată  se poate defalca pe următoarele subcategorii[1]:

୦ activitate de laborator, documentație, instructaj, formularistica ......................ore

୦ activitate non-clinică cu animale sau produse animale …...............................ore

୦ activitate clinică directă...............................................................................ore

Data, semnătura, parafa

…..................................................................


Fișă de evaluare a activității studentului pentru perioada de practică

- a se completa de către tutorele de practică-

Rugăm ca acest formular să fie expediat Centrului de Coordonare a Practicii FMV Cluj fie pe calea poștei

sau prin poșta electronică (scanat)

Fișa de evaluare se recomandă a fi transmisă în plic închis prin  intermediul studentului practicant.

Părerea dvs contează mult!

Numele studentului...............................................................................................An de studiu...........................

Perioada de efectuare a stagiului de practică:  de la...........................până la.....................................................

Locul de desfășurare a perioadei de practică

Denumirea unității

Adresa

Tel..........................................................................email.............................................................

Unitatea  poate asigura cazare                  da, gratuit  ▢    da, contra cost ▢   este disponibilă local ▢     nu

Caracteristicile locului de practică

rugăm completați timpul aproximativ petrecut de student  %

Abator

Animale mici

Ecvine

Păsări

Ovicaprine

Suine/fermă

Bovine

păsări/fermă

Laborator

Servicii veterinare de stat

Cercetare

Facultatea

Animale sălbatice

Grădină zoologică

Animale exotice

alt tip de unitate

Vă rugăm bifați aprecierea dvs față de  nivelul studentului

(în concordanță cu nivelul de pregătire-/ținând cont de anul de studiu)

excelent

bine

satisfăcător

minim

insuficient

Atitudine

(atitudine, entuziasm, motivație)

Aspect profesional

aspect îngrijit, curățenie, ordine, etichetă

Calități de comunicare

(cu colegii, personalul, clienții)

Capacitatea de mânuire/manipulare a animalelor

Cunoștințe în domeniu

Abilitatea de rezolvare a problemelor

Manualitate

Interes și contribuție la discuții cu caracter clinic

Înțelegerea noțiunilor economice de management al clinicii,fermei/abatorului etc

Alte comentarii și mențiuni[2]

(vă rugăm inserați orice alt comentariu care îl considerați relevant referitor la student și la activitatea în perioada de practică)

Nota acordată pentru activitatea desfășurată la locul de practică

(cifre și litere)

(notarea de face de la 1 la 10, posibilă acordarea și de subdiviziuni) ….......................................................................................

data................................                                                                                                               semnătura/parafa/ștampila                     …...........................................

Vă mulțumim pentru colaborare!

Anul universitar 20......./20.......

Fișă de evaluarei notare finală  a activității studentului pentru perioada de practică

- a se completa de către supervizorul de practică-

Numele studentului..................................................................................................................

An de studiu...........................

perioada de desfășurare a practicii

locul de desfășurare a practicii[3]

total ore[4]

                                                                        Total= minim 90 ore

Note acordate studentului[5]

Note la locul de efectuare a practicii[6]

Nota acodată pe Portofoliul de Practică[7]

Nota interviu[8]

Nota finală ….............................................

Nume, prenume supervizor

...............................................

Data.................................


[1] în conformitate cu categoriile de activitate practică definite de EAEVE

[2] dacă considerați, atașați o foaie nouă dedicată comentariilor și sugestiilor

[3] așa cum reies din actele eliberate de tutore/tutori cu precizarea pe scurt tipului de loc de practică (ex cabinet, fermă suine etc)

[4] din adeverințele eliberate de tutori

[5] se calculează media ponderată conform precizărilor regulamentului specific FMV

[6] se calculează conform regulamentului specific- medie ponderată în funcție de umărul de ore/loc de practică

[7] se acordă de către Supervizor

[8] idem