GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:         OP70-LUMINOTÈCNIA: DISSENY DE LLUM DINS ELS ESPAIS

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Interiors

---

Segon

Optativa

4

Departament:    Ciència i Tecnologia

Idioma: Català/Castellà

Horari: dimarts 13,05-14,55h. dijous 10,45-13,05h.

Web de l’assignatura: https://classroom.google.com/u/0/c/MTU0MjA1Nzc0MTVa

Professorat responsable:

Pere J. Nicolau Llobera

Correu electrònic: pnicolau@escoladisseny.com

Horari de tutories:

Cap de departament

Jaume Estades Amengual

Correu electrònic: jestades@escoladisseny.com

Horari d’atenció:

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

Optativa del Dpt. de Ciència i Tecnologia per als estudis de Disseny d’Interiors i Disseny de Producte.

2.2. Perfil professional

La il·luminació juga un paper fonamental en qualsevol tipus de projecte, ja sigui per a interiors, exteriors, o com a element decoratiu i/o aparell de disseny; a més d’il·luminar una zona o àrea determinada la llum és capaç de modificar l’estat d’ànim dels ocupants, crear espais productius i eficients i fins i tot ambients de relaxació o dinàmics. Aquest curs li ofereix a l’alumne els coneixements bàsics teòric-pràctics i les habilitats per dissenyar i proposar instal·lacions lumíniques o lluminàries, per a il·luminació d’interiors i exteriors, òptimes sota un criteri tècnic de càlcul i de disseny.

3. Requisits

3.2. Requisits essencials 

Haver superat les assignatures corresponents a Fonaments científics i ecològics del disseny.

3.2. Requisits recomanables 

Recomanable estar matriculat o haver superat l’assignatura de Electrotècnia i Luminotècnia, i tenir interès per la temàtica.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT06- Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT07- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT11- Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i la sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14- Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

CT16- Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.

4.2. CG/Competències generals

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG03- Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.

CG04- Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l'espai, del moviment i del color.

CG05- Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.

CG08- Plantejar estratègies de recerca i innovació per a resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.

CG10- Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.

CG11- Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.

CG12- Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.

CG13- Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.

CG15- Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.

CG16- Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.

CG17- Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a la consecució objectius personals i professionals.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG21- Dominar la metodologia d'investigació.

CG22- Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

- Generar i materialitzar solucions funcionals, formals i tècniques que permetin l’aprofitament i la utilització adequada d’espais interiors.

- Analitzar, interpretar, adaptar i produir informació relativa a la materialitzacions dels projectes d’enllumenat.

- Resoldre els problemes estètics, funcionals, tècnics i constructius que es plantegen durant el desenvolupament i la execució del projecte d’enllumenat.

- Adequar la metodologia i les propostes a l´evolució tecnològica i industrial del sector.  

5. Resultats d’aprenentatge

Generar i materialitzar solucions funcionals, formals i tècniques que permetin la utilització idònia d’aquesta instal·lació dins els projectes d’interiorisme i producte.

Resoldre els problemes funcionals, tècnics i constructius que es plantegen durant el desenvolupament i execució del projecte.

Conèixer la terminologia I vocabulari específics, i les propietats i característiques, físiques, químiques i mecàniques, i els diferents processos de fabricació, producció i manufacturat més usuals dels diferents sectors vinculats a aquesta instal·lació.

Adequar la metodologia i les propostes a l'evolució tecnològica i industrial pròpia del sector.

Conèixer els mètodes d'investigació i experimentació propis de l'assignatura.

 

6. Continguts

TEMA 1: LA LLUM: INTRODUCCIÓ I CONCEPTES.

Antecedents històrics. Llum i percepció. Comportament dels materials davant la llum. Llenguatge de la llum. Percepció visual: l'ull i els paràmetres visuals.

 

TEMA 2: SISTEMES I FONTS D’ENLLUMENAT ARTIFICIAL.

Classificació dels sistemes lumínics. Fonts de llum: llumeneres i làmpades. Instal·lacions complementàries.

 

TEMA 3: FOTOMETRÍA I PARÀMETRES LUMINOTÈCNICS

Definicions. Paràmetres físics i luminotècnics. Diagrames Isolux. Sistemes de càlcul: mètodes del Fluxe i del Punt x Punt.

 

TEMA 4: CRITERIS DE DISSENY LUMÍNIC.

Plantejament del projecte lumínic. Àmbits i usuaris. Definició de les idees lumíniques. Representació gràfica. Sistemes i elements.

 

TEMA 5: PROJECTE LUMÍNIC.

Disseny segons espai i situació. Selecció de làmpades i llumeneres. Projecte en espai privat i espai públic. Espais exteriors.

 

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

Classes teòriques tipus seminari i classes pràctiques tipus taller per a desenvolupar tota la temàtica. El professor farà un seguiment personalitzat de cadascuna pràctica i es posarà en comú la feina generant espais de crítica i debat.

A la vegada hi haurà la possibilitat de treballs en grup i exposició davant la classe.

 

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

60 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup mitjà

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

  25 hores

Classes pràctiques

Individual o grups de dos

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctics a l’aula.

  30 hores

Avaluació

Individual

Proves objectives d’avaluació, escrites, atenent als diferents temes

   5 hores

Activitats de treball no presencial

40 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Estudi personal i autònom

Individual

Estudi, lectures complementàries, preparació de proves,.....

   20 hores

Resolució de pràctiques en grup avaluatives

Grups de dos

Desenvolupament de projecte.

   20 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Aula, taules grans, ordinadors, internet, paper, llapis, colors, escalímetre, càmera fotos, luxòmetre, catàlegs de cases comercials.

7.4 Activitats interdisciplinàries

No previstes

7.5 Activitats complementàries

Es preveuen visites i xerrades sobre la temàtica per part d’empreses comercials.

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

No s’han precisat

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Opció 2 (amb dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA01, CA02, CA03, CA04, CA07, CA09, CA12, CA14 .

10%

---

Proves de resposta llarga

R

CA05, CA06, CA07, CA08, CA09, CA10, CA12, CA13, CA14, CA15.

60%

---

Treballs i projectes

R

CA05, CA06, CA07, CA08, CA09, CA10, CA11, CA12, CA13, CA14, CA15, CA16.

30%

20%

Prova objectiva final

CA05, CA06, CA07, CA08, CA09, CA10, CA12, CA13, CA14, CA15.

-

80%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

L’aplicació del procés d’avaluació demana de l’alumnat una assistència mínima del 80% del total d’activitats d’aprenentatge presencials.

Aquells alumnes que superin correctament totes les proves i presentin tots els treballs demanats i que a criteri del professorat hagin adquirit totes les competències i assimilat els conceptes bàsics poden superar l’assignatura en l’avaluació contínua. La resta han de presentar-se a l’exàmen final.

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

E. Folguera. “Il·luminació com arquitectura”. Ed. UPCGRAU

ERCO. “Cómo planificar con luz”.

M. Innes. “Iluminación en interiorismo”. Ed. BLUME

 

9.2. Bibliografia complementària: 

E. Folguera. “Il·luminació natural i artificial”. Ed. ETSAB-UPC

ETSAB. “Alumbrado artificial”.

R. Alonso y otros. “Instalaciones de iluminación en el diseño de edificios”. Ediciones Asimétricas.

C. Jimenez. “Manuales de Luminotecnia”. Ed. CEAC.

A. Sá. “Aplicaciones del led en diseño de iluminación”. Ed. MARCOMBO.

Westinghouse. “Manual del Alumbrado”. Ed. CIEDOSSAT.

PHILIPS. “Manual del Alumbrado”. Ed. PARANINFO.

G. Enriquez. “Manual práctico del alumbrado”. Ed. LIMUSA.

DESIGN MUSEUM. Como diseñar una lámpara. Ed. GG.

 

9.3. Altres recursos: 

Documentació i catàlegs de les principals empreses del sector.

WEBS: Iluminet, Lightecture, Luces-CEI, Voltimum, ....

10. Altres observacions

-