O R D I N

Cu privire la aprobarea Regulamentului

privind desfășurarea selecţiei naţionale

și desemnarea reprezentantului Republicii Moldova

la Concursul Internaţional Eurovision 2020

        În scopul reglementării procedurii de selectare, a reprezentantului Republicii Moldova pentru participarea la Concursul Muzical Eurovision Song Contest 2020 bunei desfășurări a etapei de selecție pentru concursul Eurovision 2020, conform drepturilor conferite de către European Broadcasting Union, în temeiul art. 37 din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova și pct. 21, lit. b) din Statutul Instituției Publice Compania „Teleradio-Moldova” în redacție nouă,

O R D O N:

 1. Se aprobă Regulamentul cu privire la desemnarea reprezentantului Republicii Moldova la Concursul Internațional Eurovision 2020 (se anexează).
 2. Prezentul ordin intră în vigoare din data semnării.
 3. Controlul executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui, Vitalie Cojocaru, șef Serviciul Marketing, Vânzări;
 4. Secretariatul va aduce la cunoștință ordinul respectiv, sub semnătură, tuturor persoanelor vizate.

Director General                                                                           Olga BORDEIANU


Aprobat

prin ordinul IP Compania „Teleradio-Moldova”

nr. ___________din ______ decembrie 2019

REGULAMENT

CU PRIVIRE LA DESFĂȘURAREA SELECŢIEI NAŢIONALE

ȘI DESEMNAREA REPREZENTANTULUI REPUBLICII MOLDOVA LA CONCURSUL INTERNAŢIONAL

EUROVISION 2020

Etapa Internațională – 12, 14, 16 mai 2020


 1. DISPOZIȚII GENERALE
 1. Regulamentul cu privire la desfășurarea selecţiei naţionale și desemnarea reprezentantului Republicii Moldova la Concursul Internaţional Eurovision 2020 (în continuare Regulament), este elaborat în baza drepturilor conferit de către European Broadcasting Union (E.B.U.), și reglementează procedura de selectare, a reprezentantului Republicii Moldova pentru participarea la Concursul Muzical Eurovision Song Contest 2020 (în continuare Eurovision 2020 sau ESC 2020, sau Eurovision).
 2. În sensul prezentului Regulament, următoarele noţiuni principale semnifică:

Organizator local - IP Compania „Teleradio-Moldova” în calitate de membru activ al EBU;

Interpret – persoană care interpretează o piesă muzicală;

Formație - grup de muzicieni (interpreți vocali sau instrumentiști) având scopul de a interpreta o piesă muzicale;

Comitetul de Organizare a Selecției Naționale – grup de lucru desemnat prin ordinul directorului general IP Compania „Teleradio-Moldova” responsabil de stabilirea procedurilor pentru desemnarea reprezentantului RM la Concursul Muzical Eurovision Song Contest 2020.

Centru de colectare Eurovision 2020 locația unde doritorii care întrunesc toate condițiile înaintate pot depune dosarele de participare la concurs.

Reprezentantul Republicii Moldova la Concursul Muzical Eurovision Song Contest 2020 – interpretul/formația selectat/ă în baza prezentului Regulament.

 1. Selecţia naţională pentru desemnarea reprezentantului Republicii Moldova la concursul Eurovision 2020 se va desfășura în două etape:
 1. Organizatorul local, instituie Comitetul de Organizare a Selecției Naționale (în continuare Comitetul de Organizare) format din reprezentanți ai IP Compania „Teleradio-Moldova”. La necesitate în cadrul Comitetului de Organizare pot fi atrași reprezentanți ai uniunilor de creație de profil, reprezentanți ai societății civile, reprezentanți ai partenerilor. Atribuțiile de bază ale Comitetului de Organizare constau în stabilirea modului de desfășurare a etapei naționale a ESC 2020, monitorizarea procedurii de selectare și desemnare a unui interpret/formaţie (în continuare Participant) care va reprezenta RM la Eurovision 2020.
 2. Pentru desemnarea Reprezentantului RM la ESC 2020, Organizatorul local va constitui un juriu format din interpreţi, compozitori, textieri din RM și de peste hotare, precum şi din persoane publice cu specializări în diverse domenii. La începutul fiecărei etape a concursului membrii juriului vor confirma pe propria răspundere, prin declarație scrisă, că nu sunt în relaţii de colaborare sau de rudenie cu participanţii (interpreți sau autori) înscriși în concurs. Componența echipei de jurizare va fi făcută publică doar în ziua etapei respective. Juriul va fi format dintr-un număr impar de membri (minim 5, maxim 11 m), care poate fi diferit la fiecare etapă a concursului.  Rezultatele jurizării vor fi autentificate de către un notar public, care va monitoriza corectitudinea procedurilor și va semna procesul verbal cu privire la rezultatele finale ale concursului. Pentru ținerea lucrărilor de secretariat, în componența juriului va fi inclus un secretar, fără drept de vot.

2. CONDIŢII DE PARTICIPARE

 1. Pentru înscrierea în concurs, candidaţii pot depune cererea de înregistrare, descrierea proiectului, materialele audio pe suport digital și lista materialelor - în strictă conformitate cu prezentul Regulament, până în data de 17 ianuarie 2020, ora 17:00 la Centrul de Colectare Eurovision 2020, la adresa: mun. Chișinău, str. Hâncești, 64, TV Moldova 1 (anticamera TV). Dosarele vor fi recepționate de luni până vineri între orele 9.00-17.00. Dosarul poate fi expediat și prin poșta electronică la adresa: eurovision@trm.md cu materialul audio atașat în mp3 (bitrate minim 256 kb/sec) sau alt format popular și cu toate anexele stabilite de prezentul Regulament. Depunătorul va primi un email de confirmare ”dosar recepționat”. În cazul în care dosarul trimis prin email nu va fi complet, depunătorul va primi un mesaj cu lista obiecțiilor, iar dosarul se va considera depus, doar după înlăturarea neajunsurilor; Dosarele recepționate după 17 ianuarie 2020, ora 17:00 vor fi restituite, fără examinare.
 2. Dosarul de participare va conține obligatoriu toate elementele indicate la pct. 3. Dosarul va fi însoțit de o scrisoare de intenție care va descrie succint intenția de participare și lista materialelor prezentate;
 3. Piesa muzicală (versurile şi/sau muzica în continuare piesa) trebuie să fie originală, să nu afecteze drepturi deţinute de terţi, să nu fi fost editată pe nici un suport audio sau video în scopul distribuirii, să nu fi fost difuzată pe nici un canal de radio, televiziune sau internet sau adusă la cunoştinţa publicului în orice mod, integral sau secvenţial, înainte de data de 1 septembrie 2019. Participanții vor semna o declaraţie prin care vor garanta că piesa depusă la concurs nu încalcă prezentele prevederi. În cazul în care se constată că piesa muzicală nu îndeplineşte condiţia menționată, aceasta va fi descalificată;
 4. Responsabilitatea privind originalitatea pieselor depuse în concurs revine în exclusivitate autorilor şi participantului. Plagiatul demonstrat va duce la excluderea piesei din concurs;
 5. Durata maximă a fiecărei piese este de până la 3 (trei) minute. Orice creaţie care depăşeşte această durată va fi descalificată, în cazul refuzului de a fi adaptată, până la data audițiilor live.
 6. Pot participa la Concurs interpreţi cu vârsta de 16 ani împliniţi cel târziu la data finalei internaţionale;
 7. La concurs sunt admiși interpreți (solist, lead vocalist) care dețin cetățenia Republicii Moldova. În cazul colaborărilor se admit și cetățeni ai altor state, într-o componență nu mai mare de 50% din numărul total de soliști. În cazul unui singur solist acesta va deține cetățenia RM în mod obligatoriu;
 8. Fiecare concurent poate să  participe la Concurs cu una sau mai multe piese muzicale;
 9. După expirarea termenului de depunere (17 ianuarie 2020, ora 17,00) piesele nu vor  putea fi substituite;
 10. Textele, discursurile scenice, gesturile şi/sau prezentarea pieselor nu vor conţine argouri, mesaje politice, defăimătoare, religioase sau comerciale, mesaje restricționate, conform legislației, nu vor instiga la ură, discriminare de orice gen, nu vor conţine mesaje publicitare, cu caracter obscen, nu vor discredita Concursul Muzical Eurovision şi organizatorii acestuia, nu vor afecta drepturi deţinute de terţi;
 11. Organizatorul local își rezervă dreptul de a invita direct interpreții, formațiile, producătorii sau autorii în vederea participării la concurs;
 12. În cazul retragerii participantului din concurs (la oricare etapă) fără prezentarea motivelor plauzibile, acesta (după caz autorul piesei care a inițiat retragerea) va fi sancționat prin neadmiterea la etapa națională a concursului, pentru următorii doi ani consecutivi;
 13. Prin înregistrarea la concurs participanţii confirmă că sunt de acord cu toate prevederile prezentului regulament. Concurenţii selectați se obligă să participe  la toate repetiţiile, concertele, şedinţele foto, filmările, conferinţele de presă, etc., organizate în legătură cu desfășurarea etapei Naționale şi Etapei Internaţionale, conform graficului stabilit de Organizatorul local și EBU. În cazul în care participantul va încălca aceste prevederi, TRM îşi rezervă dreptul de al exclude din concurs sau de a înlocui participantul;
 14. Prin înregistrarea la concurs, participanții își exprimă acordul că în cazul în care va fi  desemnat reprezentant al RM la Eurovision 2020, va semna un contract cu IP Compania „Teleradio-Moldova” prin care vor fi detaliate obligațiile de ordin editorial, artistic, financiar, organizatoric și al conduitei acestuia în relațiile cu terții, cu referire la Concurs;
 15. Toate cheltuielile de pregătire și participare la Concurs și le asumă participantul;
 16. În momentul depunerii cererilor de participare, concurenții garantează deţinerea şi se obligă să semneze cu Organizatorul local un acord de licență neexclusivă privind utilizarea pieselor muzicale cu care se vor prezenta în concurs. Conform licenței neexclusive, participanții cesionează către Organizatorul local drepturile patrimoniale de autor şi drepturile conexe aferente pieselor muzicale fără a se limita la drepturile de comunicare publică și punerea la dispoziție în regim interactiv, prin intermediul posturilor de radio și televiziune ale IP Compania „Teleradio-Moldova” și pe site-ul www.trm.md și de interpretare a piesei selectate în cadrul etapelor Internaționale a Concursului. Licența neexclusivă va fi eliberată pentru un număr nelimitat de utilizări, pe întreg termenul de protecție a drepturilor de autor și drepturilor conexe, pe teritoriul tuturor statelor lumii.
 17. Remunerația de autor va fi achitată beneficiarilor de organizația de gestiune colectivă a drepturilor de autor și drepturilor conexe;  
 18. Drepturile acordate Organizatorului local conform licenței neexclusive indicate la pct. 2.16 pot fi transmise de către Organizator către EBU, care, la rândul său, este autorizat să le transmită partenerilor autorizaţi.
 19. Pentru câştigătorul Selecţiei nationale, licența acordată conform pct. 2.16 are caracter neexclusiv, pentru o perioadă de un an.
 20. Reprezentantul RM la ESC 2020 şi autorii Piesei îşi vor asuma obligaţiile de cesiune gratuită către Uniunea Europeana de Difuzori Radio și TV, inclusiv a următoarelor drepturi:
 1. „Dreptul de difuzare” – dreptul global exclusiv, nelimitat în timp, la difuzarea Finalei Concursului Eurovision 2020, inclusiv la difuzarea în direct şi la reluări, la fel şi prin Internet, integral sau fragmentar, pentru difuzare publică sau privată, de un număr nelimitat de ori;
 2.  „Dreptul la preview” – dreptul global exclusiv de a prezenta fragmente din interpretarea audio şi/sau video a Piesei prin intermediul posturilor de televiziune sau radio, prin Internet şi pe căi wireless până la Finala ESC 2020 şi pe termen de până la 1 an după ea;
 3.  „Dreptul la crearea compilaţiilor audio şi video” – drepturi globale neexclusive de producere a compilaţiilor audio şi video cu includerea în cadrul lor a Piesei Reprezentantului RM la ESC 2020, şi reproducerea ei alături de alte piese participante în Concurs pe suport CD sau DVD;
 4. „Dreptul la utilizare fragmentară” – dreptul global exclusiv, nelimitat în timp, de introducere a difuzării audio şi/sau video a Piesei drept o parte componentă a Finalei Concursului ESC 2020, integral sau în formă fragmentară, în componenţa oricărui alt serviciu media.

 

 1. CONȚINUTUL  DOSARULUI DE PARTICIPARE
 1. Dosarul, depus în condițiile prezentului Regulament va include obligatoriu următoarele:
 1. Cerere de participare;
 2. Formularul în care se va indica numele, prenumele, data naşterii, reşedinţa, adresa, informația de contact;
 3. Garanţia drepturilor de autor asupra melodiei şi textului piesei se perfectează în formă de notă, care confirmă că piesa este una originală, nu a fost publicată până la data de 1 septembrie 2019, este creaţia autorului(-rilor) şi poate fi interpretată de către Participant. Nota va conţine numele, prenumele, semnătura, reşedinţa, informația de contact, ale participantului, data completării. Nota va fi contrasemnată de către compozitor şi autorul textului, alți autori.
 4. Versiunea printată a textului piesei și traducerea, în cazul în care limba de interpretare este alta decât cea română;
 5. Descrierea proiectului. Conceptul scenic al interpretării. O descriere succintă a prezentării scenice. Storyboard, schițe vizuale, imagini, linkuri către creații similare. Informația cu privire la numărul de artiști în scenă, conceptul vestimentației scenice, instrumente muzicale, atmosfera scenică (culori, dispoziție), conceptul de content LED, schița estimativă a iluminării artistice. Informații privind echipa creativă;
 6. Piesa pe suport electronic;
 1. Opțional pot fi depuse:
 1. Pozele Participantului şi cele ale colectivului de dans (plan mare, plan mediu, plan general) pe suport digital sau prin mail, cu extensia *jpg, rezoluție minimă 1920*1080;
 2. Înregistrarea video a interpretării (varianta de lucru) prezentată pe suport digital este un avantaj;
 3. Videoclipul piesei.
 4.  Organizatorul local își rezervă dreptul de a solicita participanților și alte materiale, înscrisuri necesare în scopul bunei organizări a Concursului.

 1. PROCEDURA DE SELECTARE A REPREZENTANTULUI RM LA CONCURSUL INTERNAŢIONAL EUROVISION 2020
 1. Reprezentantul RM la ESC 2020 va fi selectat conform  următoarelor etape:
 2. Etapa 1: Examinarea dosarelor.
 1. După expirarea termenului limită de depunere a dosarelor, Comitetul de organizare va stabili data ședinței pentru examinarea tuturor dosarelor recepționate.În urma examinării dosarelor participanților și audierii preventive a pieselor Comitetul de organizare va admite la etapa următoare, doar participanții, a căror dosare întrunesc condițiile stabilite în prezentul Regulament.
 2. Decizia de admitere a participantului la etapa următoare se ia cu votul majorității membrilor comitetului de organizare.
 1. Etapa 2: Audierea LIVE.
 1. Toate piesele depuse la concurs, care întrunesc cerințele prezentului regulament, vor fi audiate în interpretare LIVE. Audierea se va face în format live, pe negativul depus în dosar. La această etapă backing vocals pot fi imprimate și nu sunt necesare costumele scenice sau conceptul coreografic, iar criteriul de bază pentru selectare va fi prestația interpretativă. Audierea va fi făcută publică şi transmisă în direct pe TV Moldova 2, iar materialele video pot fi plasate ulterior pe portalul www.trm.md. Participanții care nu se vor prezenta la audierile live vor fi excluși din concurs.
 2. Modalitatea de jurizare va fi: 100% Juriu.
 3. Juriul va vota prin intermediul buletinelor de vot care vor conţine titlurile Pieselor şi numele Participanţilor, şi care vor fi personificate (pentru fiecare membru al juriului în parte) şi vizate de către membrul respectiv.
 4. Criteriile de apreciere includ: linia melodică, originalitatea piesei, interpretarea. Juriul va acorda puncte de la 0 la 12 pentru fiecărei Piesă înscrisă în concurs.
 5. Imediat după audierea ultimei piese, se vor completa buletinele de vot, după care Secretarul juriului, fără drept de vot va colecta toate buletinele de vot completate, personificate şi vizate de fiecare din membrii juriului.
 6. Secretarul juriului va calcula toate punctele acumulate în urma votului juriului. După procedura de sumare Secretarul juriului va completa un buletin final „Votul Juriului” care va conţine toate punctele acordate Participanţilor. Acest buletin va fi făcut public membrilor juriului. Toţi membrii juriului vor semna buletinul «Votul Juriului» şi procesul-verbal al şedinţei juriului. În cazul egalităţii de puncte se va califica participantul cu piesa muzicală care a obţinut cele mai multe punctaje maxime. Dacă şi după această procedură egalitatea se va menţine, ordinea finală va fi decisă de votul celui mai tânăr membru al juriului.
 7. Învingătorul etapei respective, va fi desemnat în calitate de Reprezentant al Republicii Moldova la concursul Eurovision 2020.
 1. În cadrul desfășurării audierii LIVE, Organizatorul local, în rezultatul consultărilor cu juriul, poate decide asupra oportunității desfășurării unei etape suplimentare - Finala Naţională Eurovision 2020.  În acest caz, prezentul Regulament va fi completat cu prevederi ce reglementează procedura desfășurării etapei respective și care vor fi publicate pe site-ul www.trm.md cu cel puțin 20 zile până la data desfășurării Finalei Naţionale Eurovision 2020.
 2. Etapa 3: Finala Naţională Eurovision 2020.
 1. Finala Naţională Eurovision 2020 va fi organizată la data de 29 februarie 2020, și va fi difuzată în direct pe posturile TV Moldova 1, Radio Moldova Actualități, Radio Moldova Tineret, Radio Moldova Muzical, în regim interactiv pe site-ul www.trm.md și alte platforme on-line de difuzare;
 2. Concursul se va desfăşura în formula voce plus negativ care nu va conţine backing-vocals şi efecte vocale computerizate înregistrate preventiv. În etapa finală un interpret/formație nu poate participa cu două sau mai multe piese. Interpretările trebuie să conţină elementele definitivate ale evoluării scenice.  Notele juriului vor fi făcute publice la finalul etapei.
 3. Fiecare concept scenic va fi constituit din maxim 6 persoane, inclusiv backing vocals, instrumentiști sau show coregrafic. Interpretarea va fi însoţită doar de fundalul muzical („negativul piesei”), fără oricare imitări vocale. Vor fi create condiții pentru acordare şi repetiţii.
 4. Modalitatea de jurizare pentru finală va fi: 50% Juriu și 50% telespectatori.
 5. Membrii juriului vor vota prin intermediul buletinelor de vot care vor conţine titlurile pieselor şi numele interpreţilor/formaţiilor, şi care vor fi personificate (pentru fiecare membru al juriului în parte) şi vizate de către membrul respectiv. Fiecare Participant va fi apreciat după originalitatea melodiei; carisma, vocea și maniera de interpretare; conceptul de show și impresiile generale despre acesta. Pentru aprecierea Participanţilor, juriul va putea acorda note de la 0 la 12 pentru fiecare concurent. După interpretarea tuturor pieselor, buletinele completate şi semnate vor fi colectate de Secretarul Juriului fără drept de vot. În rezultatul însumării rezultatelor juriului, în prezenţa notarului, se va face un clasament intermediar, melodia clasată pe primul loc va primi 12 puncte, locul 2 - 10 puncte, locul 3 - 8 puncte, locul 4 - 7 puncte, locul 5 - 6 puncte, locul 6 - 5 puncte, locul 7 - 4 puncte, locul 8 - 3 puncte, locul 9 - 2 puncte, locul 10 - 1 punct. Juriul va vota fără a cunoște rezultatele televotului.
 6. Pentru asigurarea televotului, fiecărei melodii din concurs ii va fi alocat un număr de votare personificat, care va fi afişat pe durata recapitulării (durata de afişare va fi egală pentru fiecare participant). Telespectatorii vor putea vota de pe același număr de telefon pentru una sau pentru mai multe melodii, dar numai o singura data prin apel telefonic si numai o singură dată prin SMS pentru fiecare melodie, din momentul în care se vor declara deschise liniile telefonice. Liniile telefonice se vor deschide după finalizarea tuturor interpretărilor, la semnalul ”START TELEVOT” și se vor închide la semnalul ”STOP TELEVOT”, fereastra de televoting fiind de 20 min. Fereastra de televot se va închide până la afișarea votului juriului.
 7. Piesa care va acumula cele mai multe voturi va primi 12 puncte, locul 2 - 10 puncte, locul 3 - 8 puncte, locul 4 - 7 puncte, locul 5 - 6 puncte, locul 6 - 5 puncte, locul 7 - 4 puncte, locul 8 - 3 puncte locul 9 - 2 puncte, locul 10 - 1 punct.
 8. Învingătorul Finalei Naționale va fi desemnat participantul, care va acumula cele mai multe puncte rezultate din însumarea punctajelor intermediare ale juriului cu cele obținute din urma televotului, care vor fi făcute publice după afișarea rezultatului televotului.
 9. În cazul egalităţii de puncte dintre 2 sau mai mulți concurenți, va fi considerată învingătoare piesa muzicală care a obţinut cele mai multe punctaje maxime în urma votării juriului. În cazul în care egalitatea se va păstra, va fi aplicată procedura de vot deschis. Dacă şi după această procedură egalitatea se va menţine, învingătorul va fi decis de votul celui mai tânăr membru al juriului.
 10. Procesele de jurizare, vor fi efectuate cu participarea unui notar public; Organizatorul local va face public numele Reprezentantului RM la ESC 2020 pe posturile TV/Radio aflate în gestiunea TRM, pe site-ul oficial www.trm.md şi în presă.

 1. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
 1. Orice participant care consideră că, în cadrul concursului, juriul, prin decizia adoptată, a vătămat un drept al său, are dreptul să conteste decizia, în modul stabilit de Regulament.
 2. Participantul care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună prin intermediul poștei electronice eurovision@trm.md o contestaţie argumentată.
 3. Contestațiile privind desfășurarea etapelor 1 și 2 urmează a fi depuse în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor. Comisia de jurizare va examina contestaţiile în termen de 72 de ore de la recepționarea lor. Decizia va fi adusă la cunoștința contestatarului prin fax, e-mail, poștă, etc. în termen de 24 de ore de la adoptare.
 4. Rezultatele Finalei Naționale se contestă în conformitate cu legislația în vigoare.
 5. Organizatorul local nu va examina contestaţiile depuse după expirarea termenelor stabilite în prezentul Regulament.

 1. DISPOZIŢII FINALE
 1. Informația privind rezultatele fiecărei etape a concursului va fi publicată pe site-ul www.trm.md și se consideră adusă la cunoștință persoanelor interesate, din momentul publicării.
 2. Organizatorul local își rezervă dreptul de a desemna reprezentantul Republicii Moldova la Concursul Internaţional Eurovision 2020, la orice etapă, fără a fi obligat să desfășoare etapele ulterioare. În acest caz, participanții nu sunt în drept de a înainta pretenții față de Organizatorul local.
 3. Prezentul Regulament poate fi modificat de către Organizatorul local la orice etapă a desfășurării concursului. Modificările prezentului Regulament sunt obligatorii pentru toți participanții la concurs din momentul publicării pe site-ul www.trm.md.