GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny 

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi: EDG25-PROJECTE FI D’ESTUDIS GRÀFIC

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Gràfic

Quart

Segon

Específica

14

Departament:    Projectes i teoria del disseny

Idioma: Català/castellà

Horari: 

Web de l’assignatura: 

Professorat responsable:

Jordi Miguel Sempere i Vicedo

Correu electrònic: jsempere@escoladisseny.com

Mariano Aguilar
Correu electrònic:
maguilar@escoladisseny.com

Clara Catalan

Correu electrònic: ccatalan@escoladisseny.com

 

Cap de departament

Marta González Gómez

Correu electrònic: mgonzalez@escoladisseny.com

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

Matèria: Projectes de Disseny Gràfic.

2.2. Perfil professional

El dissenyador gràfic és un professional que té per objecte la utilització de la comunicació i la creació de missatges emprant un llenguatge gràfic.

Els missatges són de naturalesa diversa amb diferents mitjans i per als diferents canals de comunicació.

Els àmbits principals on desenvolupa la seva activitat són:

• Identitat corporativa i visual.

• Disseny editorial.

• Producció gràfica.

• Disseny d'envasos i embalatges.

• Direcció d'art en publicitat.

• Disseny audiovisual.

• Grafisme en televisió.

• Disseny multimèdia.

• Disseny d'interacció, disseny web.

• Dissenyador ambiental: gràfica i comunicacions aplicades a l'espai.

• Disseny de material didàctic.

• Recerca i docència.

3. Requisits

3.1. Requisits essencials 

• Prerequisits de matriculació: Per matricular-se del PFE serà necessari haver superat 160 crèdits europeus del pla d’estudis de la titulació.

La matrícula dóna dret a presentar-se a dues convocatòries.

• Prerequisits d’avaluació: l’avaluació i la qualificació del projecte final d’estudis requereixen haver aprovat totes les assignatures que integren el

pla d’estudis. En el moment de la defensa del PFE s’hauran d’haver superat la resta de crèdits de la titulació, excepte les pràctiques en empresa.

3.2. Requisits recomanables

És recomanable que l’alumnat hagui superat prèviament l’assignatura de Preprojectes fi de grau.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT05- Comprendre i utilitzar, almenys, una llengua estrangera en l'àmbit del seu desenvolupament professional.

CT06- Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT07- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT09- Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.

CT10- Liderar i gestionar grups de treball.

CT11- Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i la sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.

CT12- Adaptar-se, en condicions de competitivitat, als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l'àmbit professional i seleccionar els canals adequats de formació continuada.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14- Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

CT16- Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.

CT17- Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.

4.2. CG/Competències generals 

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG03- Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.

CG04- Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l'espai, del moviment i del color.

CG05- Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.

CG06- Promoure el coneixement dels aspectes històrics, ètics, socials i culturals del disseny.

CG07- Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.

CG08- Plantejar estratègies de recerca i innovació per a resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.

CG09- Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.

CG10- Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.

CG11- Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.

CG12- Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.

CG13- Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.

CG14- Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.

CG15- Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.

CG16- Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.

CG17- Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a la consecució objectius personals i professionals.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG20- Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.

CG21- Dominar la metodologia d'investigació.

CG22- Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

– Integrar en un únic treball les competències transversals, generals i específiques de la titulació, adquirides durant el procés formatiu, que acrediten la capacitació per exercir la professió.

5. Resultats d’aprenentatge

• Capacitat de desenvolupar i materialitzar idees, conceptes i imatges per a programes comunicatius complexos.

• Generació de d’idees pròpies i viables

• Comunicació d’idees i projectes

A.- COMPETÈNCIA DESCRIPTIVA: Capacitat de lectura, expressió, descripció i comprensió de les formes en els seus aspectes objectius i subjectius. Domini dels elements que són fonamentals en la comunicació plàstica, en els aspectes artístics i tècnics.

– A.1 Capacitat d’expressió en llenguatge gràfic, oral i escrit.

– A.2 Domini dels elements que són fonamentals en la comunicació gràfica: Punt, línia, pla, color, textura, contrast, to, perspectiva, composició i retolació, analitzant les propietats semàntiques, i el seu valor sintàctic en relació a la percepció humana , amb caràcter objectiu quan ens referim a l’objecte i les seves propietats físiques o tecnològiques i subjectiu, quan ens referim al subjecte, al seu comportament individual i social, amb relació a la percepció i comunicació cultural.

– A.3 Capacitat d’utilització dels coneixements dels sistemes de representació, amb sentit tècnic i artístic.

– A.4 Capacitat d’expressió tècnica i artística, en llenguatge volumètric, considerant les possibilitats expressives dels diferents materials i tècniques: Paper, fusta, metall, modelat, ceràmica, maqueta, etc

– A.5 Domini de les eines, tècniques gràfiques, fotografia i programes informàtics d’ús comú en disseny.

B.- COMPETÈNCIA CRÍTICO-INTERPRETATIVA: Capacitat d’anàlisi i valoració critica del Disseny com a resultat de la integració en un sistema complex de relacions: formals i funcionals, amb suport en les ciències de la naturalesa i en el coneixement de l’home com a ésser social. (anàlisi funcional, anàlisi formal, anàlisi fisiològic i ergonòmic, anàlisi històric, antropològic i mediambiental, anàlisi sociològic i psicològic, anàlisi econòmic i comercial, aspectes tècnics i normatius.

– B.1 Capacitat d’anàlisi i valoració crítica del Disseny com a resultat de la integració d’un sistema complex de relacions formals, funcionals, ergonòmiques, fisiològiques, històriques, sociològiques, psicològiques, econòmiques, tecnològiques, administratives, etc

– B.2 Capacitat d’interpretació amb sentit crític de la significació cultural i social del Disseny, amb suport en les ciències i en la tecnologia.

– B.3 Interpretació crítica dels objectes elementals del disseny: l’espai, els objectes, les imatges, les installacions.

– B.4 Interpretació critica del disseny com a fet social, detectant mancances i satisfent necessitats físiques i psíquiques.

C.- COMPETÈNCIA CREATIVA: Capacitat de síntesi i creació. Domini de la metodologia bàsica del Disseny. Capacitat d’invenció i formalització de propostes pròpies. Ús creatiu de normes, requisits i condicionants. Capacitat d’aplicació d’un mètode de disseny.

– C.1 Domini del procés metodològic, capacitat d’anàlisi.

– C.2 Capacitat de síntesi i desenvolupament de dissenys.

– C.3 Capacitat d’invenció i formalització de propostes pròpies.

– C.4 Utilització creativa de normes i requisits formals, funcionals, tecnològics i normatius.

D.- COMPETÈNCIA D’EXECUCIÓ: Capacitat de realització, considerant les implicacions dels processos industrials més elementals

i les característiques objectives dels materials que hi intervenen. Capacitat d’execució material de maquetes i models.

– D.1 Capacitat per dissenyar a nivell executiu considerant les implicacions dels processos industrials més elementals i les característiques objectives dels materials que hi intervenen.

– D.2 Capacitat de realització de models i prototips.

6. Continguts

Continguts generals de l’assignatura:

Concepció i desenvolupament correcte d’un projecte de disseny original per a l’àmbit del disseny gràfic.

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

La metodologia serà activa i pràctica, amb una dinàmica participativa i oberta, individualitzada i adaptada al tipus d’alumnat, al seu desenvolupament, tot fomentant l’autonomia de l’estudiant i promovent el treball collaboratiu i l’aprenentatge cooperatiu a les activitats acadèmiques programades. Aprenentatge basat en projectes procurant l’impuls del treball de camp i de l’aprenentatge-servei.

Es plantejaran:

• Pràctiques enfocades a projectes: Aplicar els coneixements i habilitats adquirits en la fase de resolució de problemes per

escometre un projecte complet.

• Estudi de casos.

• Aprenentatge centrat en problemes: Exercitar, assajar i posar en pràctica els coneixements adquirits prèviament. També es desenvoluparan mecanismes d’aprenentatge actiu i autònoma partir de la resolució de problemes plantejats pel professor i que s’avaluaran amb l’ajut dels coneixements teòrics una vegada realitzats els exercicis.

• Aprenentatge cooperatiu: Desenvolupar l’aprenentatge mitjançant hàbits de crítica constructiva i valoració dels treballs propis i aliens, en posades en comú, exposicions i correccions comparatives.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

30 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Tutories

Grup mitjà

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctics a l’aula.

5 hores

Tutories

Individual

Assessorament i guiatge del professor.

16 hores

Tutories

Individual

Assessorament i guiatge del professors assessors.

9 hores

Avaluació ordinaria

Individual

Activitats de treball no presencial

320 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució de pràctiques individuals autònomes

Individual

Lectures, comparatives i investigació

30 hores

Estudi teòric i resolució de pràctiques

Individual

Desenvolupament del projecte: recerca, investigació i anàlisi, dibuix en 2d i 3d, redacció de la memòria del projecte, preparació i maquetació dels panells.

290 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Aules amb cadires, taules per dibuix, il luminació adequada i endolls suficients pels ordinadors de cada alumne.

• Sala d’estudi i biblioteca

• Ordinadors amb software específic de disseny, ofimàtica i d’accés a internet Projector i pantalla

• Pissarra

• Pantoneres

• Eines TIC, recursos web 2.0 per a l’assignatura

• Bibliografia: llibres, catàlegs, revistes, etc.

• Recursos multimèdia.

• Recursos online.

• Altres materials específics

7.4 Activitats interdisciplinàries

Existeix la posibilitat de la realització del PFE interdisciplinar, es a dir, que un grup d ́alumnes treballin un tema i que desenvolupin cada un  d’ells una part que correspongui a la seva especialitat. En aquests casos es presentarà una proposta conjunta i serà avaluada per tots els tribunals afectats.

7.5 Activitats complementàries

Visites a empreses, a professionals dels sector de cada una de les especialitats, visites a exposicions, visionat de documentals i qualsevol altra activitat que pugui millorar la qualitat del projecte.

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

8.3,1. Procediment d’avaluació

• El Projecte fi d’estudis serà avaluat per un tribunal compost per un president, un secretari i tres vocals, en un 80% i pel professor-tutor, en un 20%.

• El projecte ha de ser lliurat en la data establerta per poder ser avaluat.

• El projecte es presentarà públicament en la data i hora establerta pels tribunals de cada especialitat i l’alumne disposarà de 20 minuts per presentar el seu projecte i es podrà ajudar del material audiovisual que consideri oportú.

• Una vegada publicades les qualificacions, l’alumne podrà tenir, si ho considera oportú, una entrevista amb una representació del tribunal, en la data i hora establerts a tal efecte, per resoldre els possibles dubtes que pugui tenir.

• En el cas de persistir un desacord amb la qualificació, l’alumne podrà interposar una reclamació per escrit en els terminis establerts,en qualsevol cas després d’haver parlat amb el tribunal, la qual serà tramitada sempre i quant estigui correctament argumentada.

• Les revisions de qualificació seran resoltes pel propi tribunal, mitjançant un informe, amb la resolució de ratificació, increment o decrement de la qualificació.

• En cap cas podrà ser avaluat positivament un projecte copiat o plagiat.

• L’estudiant que ha utilitzat una llengua estrangera en el Projecte Final d’Estudis, i en la defensa pública d’aquest, pot assolir la competència transversal de comprendre i utilitzar, al menys, una llengua estrangera en l’àmbit del desenvolupament professional corresponent. Per tal d’avaluar l’assoliment d’aquesta competència, el tribunal podrà consultar un assessor lingüístic. En tot cas es desvincula l’assoliment de la competència lingüística de la superació del Projecte Final d’Estudis; això vol dir que es podrà superar el PFE i no assolir la competència, però en cap cas el contrari.

La realització, presentació i defensa del PFE es podrà efectuar en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma.

Per tal de poder assolir la competència transversal de comprendre i utilitzar, al menys, una llengua estrangera en l’àmbit del desenvolupament professional corresponent, l’estudiant podrà també utilitzar una llengua estrangera en el PFE i en la seva defensa pública, a petició de l’estudiant (proposta de projecte en l’idioma desitjat i instància general) i sempre amb l’autorizació del tribunal,dins el primer mes d ́haver començat l ́assignatura.

8.3,2. Criteris d’avaluació i qualificació del professor-tutor.

L’autonomia demostrada en el desenvolupament del PFE.

• La planificació del projecte i l’assistència regular a les sessions de tutoria.

• L’aprenentatge de les tècniques projectuals i de recerca.

• El nivell de dificultat del projecte i la capacitat de resposta de l’alumne enfront d’aquesta dificultat.

• La qualitat del PFE.

8.3,3. Criteris d’avaluació i qualificació del tribunal.

Memòria, execució i desenvolupament (90 % de la nota)

• L’estructura de la memòria seguint els apartats definits i la manera com s’ha redactat cadascun.

• El domini del procés metodològic i la capacitat d’anàlisi.

• La claredat amb què s’ha documentat i la correcció de l’expressió, tant escrita com gràfica.

• La capacitat de síntesi.

• Les alternatives plantejades.

• El valor afegir aportat per l’alumne.

• La creativitat i la innovació.

• La dificultat del treball. L’aprofundiment en el tema. Els coneixements tècnics previs (capacitat de demostrar, resoldre o aplicar conceptes apresos durant els estudis). La capacitat de resposta demostrada a la complexitat del treball (capacitat d’aprendre i d’adaptar-se a les necessitats del treball.) Els resultats obtinguts.

• La qualitat d’execució del projecte. L’aplicació adient de les tècniques de representació i presentació per a la completa definició i comunicació del projecte.

• Coneixement i aplicació de la normativa en matèria de documentació del projecte.

• La capacitat de valorar el treball realitzat (valoració quantitativa-qualitativa): aportacions realitzades a la situació inicial; grau de consecució d’objectius.

• Projecció futura (capacitat d’emmarcar la continuació del treball). La capacitat de delimitar i enumerar les qüestions pendents de resoldre.

8.3,4. Presentació (10% de la nota)

La correcta exposició de la problemàtica o l’estat de la qüestió inicial, els objectius, les fases i les conclusions i línies futures. La facilitat de seguiment de l’exposició realitzada per l’alumne. La distribució del temps en cada un dels apartats.

• La claredat amb què s’ha presentat el treball, atenent especialment la correcció oral (ús de falques, lapsus, reiteracions innecessàries, etc.). La imatge que es transmet en la presentació (serenitat, prestància...). La correcció de l’expressió, tant escrita com gràfica, del material utilitzat en la presentació. Els mitjans didàctics utilitzats.

• La capacitat de resposta a les preguntes formulades pel tribunal (justificar, convèncer amb dades...). La capacitat d’argumentar les conclusions.

Qualificació final del projecte del tribunal= 80%

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Defensa del projecte

R

CA5-CA12, CA14

10%

Contingut del PFC

Memòria

R

CA5-CA17

50%

Propostes formals

R

CA11-CA17

30%

Elements de comunicació del PFC

R

CA11, CA14, CA16, CA17

10%

Total

100 %

Qualificació final del professor tutor= 20%

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR*

CA1-CA4, CA10

50%

Defensa del projecte

R

CA5-CA12, CA14

5%

Contingut del PFC

Memòria

R

CA5-CA17

25%

Propostes formals

R

CA11-CA17

15%

Elements de comunicació del PFC

R

CA11, CA14, CA16, CA17

5%

Total

100%

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

 

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

• AICHER, Olt. El mundo como proyecto. Barcelona, GG Diseño, 2007.

• FUENTES, Rodolfo. La práctica del diseño gráfico, una metodología creativa. Barcelona: Paidós, 2005.

• JONES, Christopher. Métodos de diseño, Barcelona, G.G. 1982.

• KOREN, Leonard i WIPPO, Robert. Recetario de diseño gráfico. Barcelona: Gustavo Gili, 2009.

• LLOVET, Jordi. Ideología y metodología del diseño, Barcelona, G.G. 1981.

• LUPTON, Ellen /COLE PHILLIPS, Jennifer. Diseño Gráfico. Nuevos fundamentos. Barcelona, Gustavo Gili, 2009.

• LUPTON, Ellen. Design Thinking. Barcelona, Gustavo Gili, 2015.

• MUNARI, Bruno. Diseño y comunicación visual. Barcelona: Gustavo Gili, 1985.

• PELTA, Raquel. Diseñar hoy, Barcelona, Ed. Paidós Diseño, 2004.

• SOLANAS DONOSO, Jesús. Diseño, arte y función. Barcelona: Salvat, 1985.

• SWAN, Alan. Bases del diseño gráfico. Barcelona: Blume, 1992.

9.2. Bibliografia complementària:

• BELLA, Félix. Rompiendo las reglas: tipografía suiza de los turbulentos años ochenta. Valencia: Campgràfic, 2008.

• BERRY, Susan i MARTIN, Judy. Diseño y Color. Barcelona: Blume, 1994.

• CONTRERAS, Fernando/SAN NICOLÁS ROMERA, César. Diseño gráfico, creatividad y comunicación. Madrid: Blur, 2001.

• EAGLEMAN, David. Incógnito: La vida secreta del cerebro. Barcelona: Anagrama, 2013.

• FAIRSTEIN, Gabriela Alejandra i GYSSELS, Silvana. ¿Cómo se aprende?. Caracas: Federación Internacional de Fe y Alegría, 2003 (Colección Programa Internacional de Formación de Educadores Populares).

• FRUTIGER, Adrian. Signos, Símbolos, Marcas, Señales. Elementos, Morfología, Representación, Significación. Barcelona: Gustavo Gili, 2005.

• FUENTES, Rodolfo. La práctica del diseño gráfico, una metodología creativa. Madrid: Paidós, 2005.

• GLASER, Milton. Diseñador/Ciudadano. Cuatro lecciones breves (más o menos sobre diseño). Barcelona: Gustavo Gili, 2014.

• GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, Pedro Pablo. Teoría y práctica de la publicidad impresa. Valencia: Campgràfic, 2006.

• HAN, Byung-Chul. La sociedad del cansancio. Barcelona: Herder, 2012.

• JONES, Christopher. Diseñar el diseño. Barcelona: Gustavo Gili,1985.

• JONES, Christopher. Métodos de diseño. Barcelona: Gustavo Gili, 1982.

• LUPTON, Ellen. Diseño Gráfico: Nuevos fundamentos. Barcelona: Gustavo Gili, 2009.

• LLOVET, Jordi. Ideología y metodología del diseño. Barcelona: Gustavo Gili, 1981.

• MEGGS, Philip. Historia del diseño gráfico. México: Trillas/Mc Kelvey, 1998.

• MUNARI, Bruno. Diseño y comunicación visual. Barcelona: Gustavo Gili, 1985.

• O’DONNELL, Timothy. Sketch Book. Massachusetts: Beverly Rockport, 2009.

• PAPANEK, Víctor. Diseñar para el mundo real. Barcelona: Pol·len Ediciones, 2014.

• PATHAK, Haresh. Structural package designs. Amsterdam: The Peppin Press, 1999.

• PELTA RESANO, Raquel. Diseñar hoy. Madrid: Paidós, 2010.

• SATUÉ, Enric. El diseño gráfico desde los orígenes hasta nuestros días. Madrid: Alianza, 1992.

• SATUÉ, Enric. EI diseño gráfico. Madrid: Alianza Forma, 1988.

• SATUÉ, Enric. El diseño gráfico en España. Madrid: Alianza, 1997.

• SCHEURMANN, Erich. Los Papalagi. Barcelona: RBA Integral Editores, 2008.

• SOLANAS DONOSO, Jesús. Diseño, arte y función. Barcelona: Salvat, 1985.

• SWAN, Alan. Diseño básico. Barcelona: Blume, 1992.

• SWAN, Alan. Bases del diseño gráfico. Barcelona: Blume, 1992.

• WEST, Suzanne. Cuestión de estilo: Los enfoques tradicional y moderno en la maquetación y tipografia. Madrid: ACK, 1991.

• WONG, Wucius. Fundamentos del diseño. Barcelona: Gustavo Gili, 1995

• RENNER, Paul. El arte de la tipografía. Valencia: Campgràfic, 1988.

• RODRÍGUEZ -VALERO, Daniel. Manual de tipografía digital. Valencia: Campgràfic, 2016.

• PUJOL, Josep María. Principios de la tipografía fundamental. De William Morris a Stanley Morison. Valencia: Campgràfic, 2017.

• SERRA Y OLIVERES, Antonio. Manual de la tipografía española ó sea el arte de la imprenta. Madrid: Librería de D. Antonio Oliveres, 1852.

• SPENCER, Herbert. Pioneros de la tipografía moderna. Barcelona: Gustavo Gili, 1995.

• UNGER, Gerard. ¿Qué ocurre mientras lees?. Valencia: Campgràfic, 2006.

• UNOS TIPOS DUROS. Catálogo General de tipografía. Obra teórico práctica ilustrada con profusión de grabados y ejemplos gráficos. (recopilació) 1950.• VVAA. Anuari Lletraferits 2017. València: Campgràfic, 2017.

• VVAA. Retículas: soluciones gráficas para el diseñador. Barcelona: Gustavo Gili, 2008.

9.3. Altres recursos: 

• Codex: The journal of typography. Nova York: Ata Price, [01-04-2011], 2011, nº 1.

• Etapes: Design et culture visuelle [en línea]. Cop. 1999 [consulta 2014-08-29]. Disponible a: http://etapes.com.

• Experimenta: Revista de Diseño Gráfico, Aquitectura, Diseño Industrial [en línea]. Cop. 2012 [consulta 2014-08-29]. Disponible a: http://www.experimenta.es.

• Monográfica: Revista temática de diseño [en línea]. Cop. 2012 [consulta 2014-08-29]. Disponible a: http://www.monografica.org.

•  Pentagram [en línea]. Cop. 2012 [consulta 2014-08-29]. Disponible a: http://www. pentagram.com/work/#/all/all/newest.

• Ponencias CIT Valencia. València: ADCV, [20-06-2007], 2007, nº1.

• Sagmeister & Walsh [en línea]. [consulta 2014-08-29]. Disponible a: http://www. sagmeisterwalsh.com.

• Typographica. Type Reviews, Books, Commentary [en línea]. Cop. 2002/2009 [consulta 2014-08-29]. Disponible a:http://typographica.org.

• UnosTiposDuros [en línea]. Cop. 2014 [consulta 2014-08-29]. Disponible a: http://www. unostiposduros.com.

• Visual: Magazine de diseño, creatividad gráfica y comunicación. Madrid: Blur, 2009.

• Yorokobu [en línea]. Cop.2014 [consulta 2014-08-29]. Disponible a: http://yorokobu.es.

10. Altres observacions

10.1. Lliurament.

 El document del PFE es presentarà en la data prevista a la Secretaria del centre i dirigit al President del Tribunal corresponent i contindrà:

• Full de tutories degudament complimentada (mínim 5 tutories signades)

• Full de cessió de drets a l’EASDIB.

Memòria completa escrita i la documentació visual del PFE en format paper, excepte que per la naturalesa del projecte sigui imprescindible un altra mitjà digital o electrònic. La memòria inclourà, com a mínim, els apartats:

– Portada amb: títol, nom del projecte, nom de l'alumne, nom del tutor i assessors, si és el cas, especialitat i curs acadèmic.

– Índex paginat.

– Cos del treball, on es desenvoluparan els continguts del projecte, mitjançant un informe documental i gràfic complet de les diferents etapes del desenvolupament, incloent la part d’investigació desenvolupada a l’assignatura “Preprojecte fi d’estudis”.

– Bibliografia normalitzada UNE-ISO 690 (2013/2016) i APA (cites)

– Annexos. Si l’alumne opta per presentar el projecte en una llengua estrangera, ha de presentar també una traducció de la memòria en català o castellà.

Un pendrive que contindrà:

– La memòria en pdf.

– El plafó en pdf.

– Tota la documentació gràfica i visual del projecte.

– Un text descriptiu del projecte amb un màxim de 100 i 200 paraules en word i pdf.

Maquetes, prototips, books, etc. (segons l’especialitat), si escau.

Un plafó digital de 100 x 70 cm segons el model que es trobarà a disposició de l’alumnat.

– Entre 5 i 7 imatges significatives del projecte per publicar en la web del centre (si s’escau) en alta resolució.  

10.2. Procediment de tutories

– El període de tutories implica el període lectiu corresponent a l’assignatura de Projectes dins del pla d’estudis en curs.

– El nombre obligatori de tutories mínimes per alumne serà de cinc (5) i seran presencials i cada tutoria haurà d’estar degudament emplenada i signada pel tutor i l’alumne, segons el model de seguiment de l’alumne.

– La petició de tutories online hauran de ser degudament justificades per part de l’alumne.

10.3. Altres consideracions

Qualsevol alteració de l’ordre o comportament no adient dins la normalitat de l’entorn acadèmic (agressivitat, acosament, violència verbal o física, etc.) per part d’algun alumne envers als companys o al docent serà inmediatament comunicada a la direcció del centre per iniciar sense dil·lació el protocol de sancions disciplinàries corresponents.