Programa de curs - Any acadèmic 2019-20

OBJECTIUS

FUNCIONS

COMPETÈNCIA SOCIOCULTURAL

COMPETÈNCIA SOCIOLINGÜÍSTICA

COMPETÈNCIA DISCURSIVA

Organització del discurs (oral i escrita)

Tipologia dels textos (orals i escrits)

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA

Competència gramatical

Competència Léxica

Avaluació

Tutories

OBJECTIUS

FUNCIONS

COMPETÈNCIA SOCIOCULTURAL  

COMPETÈNCIA SOCIOLINGÜÍSTICA

COMPETÈNCIA DISCURSIVA

Organització del discurs (oral i escrita)

Tipologia dels textos (orals i escrits)

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA

Competència gramatical

Competència Léxica

Lèxic i aspectes semàntics. Lèxic relacionat amb els documents que apareguin i amb els interessos de l’alumnat.

Avaluació

Al final del tercer curs té lloc la prova de Certificació del Nivell B1. El Departament d’Ensenyament publicarà amb prou antelació la data de la prova i la tipología de les diferents parts de la prova.

La prova consisteix en les següents parts:

Per aprovar el curs i obtenir el certificat corresponent cal superar una prova final que consisteix en cinc parts (expressió oral, expressió escrita, comprensió oral, comprensió escrita i mediació). Cada part computa un 20% de la nota final, i per tal d'obtenir la qualificació d'Apte-a cal obtenir un mínim del 50% en cadascuna de les parts i un 65% a la nota global.

Tutories

Acció tutorial: Les dades obtingudes al llarg del curs donaran informació complementària a l’alumne i al professor sobre el progrés en l’aprenentatge.