Published using Google Docs
Poileasaidh Gàidhlig ATLAS [ATLAS Gaelic Policy] (Published)
Updated automatically every 5 minutes

Poileasaidh Gàidhlig ATLAS

Mar sgioba, mar luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig agus mar mhuinntir na coimhearsnachd tha sinn glè mhothachail cho luachmhor sa tha cànan agus cultar na Gàidhlig mar phàirt bhunaiteach de bheatha Eilein Sgitheanaich agus Loch Aillse.

Aig cridhe ar n-obrach tha miann àiteachan a chruthachadh gus sgrùdadh, ionnsachadh, gleidheadh, comharrachadh agus smaoineachadh air dè thachras dhan Gàidhlig le mòran dhaoine eadar-dhealaichte air feadh na  Gàidhealtachd.


Obraichidh sinn a rèir Plana Nàiseanta na Gàidhlig, agus a’ toirt aire shònraichte don aithisg: “
Èiginn na Gàidhlig anns a' Choimhearsnachd  Gàidhealach”(2020), gus beachdachadh air ar dòighean obrach is prògramadh gach bliadhna.

ATLAS Gaelic Policy

As a team, as Gaelic learners and as community members we are acutely aware of the importance of Gaelic language and culture as an integral part of life in Skye and Lochalsh.

At the heart of our work is the desire to create spaces to explore, learn with, preserve, celebrate and imagine the future of Gaelic with many different people across the Gàidhealtachd.


We will work with reference to the National Plan for Gaelic, and special cognisance to the recent report on “
The Gaelic Crisis in the Vernacular Community” (2020), to consider the ways we work and programme each year.