Aptaujas ģimenēm “Vērtībizglītības apzināšanās ģimenē” kopsavilkums

Uzsākot pētījumu tika izdalītas 200 anketas, atpakaļ saņemtas 119 anketas.

Vispārīgā informācija

Respondentu dzimums

Aptaujā piedalījās 119 respondenti, no tiem 105 sievietes un 14 vīrieši.

Respondentu vecums

Vairums  respondentu ir vecumā no 26-35 gadiem ( 70 respondenti),8  respondenti vecumā līdz 25 gadiem, 41 respondents vecumā virs 36 gadiem.

Cilvēku skaits ģimenē

Lielākā daļa respondentu ( 63 respondenti) norāda, ka ģimenē ir 4 locekļi, 38 ģimenēs ir 3 cilvēki, 14 ģimenēs ir 5 cilvēki, 3 ģimenēs 2 cilvēki, bet viens respondents norāda, ka cilvēku skaits ģimenē ir 5 un vairāk.

Lai uzzinātu, kuras Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādes bērnu ģimeņu vērtības ģimenēm ir būtiski ieaudzināt savos bērnos, respondentiem tika lūgts atbildēt uz 7 jautājumiem - 5 slēgta tipa jautājumiem un 2 atvērta tipa jautājumiem.

1.Kam, jūsuprāt, ir noteicoša loma bērna vērtībizglītošanā?

110 respondenti pauž pārliecību, ka noteicošā loma bērna vērtībizglītošanā ir tieši ģimenei, 47 respondenti atzīmē skolu kā vērtībizglītošanas avotu, 20 uzskata, ka tā ir sabiedrība, bet 3 ir pārliecināti par masu mēdiju ietekmi uz bērna vērtībizglītošanu. 4 respondenti izvēlējušies citu atbildi, akcentējot visu iepriekš minēto struktūru nedalāmību, kā arī piebilstot, ka bērnu vērtību skalu veido ari vienaudži un draugi.

2.Ģimenēm svarīgākās vērtības

No vērtību skalas izvēloties 5 svarīgākās vērtības, 116 respondenti izvēlējās izglītību, bet 115 respondenti ģimeni. 75 ģimenēs atzīmē pieklājību, 52 ģimenēs- fizisko izturību, 48 ģimenēs – pašpārliecinātību, bet 45 ģimenēs ir svarīga beznosacījumu mīlestība pret bērnu.  Aptuveni vienāds skaits respondentu atzīmē tādas vērtības kā sabiedriska dzīve ( 39 respondenti), drosme ( 35 respondenti) un rūpes par līdzcilvēkiem (30 respondenti). 19 respondenti atzīmē garīgo/reliģisko aktivitāti. 11 ģimenēs augstu vērtē jautrību. Bet 10 ģimenēs materiālo bagātību. Tikai viena ģimene kā vērtību akcentē pakļaušanos, piebilstot, ka tā ir bērnu pakļaušanās vecāku gribai.

Apkopojot ģimeņu vērtību skalu, tiek secināts, ka  vērtībām ģimenes pieciniekā  ierindojušas  izglītību -116 respondenti, ģimeni- 115 respondenti, pieklājību- 75 respondenti, fizisko izturību- 52 respondenti, pašpārliecinātību- 48 respondenti, beznosacījumu mīlestība pret bērnu- 45 respondenti, sabiedrisku dzīvi- 39 respondenti.  Pirmā svarīgākā vērtība  ir ģimene (58 respondenti atzīmējuši kā prioritāro), otra svarīgākā  vērtība  ir izglītība un mīlestība ( abas atzīmējuši 25 respondenti), ka trešā prioritārā vērtība tiek  minēta izglītība (21 respondentam) , ceturtā tiek ierindota pieklājība ( 17 respondentiem), bet kā piektā vērtība dominē fiziska izturība ( 11 respondentiem) un sabiedriska dzīve (10 respondentiem)

3. Dominējošās mīlestības valodas ģimenē

Raksturojot savu ģimeņu mīlestības valodas par dominējošo 31 ģimenē uzskata  pieskārienu (apskāvienu, auklēšanu klēpī, sadošanos rokās utml.), 29 ģimenēs tie ir apliecinājuma vārdi . 6 respondenti domā, ka viņu ģimenes mīlestības valoda ir saturīgi kopā pavadītais laiks. Tikai 7 ģimenēs dominē praktiskā palīdzība, bet 5 ģimeņu mīlestība tiek pausta ar dāvanām (našķiem, ceļojuma suvenīriem, nelieliem pārsteigumiem utml.)

4.Ģimenes raksturīgākās vērtības Latgalē ( ģimeņu viedokļi)

Raksturojot Latgales ģimeņu raksturīgākās vērtības  59 respondenti uzsver, ka tā ir mīlestība, kura valda ģimenē, 43 respondenti ir pārliecināti, ka Latgalē ir svarīga ģimenes vērtību apzināšanās. 36 respondenti ir pārliecināti, ka raksturīga ir atsaucība un savstarpējais atbalsts ģimenē, 28 respondenti domā, ka tās ir tradīcijas, bet 23 respondenti vienādos svaru kausos liek garīgas vērtības un saticību ģimenē. Salīdzinoši mazāk  kā raksturīgāko Latgales ģimenēm min darba tikumu ( 12 respondenti) un uzticību ( 9 respondenti). 5 respondenti uzskata, ka Latgales ģimeņu vērtība ir vecāku cilvēku godāšana , viesmīlība un arī kaimiņu domas. Bet 4 respondenti kā vērtību min materiālo bagātību.

5. Vērtības, kuras ģimenes vēlētos nodot saviem bērniem

        Aptaujātie respondenti uzskata, ka viena no svarīgākajām vērtībām, kuru ģimenes velētos nodot saviem bērniem, ir ģimeniskums - ģimene kā vērtība, savstarpējās attiecības ģimenē, kā arī ģimenes gadu gados iedzīvinātās tradīcijas (60 respondenti). Kā svarīgu vērtību 50 ģimenes atzīmējušas mīlestību, 49 ģimenes cieņu un godu, akcentējot arī pašcieņu. 47 ģimenes kā vērtību saviem bērniem vēlētos nodot izpalīdzību, atbalstu un atsaucību ģimenes locekļu starpā, kā arī plašāka sabiedrībā. Ģimenes akcentē arī pieklājību (24 respondenti), atbildību (23 respondenti), izturību, drosmi, patstāvību (17 respondenti), darba tikumu ( 16 respondenti) un izglītību (13 respondenti). Salīdzinoši mazāk ģimenēs vēlas saviem bērniem nodot garīgās vērtības ( 7 respondenti) un ģimenes valodu ( 3 respondenti).

6.Vērtības, kuras ģimenes vēlētos iedzīvināt nākotnē

Aptaujātie respondenti  savā ģimenē tuvākajā nākotnē vēlētos iedzīvināt  dažādas kopīgas aktivitātes- kopīgu ceļošanu, sporta aktivitātes, muzicēšanu vai ļaušanos radošām mākslas nodarbēm ( 68 respondenti), kā arī iemantot darba tikumu (56 respondenti). 39 respondentiem svarīgi sava ģimenē būtu atrast laiku sarunām, bet 29 respondenti vēlētos pulcēties kopīgās ēdienreizēs. 3 dalībnieki izvēlējušies citu atbilžu variantu, akcentējot, ka velētos, lai ģimenē cits pret citu kļūtu izpalīdzīgāki, iejūtīgāki, kāda ģimene nākotnē vēlas iedibināt dzimtas saietus, bet kādai ģimenei ir svarīgi nākotnē atvēlēt laiku kopīgām rotaļām ar bērnu.

7.Ģimeņu zināšanas vērtībizglītībā

65 respondenti  uzskata, ka zināšanas vērtībizglītībā ir jāpilnveido, bet 51 dalībnieks ir pārliecināts, ka ir pietiekamas zināšanas, taču  vairāki dalībnieki atzīmē, ka labprāt papildinātu un pilnveidotu savas zināšanas vērtībizglītības jomā.