Державна бібліотека України для юнацтва          Електронний каталог

Кращі книжкові надходження  за травень 2018 року

316.77:659.1:659.4(075.8)

Х43  Хижняк, О.В.

Культура довіри в рекламі та PR-технологіях: практикум [Текст] : практикум : [навч. посіб.] / О.В. Хижняк. - Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. - 96 с.

Навчальний посібник містить теоретичний огляд і методичні напрацювання, що пройшли апробацію в процесі викладання автором курсу «Культура довіри в рекламі та PR» для студентів, які навчаються за освітньою програмою бакалавріату спеціальності «Реклама та зв’язки з громадськістю».

Наведено розроблені автором практикуми, які дозволяють виробити у студентів професійні компетентності з розробки рекламних та PR-проектів, що спрямовані на формування культури довіри в різних сферах суспільного життя. У посібнику включено також завдання до самостійної роботи студентів, теми рефератів, есе, питання до контролю знань, тести.

Рекомендовано для викладачів і студентів факультетів соціології і журналістики вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку студентів зі спеціальностей «Медіа комунікації та зв’язки з громадськістю», «Соціальні комунікації, реклама і PR».

005.95/.96

А30  Адізес, І.

 Ідеальний керівник [Текст] : Чому ним неможливо стати / І. Адізес ; пер. з англ. С. Опацька. - К. : Наш формат, 2017. - 288 с. - (Методологія Адізеса)

Традиційні уявлення про ідеального керівника – це не що інше, як міф. За словами Іцхака Адізеса, мета знайти ідеального керівника так само недосяжна, як пошук єдинорога. Адже одна людина не може впоратися з таким складним процесом, як менеджмент. Це вимагає поєднання певних якостей, які часто зовсім несумісні. Чи є вихід?

Адізес вважає, що варто створити команду, кожен учасник якої доповнюватиме один одного у стилях управління. Так вам вдасться скласти цілісний пазл із різних складових.

Ця книжка містить концептуальні інструменти, які можуть застосувати всі менеджери та лідери українських прибуткових та неприбуткових організацій. Вона дасть їм нове бачення лідерства своєї організації.

657(075.8)

С38  Синиця, Т.В.

Практикум з бухгалтерського обліку [Текст] : навч.-метод. посіб. / Т.В. Синиця, І.В. Осьмірко. - Х. : Всправі, 2017. - 136 с.

У сучасних умовах господарювання наука, теорія та практика бухгалтерського обліку є цілісною системою знань, яка виконує одну із центральних функцій управління не тільки в межах підприємства, але й економікою в цілому.

Навчальне видання містить методичні рекомендації та облікові завдання, виконання яких дозволяє поглибити теоретичні знання та дає змогу студентам набути практичні навички ведення бухгалтерського обліку.

Практикум доповнений проблемними питаннями, тестами для самоконтролю знань з метою формування творчого мислення майбутнього фахівця, здатного самостійно оцінювати та вирішувати складні облікові проблеми.

Навчально-методичній посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, професорсько-викладацького складу, а також інших фахівців, яких цікавлять особливості ведення облікової роботи.

338.488.2:640.43(477)(075.8)

Д79  Дуб, В.В.

Інжиніринг у ресторанному господарстві [Текст] : навч. посіб. / В.В. Дуб, О.Г. Терешкін, Д.В. Горєлков. - Х. : Друкарня Мадрид, 2017. - 176 с.

У посібнику викладено визначення понять та відомості з організаційних принципів інжинірингу, аналізу виробничої діяльності ремонтних підприємств і організації технічного оснащення та монтажу торговельно-технологічного устаткування; розглянуто питання проектування та розрахунку електричних мереж закладів ресторанного господарства.

Він містить довідкові матеріали, потрібні для виконання комплексу інжинірингових послуг у закладах ресторанного господарства та практичних і лабораторних робіт у ході навчального процесу.

Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю «Галузеве машинобудування» спеціалізації «Обладнання переробних та харчових виробництв» та за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа». Він також може бути корисним широкому колу фахівців, які займаються інжинірингом у сфері ресторанного господарства і технічним обслуговуванням устаткування.

614.841(075.8)

П46        

Пожежна профілактика в населених пунктах [Текст] : практикум / [І.А. Чуб, Ю.В. Луценко, Є.А. Яровий, Ю.В. Уваров]. - Х. : ФОП Панов А.М., 2017. - 84 с.

Задачі, які включені до практикуму, спрямовані на вирішення питань профілактики пожеж в населених пунктах та, частково, на виробничих об’єктах.

Структурно вони об’єднані у шість навчальних тем: розрахунок необхідного часу евакуації людей з будівель при пожежі, розрахунок фактичного часу евакуації, розрахунок площі легко скидних конструкцій (ЛСК), розрахунок параметрів системи природного димовидалення, розрахунок параметрів системи механічного (штучного) димовидалення, розрахунок розмірів протипожежних розривів між будівлями та спорудами.

Практикум призначений для здобувачів вищої освіти, які здобувають ступінь магістра, за напрямом «Пожежна безпека» та може бути корисним для працівників ДСНС України.

005.336.3(075.8)

О-75          

Основи управління якістю (теоретико-методологічні аспекти) [Текст] : навч. посіб./ [М.П. Костюченко, Я.О. Ляшок, С.В. Подкопаєв, О.Е. Кіпко] ; за наук. ред. М.П. Костюченка. - Покровськ : ДонНТУ, 2017. - 447 с.

У навчальному посібнику викладені еоретико-методологічні аспекти управління якістю. Велика увага приділяється аналізу базових термінів і понять.

Сутність управління якістю розглядається на основі системного, структурного, ентропійного, функціонального, модельного, проектного, діяльнісного, процесного, ситуаційного, кібернетичного та синергетичного підходів.

На відміну від традиційних посібників економічного спрямування, акцент ставиться на якість виробів, які являють собою технічні системи, що нині зазнають бурхливий розвиток у напрямах функцій керування, регулювання та узгодження як головних додатків кібернетики, штучного інтелекту, автоматизації та електроніки.

Навчальний посібник відповідає вимогам освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів технічного спрямування з питань управління якістю. Деякі вузлові аспекти теорії якості, а також питання міждисциплінарного характеру будуть корисні викладачам-початківцям вищих технічних навчальних закладів.

347.77/.78(477)

Ш90  Штефан, О.О.

          Цивільно-процесуальний захист суб‘єктивного авторського права: теорія, законодавство, судова практика [Текст] : монографія / О.О. Штефан. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. - 544 с.

Незважаючи на проведену значну роботу з удосконалення регулюючого впливу законодавства на сферу інтелектуальної власності, у тому числі й авторського права, захист суб‘єктивного авторського права у порядку цивільного судочинства вимагає подальшого вдосконалення.

У монографії досліджуються проблеми цивільного процесуального порядку захисту суб‘єктивного авторського права. На основі системного аналізу викладено доктринальні засади права на захист із позицій матеріального та процесуального права, розкрито особливості реалізації права на захист у сфері авторського права.

Для наукових працівників та працівників вищої школи, аспірантів, докторантів, адвокатів, нотаріусів, працівників судейського корпусу й усіх тих, хто цікавиться проблемами авторського права та механізмами юрисдикційної форми його захисту.

336.225.674(075.8)

Ф44  Фесенко, В.В.

 Аудит: обучающий курс. От теории к практике [Текст] : [учеб. пособ.] / В.В.Фесенко. - 2-е изд. - Д. : Акцент ПП, 2017. - 344 с.        

Книга «Аудит: навчальний курс» призначена для вивчення особливостей виконання аудиту фінансової звітності підприємств і надання інших аудиторських послуг.

 Книга містить лаконічно викладені вимоги міжнародних стандартів контролю якості, огляду, аудиту та іншого надання впевненості, а також коментарі до них. Книга насичена практичними ситуаційними завданнями і тестами, які були сформовані на основі сучасної практики аудиторської діяльності.

 Книга буде корисна практикуючим бухгалтерам,аудиторам-початківцям, фахівцям у сфері економіки і фінансів, викладачам, студентам під час вивчення дисциплін аудиторського напрямку, а також всім тим, хто прагне підвищити свою кваліфікацію або проходить навчання за міжнародними програмами сертифікації бухгалтерів і аудиторів. Найбільш ефективним є використання книги в рамках курсу «Аудит» програми СІРА (Certified International Professional Accountant).

355.422:355.133.4(075.8)

П86        

Психологія бою [Текст] : посібник / [Т.Л. Грицевич, І.М. Гузенко, О.С. Капінус та ін.] ; за ред. А.М. Романишина. - Львів : Астролябія, 2017. - 352 с. - (Б-ка командира).

У книзі акумульовано сучасні підходи до розуміння психологічних особливостей сучасних бойових дій та їхнього впливу на бойову діяльність військовослужбовців. Описано форми, методи та засоби, які може застосовувати командир, щоб підтримати належний морально-психологічний стан особового складу в різних ситуаціях бойової діяльності.

Представлений у книзі матеріал орієнтований на прикладне застосування у військових підрозділах.

Призначена для курсантів, офіцерів і викладачів вищих військових навчальних закладів, командирів, фахівців морально-психологічного забезпечення, а також усіх, хто цікавиться проблематикою військової психології.

338.3(075.8)

Е45          

Економіка виробництва [Текст] : навч. посіб. / І.А. Дмитрієв, А.О. Близнюк, Г.В. Поясник, О.М. Шершенюк. - Х. : ФОП Бровін О.В., 2017. - 282 с.

Запропонований навчальний посібник призначений для проведення практичних занять з дисципліни «Економіка виробництва» для студентів спеціальності «Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології» та «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» та інших технічних спеціальностей, а також аспірантів, викладачів, підприємців, фахівців економічної та фінансової сфер і усіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами економіки виробництва.

Посібник містить три розділи за основними блоками змістовних модулів курсу. Кожний розділ підрозділяється на параграфи за темами курсу, що включають плани лекційних та практичних занять, питання для перевірки знань та тестові запитання, формули для розв’язання завдань, приклади їх вирішення, задачі для самостійного розв’язування та теми рефератів.

005.334.2:005.574(075.8)

З-38  Захарчин Г.М.

 Управління конфліктами [Текст] : навч. посіб. / Г.М. Захарчин, Р.О. Винничук. - Львів : Львівська політехніка, 2017. - 160 с.

Дослідження природи конфліктів і пошук ефективних форм управління ними є актуальною прерогативою сучасної наукової думки і важливою частиною роботи менеджерів.

Підвищена увага до конфліктогенної проблематики вимагає синтезу теоретичного знання і практичної діяльності.

Висвітлено теоретичні та прикладні аспекти управління конфліктами в системі менеджменту організацій. Охарактеризовано об’єктивні та суб’єктивні причини конфліктних ситуацій, підходи до класифікації конфліктів, життєвий цикл конфлікту. Описано стратегії управління конфліктами, технології запобігання конфліктам та механізм їх розв’язання.

Для студентів, викладачів, аспірантів, менеджерів-конфліктологів, практиків.

               

796.011.3:37.091.33(075.8)

В75  Воробйов, М.І.

                          Практика в системі фізкультурної освіти [Текст] : навч. посіб. / М.І. Воробйов, Т.Ю. Круцевич, Т.В. Імас. - 2-е вид., переробл. та допов. - К. : Олімпійська література, 2017. - 232 с.

Фахівець із фізичного виховання і спорту повинен бути здатним засвоювати і реалізовувати досягнення світової цивілізації у своїй професійній діяльності.

Кожна з програм практики (ознайомча, педагогічна, тренерська, за профілем майбутньої роботи та магістерська) містить своєрідну мету, зміст, структуру, методичні рекомендації до складання основних документів планування навчального процесу та організації роботи фахівця, тематики та методики виконання індивідуальних завдань, що мають дослідницький характер, перелік рекомендованої літератури тощо.

Для студентів і викладачів фізкультурних ВНЗ, фахівців з фізичного виховання і спорту, студентів магістратури денної та заочної форм навчання, слухачів післядипломної освіти та перепідготовки.

615.11(075.8)

К80  Кресюн, В.Й.

Лікарська рецептура із загальною фармакологією [Текст] : навч. посіб. / В.Й. Кресюн, В.В. Годован. - 2-е вид., переробл. і допов. - Одеса : ОНМедУ, 2017. - 280 с.

Викладено правила прописування лікарських засобів з урахуванням сучасних уявлень про лікарські форми. Розглянуто питання, пов’язані з оптимізацією наявних і розробкою нових лікарських форм.

У розділі «Загальна фармакологія» висвітлено основні принципи загальної фармакології, детально розглянуто сучасні уявлення і питання, що визначають суть її трьох складових: фармакокінетики, фармакодинаміки та фармакотоксикодинаміки. Наведено класифікатор сучасних фармакологічних груп. Наприкінці відповідних розділів розміщені завдання для самоконтролю.

Для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України.

796.062(477)(075.8)

Ж42  Жданова, О.М.

Основи управління сферою фізичної культури і спорту [Текст] : [навч. посіб.] / О.М. Жданова, Л.Я. Чеховська. - Львів : ЛДУФК, 2017. - 244 с.

Навчальний посібник висвітлює теоретичні основи управління, систему управління сферою фізичної культури і спорту в Україні, її нормативно-правове й кадрове забезпечення, типологію, побудову та діяльність фізкультурно-спортивних організацій як відкритих систем; принципи, функції й методи управління; теоретико-методичні основи управління персоналом суб’єктів фізичної культури і спорту.

Окремий розділ посібника присвячено міжнародному спортивному руху, діяльності міжнародних спортивних об‘єднань, організацій адаптивного спорту, фізичного виховання, спорту для всіх.

Подано предметний покажчик, перелік використаної та рекомендованої літератури.

Для викладачів вищих закладів освіти, які готують фахівців для сфери фізичної культури і спорту, аспірантів, магістрів, студентів, слухачів післядипломного навчання та підвищення кваліфікації.

930.25:005(075.8)

Б61  Білущак, Т.М.

        Менеджмент архівної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Т.М. Білущак. - Львів : Львівська політехніка, 2017. - 240 с. - (Інформація. Комунікація. Документація ; вип.12).

Навчальний посібник спрямований на набуття навичок та розуміння того, що керівник будь-якої ланки архівної діяльності повинен майстерно приймати рішення, уміти контактувати з людьми, створювати сприятливий соціально-психологічний клімат, формувати та стимулювати інтелектуальний потенціал колективу.

Навчальний посібник призначений для забезпечення навчального процесу з дисципліни «Менеджмент бібліотечних та архівних установ».

У книзі зібрано матеріали, які можна використовувати на всіх етапах навчального процесу: на лекційних, практичних-лабораторних заняттях та під час контрольного заходу.

Пропонований навчальний посібник можуть використовувати студенти вищих навчальних закладів – майбутні фахівці у галузі архівної, інформаційної, бібліотечної та музейної справи, документно-комунікаційної діяльності.

Зав. відділом обробки

та каталогізації документів                       Зінчук Н.М.

Адреса:   м. Київ, просп. Голосіївський, 122/1;

тел. для довідок:  (044) 258 - 3115;   www.4uth.gov.ua