IES JOAN ALCOVER

DEPARTAMENT

D’EDUCACIÓ FÍSICA

                                   

PROGRAMACIÓ  

2018-2019

ÍNDEX

1. ORGANITZACIÓ DEL DEPARTAMENT
                               
1.1- COMPONENTS DEL DEPARTAMENT ...……   …………...…………3

1.2- REUNIÓ DEL DEPARTAMEN.…………………………………………..3

1.3- ESQUEMA DHORARIS…………   ……………….……………………3

2- PROGRAMACIÓ DE L’ASSIGNATURA D’EDUCACIÓ FÍSICA - ESO

2.1- OBJECTIUS GENERALS ………………………….……………....…….4

2.2-CONTINGUTS ………………………………...……….………….…….…5

2.3.CONTRIBUCIÓ DE LA MATÈRIA A L’ADQUISICIÓ DE

LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES………………………………..………….6

2.4. METODOLOGIA  …..……...……….……………………………..……9

2.5. MATERIALS I RECURSOS   DIDÀCTICS………………..……………..9

2.6. AVALUACIÓ …………………….………………………………………...11

2.6.1.CRITERIS D’AVALUACIÓ……...……………………………………....11

2.6.2.CRITERIS DE QUALIFICACIÓ…………...…………………………...22

2.6.3.CRITERIs DE PROMOCIÓ ……………………...………………..…..23

2.6.4.ALUMNES AMB  ASSIGNATURES PENDENTS ……..………........23

2.7. CRITERIS PER A LA ELABORACIÓ DE LES

ADAPTACIONS CURRICULARS I D’ATENCIÓ A LA DIVERSIDAD ........23

2.8.ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS ……...…..23

3- PROGRAMACIÓ DE BATXILLERAT

3.1- OBJECTIUS ESPECÍFICS ……………………………………..…..…24

3.2- CONTINGUTS  DISTRIBUÏTS TEMPORALMENT….………. ….25

3.3. CONTRIBUCIÓ DE LA MATÈRIA A L’ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES……………………………………………...26

3.4. METODOLOGIA…...……………………………………………………29

3.5. MATERIALS I RECURSOS DIDÀCTICS……………… …………….30

3.6. AVALUACIÓ………………...……………………………… ………......32

3.6.1.CRITERIS D’AVALUACIÓ………………………………… ..….……33

3.6.2.CRITERIS DE QUALIFICACIÓ…………………………… ………..39

3.6.3.CRITERIS DE PROMOCIÓ…………………..…………  ………….41

3.6.4.ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ PER ALUMNAT

AMB ASSIGNATURES PENDENTS ……………………………………...41

3.7. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS………..42

1. ORGANITZACIÓ DEL DEPARTAMENT
1.1- COMPONENTS DEL DEPARTAMENT

NOM

ASSIGNATURA

CURSOS

CÀRREC

Gemma Capdevila Serrano

Educació física

ESO:  3rA, 3rB, , 4tA, 4tB

BATXILLERAT: 1rA, 1rB,1rC

-Cap de    departament

-Coordinadora APS Serra Tram.

Xavier Cortey

Educació física

ESO: 1rA, 1rB, 1rC,2nA, 2nB, 3rC, 3rP

1.2- REUNIÓ DEL DEPARTAMENT

DIA

HORA

Dilluns

de 14’05h a 15h

1.3- ESQUEMA DHORARIS

HORARI

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

8 - 8.55

S1A

S2B

S3B

S1B

     

      S3A

8.55 – 9.50

S1B

S3C

S4B

B1A

S1 A

9.50 – 10.45

S3P

S1B

S1C

S1A

      B1A

11.05 – 12

S1C

S2A

S4A

B1B

S2A

12 – 12.55

S3B

       B1C

S3P

B1C

S4A

12.55 –13.50

S4B

B1B

       S3A

S2B

S1C

13.50 –14.05

14.05 - 15

B1A

PROFESSORA: GEMMA CAPDEVILA

PROFESSOR: XAVIER CORTEY

2- PROGRAMACIÓ DE L’ASSIGNATURA D’EDUCACIÓ FÍSICA - ESO

2.1- OBJECTIUS GENERALS DE L’ÀREA

L’educació física a l’etapa de l’educació secundària obligatòria té els objectius específics següents:

 

1. Conèixer i valorar els efectes beneficiosos, els riscs i les contradiccions que l’activitat física té per a la salut individual i la col·lectiva i per al desenvolupament personal i la qualitat de vida mitjançant la pràctica habitual i sistemàtica d’activitats físiques.

2. Mostrar una actitud crítica davant els models corporals i de salut i les manifestacions fisicoesportives com a fenòmens socioculturals, i instaurar hàbits saludables.

3. Dissenyar i dur a terme tasques de les diferents capacitats físiques adreçades a millorar la salut mitjançant un tractament diferenciat de les diverses capacitats implicades.

4. Augmentar les pròpies possibilitats de rendiment motor mitjançant el condicionament i la millora de les capacitats físiques i el perfeccionament de les funcions d’ajustament, domini i control corporal, així com desenvolupar actituds d’autoexigència i superació.

5. Participar, amb independència del nivell d’habilitat assolit, en jocs i esports (convencionals, recreatius i populars), col·laborar a organitzar-los i desenvolupar-los, valorar-ne els aspectes de relació que fomenten i mostrar habilitats i actituds socials de tolerància i d’esportivitat per damunt de la recerca desmesurada del rendiment.

6. Conèixer i practicar modalitats esportives individuals, d’oposició, de col·laboració o de col·laboració-oposició i aplicar els fonaments reglamentaris, tècnics i tàctics a situacions de joc.

7. Valorar i utilitzar el cos com a mitjà d’expressió i comunicació mitjançant el disseny i la pràctica d’activitats expressives amb una base musical adequada o sense aquesta base.

8. Conèixer les possibilitats que l’entorn ofereix per practicar activitats físiques esportives.

9. Reconèixer les possibilitats del medi natural de les Illes Balears com a espai idoni per a l’activitat física i discriminar les pràctiques que hi poden causar qualsevol tipus de deteriorament.

10. Recuperar i comprendre el valor cultural dels jocs i esports populars i recreatius de les Illes Balears com a elements característics de la nostra cultura que és necessari preservar; practicar-los amb independència del nivell d’habilitat personal, i col·laborar en l’organització de campionats i activitats de divulgació.

11. Planificar activitats que permetin la participació en termes de seguretat prèvia valoració de l’estat de les capacitats físiques i habilitats motrius específiques pròpies.

12. Mostrar habilitats i actituds socials de respecte, de feina en equip i d’esportivitat a l’hora de participar en activitats, jocs i esports, independentment de les diferències culturals, socials i d’habilitat.

13. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació i la lectura com a font de consulta i com a recurs de suport per assolir els aprenentatges.

2.2- CONTINGUTS DISTRIBUÏTS TEMPORALMENT

PRIMER CICLE

SEGON CICLE

1º AVALUACIÓ

Esports individuals: Atletisme I

Inteligència Emocional

Esports individuals: Atletisme II

Activitat física, salut i qualitat de vida 3

Activitat física, salut i qualitat de vida 4

Jocs

esportius adaptats i cooperatius

Jocs per l’escalfament

Jocs tradicionals

Jocs de lluita

Prevenció de lesions

CORE i estiraments

Projecte APS

      Voleibol

2º AVALUACIÓ

Expressió corporal

i percussió

Teatre negre

Jocs i esports modificats: Indiaca i jocs de raqueta

Jocs i esports modificats: Handbol i Rugbi

Bàsquet adaptat

Volley adaptat

Corda cooperativa

      Acrosport

Orientació

Inteligència Emocional

Orientació

Tècniques de consciència corporal: Ioga 1

Tècniques de consciència corporal: Ioga 2

3º AVALUACIÓ

Tennis adaptat / Pales

Pilates

Danses del mon.

Composició coreogràfica

Acrosport

Inteligència Emocional

Jocs alternatius

Jocs de orientacií, Senderisme i APS

Orientació i Senderisme a Menorca

Nº de sessions per avaluació:

1ª 26 sessions

2ª 23 sessions

3ª 21 sessions

Nota: L’ordre en la temporalització de les diferents unitats didàctiques i sessions podrà ser modificat segons les necessitats del departament. Cóm per exemple: la climatologia, necessitats del grup, i/o problemes de infraestructura (Ocupació despais, etc). 

2.3. CONTRIBUCIÓ DE LA MATÈRIA A LA ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES  BÀSIQUES

La contribució de l’educació física a les competències és la següent:

Comunicació lingüística

L’educació física col·labora en l’adquisició d’aquesta competència, ja que el cos i el moviment són instruments d’expressió i comunicació de sentiments i emocions individuals i compartides. Però també cal considerar que la llengua és l’eina que permet construir i comunicar el pensament i el coneixement i que, per tant, com passa en qualsevol altra matèria, els alumnes aprenen els continguts de l’educació física a través d’un domini correcte de les competències lingüístiques i audiovisuals. En conseqüència, totes les activitats en què calgui usar la llengua, oral o escrita, a més d’altres tècniques

comunicatives, han d’estar lligades a la pràctica, ja sigui perquè doten els alumnes d’un suport teòric previ a la sessió pràctica, ja sigui perquè es conceben com un mitjà de reflexió sobre les activitats físiques i esportives duites a terme.

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

La percepció de l’espai i el temps esdevé un valor preuat per poder desenvolupar l’acció motriu. Intrínsecament, les matemàtiques són ben presents a les nostres sessions —càlcul de la freqüència cardíaca, càlcul calòric de la dieta, etc.—, així com l’ús d’aparells electrònics relacionats amb la salut i la condició física, com els pulsímetres per mesurar i controlar la freqüència cardíaca o altres aparells.

Competència digital

S’empren les TIC individualment o en grups per cercar informació a partir d’un problema o una pregunta inicial sobre un tema d’interès relacionat amb l’activitat física i la salut, elaborar unes conclusions i exposar-les oralment al grup classe per mitjà d’una presentació digital o un pòster. Respecte dels docents, és bàsic que demostrin destresa amb els mitjans informàtics a fi de poder oferir als alumnes els recursos adequats per desenvolupar aquesta competència al màxim nivell.

Aprendre a aprendre

Sens dubte, un dels reptes més importants als quals ha de fer front l’educació física del futur és col·laborar en la competència d’aprendre a aprendre perquè els alumnes, quan acabin l’etapa obligatòria, tenguin una base sòlida a partir de la qual articular nous aprenentatges. És per aquesta raó que els professors han de prioritzar la pràctica d’activitats globals que combinin l’execució tècnica de certes habilitats amb la presa de decisions i que siguin fàcilment transferibles a la resolució d’altres situacions semblants. Les hores lectives d’educació física no són suficients per consolidar i perfeccionar gests tècnics, però sí que ho són per refermar les bases de futurs aprenentatges fora de l’horari lectiu, dins o fora del centre escolar. En les diferents fases del procés d’ensenyament i aprenentatge és important aconseguir que els alumnes siguin conscients de la manera com aprenen: aprendre a aprendre és el fonament d’aprendre al llarg de tota la vida. Per tant, cal preveure el temps necessari per comunicar els objectius educatius de cada sessió i les activitats necessàries a fi que els alumnes reflexionin sobre el que han fet i el que els queda encara per fer, perquè organitzin i sistematitzin tot el que han après, o perquè solucionin les dificultats i els dubtes plantejats.

Competències socials i cíviques

L’educació física té un protagonisme cabdal en la consecució de les competències socials i cíviques. Les activitats esportives, sobretot les col·lectives, són una excel·lent oportunitat per reproduir un escenari on es manifesten actituds i valors de la vida en societat: la integració; el respecte a unes normes, als companys, als adversaris, a l’àrbitre i a les diferències; la solidaritat; la feina en equip; la cooperació; l’acceptació de les pròpies limitacions individuals; l’assumpció de responsabilitats dins el grup; el joc net, etc. Des d’un punt de vista metodològic, cal que les activitats que es proposin per desenvolupar aquests continguts tenguin una intencionalitat manifesta cap a l’assoliment de la competència. Per exemple, si el que pretenem és fomentar el respecte a l’adversari, proposarem situacions en les quals es manifestin aquest tipus d’actituds i dedicarem un temps a reflexionar-hi.

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor

Que l’educació física col·labora a assolir aquesta competència ho demostra el fet que als alumnes se’ls van oferint, a mesura que avancen en l’etapa, oportunitats perquè aconsegueixin autogestionar la seva pròpia activitat física segons els seus interessos. El procés d’ensenyament a l’educació secundària obligatòria ha de tendir a fer que els alumnes assumeixin una autonomia creixent, que en la pràctica s’ha de traduir en una disminució de la presa de decisions per part dels professors i un augment de la iniciativa dels alumnes. La culminació d’aquest procés és la participació dels alumnes, de forma reflexiva i responsable, en nombrosos aspectes de la programació d’aula, com la selecció de continguts i mitjans que s’han d’utilitzar, l’organització d’activitats i la conservació i l’emmagatzematge dels estris, fins a arribar a planificar la seva pròpia condició física. Han de ser capaços, per exemple, d’organitzar un petit torneig de qualsevol disciplina esportiva, d’elaborar una coreografia musical individualment o en grup o de dissenyar un pla de millora de la seva condició física orientada a la salut personal.

Consciència i expressions culturals

Una part dels continguts ha d’anar orientada a col·laborar en el desenvolupament d’aquesta competència en el sentit de posar èmfasi en el potencial cultural associat a les diferents manifestacions de la motricitat humana: els esports, les danses, els jocs populars i tradicionals, les activitats expressives, etc. Des d’aquest punt de vista, seria convenient introduir tot tipus d’activitats físiques i esportives, des de les més conegudes fins a les poc practicades o alternatives. La incorporació d’aquesta competència al currículum de l’educació física brinda la possibilitat de mostrar als alumnes no tan sols les activitats tradicionals arrelades al propi territori, sinó també les que formen part d’altres àmbits culturals. L’acceptació, el respecte, la tolerància i la solidaritat envers la diversitat cultural afavoreix, sens dubte, la convivència als centres educatius. Els professors d’educació física, però, han d’orientar els alumnes perquè siguin capaços d’extreure, a partir dels jocs duits a terme, els trets culturals que defineixen la societat de la qual provenen. Una vegada més, es constata la gran importància d’orientar les pràctiques motrius cap a una intencionalitat clara.

2.4. METODOLOGIA.

 

Les estratègies d’ensenyament-aprenentatge variaran en funció de la maduresa dels alumnes, els objectius, els continguts i el context intentant en tot moment implementar metodologies actives que afavoreixin l’autonomia de l’alumne.

Implementarem propostes per projectes, treballs cooperatius, centrats en el procés de desenvolupament personal i grupal.

Seccions Europees

Tots els grups de 1º d’ESO faran las classes d’Educació física en Anglès.

2.5. MATERIALS i RECURSOS DIDÀCTICS

Classroom

Mitjançant aquest recurs tot l’alumnat té al seu abast la programació de l’assignatura, els criteris d’avaluació i de qualificació.

Se’ls hi passa un seguit de qüestionaris de salut i estil de vida.

També es va penjant tota la documentació sobre els temes que tractem, activitats que han de dur a terme, etc.

Material curricular i multimèdia i bibliografia

Material d’elaboració pròpia o recopilat que contribueix a l’assoliment dels nostres objectius aprofundint en diferents metodologies actives.

Instal·lacions

No fa falta insistir en la manca absoluta d’instalacions adients pel desenvolupament de l’assignatura. Els grups són molt nombrosos i l’espai molt reduït. De fet no hi caben per poder posar a la pràctica la major part de continguts del currículum.

Disposam d’una pista de Basquet i d’un petit gimnàs.

Els vestuaris permeten canviar-se als alumnes però no disposen de dutxes.  U n petit quartet de material és a la vegada vestuari adaptat.

Hem posat una pissarra gran i hem demanat wifi i un projector.

La zona exterior està en molt mal estat, el terra s’està desfent i cada dos per tres els alumnes lleneguen i es fan mal.

Material del departament

Tenim poc material. Hem fet una petita comanda inicial però seria convenient disposar d’estoretes pel terra de tamany “normal”, etc.

Tan aviat com poguèm tenim pensat fer un inventari, llençar el material fet malbé i endreçar-lo per poder optimitzar al màxim l’espai que tenim.

“Professors convidats”

Contactarem amb persones expertes en diferents àmbits de l’activitat física, tant de “la casa” com externs, per dur a terme activitats complementàries.

2.6. AVALUACIÓ.

2.6.1. CRITERIS D’AVALUACIÓ.

BLOC 1. SALUT

Continguts

Condició física. Concepte. Capacitats físiques relacionades amb la salut. Relació entre els conceptes de salut física i condició física.

Alimentació i activitat física. Fonaments bàsics per planificar una dieta equilibrada. Valoració de l’alimentació com a factor decisiu en la salut personal.

Aplicació sistemàtica de tests i proves funcionals que informen l’alumne sobre les seves possibilitats i limitacions.

Reconeixement de l’efecte positiu que la pràctica d’activitat física té sobre l’organisme.

Els processos d’adaptació a l’esforç.

Valoració positiva del fet de tenir una bona condició física com a mitjà per assolir un nivell més alt de qualitat de vida i de salut.

Valoració de les activitats esportives com a forma de millorar la salut.

Condicionament general de les capacitats físiques relacionades amb la salut. Pràctica de cursa contínua, jocs i exercicis dinàmics de força general i amplitud de moviment.

Aplicació de sistemes específics d’entrenament de la resistència aeròbica (cursa contínua uniforme i variable, entrenament total, entrenament en circuit i jocs) i l’amplitud de moviment. Efectes sobre la salut.

La força. Generalitats. Classes. Exercicis bàsics d’iniciació al treball de la força.

La velocitat. Generalitats. Classes. Exercicis bàsics d’iniciació al treball de la velocitat de reacció i desplaçament.

Higiene postural. Concepte i aplicacions pràctiques. Creació d’hàbits i actituds preventives.

Adopció de postures correctes en les activitats físiques i esportives.

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Reconèixer els factors que intervenen en l’acció motriu i els mecanismes de control de la intensitat de l’activitat física, aplicar-los a la pròpia pràctica i relacionar-los amb la salut.

1.1. Analitza la implicació de les capacitats físiques i les coordinatives en les diferents activitats fisicoesportives i artisticoexpressives treballades durant el cicle.

1.2. Associa els sistemes metabòlics d’obtenció d’energia als diferents tipus d’activitat física, l’alimentació i la salut.

1.3. Relaciona les adaptacions orgàniques amb l’activitat física sistemàtica i amb la salut i els riscs i contraindicacions de la pràctica esportiva.

1.4. Adapta la intensitat de l’esforç controlant la freqüència cardíaca corresponent als marges de millora dels diferents factors de la condició física.

1.5. Aplica de forma autònoma procediments per autoavaluar els factors de la condició física.

1.6. Identifica les característiques que han de tenir les activitats físiques per ser considerades saludables i adopta una actitud crítica davant les pràctiques que tenen efectes negatius per a la salut.

2. Desenvolupar les capacitats físiques d’acord amb les possibilitats personals i dins els marges de la salut i mostrar una actitud d’autoexigència en l’esforç.

2.1. Participa activament en la millora de les capacitats físiques bàsiques des d’un enfocament saludable i utilitzant els mètodes bàsics per desenvolupar-les.

2.2. Aconsegueix nivells de condició física concordes amb el seu desenvolupament motor i les seves possibilitats.

2.3. Aplica els fonaments de la higiene postural a l’hora de practicar activitats físiques com a mitjà per prevenir lesions.

2.4. Analitza la importància de la pràctica habitual d’activitat física per millorar la pròpia condició física i relaciona l’efecte d’aquesta pràctica amb la millora de la qualitat de vida.

BLOC 2. ACCIONS MOTRIUS INDIVIDUALS, D’OPOSICIÓ, DE COL·LABORACIÓ O DE COL·LABORACIÓ-OPOSICIÓ

Continguts

Execució d’habilitats motrius vinculades a accions motrius individuals.

Anàlisi de les particularitats dels jocs esportius i classificació d’aquests: convencionals, tradicionals i recreatius.

El factor qualitatiu del moviment: els mecanismes de percepció, decisió i execució.

Aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris dels esports que es practicaran.

Execució de diferents combinacions d’habilitats atlètiques, aquàtiques, gimnàstiques i acrobàtiques.

Pràctica d’activitats encaminades a l’aprenentatge i/o consolidació d’un o diversos esports individuals.

Participació activa en els diferents jocs i activitats esportives i facilitació de les relacions entre companys, la màxima participació, el respecte i la tolerància.

Acceptació dels nivells d’habilitat propis com a pas previ a la superació personal.

Pràctica de jocs i esports autòctons de les Illes Balears.

Experimentació de noves habilitats específiques de caràcter recreatiu i alternatiu.

Adopció d’actituds crítiques envers el fenomen sociocultural que l’activitat esportiva representa.

Assumpció de responsabilitat individual en una activitat col·lectiva com a condició indispensable per aconseguir un objectiu comú.

Disposició favorable a l’autoexigència i a la superació de les pròpies limitacions.

Els esports d’oposició com a fenomen social i cultural.

Realització de jocs i activitats de lluita per aprendre els fonaments tècnics, tàctics i reglamentaris dels esports d’adversari amb contacte. Respecte i acceptació de les normes dels esports de lluita/adversari i de les establertes pel grup.

Característiques bàsiques i comunes de les habilitats esportives: normes, regles i aspectes tècnics i tàctics.

Realització de jocs i activitats per aprendre fonaments tècnics i principis tàctics bàsics i reglamentaris d’un o diversos esports de col·laboració o col·laboració-oposició.

Realització de gests tècnics bàsics i identificació d’elements reglamentaris d’un o diversos esports de col·laboració o col·laboració-oposició.

Pràctica de jocs tradicionals i esports autòctons de les Illes Balears i valoració d’aquests com a part del patrimoni cultural.

Pràctica d’activitats encaminades a l’aprenentatge i/o la consolidació d’esports d’oposició i d’esports de col·laboració o de col·laboració-oposició, de lleure i de recreació.

Respecte i acceptació de les normes i els reglaments.

Autocontrol, cooperació, tolerància i esportivitat en les diverses funcions i situacions que es desenvolupen en la pràctica de les activitats esportives.

Valoració de les possibilitats lúdiques del joc i l’esport per a la dinamització de grups i el gaudi personal.

Realització d’activitats cooperatives i competitives adreçades a l’aprenentatge dels fonaments tècnics i tàctics d’un o diversos esports d’oposició o de col·laboració o col·laboració-oposició.

Valoració de la tolerància i l’esportivitat per damunt de la recerca desmesurada de resultats.

Resolució de conflictes mitjançant tècniques de dinàmica de grup.

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Resoldre, en condicions reals o adaptades, situacions motrius individuals aplicant els fonaments tècnics i les habilitats específiques de les activitats fisicoesportives proposades.

1.1. Aplica els aspectes bàsics de les tècniques i les habilitats específiques de les activitats proposades, respectant les regles i normes establertes.

1.2. Autoavalua la seva execució tenint en compte el model tècnic plantejat.

1.3. Descriu la forma de dur a terme els moviments implicats en el model tècnic.

1.4. Millora el seu nivell de partida en l’execució i l’aplicació de les accions tècniques i mostra actituds d’esforç, autoexigència i superació.

1.5. Explica i posa en pràctica tècniques de progressió en entorns no estables i tècniques bàsiques d’orientació, adaptant-se a les variacions que es produeixen i regulant l’esforç segons les seves possibilitats.

2. Resoldre situacions motrius d’oposició, col·laboració o col·laboració-oposició utilitzant les estratègies més adequades segons els estímuls rellevants.

2.1. Adapta els fonaments tècnics i tàctics per obtenir avantatge en la pràctica de les activitats fisicoesportives d’oposició o de col·laboració-oposició proposades.

2.2. Descriu i posa en pràctica de manera autònoma aspectes organitzatius d’atac i de defensa en les activitats fisicoesportives d’oposició o de col·laboració-oposició seleccionades.

2.3. Discrimina els estímuls que cal tenir en compte a l’hora de prendre decisions en les situacions de col·laboració, oposició i col·laboració-oposició per obtenir avantatge o complir l’objectiu de l’acció.

2.4. Reflexiona sobre les situacions resoltes i valora l’oportunitat de les solucions aportades i l’aplicabilitat a situacions similars.

3. Reconèixer les possibilitats de les activitats fisicoesportives com a forma d’inclusió social, facilitar l’eliminació d’obstacles a la participació d’altres persones, independentment de les seves característiques, col·laborar amb els altres i acceptar les seves aportacions.

3.1. Mostra tolerància i esportivitat tant en el paper de participant com en el d’espectador.

3.2. Col·labora en les activitats de grup respectant les aportacions dels altres i les normes establertes i assumint les seves responsabilitats per aconseguir els objectius.

3.3. Respecta els altres dins la tasca d’equip, amb independència del nivell de destresa.

BLOC 3. ACCIONS MOTRIUS EN SITUACIONS D’ÍNDOLE ARTÍSTICA O EXPRESSIVA

Continguts

El cos i el ritme.

Experimentació d’activitats en les quals es combinen ritmes diferents.

Experimentació d’activitats expressives en les quals es combinen diversos objectes.

Pràctica de jocs i danses com a mitjà per interioritzar les bases del ritme i del ball.

Creació i pràctica de coreografies.

Realització de moviments, amb la combinació de les variables d’espai, temps i intensitat.

Balls i danses: aspectes culturals relacionats amb l’expressió corporal.

Execució de balls de pràctica individual, col·lectiva o en parella.

Realització d’activitats rítmiques, amb incidència en el valor expressiu.

Danses folklòriques pròpies de les Illes Balears.

Valoració de les danses com a part del patrimoni cultural i com a element de relació amb els altres.

Valoració de la capacitat i dels usos expressius i comunicatius del cos.

Valoració dels balls i les danses com a mitjà d’expressió i de comunicació.

Acceptació de les diferències individuals i respecte per les execucions dels altres.

Experimentació d’activitats expressives encaminades a aconseguir una dinàmica de grup i a trencar els bloqueigs i les inhibicions personals.

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Interpretar i produir accions motrius amb finalitats artisticoexpressives utilitzant tècniques d’expressió corporal i altres recursos.

1.1. Utilitza tècniques corporals, de manera creativa, combinant espai, temps i intensitat.

1.2. Crea i posa en pràctica una seqüència de moviments corporals ajustats a un ritme prefixat.

1.3. Col·labora en el disseny i la realització de balls i danses i adapta la seva execució a la dels companys.

1.4. Duu a terme improvisacions com a mitjà de comunicació espontània.

2. Reconèixer les possibilitats de les activitats artisticoexpressives com a formes d’inclusió social, facilitar l’eliminació d’obstacles a la participació d’altres persones, independentment de les seves característiques, col·laborar amb els altres i acceptar les seves aportacions.

2.1. Mostra tolerància i esportivitat tant en el paper de participant com en el d’espectador.

2.2. Col·labora en les activitats de grup respectant les aportacions dels altres i les normes establertes i assumint les seves responsabilitats a l’hora d’aconseguir els objectius.

2.3. Respecta els altres dins la tasca d’equip, amb independència del nivell de destresa.

BLOC 4. ACCIONS MOTRIUS EN SITUACIONS D’ADAPTACIÓ A L’ENTORN

Continguts

Anàlisi de les possibilitats que ofereix el nostre medi natural per dur-hi a terme activitats físiques esportives: terra, aire i aigua.

Creativitat, participació i cooperació en les activitats físiques al medi natural.

El senderisme: concepte, tipus de senders, normes bàsiques per practicar el senderisme i material necessari.

L’orientació. Generalitats. Mitjans naturals per orientar-se.

Adquisició de tècniques bàsiques d’orientació. La brúixola: familiarització i ús. Lectura de mapes, orientació de mapes i realització de recorreguts d’orientació. Mitjans moderns d’orientació.

Nocions sobre supervivència i acampada i normes de seguretat que s’han de tenir en compte per dur a terme recorreguts d’orientació al medi urbà i al natural.

Coneixement i acceptació de les normes de protecció del medi a l’hora de dur-hi a terme activitats fisicoesportives.

Realització d’activitats recreatives respectant el medi ambient i utilitzant les possibilitats que l’entorn ofereix.

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Reconèixer les possibilitats que ofereixen les activitats fisicoesportives com a formes d’oci actiu i d’utilització responsable de l’entorn.

1.1. Coneix les possibilitats que ofereix l’entorn a l’hora de dur-hi a terme d’activitats fisicoesportives.

1.2. Respecta l’entorn i el valora com un lloc comú per dur-hi a terme activitats fisicoesportives.

1.3. Analitza críticament les actituds i els estils de vida relacionats amb el tractament del cos, les activitats d’oci, l’activitat física i l’esport en el context social actual.

BLOC 5. CONTINGUTS COMUNS A TOTS ELS BLOCS

Continguts

L’escalfament. Concepte. Tipus. Fases. Execució d’exercicis aplicats a l’escalfament general i a l’específic. Iniciació a la pràctica d’escalfaments generals i específics elaborats individualment. Elaboració i posada en pràctica d’escalfaments.

La tornada a la calma: concepte i importància. Elaboració i posada en pràctica de la tornada a la calma, tenint en compte diverses activitats.

Mesures de seguretat i primers auxilis bàsics.

Normes de seguretat que s’han de tenir en compte per dur a terme activitats fisicoesportives i artisticoexpressives.

Tècniques de primers auxilis.

Coneixement i acceptació de les normes de protecció del medi en activitats fisicoesportives.

Realització d’activitats recreatives respectant el medi ambient i utilitzant les possibilitats que l’entorn ofereix.

Utilització de les TIC per cercar i seleccionar informació.

Control del temps i ús responsable de les TIC.

Disseny de presentacions.

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Desenvolupar activitats pròpies de cadascuna de les fases de la sessió d’activitat física i relacionar-les amb les característiques d’aquestes.

1.1. Relaciona l’estructura d’una sessió d’activitat física amb la intensitat dels esforços realitzats.

1.2. Prepara i duu a terme escalfaments i fases finals de sessió de forma autònoma i habitual.

1.3. Prepara i posa en pràctica activitats per millorar les habilitats motrius segons les pròpies dificultats.

2. Controlar les dificultats i els riscs durant la participació en activitats fisicoesportives i artisticoexpressives, analitzar-ne les característiques, conèixer les interaccions motrius que comporten i adoptar mesures preventives i de seguretat a l’hora de desenvolupar-les.

2.1. Identifica les característiques de les activitats fisicoesportives i artisticoexpressives proposades que poden suposar un element de risc per a si mateix o per als altres.

2.2. Descriu els protocols que s’han de seguir per activar els serveis d’emergència i de protecció de l’entorn.

2.3. Adopta les mesures preventives i de seguretat pròpies de les activitats desenvolupades durant el cicle, amb especial atenció a les que es duen a terme en un entorn no estable.

3. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en el procés d’aprenentatge per cercar, analitzar i seleccionar informació rellevant, elaborar documents propis i exposar-los.

3.1. Utilitza les tecnologies de la informació i la comunicació per elaborar documents digitals propis (text, presentació, imatge, vídeo, so, etc.) com a resultat del procés de recerca, anàlisi i selecció d’informació rellevant.

3.2. Exposa i defensa, utilitzant recursos tecnològics, treballs sobre temes vigents en el context social que estan relacionats amb l’activitat física o la corporalitat.

Quart curs

BLOC 1. SALUT

Continguts

Valoració dels efectes positius d’una correcta higiene postural en activitats quotidianes i en la pràctica de l’activitat física com a mitjà de prevenció.

Aplicació de tècniques generals i específiques de relaxació i treball compensatori i valoració d’aquestes tècniques com a alleujament de les tensions de la vida quotidiana.

Apreciació i acceptació dels valors estètics de la pròpia imatge i valoració crítica dels models corporals i de salut vigents. Valoració dels efectes negatius de determinats hàbits (fumar, beure, sedentarisme) sobre la condició física i la salut. Actitud crítica.

Apreciació de les repercussions que la pràctica habitual de l’activitat física té sobre la salut i la qualitat de vida.

Dietètica i nutrició aplicades a l’activitat física.

Capacitats físiques relacionades amb la salut: força i resistència muscular. Manifestacions bàsiques en les activitats esportives.

Tipus de contraccions musculars i exercicis. Aplicació de sistemes específics d’entrenament de la força. Efectes per a la salut.

Elaboració i posada en pràctica d’un pla de treball de diferents capacitats físiques: resistència aeròbica, força muscular general, velocitat i amplitud de moviment.

Aplicació sistemàtica de tests i proves funcionals que informin els alumnes de les seves possibilitats i limitacions.

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Argumentar la relació entre els hàbits de vida i els efectes que tenen sobre la condició física aplicant els coneixements sobre activitat física i salut.

1.1. Demostra coneixements sobre les característiques que han de reunir les activitats físiques amb un enfocament saludable i els beneficis que aporten a la salut individual i a la col·lectiva.

1.2. Relaciona exercicis de tonificació i flexibilització amb la compensació dels efectes provocats per les actituds posturals inadequades més freqüents.

1.3. Relaciona hàbits com el sedentarisme i el consum de tabac i de begudes alcohòliques amb els efectes que tenen en la condició física i la salut.

1.4. Valora la necessitat d’alimentar-se i hidratar-se per dur a terme diferents tipus d’activitat física.

2. Millorar o mantenir els factors de la condició física practicant activitats fisicoesportives adequades al propi nivell i identificant les adaptacions orgàniques i la relació que mantenen amb la salut.

2.1. Valora el grau d’implicació de les diferents capacitats físiques en la realització dels diferents tipus d’activitat física.

2.2. Practica de forma regular, sistemàtica i autònoma activitats físiques a fi de millorar les condicions de salut i la qualitat de vida.

2.3. Aplica els procediments per integrar en els programes d’activitat física la millora de les capacitats físiques bàsiques, amb una orientació saludable i en un nivell adequat a les seves possibilitats.

2.4. Valora la pròpia aptitud física en les dimensions anatòmica, fisiològica i motriu i en relació amb la salut.

BLOC 2. ACCIONS MOTRIUS INDIVIDUALS, D’OPOSICIÓ, DE COL·LABORACIÓ O DE COL·LABORACIÓ-OPOSICIÓ

Continguts

Realització d’activitats encaminades a l’aprenentatge i el perfeccionament d’un o diversos esports individuals i d’oposició.

Realització d’activitats encaminades a l’aprenentatge i el perfeccionament d’un o diversos esports de col·laboració i de col·laboració-oposició.

Organització de torneigs esportius recreatius dels diferents esports practicats i participació en aquests torneigs.

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Resoldre situacions motrius aplicant fonaments tècnics a les activitats fisicoesportives proposades, amb eficàcia i precisió.

1.1. Ajusta la realització de les habilitats específiques als requeriments tècnics en les situacions motrius individuals, preservant la seva seguretat i tenint en compte les seves pròpies característiques.

1.2. Ajusta la realització de les habilitats específiques als condicionants generats pels companys i els adversaris en les situacions col·lectives.

1.3. Adapta les tècniques de progressió o desplaçament als canvis del medi i prioritza la seguretat personal i la col·lectiva.

2. Resoldre situacions motrius d’oposició, col·laboració o col·laboració-oposició en les activitats fisicoesportives proposades i prendre la decisió més eficaç segons els objectius.

2.1. Aplica de forma oportuna i eficaç les estratègies específiques de les activitats d’oposició i contraresta les accions de l’adversari o s’hi anticipa.

2.2. Aplica de forma oportuna i eficaç les estratègies específiques de les activitats de cooperació i ajusta les accions motrius als factors presents i a les intervencions de la resta dels participants.

2.3. Aplica de forma oportuna i eficaç les estratègies específiques de les activitats de col·laboració-oposició, intercanvia els diferents papers amb continuïtat i intenta aconseguir l’objectiu col·lectiu d’obtenir situacions avantatjoses sobre l’equip contrari.

2.4. Aplica solucions variades a les situacions plantejades, valora les possibilitats d’èxit d’aquestes solucions i les relaciona amb altres situacions.

2.5. Justifica les decisions preses en la pràctica de les diferents activitats i reconeix els processos que hi estan implicats.

2.6. Argumenta estratègies o possibles solucions per resoldre problemes motors i valora les característiques de cada participant i els factors presents a l’entorn.

3. Col·laborar en la planificació i en l’organització de campionats o torneigs esportius, preveure els mitjans i les actuacions necessaris perquè es duguin a terme i relacionar les seves funcions amb les de la resta d’implicats.

3.1. Assumeix les funcions encomanades en l’organització d’activitats de grup.

3.2. Verifica que la seva col·laboració en la planificació d’activitats de grup s’ha coordinat amb les accions de la resta de les persones implicades.

3.3. Presenta propostes creatives de materials i de planificació per utilitzar-les en la seva pràctica de manera autònoma.

BLOC 3. ACCIONS MOTRIUS EN SITUACIONS D’ÍNDOLE ARTÍSTICA O EXPRESSIVA

Continguts

Adquisició de directrius per dissenyar composicions coreogràfiques.

Creació d’una composició coreogràfica col·lectiva, amb el suport d’una estructura musical, que inclogui els diferents elements: espai, temps i intensitat.

Participació i aportació de la feina en grup en les activitats rítmiques.

Pràctica d’activitats rítmiques amb una base musical.

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Compondre i presentar muntatges individuals o col·lectius seleccionant i ajustant els elements de la motricitat expressiva.

1.1. Elabora composicions de caràcter artisticoexpressiu seleccionant les tècniques més apropiades per a l’objectiu previst.

1.2. Ajusta les seves accions a la intencionalitat dels muntatges artisticoexpressius i combina els components espacials, temporals i, si escau, d’interacció amb els altres.

1.3. Col·labora en el disseny i la realització de muntatges artisticoexpressius aportant i acceptant propostes.

BLOC 4. ACCIONS MOTRIUS EN SITUACIONS D’ADAPTACIÓ A L’ENTORN

Continguts

Relació entre l’activitat física, la salut i el medi natural.

Presa de consciència de l’impacte que tenen algunes activitats fisicoesportives sobre el medi natural. Adopció de mesures pràctiques.

Valoració del patrimoni natural com a font de recursos per a la pràctica d’activitats físiques i recreatives.

La seguretat com a premissa en la pràctica d’activitats al medi natural: materials i elements tècnics. Coneixement de les nocions fonamentals i pràctica de tècniques bàsiques de primers auxilis en accidents propis del medi natural (insolacions, ferides, cremades, etc.).

Aspectes generals dignes de consideració en l’organització d’activitats al medi natural. Planificació i disseny d’activitats.

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Reconèixer l’impacte ambiental, econòmic i social de les activitats físiques i esportives i reflexionar sobre com repercuteixen en la forma de vida de l’entorn.

1.1. Compara els efectes de les diferents activitats físiques i esportives sobre l’entorn i els relaciona amb la forma de vida en aquest entorn.

1.2. Relaciona les activitats físiques a la natura amb la salut i la qualitat de vida.

1.3. Demostra hàbits i actituds de conservació i protecció del medi ambient.

BLOC 5. CONTINGUTS COMUNS A TOTS ELS BLOCS

Continguts

L’escalfament específic. Característiques i pautes per dur-lo a terme.

Realització i posada en pràctica d’escalfaments de manera autònoma, prèvia anàlisi de l’activitat física que es desenvoluparà.

Realització i posada en pràctica de la tornada a la calma de manera autònoma, prèvia anàlisi de l’activitat física que es desenvoluparà.

Anàlisi crítica d’esdeveniments i manifestacions esportives i les relacions que mantenen com a fenòmens socioculturals.

Valoració del joc i l’esport com a mitjans d’aprenentatge i desenvolupament personal.

Mesures de seguretat i primers auxilis bàsics.

Riscs que té l’activitat física, prevenció i seguretat.

Les lesions esportives. Primeres actuacions davant les lesions més comunes que poden manifestar-se en la pràctica de l’activitat física i esportiva.

Acceptació de les normes socials i democràtiques que regeixen una feina d’equip.

Participació i aportació de la feina en grup en les activitats rítmiques.

Disposició favorable a la desinhibició en la presentació individual o col·lectiva d’exposicions orals en públic.

Valoració positiva de l’assoliment de fites comunes.

Tolerància cap als comportaments dels altres.

Utilització de les TIC per cercar i seleccionar informació.

Control del temps i ús responsable de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Disseny de presentacions.

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Dissenyar i dur a terme les fases d’activació i de recuperació en la pràctica d’activitat física considerant la intensitat dels esforços.

1.1. Analitza l’activitat física principal de la sessió per establir les característiques que han de tenir les fases d’activació i de tornada a la calma.

1.2. Selecciona els exercicis o les tasques d’activació i de tornada a la calma d’una sessió atenent la intensitat o la dificultat de les tasques de la part principal.

1.3. Duu a terme exercicis o activitats a les fases inicials i finals d’alguna sessió, de manera autònoma, d’acord amb el seu nivell de competència motriu.

2. Analitzar críticament el fenomen esportiu distingint els aspectes culturals, educatius, integradors i saludables dels que fomenten la violència, la discriminació o la competitivitat mal entesa.

2.1. Valora les actuacions i les intervencions dels participants en les activitats, reconeix els seus mèrits i respecta els nivells de competència motriu i altres diferències.

2.2. Valora les diferents activitats físiques i distingeix les aportacions de cadascuna des del punt de vista cultural per al gaudi i l’enriquiment personal i per a la relació amb els altres.

2.3. Manté una actitud crítica amb els comportaments antiesportius, tant en el paper de participant com en el d’espectador.

3. Assumir la responsabilitat de la pròpia seguretat en la pràctica d’activitat física tenint en compte els factors inherents a l’activitat i preveure les conseqüències que poden tenir sobre la seguretat dels participants les actuacions poc curoses.

3.1. Verifica les condicions de pràctica segura i utilitza convenientment l’equip personal i els materials i espais de la pràctica.

3.2. Identifica les lesions més freqüents derivades de la pràctica d’activitat física.

3.3. Descriu els protocols que s’han de seguir davant les lesions, els accidents o les situacions d’emergència més freqüents que es produeixen durant la pràctica d’activitats fisicoesportives.

4. Demostrar actituds personals inherents a la feina en equip, superar les inseguretats i donar suport als altres a l’hora de resoldre situacions desconegudes.

4.1. Fonamenta els seus punts de vista o aportacions en la feina de grup i admet la possibilitat de canviar-los davant altres arguments vàlids.

4.2. Valora i reforça les aportacions enriquidores dels companys en les feines en grup.

5. Utilitzar eficaçment les tecnologies de la informació i la comunicació en el procés d’aprenentatge per cercar, seleccionar i valorar informacions relacionades amb els continguts del curs i comunicar els resultats i les conclusions en el suport més adequat.

5.1. Cerca, processa i analitza críticament informacions actuals sobre temes vinculats a l’activitat física i la corporalitat utilitzant recursos tecnològics.

5.2. Utilitza les tecnologies de la informació i la comunicació per aprofundir en continguts del curs, en fa valoracions crítiques i argumenta les seves conclusions.

5.3. Comunica i comparteix informació i idees en suports i entorns apropiats.

2.6.2.CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

CONCEPTUALS

PROCEDIMENTALS

ACTITUDINALS

PRIMER

CICLE:

20%

50%

30%

SEGON

CICLE:

20%

60%

20%

CONSIDERACIONS

La exempció no es contempla dins l’assignatura. En cas de patologia o discapacitat és imprescindible la presentació d’un informe mèdic perquè el departament faci les adaptacions oportunes.

ASSISTÈNCIA

És obligatòria, en cas de no poder assistir a classe és necessari un informe metge si ha estat malat.. Si l’alumne pot assistir però no pot realitzar activitat física també necessitarà una justificació.

2.6.3. CRITERIS DE PROMOCIÓ.

Per poder fer nota mitja en els anteriors apartats és necessari tenir més d’un 4 en cada àmbit.

CONVOCATÒRIA DE JUNY

Els alumnes que no hagin superat part o la totalitat de l’assignatura es podran presentar a exàmens de recuperació d’aquelles parts suspeses.

CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE

En cas de suspendre l’assignatura al juny l’alumne s’haurà de presentar de tota la matèria en aquesta convocatòria.

2.6.4.  ALUMNAT AMB ASSIGNATURES PENDENTS

Podran recuperar alguns dels continguts durant el curs, sempre que sigui possible l’avaluació continua. La resta de continguts s’avaluaran mitjançant una o vàries proves específiques dins les convocatòries que estableixi el centre.

2.7. CRITERIS PER L’ELABORACIÓ DE LES ADAPTACIONS CURRICULARS INDIVIDUALS I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

En el cas del grup de PEMAR de 3r ESO es faran les adaptacions necessàries en base a les necessitats de cada alumne, tant a nivell conceptual, procedimental i actitudinal.

Els alumnes que estan integrats en els grups ordinaris però necessiten un tractament específic també gaudiran de les adaptacions necessàries en base a la seva situació.

El nostre interès és sempre fer un ensenyament el més individualitzat possible per tot el nostre alumnat. Intentem sempre proposar tasques obertes, recorreguts diferents, projectes personals, etc que ajuden al alumne a potenciar les seves capacitats.

NESE

Posarem especial atenció als alumnes de nova incorporació al primer trimestre per observar si són alumnes ACI significativa o no en la nostra assignatura. Tindrem en compte els informes del departament d’Orientació i els tindrem en compte.

Hi ha també un alumne a 1r de batxillerat que presenta TEA i TDAH però que en principi no necessiten adaptacions curriculars significatives. De moment anem seguint les instruccions del departament d’orientació i la dinàmica a les classes és bona.

Els alumnes que sol·licitin oficialment l’adaptació o que per diferents motius justificats perdin més d’un 33% de las sessions pràctiques hauran de realitzar les activitats compensatòries que el departament estableixi.

2.8. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS

2.8.1. Activitats durant l’hora de classe:

Enguany estan previstes:

2.8.2. Activitats de part o totalitat de la jornada escolar:

Per aquest curs hem previst:

2.8.3. Sortides de més d’un dia:

3- PROGRAMACIÓ DE BATXILLERAT

3.1- OBJECTIUS ESPECÍFICS DE L’ÀREA DEDUCACIÓ FÍSICA

L’educació física al primer curs del batxillerat té els objectius específics següents:

1. Conèixer i valorar els efectes positius de la pràctica regular d’activitat física en el desenvolupament personal i social, com la millora de la salut i de la qualitat de vida.

2. Utilitzar de forma autònoma l’activitat física i les tècniques de relaxació com a mitjà de coneixement personal i com a recurs per reduir desequilibris i tensions produïdes en la vida diària.

3. Adoptar una actitud crítica davant les pràctiques socials que tenen efectes negatius per a la salut individual i la col·lectiva.

4. Elaborar i posar en pràctica un programa d’activitat física i salut i incrementar les capacitats físiques implicades a partir de l’avaluació de l’estat inicial.

5. Resoldre situacions motrius esportives donant prioritat a la presa de decisions i utilitzant elements tècnics apresos a l’etapa anterior.

6. Dur a terme activitats fisicoesportives a l’entorn i demostrar actituds que contribueixin a conservar-lo.

7. Organitzar activitats físiques com a recurs per ocupar el lleure i el temps d’oci, participar-hi i valorar els aspectes socials i culturals que hi estan associats.

8. Dissenyar i practicar, en petits grups, composicions amb base musical o sense com a mitjà d’expressió i de comunicació.

9. Conèixer la diversitat d’activitats físiques, lúdiques i esportives com a elements culturals i valorar-les tant des de la perspectiva de participant com des de la perspectiva d’espectador.

10. Conèixer, valorar, practicar i transmetre els jocs tradicionals de les Illes Balears com a elements característics de la nostra cultura.

11. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a font de consulta i com a recurs de suport per assolir els aprenentatges en entorns col·laboratius.

3.2- CONTINGUTS DISTRIBUÏTS TEMPORALMENT

UNITATS DIDÀCTIQUES

1º AVALUACIÓ

Activitat física, salut i qualitat de vida.

Jocs pel desenvolupament de la CF

2º AVALUACIÓ

Jocs modificats i esports col.lectius:Ultimate i Handball

Del joc cooperatiu al joc de lluita

3º AVALUACIÓ

Balls de saló: Swing

Ioga i consciència corporal

AF en el medi natural i Senderisme-Estada a Son Amer

APS CEIP Bunyola

Nº de sessions per avaluació:

1ª 18 sessions

2ª 19 sessions

3ª 20 sessions

Nota: L’ordre en la temporalització de les diferents unitats didàctiques i sessions podrà ser modificat segons les necessitats del departament per raons climatològiques, d’espai etc.

3.3. Contribució de l’assignatura al desenvolupament de les competències

La incorporació de les competències com a eix del currículum implica que els docents, ineludiblement, han d’adoptar una sèrie de canvis en la manera d’ensenyar. Hem d’aprofitar aquest moment de canvi per aconseguir, mitjançant les nostres intervencions docents coordinades amb altres àrees, que els alumnes no tan sols adquireixin coneixements, sinó que sàpiguen què fer-ne al llarg de la seva vida. Així, la contribució de l’educació física a les competències és la següent:

Comunicació lingüística

L’educació física col·labora en l’adquisició d’aquesta competència, ja que el cos i el moviment són instruments d’expressió i comunicació de sentiments i emocions individuals i compartides. Però també cal considerar que la llengua és l’eina que permet construir i comunicar el pensament i el coneixement i que, per tant, com passa en qualsevol altra matèria, els alumnes aprenen els continguts de l’educació física a través d’un domini correcte de les competències lingüístiques i audiovisuals. En conseqüència, totes les activitats en què calgui usar la llengua, oral o escrita, a més d’altres tècniques comunicatives, estan lligades a la pràctica, ja sigui perquè doten els alumnes d’un suport teòric previ a la sessió pràctica, ja sigui perquè es conceben com un mitjà de reflexió sobre les activitats físiques i esportives duites a terme.

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

La percepció de l’espai i el temps esdevé un valor preuat per poder desenvolupar l’acció motriu. Intrínsecament, les matemàtiques són ben presents a les nostres sessions —càlcul de la freqüència cardíaca, càlcul calòric de la dieta, etc.—, així com l’ús d’aparells electrònics relacionats amb la salut i la condició física, com els pulsímetres per mesurar i controlar la freqüència cardíaca o altres aparells.

Competència digital

S’empren les TIC individualment o en grups per cercar informació a partir d’un problema o una pregunta inicial sobre un tema d’interès relacionat amb l’activitat física i la salut, elaborar unes conclusions i exposar-les oralment al grup classe per mitjà d’una presentació digital o un pòster. Respecte dels docents, és bàsic que demostrin destresa amb els mitjans informàtics a fi de poder oferir als alumnes els recursos adequats per desenvolupar aquesta competència al màxim nivell.

Aprendre a aprendre

Sens dubte, un dels reptes més importants als quals ha de fer front l’educació física del futur és col·laborar en la competència d’aprendre a aprendre perquè els alumnes, quan acabin l’etapa obligatòria, tenguin una base sòlida a partir de la qual articular nous aprenentatges. És per aquesta raó que els professors han de prioritzar la pràctica d’activitats globals que combinin l’execució tècnica de certes habilitats amb la presa de decisions i que siguin fàcilment transferibles a la resolució d’altres situacions semblants. Les hores lectives d’educació física no són suficients per consolidar i perfeccionar gests tècnics, però sí que ho són per refermar les bases de futurs aprenentatges fora de l’horari lectiu, dins o fora del centre escolar. En les diferents fases del procés d’ensenyament i aprenentatge és important aconseguir que els alumnes siguin conscients de la manera com aprenen: aprendre a aprendre és el fonament d’aprendre al llarg de tota la vida. Per tant, cal preveure el temps necessari per comunicar els objectius educatius de cada sessió i les activitats necessàries a fi que els alumnes reflexionin sobre el que han fet i el que els queda encara per fer, perquè organitzin i sistematitzin tot el que han après, o perquè solucionin les dificultats i els dubtes plantejats.

Competències socials i cíviques

L’educació física té un protagonisme cabdal en la consecució de les competències socials i cíviques. Les activitats esportives, sobretot les col·lectives, són una excel·lent oportunitat per reproduir un escenari on es manifesten actituds i valors de la vida en societat: la integració; el respecte a unes normes, als companys, als adversaris, a l’àrbitre i a les diferències; la solidaritat; la feina en equip; la cooperació; l’acceptació de les pròpies limitacions individuals; l’assumpció de responsabilitats dins el grup; el joc net, etc. Des d’un punt de vista metodològic, cal que les activitats que es proposin per desenvolupar aquests continguts tenguin una intencionalitat manifesta cap a l’assoliment de la competència. Per exemple, si el que pretenem és fomentar el respecte a l’adversari, proposarem situacions en les quals es manifestin aquest tipus d’actituds i dedicarem un temps a reflexionar-hi.

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor

Que l’educació física col·labora a assolir aquesta competència ho demostra el fet que als alumnes se’ls van oferint, a mesura que avancen en l’etapa, oportunitats perquè aconsegueixin autogestionar la seva pròpia activitat física segons els seus interessos. El procés d’ensenyament a l’educació secundària obligatòria ha de tendir a fer que els alumnes assumeixin una autonomia creixent, que en la pràctica s’ha de traduir en una disminució de la presa de decisions per part dels professors i un augment de la iniciativa dels alumnes. La culminació d’aquest procés és la participació dels alumnes, de forma reflexiva i responsable, en nombrosos aspectes de la programació d’aula, com la selecció de continguts i mitjans que s’han d’utilitzar, l’organització d’activitats i la conservació i l’emmagatzematge dels estris, fins a arribar a planificar la seva pròpia condició física. Han de ser capaços, per exemple, d’organitzar un petit torneig de qualsevol disciplina esportiva, d’elaborar una coreografia musical individualment o en grup o de dissenyar un pla de millora de la seva condició física orientada a la salut personal.

Consciència i expressions culturals

Una part dels continguts ha d’anar orientada a col·laborar en el desenvolupament d’aquesta competència en el sentit de posar èmfasi en el potencial cultural associat a les diferents manifestacions de la motricitat humana: els esports, les danses, els jocs populars i tradicionals, les activitats expressives, etc. Des d’aquest punt de vista, seria convenient introduir tot tipus d’activitats físiques i esportives, des de les més conegudes fins a les poc practicades o alternatives. La incorporació d’aquesta competència al currículum de l’educació física brinda la possibilitat de mostrar als alumnes no tan sols les activitats tradicionals arrelades al propi territori, sinó també les que formen part d’altres àmbits culturals. L’acceptació, el respecte, la tolerància i la solidaritat envers la diversitat cultural afavoreix, sens dubte, la convivència als centres educatius. Els professors d’educació física, però, han d’orientar els alumnes perquè siguin capaços d’extreure, a partir dels jocs duits a terme, els trets culturals que defineixen la societat de la qual provenen. Una vegada més, es constata la gran importància d’orientar les pràctiques motrius cap a una intencionalitat clara.

3.4. METODOLOGIA.

Orientacions metodològiques

Mètodes i propostes didàctiques

Les competències clau no es poden ensenyar directament, com si fossin un contingut. Per desenvolupar-les, es requereix l’activitat i l’experimentació de l’alumne; per tant, la selecció de les estratègies didàctiques adequades adquireix una importància vital a l’hora d’assolir-les. Per això, una de les passes de la nostra programació ha de ser determinar diferents estratègies didàctiques per mitjà de les quals aconseguir les competències establertes com a prioritàries dins la programació d’aula. Aquestes estratègies poden anar de l’aprenentatge basat en problemes a la feina per projectes, passant per l’aprenentatge cooperatiu, entre altres. Hem de tenir en compte que no totes les situacions d’ensenyament ni totes les competències, per la varietat d’aprenentatges que representen, es poden treballar amb un únic mètode pedagògic. D’aquí la importància de jugar amb la varietat dels mètodes, dins l’estructuració de la programació, a fi de millorar l’adquisició dels coneixements requerits.

Tractament disciplinari

La interdisciplinarietat, com a alternativa a l’ensenyament d’assignatures o àrees de forma aïllada i inconnexa, representa un enfocament unitari de l’ensenyament que permet abordar qualsevol tipus de coneixement. Juntament amb els termes d’ensenyament globalitzat, participació, feina en equip, educació comprensiva, autonomia, transversalitat, etc., reflecteix una concepció de l’educació que defensa la integració dels diferents àmbits de coneixement. L’actual desenvolupament científic, tecnològic, cultural, etc., fa necessària aquesta integració a l’hora de tractar qualsevol situació o problema que se’ns presenti a la vida. És també un principi didàctic que s’ha de tenir en compte a l’hora d’elaborar i desenvolupar el currículum d’educació física i de qualsevol altra matèria mitjançant la detecció de les connexions existents entre les diferents disciplines, la qual cosa permet concebre l’ensenyament de forma integral.

Las línies metodològiques generales aniran orientades a :

- Consolidar la autonomia plena de l’alumne i potenciar hàbits saludables i pràctica regular.

- Potenciació de la reflexió crítica entorno a los factores socio-culturals que influeixen   en el desenvolupament de les activitats físico-esportives i la pròpia pràctica

- Potenciar la maduresa del grup desenvolupant la cooperació i la creativitat.

- Informar de les distintes posibilitats sobre estudis relaciotats amb  l’Educació Física l ‘Esport.

3.5.  MATERIALS I RECURSOS DIDÀCTICS

Recursos didàctics

L’educació física, des d’un enfocament per competències, s’ha de centrar, principalment, en els aprenentatges que motivin els alumnes a participar de manera gratificant en la cultura del moviment al llarg de tota la vida, amb una especial atenció a la promoció i l’adquisició d’estils de vida actius i saludables. En aquest sentit, les programacions basades en les competències bàsiques han de respondre als aprenentatges que els alumnes han d’haver adquirit necessàriament al final de cada etapa educativa. En la societat actual, el fenomen de les tecnologies de la informació i la comunicació, especialment Internet, ha suposat un augment de les possibilitats de comunicació, de relació i de transmissió de coneixement entre les persones. Així doncs, els docents formats en la utilització de les TIC estan en millors condicions d’acompanyar els alumnes eficaçment. Es poden emprar les TIC per reforçar els continguts ja treballats, per aprofundir en aspectes relacionats amb l’àrea, per reflexionar sobre les pràctiques o per fer feina de forma col·laborativa entre companys. És important remarcar que aquest ús de les TIC s’ha d’acompanyar d’una educació ètica i que se n’ha de fer un ús crític i responsable.

En el nostre centre:

Classroom

Mitjançant aquest recurs tot l’alumnat té al seu abast la programació de l’assignatura, els criteris d’avaluació i de qualificació.

Se’ls hi passa un seguit de qüestionaris de salut i estil de vida.

També es va penjant tota la documentació sobre els temes que tractem, activitats que han de dur a terme, etc.

Els alumnes de 1r de Batxillerat són els primers en estar inmersos en el projecte a21

Material curricular i multimèdia i bibliografia

Material d’elaboració pròpia o recopilat que contribueix a l’assoliment dels nostres objectius aprofundint en diferents metodologies actives.

Instalacions

No fa falta insistir en la manca absoluta d’instalacions adients pel desenvolupament de l’assignatura. Els grups són molt nombrosos i l’espai molt reduït. De fet no hi caben per poder posar a la pràctica la major part de continguts del currículum.

Disposam d’una pista de Basquet i d’un petit gimnàs.

Els vestuaris permeten canviar-se als alumnes però no disposen de dutxes.  U n petit quartet de material és a la vegada vestuari adaptat.

Hem posat una pissarra gran i hem demanat wifi i un projector.

La zona exterior està en molt mal estat, el terra s’està desfent i cada dos per tres els alumnes lleneguen i es fan mal.

Material del departament

Tenim poc material. Hem fet una petita comanda inicial però seria convenient disposar d’estoretes pel terra de tamany “normal”, etc.

Tan aviat com poguèm tenim pensat fer un inventari, llençar el material fet malbé i endreçar-lo per poder optimitzar al màxim l’espai que tenim.

“Professors convidats”

Persones expertes en diferents  àmbits de l’activitat física amb les que puguem contactar per dur a terme activitats complementàries.

3.6. AVALUACIÓ

L’avaluació com a reguladora de tot el procés d’ensenyament i aprenentatge, i no com a simple sancionadora del que han fet o no han fet els alumnes, ha de ser coneguda i coordinada per tots els professors, i cal que també la coneguin tots els alumnes des del començament del procés d’ensenyament. Ha de permetre que els professors coneguin i contrastin l’assoliment de les competències que són l’objectiu de l’aprenentatge a través de l’anàlisi de tot el procés d’ensenyament i aprenentatge. Alhora, ha de fomentar la participació dels alumnes, que han d’implicar-se en l’aprenentatge i ser conscients del que aprendran, del que estan aprenent o del que ja han après, i intervenir en la recerca de solucions a les seves dificultats d’aprenentatge. L’avaluació ha de ser una part fonamental a l’hora de planificar i dur a terme les activitats d’aprenentatge. Ha de tenir en compte tant la participació individual com social i, per tant, ha de preveure la regulació de les activitats de grup. Cal emprar diversos instruments d’avaluació: activitats de suport conceptual en iniciar o en acabar una sessió, discussions en grups petits o grans, preguntes i respostes orals, treballs individuals i en petit grup, exposició de treballs, problemes o recerques, realització de proves, registres d’observació, etc. Tots aquests instruments es complementen i proporcionen informació als professors i als alumnes i han de ser emprats en tots els moments del procés d’aprenentatge per seguir-lo, regular-lo i retroalimentar-lo. L’avaluació formativa (i formadora), concebuda com a activitat que regula (i autoregula) els processos d’aprenentatge, és una part indestriable de l’estructura de les tasques d’ensenyament i aprenentatge. L’ús de diferents tipus d’avaluació (autoavaluació, heteroavaluació, coavaluació, avaluació individual, avaluació col·lectiva) i d’instruments (escales descriptives, llistes de control, registres anecdòtics, etc.) assegura l’eficàcia educativa.

El fet que els alumnes coneguin explícitament els criteris de correcció de cada instrument facilita l’aprenentatge, alhora que dóna eines per a nous aprenentatges. Tradicionalment, el concepte d’avaluació a l’educació física s’ha associat a quantificar els resultats i, més concretament, a mesurar el rendiment dels alumnes en proves de condició física, moltes de vegades descontextualitzades. Actualment, l’avaluació és entesa des d’una perspectiva pedagògica, integrada en el procés d’ensenyament-aprenentatge. Només quan els alumnes competeixin amb ells mateixos i siguin conscients que han millorat el seu nivell inicial, els professors coneixeran el seu progrés individual. La funció social de l’avaluació que selecciona, classifica i orienta l’aprenent es complementa amb la funció formativa de regulació de tot el procés, que permet introduir canvis en el moment en què es detecta que són necessaris. L’avaluació és, doncs, una eina educativa que permet conèixer si s’han aconseguit, i en quina mesura, els objectius de l’educació física, alhora que ens informa de com han contribuït a assolir les competències bàsiques. Els criteris d’avaluació són un excel·lent punt de partida per determinar la consecució dels aprenentatges considerats fonamentals en cada curs de l’etapa. En les programacions de centre hi ha d’haver una relació estreta entre els objectius didàctics i els criteris d’avaluació.

A fi que els aprenentatges siguin realment significatius per als alumnes, és necessari fer un diagnòstic inicial. La funció dels pronòstics de l’avaluació permet recollir informació sobre els coneixements previs dels alumnes. A partir del que ja saben, hauran d’anar consolidant nous aprenentatges. D’aquesta manera, l’avaluació inicial deixa pas a la gran protagonista de l’acte avaluador: l’avaluació formativa. Aquest moment de l’avaluació, pel fet de recollir informació per orientar i reorientar els alumnes constantment, es converteix en regulador de tot el procés d’ensenyament-aprenentatge. En aquest sentit, cal subratllar que no sempre és necessari dissenyar específicament activitats d’avaluació. Qualsevol activitat d’ensenyament-aprenentatge pot ser una activitat d’avaluació sempre que compleixi un requisit bàsic: que estigui acompanyada del corresponent instrument d’avaluació perquè els professors puguin registrar les conductes observables que donen garanties prou objectives que els objectius didàctics establerts s’han assolit.

3.6.1. CRITERIS D’AVALUACIÓ

Continguts, criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge avaluables

BLOC 1. SALUT

Continguts

Nutrició i activitat física i esportiva. Coneixement de les necessitats nutritives de les diferents activitats físiques i esportives. Adopció d’hàbits alimentaris correctes.

Aplicació de diferents mètodes i tècniques de relaxació.

Beneficis de la pràctica d’una activitat física regular i valoració de la incidència que té en la salut.

Anàlisi de la influència dels hàbits socials positius: alimentació adequada, descans i estil de vida actiu.

Anàlisi de la influència dels hàbits socials negatius: sedentarisme, drogoaddicció, alcoholisme, tabaquisme, etc.

Anàlisi de les sortides professionals relacionades amb l’activitat física i l’esport.

Fonaments biològics de la conducta motriu.

Factors que influeixen en el desenvolupament de les capacitats físiques relacionades amb la salut. Principals adaptacions funcionals a l’exercici físic.

Execució de sistemes i mètodes per desenvolupar la condició física.

Planificació del desenvolupament de les capacitats físiques relacionades amb la salut.

Elaboració i posada en pràctica, de manera autònoma, d’un programa personal d’activitat física i salut tenint en compte factors com la freqüència, la intensitat, el temps i el tipus d’activitat.

Realització de proves d’avaluació de la condició física saludable.

Acceptació de l’autonomia i la responsabilitat en el manteniment i/o la millora de la condició física.

Valoració de les activitats esportives com a forma de millorar la salut.

Col·laboració en l’organització i la realització d’activitats a l’entorn.

Adopció d’hàbits esportius saludables.

Participació i cooperació en les activitats físiques i demostració de creativitat a l’hora de dur-les a terme.

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Millorar o mantenir els factors de la condició física i les habilitats motrius amb un enfocament cap a la salut tenint en compte el propi nivell i orientar-los cap a les pròpies motivacions i cap a estudis o ocupacions posteriors.

1.1. Integra els coneixements sobre nutrició i balanç energètic en els programes d’activitat física per a la millora de la condició física i la salut.

1.2. Incorpora a la pròpia pràctica els fonaments posturals i funcionals que  

promouen la salut.

1.3. Utilitza de forma autònoma les tècniques d’activació i de recuperació en l’activitat física.

1.4. Arriba als seus objectius de nivell de condició física dins els marges saludables i assumeix la responsabilitat de posar en pràctica el seu programa d’activitats.

2. Planificar, elaborar i posar en pràctica un programa personal d’activitat física que incideixi en la millora i el manteniment de la salut aplicant els diferents sistemes de desenvolupament de les capacitats físiques implicades i tenint en compte les pròpies característiques i el nivell inicial, i avaluar les millores obtingudes.

2.1. Aplica els conceptes apresos sobre les característiques que han de tenir les activitats físiques amb un enfocament saludable al disseny de pràctiques tenint en compte les pròpies característiques i interessos personals.

2.2. Avalua les pròpies capacitats físiques i coordinatives i considera les pròpies necessitats i motivacions com a requisit previ per planificar-ne la millora.

2.3. Concreta les millores que pretén aconseguir amb el seu programa d’activitat.

2.4. Elabora el seu programa personal d’activitat física conjugant les variables de freqüència, volum, intensitat i tipus d’activitat.

2.5. Comprova el nivell d’assoliment dels objectius del seu programa d’activitat física i reorienta les activitats en els casos en què no s’arriba al que s’esperava.

2.6. Planteja i posa en pràctica iniciatives per fomentar un estil de vida actiu i per cobrir les pròpies expectatives.

3. Valorar l’activitat física des de la perspectiva de la salut, el gaudi, l’autosuperació i les possibilitats d’interacció social i de perspectiva professional i adoptar actituds d’interès, respecte, esforç i cooperació en la pràctica d’aquest tipus d’activitat.

3.1. Dissenya i organitza activitats físiques com a recurs d’oci actiu i hi participa, valora els aspectes socials i culturals i les possibilitats professionals futures que hi estan associats i identifica els aspectes organitzatius i els materials necessaris d’aquestes activitats.

3.2. Adopta una actitud crítica davant les pràctiques d’activitat física que tenen efectes negatius per a la salut individual o la col·lectiva i davant els fenòmens socioculturals relacionats amb la corporalitat i els derivats de les manifestacions esportives.

BLOC 2. ACCIONS MOTRIUS INDIVIDUALS, D’OPOSICIÓ, DE COL·LABORACIÓ O DE COL·LABORACIÓ-OPOSICIÓ

Continguts

Realització de jocs i activitats orientats a aprendre els elements tècnics, tàctics i reglamentaris d’un o diversos esports d’adversari, de col·laboració o de col·laboració-oposició.

Identificació de situacions tàctiques i estratègiques i d’elements reglamentaris d’un o

     

diversos esports de col·laboració o de col·laboració-oposició.

Pràctica de jocs tradicionals i esports autòctons de les Illes Balears i valoració d’aquests com a part del patrimoni culturalExecució d’habilitats motrius vinculades a accions motrius individuals.

El factor qualitatiu del moviment: els mecanismes de percepció, decisió i execució.

Aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris dels esports que es practicaran.

Execució de diferents combinacions d’habilitats atlètiques, aquàtiques, gimnàstiques i acrobàtiques.

Execució d’habilitats motrius vinculades a accions motrius que possibilita i ofereix el nostre medi natural: terra, aire i aigua.

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Solucionar de forma creativa situacions d’oposició, de col·laboració o de col·laboració-oposició en contextos esportius o recreatius, adaptant les estratègies a les condicions canviants que es produeixen durant la pràctica.

1.1. Desenvolupa accions que el condueixen a situacions d’avantatge respecte a l’adversari en les activitats d’oposició.

1.2. Col·labora amb els participants a les activitats fisicoesportives de col·laboració o de col·laboració-oposició i explica l’aportació de cada un.

1.3. Exerceix les funcions que li corresponen en els procediments o sistemes posats en pràctica per aconseguir els objectius de l’equip.

1.4. Valora l’oportunitat i el risc de les seves accions en les activitats fisicoesportives desenvolupades.

1.5. Planteja estratègies davant les situacions d’oposició o de col·laboració-oposició i les adapta a les característiques dels participants.

2. Resoldre situacions motrius en diferents contextos de pràctica aplicant habilitats motrius específiques amb fluïdesa, precisió i control, i perfeccionar l’adaptació i l’execució dels elements tècnics desenvolupats al cicle anterior.

2.1. Perfecciona les habilitats específiques de les activitats individuals que responen als seus interessos.

2.2. Adapta la realització de les habilitats específiques als condicionants generats pels companys i els adversaris en les situacions col·lectives.

2.3. Resol amb eficàcia situacions motrius en un context competitiu.

2.4. Posa en pràctica tècniques específiques de les activitats en entorns no estables i analitza els aspectes organitzatius necessaris.

BLOC 3. ACCIONS MOTRIUS EN SITUACIONS D’ÍNDOLE ARTÍSTICA O EXPRESSIVA

Continguts

Aplicació creativa de tècniques expressives en l’elaboració i la representació de composicions corporals individuals i col·lectives.

Col·laboració en l’elaboració i l’execució de composicions corporals col·lectives.

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Crear i representar composicions corporals col·lectives amb originalitat i expressivitat i aplicant les tècniques més apropiades a la intencionalitat de la composició.

1.1. Col·labora en el procés de creació i desenvolupament de les composicions o muntatges artisticoexpressius.

1.2. Representa composicions o muntatges d’expressió corporal individuals o col·lectius ajustant-se a una intencionalitat estètica o expressiva.

1.3. Adequa les seves accions motrius al sentit del projecte artístic expressiu.

BLOC 4. CONTINGUTS COMUNS A TOTS ELS BLOCS

Continguts

Realització d’activitats recreatives respectant els adversaris, els companys, les normes i l’entorn on es desenvolupa l’activitat física.

Mesures de seguretat i primers auxilis.

Normes de seguretat que s’han de tenir en compte a l’hora d’usar els materials i les instal·lacions per dur a terme activitats fisicoesportives i artisticoexpressives.

Coneixement i acceptació de les normes de protecció del medi en activitats fisicoesportives.

Realització d’activitats recreatives respectant el medi ambient i utilitzant les possibilitats que l’entorn ofereix.

Utilització de les TIC per ampliar els coneixements relacionats amb les ciències de l’activitat física, l’educació física i l’esport.

Elaboració de presentacions en diferents suports multimèdia.

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Mostrar un comportament personal i social responsable, amb respecte a si mateix, als altres i a l’entorn en el marc de l’activitat física.

1.1. Respecta les regles socials i l’entorn en què es duen a terme les activitats fisicoesportives.

1.2. Facilita la integració d’altres persones en les activitats de grup, les anima a participar-hi i respecta les diferències.

2. Controlar els riscs que poden generar la utilització dels equipaments, l’entorn i les pròpies actuacions a l’hora de dur a terme les activitats fisicoesportives i artisticoexpressives i actuar de forma responsable tant individualment com en grup.

2.1. Preveu els riscs associats a les activitats i els derivats de la pròpia actuació i de l’actuació del grup.

2.2. Utilitza els materials i els equipaments atenent les especificacions tècniques d’aquests.

2.3. Té en compte el nivell de cansament com un element de risc a l’hora de fer

   activitats que requereixen atenció o esforç.

3. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació per millorar el propi procés d’aprenentatge, aplicar criteris de fiabilitat i eficàcia en la utilització de fonts d’informació i participar en entorns col·laboratius amb interessos comuns.

3.1. Aplica criteris de recerca d’informació que garanteixen l’accés a fonts actualitzades i rigoroses d’aquesta matèria.

3.2. Comunica i comparteix la informació amb l’eina tecnològica adequada per difondre-la o discutir sobre aquesta.

3.6.2.CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

CONCEPTUALS

PROCEDIMENTALS

ACTITUDINALS

BATXILLERAT

20%

60%

20%

Utilitzarem, en funció de les característiques de l’activitat i dels objectius, aquells mitjans i instruments d’avaluació que permetin una valoració el més objectiva possible en quin grau han estat assolits els objectius.

Avaluarem els aspectes:

CONCEPTUALS:

En forma d’exàmens escrits, qüestionaris, exposicions orals, treballs, etc.

PROCEDIMENTALS:

Utilitzant l’observació directa, proves pràctiques individuals i grupals, etc. que valorin el grau d’aplicació, dels coneixements adquirits, durant la pràctica diària.

Tasques encomanades mitjançant la plataforma classroom. Elaboració de projectes, presentacions, etc.

ACTITUDINALS:

A) Assistència

B) Material i equipació.

C) Participació activa en las classes i en les feines encomanades.

D) Relació amb els companys (respecte, cooperació, interès, tolerància, etc).

E) Observació d’hàbits higiènics.

F) Atenció, seguiment d’instruccions, responsabilitat, autonomia, interès, etc.

3.6.3. CRITERIS DE PROMOCIÓ

CONVOCATÒRIA DE JUNY

Els alumnes que no hagin superat alguna/es de les avaluacions tindran dret a una recuperació.

 

CONVOCATÒRIA  DE SETEMBRE

Els alumnes suspesos a juny s’examinaran a setembre de tota l’assignatura.

3.6.4. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ PER ALUMNES AMB L’ASSIGNATURA PENDENT.

Podran recuperar alguns dels continguts durant el dins l’assignatura d’EF que estan cursant sempre que sigui possible l’avaluació continua. La resta de continguts s’avaluaran mitjançant una o vàries proves específiques dins les convocatòries que estableixi el centre.

3.7. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS

3.7.1. Activitats durant l’hora de classe:

Enguany estan previstes:

3.7..2. Activitats de part o totalitat de la jornada escolar:

Per aquest curs hem previst:

3.7.3. Sortides de més d’un dia:

Aquest curs hem pensat fer una travessa de 3 dies per la serra de tramuntana.

També ens agradaria muntar un viatge d’activitats en el medi natural.