Statut Wspólnoty  Odnowy w Duchu Świętym  "EMAUS" 

1.  Kim jesteśmy:

Charyzmatyczna Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „EMAUS” działa przy parafii Wniebowzięcia  Najświętszej Marii Panny  w Bestwinie w  Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Charyzmatem Wspólnoty jest odkrywanie i pogłębianie osobistej więzi z Bogiem poprzez Słowo Boże, Eucharystię oraz ewangelizację.

2. Cele Wspólnoty:

3. Formacja Wspólnoty:

Drogi formacji proponowanej przez Wspólnotę

– formacja wspólnotowa

 1. udział w spotkaniach modlitewnych
 2. udział we mszy św. z modlitwami o uzdrowienie duszy i ciała
 3. eucharystia wspólnotowa, adoracja Najświętszego Sakramentu
 4. spotkania formacyjne w oparciu o rozważanie Słowa Bożego
 5. spotkania w małych grupach dzielenia
 6. udział w rekolekcjach wspólnotowych, dniach skupienia itp.                                                                

 -formacja osobista:

 1. seminarium odnowy w Duchu Świętym
 2. codzienna modlitwa Słowem Bożym
 3. odbywanie rekolekcji proponowanych przez opiekuna duchowego Wspólnoty
 4. systematyczne życie sakramentalne, kierownictwo duchowe
 5. udział w nabożeństwach roku liturgicznego
 6. adoracja indywidualna Najświętszego Sakramentu
 7. w miarę możliwości uczestniczenie w ciągu tygodnia we mszy świętej

4. Struktura Wspólnoty:      We Wspólnocie wyróżnia się:  

 1. Radę Wspólnoty, w skład której wchodzą: kapłan, lider i animatorzy, wyznaczeni przez lidera, po akceptacji kapłana.
 2.  Animatorów, a pośród nich lidera.
 3. Członków wspólnoty.
 4. Kandydatów wspólnoty.
 5. Sympatyków wspólnoty.

4.1. Kapłan opiekun mianowany jest i odwoływany przez księdza proboszcza parafii WNMP w Bestwinie . Do jego zadań należy:

 

4.2 Liderem jest osoba, powołana z grona animatorów i wybrana przez animatorów oraz kapłana. Zadaniem lidera jest:

4.3 Animator to osoba odpowiedzialna za różne zadania Wspólnoty, formująca się do podjęcia posługi. Zostaje powołany przez Radę Wspólnoty po rekomendacji dwóch animatorów i deklaracji chęci pracy. Warunkiem do rekomendowania członka na animatora jest jego co najmniej roczny staż jako członka wspólnoty, życie zgodne z nauką Kościoła, ukończenie szkoły animatora lub zaliczenie innej formy przygotowania do posługi.

Animator zobowiązuje się do:

 

Zadaniem animatora jest:

4.4 Członkami Wspólnoty mogą być osoby, które przeżyły seminarium odnowy w Duchu Świętym i przejdą właściwą formację, przygotowującą do wejścia do wspólnoty. Przyjęcie w poczet członków dokonuje się na mszy świętej wspólnotowej poprzez modlitwę wstawienniczą, sprawowaną przez innych członków Wspólnoty.

Członkowie wspólnoty zobowiązują się do:

 

4.5. Kandydatami do wspólnoty mogą być osoby, które wyrażają chęć przynależności do wspólnoty poprzez zgłoszenie kapłanowi, liderowi lub animatorom. Grupa kandydatów przechodzi odpowiednią formację przygotowującą do bycia członkami wspólnoty.

Kandydatom do wspólnoty zaleca się:

 

4.6 Sympatykami wspólnoty mogą być wszystkie osoby, które nie weszły jeszcze na drogę formacji lub nie zadeklarowały stałej przynależności do Wspólnoty. Sympatycy mogą brać udział we wszystkich spotkaniach wspólnoty oprócz spotkań formacyjnych.

 

4.6 Zasady wyboru lidera :

Lidera w wyborach tajnych wybierają animatorzy wraz z kapłanem opiekunem zwykłą większością głosów. Jedna kadencja posługi lidera trwa dwa lata. Lider może być wybrany ponownie na drugą kadencję, która kończy jego posługę. Po dwóch latach przerwy lider może zostać wybrany po raz kolejny na maksymalnie dwie kadencje.

Lider zaprzestaje sprawowanie swojej funkcji poprzez:

 1. pisemną rezygnację złożoną kapłanowi opiekunowi
 2. na wniosek księdza proboszcza parafii
 3. po upływie kadencji

Lider może zostać odwołany na wniosek członków w przypadku rażącego zaniedbywania obowiązków - za zgodą kapłana opiekuna, przez grono animatorów w drodze tajnego głosowania.

4.7 Prawa kandydatów, członków, animatorów i lidera :

 1. zgłaszanie propozycji do planu pracy formacyjnej i duszpasterskiej Wspólnoty oraz do zgłaszania potrzeby spotkania całej Wspólnoty.
 2. zgłaszanie potrzeb lub propozycji różnych form ewangelizacji zewnętrznej do rozeznania przez animatorów
 3. każdy członek Wspólnoty, animator czy lider ma prawo w swojej wolności do rezygnacji z przynależności do Wspólnoty a także z posługi animatora czy lidera

Animator może podjąć działalność ewangelizacyjną lub inną posługę poza wspólnotą o ile:

 1. posługa nie przeszkadza w wypełnianiu obowiązków animatora
 2. zostanie oddelegowany przez wspólnotę 

5. Zasady funkcjonowania Wspólnoty

5.1 Finanse

Finanse Wspólnoty pochodzą z  dobrowolnych składek .
Finansami Wspólnoty rozporządzają animatorzy wraz z kapłanem opiekunem i liderem. Rada Wspólnoty decyduje też  o wysokości składki miesięcznej.
 Pieniądze przeznaczane są na:
– zakup materiałów formacyjnych
– dofinansowanie rekolekcji
– inne cele związane z działalnością wspólnoty
Finansami opiekuje się skarbnik wyłoniony z grona animatorów. Kadencja skarbnika nie jest ograniczona czasowo.

5.2  Podejmowanie decyzji
Decyzje organizacyjne dotyczące przebiegu spotkań, posług i pracy diakonii podejmuje lider wraz z kapłanem opiekunem oraz Radą Wspólnoty.
Decyzje dotyczące rozeznania drogi Wspólnoty, rozeznania charyzmatów, problemów występujących we Wspólnocie, rozeznania i przyjęcia planu pracy w ciągu roku duszpasterskiego, kierunków formacji i działalności Wspólnoty  podejmują animatorzy po modlitwie rozeznania.

6.  Diakonie we wspólnocie

We Wspólnocie wyróżnia się diakonie dla wykonywania określonych posług:

7. Zapisy końcowe

Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane na wniosek członków Wspólnoty, animatorów, lidera, kapłana opiekuna czy proboszcza parafii,  przez Radę Wspólnoty. Statut, a także każda jego zmiana zostaje przyjęty przez Radę Wspólnoty wraz z animatorami, po uzyskaniu bezwzględnej większości głosów.