PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

 2018-2019

1. Identificació del mòdul

1.1. Dades del mòdul

   CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE GRAU SUPERIOR DE JOIERIA ARTÍSTICA (LOGSE)

MÒDUL JOI10-TALLER DE JOIERIA

Curs

Període

Hores setmanals

Nombre de crèdits ECTS

SEGON

Anual

7

----

Departament:  Tallers tridimensionals

Professorat responsable:

Damià Mulet i Vanrell

Correu electrònic: dmulet@escoladisseny.com

Horari de tutories: ------------------------

 

Altres professors:

 

David Sánchez Montoya

Correu electrònic: dsanchez@escoladisseny.com

Horari de tutories: ------------------------

 

Jaume Estades Amengual

Correu electrònic: jestades@escoladisseny.com

Horari de tutories: ------------------------

Cap de departament

Damià Mulet i Vanrell

Correu electrònic: dmulet@escoladisseny.com

Horari d’atenció: ------------------------

1.2. Contextualització del mòdul dins el pla d’estudis

Proporcionar la formació artística, tècnica i tecnològica adient per a l’exercici qualificat de les competències professionals pròpies de la joieria d’art

1.3. Requisits per cursar el mòdul:

Haver superat el primer curs

2. Normativa de referència

Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño (BOE 25/05/2007).

Article 73 (programacions didàctiques) del Decret 120/2002 autonòmic (BOIB núm. 120, 05-10-2002).

3. Objectius d’aprenentatge del mòdul

- Conèixer el maneig de les eines, estris i màquines pròpies de l’especialitat, realitzant una sèrie d’exercicis d’aplicació de les diferents tècniques i possibilitats.

- Adquirir els coneixements necessaris que serveixen de guia i suport en l’activitat com a projectista d’elements i peces de joieria.

- Desenvolupar la creativitat i el sentit artístic.

4. Continguts temàtics del mòdul (distribuïts en unitats d’aprenentatge)

4.1. Continguts temàtics

 Unitat didàctica 1. Anell amb pedra

1-Preparació de materials:

                            1.1 Aliatge del metall

                            1.2 Fosa

                            1.3 Preparació dels diferents perfils; planxes, fils, xarneres.

                            1.4 Material complementari fet servir en la peça; gemma.

2-Execució:

                            2.1 Espessors de les planxes i fils.

                            2.2 Volum de la peça, embatats.

                            2.3 Mida d'anell

                            2.4 Soldadures.

                            2.5 Fornitura

                            2.6 Encastat

3-Acabats:

                            3.1 Textures

                            3.2 Matisats

                            3.3 Polit

                            3.4 Neteja

4-Presentació

 

Unitat didàctica 2. Arracades

1-Preparació de materials:

1.1 Aliatge del metall

1.2 Fosa

1.3 Preparació dels diferents perfils; planxes, fils, xarneres.

1.4 Materials complementaris fets servir en la peça; gemmes, fustes, teles, resines, metacrilats...

2-Execució:

2.1 Espessors de les planxes i fils.

2.2 Volum de la peça, embatats.

2.3 Soldadures.

                                2.4 Tancador català

                                2.5 Articulació d'anelles.

3-Acabats:

3.1 Textures

3.2 Matisats

3.3 Polit

3.4 Neteja

4-Presentació:

4.1Packaging.

 

Unitat didàctica 3.Agulla

1-Preparació de materials:

1.1 Aliatge del metall

1.2 Fosa

1.3 Preparació dels diferents perfils; planxes, fils, xarneres.

1.4 Materials complementaris per donar color a la peça; gemmes, resines, metacrilats...

2-Execució:

2.1 Espessors de les planxes i fils.

2.2 Volum de la peça, embatats.

2.3 Soldadures.

2.4 Tancador de baioneta

3-Acabats:

3.1 Textures

3.2 Matisats

3.3 Polit

3.4 Neteja

4-Presentació:

4.1 Packaging.

 

Unitat didàctica 4. Collar o polsera

1-Preparació de materials:

1.1 Aliatge del metall

1.2 Fosa

1.3 Preparació dels diferents perfils; planxes, fils, xarneres.

1.4 Materials complementaris fets servir en la peça; gemmes, fustes, teles, resines, metacrilats...

2-Execució:

2.1 Espessors de les planxes i fils.

2.2 Volum de la peça, embatats.

2.3 Soldadures.

2.4 Tancador de calaix.

2.5 Articulacions.

3-Acabats:

                            3.1 Textures

3.2 Matisats

3.3 Polit

3.4 Neteja

4-Presentació:

4.1 Packaging.

4.2.Distribució temporal

Els continguts s’han organitzat en quatre unitats didàctiques. Cada sessió és de dues o tres hores.

A l’hora de fer la distribució temporal de les unitats didàctiques s’han tengut en compte diferents aspectes, com la receptivitat dels alumnes, els continguts de la unitat o certes activitats organitzades pel departament o pel centre que puguin requerir la dedicació d’una o diverses sessions de la matèria, com per exemple l’assistència a la fira Inhorgenta. Així i tot, aquesta temporalització s’haurà d’adaptar, si cal, a les necessitats educatives que vagin sorgint al llarg del curs

Unitats didàctiques

Set.

Oct.

Nov.

Des.

Gen.

Feb.

Mar.

Abr.

Maig

Jun.

1

1

3

2

5

4

3

4

3

4

1

5

5

1

3

6

3

8

7

2

7

6

2

5. Materials i recursos didàctics

5.1. Bibliografia bàsica

CODINA, C (2003). La joyería. Barcelona: Parramón.

CODINA, C (2003). Orfebrería. Barcelona: Parramón.

CODINA, C (2009). Color, texturas y acabados. Barcelona: Parramón.

CODINA, C (2009). Técnicas básicas. Barcelona: Parramón.

CODINA, C (2013). Técnicas del metal. Barcelona: Parramón.

LLORENTE, J.L. (2005). La joyería y sus técnicas 1,2. Madrid: Thomson.

MCGRATH, J.(2007) Acabados decorativos en joyería. Barcelona: Promopress

5.2. Bibliografia complementària

ALSINA, J (1989). Los metales en la joyería moderna. Barcelona: Alsina.

CODINA, C (2004). Nueva joyería. Barcelona: Parramón

SCHULZ-WAHLE G. Goldschimieden 1,2,3. Stuttgart: Rühle-Diebener-Verlag.

VITIELLO, L. (1989). Orfebrería moderna. Barcelona: Omega.

5.3. Altres recursos

-Llibres, revistes i catàlegs de joieria.

-Ordinador portàtil, projector i pantalla.

-Connexió a internet.

6. Metodologia docent

6.1. Estratègies generals metodològiques

La metodologia didàctica que s'ha de seguir serà fonamentalment activa i pràctica, amb una dinàmica participativa i oberta, individualitzada i adaptada al tipus d’alumnat, al seu desenvolupament i a les seves activitats acadèmiques programades.

6.2. Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Ensenyament teòric

-Classe presencial (classe expositiva grup-classe)

-Exposicions i debats de treballs

 

Ensenyament pràctic

-Realització de peces (sessions supervisades de treball individual amb assistència i guiatge del mestre)

-Aprenentatge basat en problemes (resolució de problemes tècnics)

-Estudi de casos. Solucions alternatives als problemes.

 

Activitats no presencials

 

-Activitats acadèmiques autònomes.

-Estudi teòric (temps de dedicació a l’assignatura per part de l’alumne per a adquirir els coneixements de la matèria adients a la pràctica professional: recerca de documentació, anàlisi de tècniques, investigació de materials, etc.

6.3. Instal·lacions del centre i material

-Aula-taller, amb taules de joier, cadires, soldadors, micromotors i il·luminació adient.

-Sala apart per aparells per fondre, estirar, polir i netejar

-Taller de maquetes i la seva maquinària

6.4. Activitats interdisciplinàries

U.D. 4 Penjoll. Inter disciplina; projectes /taller.

U.D. 6 Clauer. Inter disciplina; projectes/modelat/taller.

U.D. 7 Polsera. Inter disciplina; projectes/modelat/taller

6.5. Activitats complementàries i extraescolars

-Visites i participació a exposicions, empreses, fires, etc. específiques del sector.

-Assistència a congressos, jornades, conferències, tallers, etc. del camp de la joieria.

-Joya Barcelona del 4 al 6 d’octubre de 2018

-Inhorgenta ( Múnic) del 22 al 25 de febrer de 2019

-Schmuk (Múnic)  del 11 al 17 de març de 2019

6.6. Atenció a la diversitat

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (Títol II, equitat en l’educació) tracta de l’atenció educativa diferent de l’ordinària: Necessitat Específica de Suport Educatiu (ANESE), una categoria única que inclou l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials (NEE), l’alumnat amb Dificultat Específiques d’Aprenentatge (DEA), l’alumnat amb Altes Capacitats (AC), l’alumnat d’Incorporació Tardana (IT), i l’alumnat amb Condicions Personals o d’Història Escolar (CP/HE), però en principi per l’ensenyament obligatori.

Per altra banda, la normativa autonòmica que regula els ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny no preveu l’atenció a la diversitat ni les adaptacions curriculars individuals (ACI) a l’aula, tan sols l’article 13.2 del Real Decreto 596/2007 estatal estableix que: “Els centres que imparteixin ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny desenvoluparan i completaran els currículums establerts per l'Administració educativa corresponent, mitjançant la posada en pràctica del seu projecte educatiu i la implementació de programacions didàctiques que prenguin en consideració les característiques del context social i cultural, les necessitats de l'alumnat, amb especial atenció als que presentin una discapacitat, i les possibilitats formatives de l'entorn”.

Aquestes mesures administratives, que recorda la disposició addicional 1ª del Reial Decret 596/2007 estatal, es centren principalment en facilitar a l’alumnat els mitjans i recursos que siguin necessaris per accedir als ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny i cursar-los.

  • Accés als estudis (article 17.1 del Reial Decret 596/2007 estatal).
  • Convocatòria extraordinària (article 19.5 del Reial Decret 596/2007 estatal).
  • Expedient acadèmic (article 20.2 del Reial Decret 596/2007 estatal).

En aquest context, sempre hem intentat donar a l’alumnat un tracte individualitzat i personalitzat, raó per la qual pensem que no és necessari adoptar mesures especials per atendre l’alumnat amb problemes d’aprenentatge i altres necessitats educatives específiques, en un sentit (discapacitat psíquica, sensorial o motora, trastorns greus de conducta) o en un altre (superdotació, sobredotació). No obstant això, demanem l’alumnat una adreça de correu electrònic per estar en contacte, enviar i rebre exercicis, atendre consultes puntuals, i poder donar una millor atenció personalitzada, aquesta vegada en línia.

En tot cas, en tractar-se d’ensenyaments artístics professionals de lliure elecció, entenem que no es poden fer adaptacions curriculars significatives, en el sentit d’adequar els objectius educatius, eliminar o incloure determinats continguts essencials, i modificar els criteris d’avaluació.

Per contra, entenen que sí són possibles les adaptacions curriculars no significatives (modificacions dels elements del currículum que no afecten a l’assoliment dels objectius d’aprenentatge) i les adaptacions d’accés al currículum (elements organitzatius, recursos de tot tipus i optimització d’aquests), en el marc del Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics a les Illes Balears.

De fet, l'article 20.2 (documents bàsics d’avaluació i mobilitat dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny) del Reial Decret 596/2007 estatal explica que les mesures d'adaptació curricular han de constar a l'expedient acadèmic de l'estudiant (si escau). Per altra banda, no s'ha de confondre l'adaptació curricular no significativa de la qual parlem amb l'adaptació a la que fa referència l'article 21 del Reial Decret 596/2007 estatal està referida a l'adaptació per trasllat d'expedient acadèmic a un centre d’altra administració educativa.

7. Criteris, procediments i instruments d’avaluació i qualificació

Durant el curs acadèmic es realitzaran 7 exercicis, definits per les corresponents unitats didàctiques. Cada exercici té el mateix valor per a la qualificació final de l’assignatura.

 

Criteris de qualificació

                                                              

Per tenir dret a ser avaluat és imprescindible haver presentat al menys el 90% dels treballs. Els treballs que no s’hagin lliurat en les dades proposades, la seva qualificació serà, com a màxim, de 5. És imprescindible haver assistit en un 80% de les classes del curs per a poder ser avaluat, en el cas contrari es perdrà l’avaluació contínua.

Al final de curs es podran lliurar tots els exercicis que hagin quedat pendents sempre i quan s’hagin lliurat un mínim del 60% de treballs del 1r i el mateix del 2n quadrimestre.

Un cop presentat el treball en la data fixada l’alumne rebrà una explicació del resultat obtingut. (El sistema d’avaluació serà individualitzada seguint l’evolució personal del treball de cadascú

7.2. CA/Criteris d’avaluació del mòdul:

1-Aplicació correcta dels estris, màquines i eines pròpies de l’especialitat.

2-Coneixement dels diferents processos de fabricació de peces de joieria i les

seves possibilitats d’aplicació més adients als dissenys.

3-Coneixement dels procediments d’acabat i ornamentació de les peces de joieria i

la seva correcta aplicació.

4-Correcta aplicació dels seus coneixements en la realització.

5-Creativitat i sentit artístic demostrats en el treball.

7.3 Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació (ordinària, anual/febrer/juny)

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Avaluació continua / complementaria

Avaluació final

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA-1,CA-2,CA-3,CA-4,CA-5

20%

---

Exercicis pràctics

R

CA-1,CA-2,CA-3,CA-4,CA-5

80%

---

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

7.4. Criteris, procediments i instruments d’avaluació d’alumnes amb el mòdul pendent (extraordinària, setembre)

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Treballs i projectes

R

40%

Prova objectiva final

R

60%

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).